Błogosławieństwo domu Objawienia Pańskiego

Poprzez błogosławieństwo domu Objawienia Pańskiego przyjmujemy Dzieciątko Jezus w naszych sercach i naszych domach, gdy błogosławi nasz nadchodzący rok.
Obyś miał błogosławione Objawienie Pańskie i niech Pan zawsze króluje w twoim domu.

ZYSKAJ GŁĘBSZE ZROZUMIENIE BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DOMU EPIFANII
z tym bezpłatnym e-bookiem, Błogosławieństwo Objawienia Pańskiego

Pobierz bezpłatny e-book poniżej:epifania błogosławieńdtwo

Gdzie w Biblii jest Objawienie Pańskie?

W Nowym Testamencie Mateusz 2:1-12 mówi:

    Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za czasów króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy, pytając: „Gdzie jest ten, który się urodził jako król żydowski? Bo widzieliśmy jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon”. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a wraz z nim cała Jerozolima; i zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i uczonych w Piśmie ludu, wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Chrystus. Powiedzieli mu: „W Betlejem Judei; bo tak napisał prorok:

      „A ty, Betlejem, w ziemi judzkiej, nie jesteś bynajmniej najmniejszy wśród władców Judy; bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie rządził moim ludem izraelskim’”.

   Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dowiedział się od nich, o której godzinie pojawiła się gwiazda; i wysłał ich do Betlejem, mówiąc: „Idźcie i szukajcie pilnie dziecka, a kiedy je znajdziecie, przynieście mi wieści, abym i ja przyszedł i oddał mu pokłon”. Gdy usłyszeli króla, poszli w swoją stronę; i oto gwiazda a oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż spoczęła nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, uradowali się niezmiernie z wielką radością; i wchodząc do domu, ujrzeli Dziecię z Maryją, Jego Matką, upadli i oddali Mu pokłon. Następnie, otwierając swoje skarby, ofiarowywali mu prezenty, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie ostrzeżenie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojego kraju.

Istnieją również proroctwa Starego Testamentu dotyczące Objawienia Pańskiego.

     Izajasz 60: 6 mówi: „Mnóstwo wielbłądów okryje cię, młode wielbłądy Midianu i Efy; przyjdą wszyscy z Saby. Przyniosą złoto i kadzidło i będą głosić chwałę Pana”.

A w Psalmach Psalm 72:10–11 mówi:

    „Niech królowie Tarszisz i wysp oddadzą mu daninę, niech królowie Saby i Seby przyniosą dary! Niech wszyscy królowie upadną przed nim, wszystkie narody służą mu!”

____

„Dzisiaj Mędrcy patrzą z głębokim zdumieniem na to, co widzą: niebo na ziemi, ziemia w niebie, człowiek w Bogu, Bóg w człowieku, którego nie może pomieścić cały wszechświat, teraz zamknięty w maleńkim ciele. Patrząc, wierzą i nie kwestionują, o czym świadczą ich symboliczne dary: kadzidło dla Boga, złoto dla króla, mirra dla umierającego”. — Św. Piotr Chryzolog

Jakie jest pochodzenie święta Trzech Króli?

W swojej książce Duch liturgii przyszły papież Benedykt XVI napisał:

    Trudno powiedzieć, jak daleko sięgają początki wigilijnej uczty. Ostateczną formę przybrała w III wieku.

    Mniej więcej w tym samym czasie na Wschodzie 6 stycznia pojawiło się Święto Trzech Króli, a na Zachodzie 25 grudnia Boże Narodzenie.

   Te dwa święta miały różne akcenty ze względu na różne konteksty religijne i kulturowe, w których powstały, ale zasadniczo ich znaczenie było takie samo: świętowanie narodzin Chrystusa jako świtu nowego światła, prawdziwego słońca historii.

Jakie jest znaczenie Objawienia Pańskiego w chrześcijaństwie?

Katechizm Kościoła Katolickiego (paragraf 528) mówi:

    Objawienie Pańskie jest manifestacją Jezusa jako Mesjasza Izraela, Syna Bożego i Zbawiciela świata. Wielkie Święto Trzech Króli celebruje adorację Jezusa przez mędrców (mędrców)  ze Wschodu wraz z Jego chrztem w Jordanie i ucztą weselną w Kanie Galilejskiej. W mędrcach, przedstawicielach sąsiednich religii pogańskich, Ewangelia widzi pierwociny narodów, które przyjmują dobrą nowinę o zbawieniu poprzez Wcielenie. Przybycie magów do Jerozolimy, aby oddać hołd królowi żydowskiemu, pokazuje, że szukają w Izraelu, w mesjańskim świetle gwiazdy Dawida, tej, która będzie królem narodów. Ich przyjście oznacza, że ​​poganie mogą odkryć Jezusa i czcić Go jako Syna Bożego i Zbawiciela świata tylko poprzez zwrócenie się do Żydów i otrzymanie od nich obietnicy mesjańskiej zawartej w Starym Testamencie. Objawienie Pańskie pokazuje, że „pełna liczba narodów” zajmuje teraz „miejsce w rodzinie patriarchów” i nabywa Israelitica dignitas (jest „godna dziedzictwa Izraela”).

—-

„Jak więc, powiedz mi, gwiazda wskazała miejsce tak ograniczone, tylko przestrzeń żłóbka i szopy, jeśli nie opuściła tej wysokości i nie spadła i stanęła nad samą głową małego dziecka? ewangelista napomykał, kiedy powiedział: „Oto gwiazda szła przed nimi, aż przyszła i stanęła nad miejscem, gdzie było Dzieciątko”. – Św. Jan Chryzostom

Kim byli Magowie lub Mędrcy?

Słowo „magowie” ma pochodzenie perskie i odnosi się do klasy mężczyzn, którzy byli kapłanami-naukowcami-filozofami w jednym. Różne starożytne społeczeństwa używały różnych nazw, ale wszystkie miały jakąś klasę intelektualną, która szukała wiedzy i prawdy, mimo że wiele z tego, co posiadali, było zepsute przez grzech i błąd. Niemniej jednak za pomocą środków, do których byli przyzwyczajeni, takich jak odczytywanie „znaków” w naturze, Bóg pociągnął ich do prawdziwej wiedzy, w tym przypadku do poznania siebie i Chrystusa.

Zgodnie z tradycją ich imiona brzmiały Balthasar (z Arabii), Melchior (z Persji) i Caspar (z Indii).

Czy był tam „czwarty” mędrzec?

Nie, Pismo Święte mówi nam tylko o trzech Mędrcach. „Czwarty” Mędrzec to dzieło literackie, które spopularyzowano w książkach, sztukach teatralnych i filmie.

Jakie są trzy dary Trzech Króli?

Mędrcy przynieśli Dzieciątku Jezus złoto, kadzidło i mirrę.

Św. Jan Chryzostom powiedział: „Złotem jest władza królewska, kadzidłem chwała Boga, mirrą pogrzeb ciała; i zgodnie z tym ofiarują Mu złoto jako Królowi, kadzidło jako Bogu, mirrę jako Człowiekowi”.

Który król przyniósł jaki prezent?

Zgodnie z tradycją Melchior przywiózł złoto; Caspar dał kadzidło; a Baltazar przyniósł mirrę.

Kiedy przybyli Trzej Królowie?

Nie jesteśmy pewni dokładnego terminu. Wiemy jednak, że Mędrcy nie byli obecni podczas Narodzenia, kiedy narodził się Jezus. Niektórzy uczeni uważają, że Święta Rodzina przebywała w Betlejem przez jakiś czas przed ucieczkę do Egiptu, ale biorąc pod uwagę, że Herod kazał zabić wszystkie noworodki poniżej 2 roku życia, Jezus z pewnością miał mniej niż 2 lata.

Czy Trzech Króli to prawdziwa historia?

Tak. Mamy świadectwo Mateusza, które potwierdza jego prawdziwość.

Dlaczego dajemy prezenty świąteczne?

Różne kultury mają różne wyjaśnienia dotyczące dawania prezentów. Niektórzy opierają ją na historii św. Mikołaja, biskupa Myry, który potajemnie dawał worki ze złotem na pokrycie posagu ubogich córek. Jego święto to 6 grudnia i często jest to okazja do wręczania prezentów dzieciom. Od niego również wywodzi się tradycja św. Mikołaja związana z samym Bożym Narodzeniem. Inne kultury dają prezenty na Boże Narodzenie lub Trzech Króli na wzór Trzech Mędrców, którzy podarowali Dzieciątku Jezus, jak widzimy w Mateusza 2:1-12.

Niezależnie od tradycji, jaką wyznaje rodzina, powinniśmy zawsze pamiętać, że jesteśmy odbiorcami największego Daru, samego Chrystusa i zbawienia, które On zapewnia.

Jakie dary możemy dać Jezusowi?

Jezus chce, abyśmy zbliżyli się do Niego, więc nasze dary powinny odzwierciedlać ten cel. Możemy więcej się modlić, czytać Pismo Święte, iść do spowiedzi, przebaczyć komuś, zerwać z grzesznym nałogiem.

The Three Wise Men – Vaticano

Co oznacza „epifania”?

Objawienie Pańskie ma kilka znaczeń, w tym „manifestację” lub „nagły wgląd”. W kontekście święta oznacza to, że Bóg-człowiek Jezus Chrystus objawił się światu, reprezentowanym przez Mędrców i różne ludy, z których przybyli.

Czy Święto Trzech Króli to 12. dzień świąt?

Tak, ale to nie jest ostatni dzień świąt. Dwanaście dni między Bożym Narodzeniem a Objawieniem Pańskim dopełnia obchody Narodzenia Pańskiego i wydarzenia bezpośrednio z nim związane.

Kiedy jest ostatni dzień Świąt?

W formie zwyczajnej obrządku łacińskiego ostatnim dniem okresu Bożego Narodzenia jest chrzest naszego Pana, kiedy zakończyło się Jego ukryte życie i rozpoczęła się Jego publiczna posługa. Następnego dnia Kościół rozpoczyna „Czas Zwykły”.

Jednak forma nadzwyczajna rytu łacińskiego, która wykorzystuje tradycyjny kalendarz i formy liturgiczne, kontynuuje celebrację Bożego Narodzenia aż do 2 lutego, Ofiarowania Pańskiego w Świątyni i Oczyszczenia Maryi, zwanej także Candlemas.

Jakie jest duchowe znaczenie Objawienia Pańskiego?

W uroczystość Objawienia Pańskiego w 2019 roku papież Franciszek powiedział:

   Nie wystarczy wiedzieć, gdzie urodził się Jezus, jak uczeni w Piśmie, jeśli tam nie pójdziemy. Nie wystarczy jak Herod wiedzieć, że narodził się Jezus, jeśli Go nie spotykamy. Kiedy Jego miejsce staje się naszym miejscem, Jego czas staje się naszym czasem, Jego osoba staje się naszym życiem, wtedy spełniają się w nas proroctwa. Wtedy rodzi się w nas Jezus. Staje się dla mnie żywym Bogiem.

Dziś jesteśmy proszeni o naśladowanie Trzech Króli. Nie dyskutują; wyruszyli. Nie przestają szukać, ale wchodzą do domu Jezusa. Nie stawiają się w centrum, ale kłaniają się Temu, który jest w centrum. Nie trzymają się swoich planów, ale są przygotowani na inne trasy. Ich działania ujawniają bliski kontakt z Panem, radykalną otwartość na Niego, całkowite zaangażowanie w Niego. Razem z nim posługują się językiem miłości, tym samym językiem, którym już mówi Jezus, choć jest niemowlęciem. Rzeczywiście, Mędrcy idą do Pana nie po to, aby otrzymać, ale aby dawać. Zadajmy sobie to pytanie: czy w Boże Narodzenie przynieśliśmy Jezusowi prezenty na jego przyjęcie, czy tylko wymienialiśmy się darami między sobą?

____

„Co robicie, o Mędrcy? Uwielbiacie małą Dziecinę w nędznej ruderze, owiniętą w nędzne szmaty? Czy to Dziecko może być naprawdę Bogiem? … Czy stajecie się głupcami, Mędrcy? […] Tak, ci Mędrcy stali się głupcami, aby mogli być mądrzy”. — Św. Bernard z Clairvaux

Czy naprawdę była Gwiazda Betlejemska?

Pismo Święte podaje jedynie fakt historyczny i jego znaczenie bez wyjaśnienia przyczyny. Czy było to wydarzenie nadprzyrodzone, czy też Bóg użył wydarzenia naturalnego, aby opatrznościowo przekazać Mędrcom duchowe znaczenie? Każde wyjaśnienie jest teologicznie akceptowalne.

Jaką gwiazdą jest Gwiazda Betlejemska?

Ci, którzy badali, czym mogłaby być Gwiazda Betlejemska, jako opatrznościowe zdarzenie w naturalnym porządku, na ogół dochodzą do wniosku, że nie była to gwiazda ani nawet gwiezdne zdarzenie, takie jak supernowa. Najlepszym przykładem jest koniunkcja planet – ich pozorne połączenie z naszej perspektywy. Starożytni przypisywali planetom wielkie znaczenie, a ich połączenie przekazywało znaczenie historii królów i narodów. Często zdarza się, że planetaria mają prezentacje Gwiazdy Betlejemskiej w okresie Bożego Narodzenia, aby zilustrować, czym mogła być ta „gwiazda”.

Ciekawy film dokumentalny na ten temat zobacz:   GWIAZDA BETLEJEMSKA

Jak obchodzimy Święto Trzech Króli?

Jest wiele sposobów na świętowanie Objawienia Pańskiego, w tym pobłogosławienie domu (patrz następne pytanie i odpowiedź), zjedzenie ciastek królewskich i zorganizowanie przyjęcia Trzech Króli w wigilię Objawienia Pańskiego. Wciąż wskazane jest, a nawet zachęcane, śpiewanie kolęd i świętowanie Bożego Narodzenia w Święto Trzech Króli. Najlepszym sposobem jest oczywiście uczestniczenie w liturgii, przyjęcie daru Chrystusa z siebie w Komunii św. i oddanie Mu się w zamian.

Czym jest błogosławieństwo Objawienia Pańskiego?

    W minionych latach księża często odwiedzali swoich parafian w okresie Bożego Narodzenia, aby pobłogosławić ich domy. Ponieważ jest to praktycznie niemożliwe dla większości dzisiejszych księży, ktoś w rodzinie – najlepiej ojciec lub głowa rodziny – kropi wodą święconą w każdym pokoju i odmawia modlitwę błogosławieństwa, taką jak ta:

    Pobłogosław, Panie, Boże wszechmogący, ten dom, aby było w nim zdrowie, czystość, siła zwycięska, pokora, dobroć i łagodność, posłuszeństwo prawom Bożym i dziękczynienie Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu oraz niech to błogosławieństwo pozostanie na wszystkich, którzy w tym domu mieszkają. Przez Chrystusa Pana naszego, Amen.

Zwykle błogosławieństwo domu łączy się z błogosławieństwem drzwi. Niektóre kościoły będą dostarczać parafianom poświęconą kredę po Mszach Objawienia Pańskiego. W przeciwnym razie wierni mogą przynosić kredę do swojej parafii, prosząc księdza o jej pobłogosławienie.

Pobłogosławioną kredą ksiądz lub głowa domu wpisuje rok i inicjały CMB nad drzwiami, jak pokazano na ilustracji 2021:

20+C+M+B+21

Inicjały mają dwa znaczenia. Historycznie odnoszą się do imion tradycyjnie przypisywanych Trzech Królom, Kacprowi, Melchiorowi i Baltazarowi. Duchowo odnoszą się do samego błogosławieństwa, reprezentowanego przez modlitwę łacińską: „Christus mansionem benedicat” (Niech Chrystus błogosławi temu domowi); krzyże przypominające o naszym zbawieniu w Chrystusie.

Aby zapoznać się z e-bookiem zawierającym Błogosławieństwo Domu, patrz powyżej.

W Święto Epiphany / Trzech Króli AD 2022

tłum. Małgorzata Jasińska

Za; https://www.ewtn.com/catholicism/seasons-and-feast-days/epiphany-20565?utm_source=facebook&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=epiphany&utm_content=1080_1080

https://www.ewtnreligiouscatalogue.com/

Pobierz bezpłatny e-book poniżej:

https://www.ewtn.com/catholicism/seasons-and-feast-days/epiphany-20565?utm_source=facebook&utm_medium=newsfeed&utm_campaign=epiphany&utm_content=1080_1080

Jedna odpowiedź na “Błogosławieństwo domu Objawienia Pańskiego”

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: