https://forumdlazycia.files.wordpress.com/2014/06/mb-z-la-salette_aspx_google-pl.jpeg?w=650&h=437

„Ale choćbyśmy my,  albo  Anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili  —  niech będzie przeklęty.   —  Jeśli by wam kto  opowiadał  Ewangelię prócz tej,  którąście  otrzymali,  —   niech  będzie  przeklęty”.  (Gal. 1,6-9)

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz

Miłość bliźniego – miłosierdzie: św. Leon Wielki

Miłosierdzie św. Antoniego

Miłość bliźniego – miłosierdzie : św. Leon Wielki

Jeśli   wiernie,   najmilsi,  i mądrze rozważymy historię naszego stworzenia, to znajdziemy   człowieka na obraz Boży stworzonego, aby był naśladowcą swego Stworzyciela:  

—  i   taką   odnajdziemy naturalną godność naszego rodzaju, że w nas samych, jak   w   jakimś   lustrze,   rozbłyska   obraz   Boskiej   łaskawości,   do której też codziennie   wzywa   nas łaska Zbawiciela, by to, co utracone zostało w Adamie pierwszym, podniesione zostało w drugim.

Przyczyna   bowiem   zbawienia   naszego   nie  inna jest, jak tylko miłosierdzie Boga;

—   Którego   nie   umiłowalibyśmy,  jeśliby On sam pierwej nas nie umiłował, a ciemności niewiedzy naszej nie oświeciłby blaskiem swej prawdy.

Co obwieszczając przez proroka swego Izajasza, mówi Pan:

—   powiodę   ślepców  drogą,   której nie znają, i ścieżkami niewidocznymi dam   im   pójść:   ciemności  ich uczynię światłem, a to, co krzywe, uczynię prostym.

Czytaj dalej

Opublikowano 1. Dogmatyka katolicka, Leon Wielki, Miłosierdzie Boże, NAUCZANIE KOŚCIOŁA, św. Antoni z Padwy | Dodaj komentarz

Lekceważone Słowo Boże – Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Hbr 10: 31

„Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego.” Hbr 10: 31

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” J 14: 6

„Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony; a kto nie wierzy, już został potępiony   za  to, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.” J 3:18

„Każdy, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy w Syna, tego czeka nie życie, lecz gniew Boży.” J 3:36

„Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.” Mt 7:21

Czytaj dalej

Opublikowano 1. Dogmatyka katolicka, BIBLIA, NAUCZANIE KOŚCIOŁA, WYZNANIE WIARY | Dodaj komentarz

Modlitwy o nawrócenie heretyków i schizmatyków!

Z   okazji   tzw.  „tygodnia modlitw o jedność chrześcijan”,   —  przypominamy, czego zawsze na ten temat nauczał nas Kościół:

—    „Wyklinamy   wszystkich   odstępców   od   wiary   chrześcijańskiej   i wszystkich   heretyków   razem   i   każdego   z   osobna, — jakiegokolwiek są imienia i do jakiejkolwiek sekty należą, i tych, co im wiarę dawają, co ich u siebie przyjmują, co ich popierają i ogółem wszystkich, co ich biorą w obronę.” 

~ Papież Pius IX – Konstytucja Apostolicae Sedis.

Módlmy się o nawrócenie heretyków i schizmatyków!

MODLITWA

Za wykorzenienie herezji

Tekst uwspółcześniony:

Wszechmogący wieczny Boże, który chcesz, aby wszyscy byli zbawieni, i nie chcesz, aby któraś dusza zginęła; wejrzyj okiem miłosiernym na ludzi, zdradą czartowską zwiedzionych, aby kacerską złość złożywszy, błądzące serca ich opamiętały się, i do prawdziwej Twojej wrócili się Jedności. Wykorzeń Panie z nich wszelkie błędy, i nawróć ich do Świętej Wiary Kościoła Katolickiego Apostolskiego. Amen.

Czytaj dalej

Opublikowano 1. Dogmatyka katolicka, EKSKOMUNIKI, GRZECHY PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU, HEREZJE i heretycy, MODLITWA, NAUCZANIE KOŚCIOŁA, WYZNANIE WIARY | Dodaj komentarz

O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU

WYKŁAD NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

ŚW. ROBERT KARD. BELLARMIN SI

BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

––––––––

ROZDZIAŁ XX

O GRZECHACH PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU

UCZEŃ. Ile jest grzechów przeciwko Duchowi Świętemu, i które są?

NAUCZYCIEL. Jest ich sześć, a są następujące:

1. Rozpaczanie o zbawieniu.   2. Zarozumiałe spodziewanie się zbawienia bez zasług. 3. Walczenie przeciwko prawdzie poznanej. 4. Zazdroszczenie bliźniemu łaski Bożej. 5. Uporczywość w grzechach.  6. Ostateczne niepo-kutowanie.

U.   Dlaczego   grzechy   te nazywają się grzechami przeciwko Duchowi Święte- mu?

N. — Bo złość sama jest źródłem tych grzechów, a mianowicie trzeciego z nich, który więcej od innych jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu,   — a jest wtedy,  gdy   kto poznawszy prawdę, uporczywie wmawia w siebie i w drugich, iż nie jest prawdą.

Grzeszenie   przez   złość   nazywa się grzeszeniem przeciwko Duchowi Święte- mu,   —  bo   Duchowi   Świętemu   przypisujemy   Dobroć nieskończoną, wręcz przeciwną   złości   naszej: 

—  podobnie jak grzeszenie przez występną niewiadomość, zowie się   grzesze- niem przeciwko Synowi Bożemu, bo Jemu przypisujemy Mądrość nieskończo ną;   —  a   zaś grzeszenie przez ułomność, —  zowie się grzeszeniem przeciwko Bogu Ojcu, bo Jemu przypisujemy Moc nieskończoną.

Czytaj dalej

Opublikowano Grzechy ciężkie, GRZECHY PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU, NAUCZANIE KOŚCIOŁA | Dodaj komentarz

Zadufanie w miłosierdzie Boże – grzech przeciwko Duchowi Świętemu

Jak tłumaczyć „grzech przeciwko Duchowi Świętemu”, grzech, który – jak jest w Biblii napisane – nigdy nie może zostać odpuszczony?

Napisane jest:

„Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczo- ne   ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczo- ne” (Mt 12,31).

Czy   gdy   sobie  uświadomimy, że taki grzech popełniliśmy  —   to mamy sobie już dać spokój z nawracaniem się, bo już jest za późno?

Na początku zacytuję dokładnie słowa Jezusa:

—  „Kto   nie   jest   ze   Mną,   jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.

Dlatego powiadam wam: Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone.

  Jeśli   ktoś   powie   słowo   przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu od- puszczone,   lecz   jeśli   powie przeciw Duchowi Świętemu,   nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.” (Mt 12:30-32)

Jest  to  jedno z najbardziej tajemniczych i mocnych stwierdzeń Jezusa skiero-wanych do ludzi.

Pokazuje   stanowczość   Boga   w   stosunku   do tych, którzy odrzucają Boga w pełni   świadomie   i   w   pełni   dobrowolnie  pokazując swoim życiem i tym co głoszą sprzeciw wobec Boga.

To   stwierdzenie odnosiło się w pierwszej kolejności do faryzeuszy – było ono ostrzeżeniem dla tych, którzy chcieliby kroczyć ich drogą.

Czytaj dalej

Opublikowano Antychryst, GRZECHY PRZECIWKO DUCHOWI ŚWIĘTEMU, KARY I ZNAKI BOŻE | Dodaj komentarz

Kłamstwo Boże, czyli zjawy Faustyny Siostry Kowalskiej

Autor rzekomych objawień żąda, by Kościół Święty ustanowił osobne Święto Miłosierdzia Bożego, właśnie w obchody Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, którą Kościół obchodzi na pamiątkę otrzymania od Zbawiciela mocy odpuszczania grzechów w Imię Jezusa Chrystusa oraz konieczność nawrócenia i pokuty, aby w Sakramencie Spowiedzi Świętej otrzymać łaskę przebaczenia i nadziei na zbawienie. — emjot

Gdy   więc   był   wieczór  owego dnia,  pierwszego   w   tygodniu,  a drzwi były   zamknięte,  gdzie  uczniowie  byli    zgromadzeni  z    obawy    przed  żydami, przyszedł Jezus, i stanął pośrodku, rzekł   im:   —  » Pokój wam. «

A to   rzekłszy,   pokazał   im   ręce i  bok.    Uradowali się  tedy uczniowie,  ujrzawszy Pana.  Rzekł im  więc  znowu:   » Pokój wam. Jako mię   posłał  Ojciec, i ja was posyłam«.

To powiedziawszy,  tchnął na nich,  i  rzekł  im: 

—    » Weźmijcie   Ducha   Świętego;   którym   odpuścicie   grzechy,   są im odpuszczone,  a  którym zatrzymacie, są zatrzymane«.

Z listu św. Jana Apostoła; (J 20, 19-31)

_______________________

Wielu z Katolików, tak zwanych dobrej woli, zachwyciły przekazy z „Dzienniczka” Siostry Faustyny: Boże Miłosierdzie dla całego świata, bezwarunkowa Miłość Boża do każdego człowieka, Łaska spokojnej śmierci, a po niej – Życia wiecznego… Piękne słowa, sielski żywot, brak zobowiązań niechybnie przyciągają uwagę, zwłaszcza w dzisiejszym trybie życia. Nie dziwi więc, że teoretyczne tysiące Katolików bardzo przywiązały się do obrazu „Jezu, ufam Tobie” i nowoczesnej wersji Koronki do Miłosierdzia Bożego.

Prawdziwi jednak Katolicy, którym sprawy Wiary Świętej nie są obojętne i niedający się porwać tłumowi wołającemu: „Ukrzyżuj!” (por. J XIX,6) oraz: „Nie mamy Króla prócz [Cesarza/Jana Pawła II]*” (por. J XIX,15), uważnie zbadają każdą z nowinek w sprawach religii, a przede wszystkim zdadzą się na decyzję samego Papieża.

Czytaj dalej…

Opublikowano CZASY OSTATECZNE, Grzechy ciężkie, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, OBJAWIENIA FAŁSZYWE, Obowiązek sprzeciwu, Sobór Watykański II, WALKA Z KOŚCIOŁEM | Dodaj komentarz

Pange Lingua Gloriosi Corporis Mysterium – (1225-1274) St Thomas Aquinas

Hymn do Ducha Świętego

O Stworzycielu Duchu przyjdź!

 GeorgeBekauri

Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit Gentium.
Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.

Czytaj dalej…

Opublikowano Chorał gregoriański - polifonia - muzyka, LITURGIA, PIEŚNI, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO | Dodaj komentarz