Znamię bestii

Tak więc potwierdzają się chyba słowa papieża Piusa XI z jego encykliki „Quadragesimo anno” – (1931 r.) mówiące iż:

” Ci nieliczni,  nie będąc nawet ‚właścicielami’ , spełniają taką rolę, jakby  nimi byli,  i  dzierżą  w  swym ręku całą strefę gospodarczą do tego stopnia , żeby nikt , wbrew ich woli,  nie mógł  nawet  oddychać !”

Lwy rozszarpujące Piotra-Kościół_pch24.pl

Poniższy tekst nie jest próbą udowodnienia, że akurat obecnie wypełnia się cytowany poniżej fragment Apokalipsy św. Jana. Ma on jedynie na celu zwrócenie uwagi na pewne potencjalne zagrożenia dla wolności osoby ludzkiej, jakie niesie ze sobą obecny rozwój technologiczny. Taka sytuacja może mieć miejsce szczególnie wtedy gdy nauka i technika zamiast służyć dobru człowieka, staje się narzędziem terroru w rękach finansowej oligarchii.

* * *

W Apokalipsie św. Jana (13,16-18) znajduje się wzmianka o tajemniczej „Bestii” , która każe wszystkim ludziom nosić na ręce i czole równie tajemnicze znamiona ([1] str. 1408):

16: I sprawia [tj. Bestia ] ,że wszyscy mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymają znamię na prawą rękę lub na czoło 17: i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia 18: Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Autorem Apokalipsy (tzn. Objawienia) jest św. Jan Ewangelista. Apokalipsa powstawała prawdopodobnie nie od razu, lecz w trzech etapach. Dopiero na początku II wieku powstała z tych części dzisiejsza całość. Same objawienia Apostoł miał na wyspie Patmos, dokąd z Efezu został karnie zesłany za rządów Domicjana w 95 roku po narodzeniu Chrystusa. Adresatami Apokalipsy byli przede wszystkim chrześcijanie z Azji Mniejszej , nad którymi Apostoł roztaczał opiekę z Efezu.

Wedle niektórych autorów cytowany powyżej fragment Apokalipsy, dotychczas wymykający się jakiejś logicznej interpretacji, materializuje się właśnie obecnie.

Ich zdaniem wspomniane znamiona,  to umieszczone pod powierzchnią skóry każdego człowieka na ziemi kody identyfikacyjne, zaś „Bestia” to Centralny Komputer Świata — gromadzący wszelkie dane o nosicielu, począwszy od podstawowych danych personalnych a skończywszy na stanie jego konta.

Człowiek pozbawiony „znamienia Bestii” nie będzie mógł istnieć, gdyż znajdzie się poza systemem bankowym i poza możliwością zaopatrzenia w podstawowe środki do życia.

Dzięki temu wszyscy ludzie w jakimś stopniu niewygodni dla przyszłego systemu władzy,  mogą zostać unicestwieni poprzez zwykłą blokadę konta.

Trudną do wyjaśnienia pozostaje sprawa podawanego przez tekst Apokalipsy św. Jana  „imienia” (znamienia) „Bestii”,  — którym jest liczba 666.

Zdaniem ks. H. Czepułkowskiego pewne informacje na jej temat można zawdzięczać dwóm osobom.

Pierwszą z nich jest ks. Adam Clark , który w 1798 roku w swoim komentarzu biblijnym napisał:

„Znamię  Bestii  będzie to liczba składająca się z 18 cyfr,  podzielonych na sześć grup  po  3 cyfry  w każdej,  to znaczy:  6+6+6 .”

Drugą z wymienionych osób jest dr  Hanrick Eldeman, naczelny analityk EWG , który  już w 1977 roku oznajmił, że

— każdy człowiek na świecie otrzyma numer identyfikacyjny składający się z 18 cyfr,  — czyli taki właśnie, jaki przepowiedział ks. Clark blisko 200 lat wcześniej ([2] str. 107).

Co więcej, jak doniósł włoski, katolicki miesięcznik „Chiesa Viva” nr 201 i 202 z 1989 roku,  — w Brukseli,  w siedzibie ówczesnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) miał się znajdować (w 1989 roku) superkomputer, służący do „oznakowania” wszystkich ludzi ze świata uprzemysłowionego, zwany „Bestią”.

Prawdopodobnie właśnie taka nazwa komputera była świadomym, zuchwałym i urągliwym nawiązaniem do tekstu z Apokalipsy św. Jana.

Powyższe informacje ujawnił już wcześniej , bo w 1975 roku, dr Charles Ducombe  z Urzędu Informacji w Jerozolimie, który złożył oświadczenie iż

„dr Hanrick  Eldman, naczelny analityk EWG ,  publicznie potwierdził istnienie w Brukseli,  superkomputera o nazwie  „Bestia”, zajmującego trzy piętra gmachu i zdolnego oznakować wszystkich mieszkańców Ziemi .”

Ponadto wybitny kanadyjski uczony dr Patrick Fisher na zadane pytanie:

— „czy  każda osoba ze świata uprzemysłowionego  jest  już zarejestrowana  w  „Bestii’ ?”,

odpowiedział:

— „Tak,  jest zakodowane nie tylko nazwisko danej osoby, ale również to czym zajmowała się w ciągu swego życia,  to znaczy praca ,  uzdolnienia, kierunek myślenia i wszystko co może być przedmiotem zainteresowania .” ([2] str. 105).

Każda  z  „oznakowanych”  osób miała w tym superkomputerze swój unikalny,  wedle dr Eldmana,  18 cyfrowy  numer,  zaczynający się od wspólnej dla wszystkich grupy cyfr 666.

Numer taki mógł wyglądać przykładowo następująco:

666 125 428 110 221 117

Przy czym pierwsza grupa trzech cyfr (666) określała superkomputer w Brukseli,  zaś  dalsze  grupy  cyfr mogły identyfikować  np. kraj , region,  strefę itd., z której pochodzi dana osoba.

Jeśli omawiany superkomputer byłby pierwszym krokiem w kierunku ustanowienia kontroli osobistej, to kolejnym może być wprowadzenie na całym globie tzw.  „społeczeństwa bezgotówkowego” (Cashless Society).

Temu celowi mogłoby służyć upowszechnianie systemu zwanego „Electronic Transfer Fund” (Elektroniczny Transfer Pieniądza), —  który polega na tym, że dla dokonania zakupu lub sprzedaży nie potrzeba już gotówki.

— W chwili obecnej do tego celu wystarczają specjalne karty, za pomocą których można dokonywać większości operacji bankowych i handlowych.

Może to kolejny „przypadek”  — ale pionierem tego systemu jest wielki bank nowojorski Chase Manhattan Bank, stanowiący własność Rockefellerów,

— a więc znanej dynastii bankierskiej,  która już od wielu lat czynnie wspiera finansowo tworzenie  „Nowego Porządku Świata”  ([2] str. 109).

Zdaniem niektórych autorów — być może niedługo zostanie wprowadzona „karta międzynarodowa”,  — jednakowa dla wszystkich , która zastąpi karty istniejące.

Wtedy to

— „przeprowadzi się wielką kampanię propagandową , by ją spopularyzować, i wszyscy uwierzą w jej przydatność i dogodność.

Zostanie wprowadzona najpierw dzięki odpowiedniej reklamie, a potem i  pod  przymusem, a jej numer będzie nie inny, jak ten wyznaczony przez komputer z Brukseli .” ([2] str. 111).

W czasie tej kampanii reklamowej będzie się mówiło, że nowa karta

— „wyeliminuje biurokrację bankową, ‚brudne pieniądze’, napady, fałszerstwa itp.  — a przemilczy się, iż stanie się ona narzędziem kontrolowania nas i wmontowania w numeryczny system finansowy i ekonomiczny, który na swój sposób ‚odczłowieczy człowieka’ i spreparuje go według własnych wymagań .”

Bowiem celem ostatecznym do której zmierza konsekwentnie Światowa Władza Ekonomiczna będzie

„utworzenie  pewnego  typu  społeczeństwa,  w  którym skasowane będzie używanie gotówki , a to dla lepszego kontrolowania i podporządkowania ludzi: wszystkich i każdego z osobna .”  ([2] str. 115).

Jak sądzą niektórzy autorzy,  — w dalszej perspektywie może dojść także do umieszczenia na stałe numeru identyfikacyjnego każdego człowieka (tego samego jak w superkomputerze zwanym „Bestią”) na jego ciele tj. na prawej dłoni lub czole, tak jak to przepowiedziano w tekście Apokalipsy.

Ich zdaniem numer ten mógłby zostać wypalony promieniem laserowym , lecz nie na powierzchni skóry, a pod nią.

— Dzięki temu nie będzie on widoczny gołym okiem, ale może być bez problemu odczytywany we wszystkich miejscach podlegających kontroli, za pomocą specjalnych czytników, a więc w domach handlowych, supermarketach, bankach itp.

Ale to nie wszystko, gdyż wiedzieć wszystko o jakimś człowieku, nie oznacza jeszcze, że ma się go pod pełną kontrolą.

— By móc kontrolować każdą czynność człowieka trzeba by mieć agenta, który by wciąż za nim szedł.

Jednak pomyślano i o tym, gdyż  — jak podano w jednym z artykułów – http://www.antyk.org.pl/ojczyzna/biochip.htm

– amerykańska firma Applied Digital Solutions Inc. (ADS) zaprezentowała na pokazie, który się odbył w październiku 2000 roku w Nowym Jorku,  swój nowy produkt pod nazwą  „Digital Angel”.

Według ADS jest to rodzaj miniaturowego nadajnika-odbiornika (transceiver) przeznaczonego do wykorzystania także jako implant, z możliwością kontrolowania jego położenia przez satelitarny system nawigacji  GPS  (Global Positioning System).

— Miałby on być wszczepiany pod skórę człowieka i pełnić rolę elektronicznego „anioła stróża”.

Wyjątkowością tego urządzenia jest sposób jego zasilania,  — który zdaniem przedstawiciela ADS  — odbywa się na drodze elektromechanicznej, poprzez zamianę  energii  poruszających  się  mięśni człowieka na energię elektryczną.

Oficjalnie „Digital Angel” ma być wykorzystywany do poszukiwania zaginionych cennych rzeczy, zwierząt i osób, — a niektóre obszary jego zastosowania przedstawione są na stronie internetowej firmy ADS, która znajduje się pod adresem: http://www.digitalangel.net

Poniżej podano także kilka oficjalnych informacji z tej strony:

What is Digital Angel? / Co to jest Cyfrowy Anioł?

— It’s a series of breakthrough products that enable you to: — To seria produktów przełomowych, które umożliwiają:

— Monitor location and selected  biological functions  — Monitoruje lokalizację  oraz wybrane czynności biologiczne

Find a person, animal or object anywhere in the world… anytime  — Odnajduje  osoby,  zwierzęta lub przedmioty w dowolnym miejscu na świecie … w każdej chwili

Advise  subscribers  of precise  geographical location and biological and other sensory data on a real-time basis. — Informuje użytkownika  o dokładnej lokalizacji  geograficznej i stanie biologicznym oraz o innych danych sensorycznych w czasie rzeczywistym.

Digital Angel systems feature a unique convergence of Life Science, Information and Wireless Technology.  Relying on advanced miniature sensors and biosensors, Digital Angel can collect and wirelessly communicate location and sensor-gathered information to subscribers — anywhere in the world, and in real time.

— System Cyfrowy Anioł oferuje wyjątkową konwergencję funkcji biologicznych  z bezprzewodową technologią  informacyjną. Bazując na zaawansowanych miniaturowych sensorach i biosensorach, Cyfrowy Anioł może bezprzewodowo gromadzić i przesyłać informację poprzez czujniki  podłączone do abonentów  połączone z centrum informacji —   w dowolnym miejscu na świecie, w czasie rzeczywistym.

[Przetłumaczyła  na język polski — emjot]

Jednak jak to zwykle bywa, —  jest także i druga strona tego wynalazku, 

—  a jest nią możliwość jego wykorzystania do sprawowania totalnej kontroli nad człowiekiem.

Tak więc,  — jak sądzą niektórzy pesymiści, 

—  być może już w niedalekiej przyszłości ludzie zostaną zmuszeni do noszenia swojego numeru identyfikacyjnego, wypalonego promieniem lasera na czole oraz implantu (biochipu)  na prawej ręce, który będzie określał precyzyjnie ich położenie na całej kuli ziemskiej i być może wtedy właśnie „wypełnią się” słowa tekstu Apokalipsy mówiące o tajemniczych „Znamionach Bestii”.

Przypuszczalnie systemowi kontroli osobistej będzie wówczas towarzyszył także system kontroli wyrobów.

Jak stwierdzają niektórzy autorzy, —  ponoć już teraz na rynku znajdują się produkty  specjalnie oznakowane dwiema dodatkowymi liniami z literami 

— „F” (Forehead) i „H” (Hand) ([2] str. 115).

Prawdopodobnie jest to przygotowanie do tego, by uniemożliwić w przyszłości producentowi chcącemu się uchylić od tzw. systemu Międzynarodowej Kodyfikacji Produkcji (MKP),  — wprowadzenie swego produktu do sprzedaży.

Z chwilą,  gdy wszystkie wyroby zostaną skodyfikowane, wszelkie mechanizmy kupna i sprzedaży zostaną oparte właśnie o MKP i nic spoza tego systemu nie będzie mogło zaistnieć na rynku.

— Jest to więc także sposób na wyeliminowanie jakiejkolwiek konkurencji.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć również na angielskojęzycznej stronie: http://m2.aol.com/RichClark7/rev/upc2.htm

Tak więc potwierdzają się chyba słowa papieża Piusa XI z jego encykliki „Quadragesimo anno” –  (1931 r.) mówiące iż:

” Ci nieliczni,  — nie będąc nawet ‚właścicielami’ , —  spełniają taką rolę, jakby nimi byli, i dzierżą w swym ręku całą strefę gospodarczą do tego stopnia , żeby nikt , —  wbrew ich woli,  — nie mógł nawet oddychać !”

Ostatni atak na WTC w Nowym Jorku,  — jaki miał miejsce 11 września 2001,

— przyniósł ze sobą także intensyfikację działań zmierzających do ustanowienia jednego globalnego systemu kontroli.

Pod hasłem „walki z terroryzmem” wprowadza się stopniowo kolejne jego elementy.

Ta sama elita „oświeconych” , która od początku finansowała i finansuje nadal światowy terroryzm,

 —  usiłuje teraz wmówić ludziom , że system totalnej kontroli to jedyna możliwa alternatywa, która zapewni wszystkim „pokój i bezpieczeństwo”.

[Zobacz:  Komary – mali szpiedzy ► Niewiarygodne ????????? – Ale prawdziwe !!!!! —  emjot]

Jak pisze w swoim artykule Janusz A. Lewicki  (Nasz Dziennik nr 275/2001):

„Po 11 września nastąpiło przyspieszenie działań zmierzających do utworzenia jednego rządu światowego i totalnej kontroli wszystkich ludzi.

Widać to po inicjatywach podejmowanych w USA w imię bezpieczeństwa,  za które ludzie gotowi są oddać swoją wolność.

Coraz więcej, mówi się o wprowadzeniu „krajowej karty identyfikacyjnej” (dowodu osobistego), — którą będzie musiał posiadać każdy obywatel Stanów Zjednoczonych.

Karta będzie zawierała mikrochip z fotografią i odciskiem kciuka lub fotografią dna oka – zapisanymi cyfrowo.

Prezydent Bush jest na razie temu niechętny, ale lider demokratów w Izbie Reprezentantów Richard Gephardt powiedział:

— „Jesteśmy w nowym świecie. To wydarzenie [atak na USA] zmieni równowagę między wolnością i bezpieczeństwem”.

Larry Ellison,  — jeden z pięciu najbogatszych ludzi w USA, szef kompanii komputerowej Oracle,  — zaoferował bezpłatne dostarczenie programu komputerowego do utworzenia krajowego systemu identyfikacyjnego:

— „Potrzebujemy krajowej karty identyfikacyjnej z naszą fotografią i odciskiem  kciuka  zapisanymi  cyfrowo i umieszczonymi w tej karcie”, — powiedział Ellison.

Mieszkańcy USA będą musieli przedstawić swoją kartę identyfikacyjną np. w porcie lotniczym i odcisk kciuka zapisany na niej cyfrowo będzie musiał zgadzać się z odciskiem ich kciuka, który przyłożą do czytnika komputerowego (inną formą identyfikacji będzie obraz tęczówki oka). (…)

Brytyjski premier Tony Blair zaaprobował już karty identyfikacyjne, które będą wprowadzone po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii.

Powiedział on, że system jest „dobrowolny”, ale w rzeczywistości będzie niemożliwe normalne życie w Anglii bez tej karty.  —  Posiadanie ważnej karty będzie konieczne przy wejściu do samolotu, zakupie benzyny, otwarciu konta bankowego, rozpoczęciu pracy czy staraniu się o zasiłki rządowe.

Firma Applied Digital Solutions (Zastosowane Rozwiązania Cyfrowe) skonstruowała mikroskopijny chip, wszczepiany pod skórę, nazwany „Cyfrowym Aniołem”,  który może śledzić przemieszczanie się ludzi.

Jego przyszłość wiąże się też z bezgotówkowym społeczeństwem.

Firma rozpoczęła prace nad chipem, a potem odłożyła ideę na półki (ponieważ zbyt wielu ludzi oskarżało ją o pogwałcenie wolności osobistej i stworzenie  „znaku Bestii” opisanego w Apokalipsie), ale teraz, po atakach w Nowym Jorku i Waszyngtonie, wznowiła opracowywanie karty – jak doniósł w numerze z 21 września 2001 r. brytyjski tygodnik „The New Scientist”.

– Zmieniliśmy sposób naszego myślenia po 11 września – powiedział Keith Bolton, dyrektor techniczny firmy.

– Zaistniała teraz potrzeba większej kontroli sił zła.  Chip przekazuje mikrosygnały, które dzięki globalnemu systemowi pozycyjnemu (GPS) podają miejsce przebywania osoby.

„Urządzenie ‚Wielkiego Brata’ podnosi poważną kwestię wolności jednostki,  kiedy rząd mógłby używać go do śledzenia niewinnych ludzi” –  dodaje „New Scientist”.

Przestępcy, nie wspominając o terrorystach, mogą włamać się do systemu i użyć  sygnałów  do  lokalizacji celów.

Applied Digital Solutions  — wykonała już urządzenie w kształcie zegarka na rękę (o nazwie „Cyfrowy Anioł”), —  które przekazuje informacje identyfikujące  osobę  noszącą urządzenie, jej stan zdrowotny i miejsce pobytu przy użyciu GPS  –  globalnego systemu pozycyjnego.

Urządzenie jest przeznaczone do monitorowania miejsca pobytu osób starszych i zagubionych dzieci.

Działa ono dokładnie tak jak chip pod skórą, ale umieszczone jest w zegarku, aby nie straszyć ludzi.

————————————————
Ilustracja: Lwy rozszarpujące Kościół-Piotra/pch24.pl  — dod. emjot
Za; http://fides-et-ratio.pl/index.php/2014/11/znamie-bestii/
Ten wpis został opublikowany w kategorii APOKALIPSA św. Jana, CZASY OSTATECZNE, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, PROROCTWA, Społeczno - polityczna, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.