Pius IX. Syllabus, zawierający główne błędy naszej epoki. O cywilizacji współczesnej

Pius IX. Syllabus, zawierający główne błędy naszej epoki. 

LXXX. Papież Rzymski
może i powinien pojednać się z postępem,
liberalizmem i cywilizacją współczesną
oraz dostosować do nich.

Pius IX, Alokucja Iamdudum Cernimus, wygłoszona na konsystorzu tajnym dnia 18 marca 1861 roku (wyciąg)

Od dawna już stwierdzamy, Czcigodni Bracia, jak nieszczęsny na­prawdę konflikt wynikający ze zwalczających się wzajemnie zasad – kon­flikt pomiędzy prawdą a błędem, cnotą a występkiem, światłością a ciem­nościami – wstrząsa, w naszej zwłaszcza opłakanej epoce, społecznością cy­wilną.

Czytaj dalej „Pius IX. Syllabus, zawierający główne błędy naszej epoki. O cywilizacji współczesnej”

Przysięga koronacyjna papieży

Tiara of Blessed Pope Pius IX (r. 1846-1878)

Przysięgam nie zmieniać niczego z przekazanej mi tradycji ani niczego, co było przede mną strzeżone przez mych miłych Bogu poprzedników, ani nie naruszać, ani nie zmieniać, ani nie zezwalać na jakiekolwiek zmiany.

Przeciwnie: z gorącym umiłowaniem, jako jej [Tradycji] uczeń i dziedzic, [przysięgam] ze czcią zachować przekazane mi dobro, ze wszystkich moich sił i całą moją mocą.

[Przysięgam] usunąć wszystko, co sprzeciwia się porządkowi prawa kanonicznego, gdyby tylko coś takiego się wydarzyło; bronić Świętych Kanonów i Dekretów papieskich jako Bożych nakazów otrzymanych z Nieba, ponieważ jestem w pełni świadom, że Ty, którego miejsce zajmuję przy pomocy Łaski Bożej, którego Wikariuszem jestem z Twoją pomocą, poddasz najsurowszemu osądowi przed Twoim Boskim Trybunałem wszystko, co będę głosił.

Przysięgam Bogu Wszechmogącemu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, że zachowam wszystko, co zostało objawione poprzez Chrystusa i Jego Następców i co zostało zdefiniowane i ogłoszone w pierwszym rzędzie przez sobory oraz moich poprzedników.

Zachowam bez najmniejszej straty dyscyplinę i ryt Kościoła. Usunę z Kościoła każdego, kto ośmieliłby się działać przeciwko tej przysiędze, czy byłbym to ja sam, czy ktokolwiek inny.

Czytaj dalej „Przysięga koronacyjna papieży”

Wyklinamy wszystkich odstępców od wiary chrześcijańskiej – (Papież Pius IX, Ekskomunika na heretyków)

„Wyklinamy wszystkich odstępców od wiary chrześcijańskiej i wszystkich heretyków razem i każdego z osobna, jakiegokolwiek są imienia i do jakiejkolwiek sekty należą, i tych, co im wiarę dawają, co ich u siebie przyjmują, co ich popierają i ogółem wszystkich, co ich biorą w obronę”

(Papież Pius IX, Ekskomunika na heretyków)

  Jeśli   w   przyszłości   papież   uczyłby czegokolwiek  sprzecznego z  wiarą  katolicką, nie idźcie za nim.

św. Pius IX

Przesłanie Fatimskie i prześladowania Kościoła

Święty papież Pius X, aby zachęcić dzieci do gorliwej nauki religii, osobiście prowadził niedzielne katechezy dla najmłodszych rzymian.

Dla sprawdzenia ich stanu wiedzy przepytywał ich z prawd katechizmowych. — Zapytał więc pewnego razu o cechy wyróżniające Kościół katolicki i dowodzące jego boskich początków.

Do odpowiedzi chętnie zgłaszało się wiele dzieci i za każdym razem odpowiadały na kolejne pytania papieża.

— Bez problemów wymieniały: Jeden! Święty! Katolicki! Apostolski!

Ojciec Święty potakiwał i wreszcie powiedział: 

„Bardzo   dobrze.   Ale   kto jest w stanie przedstawić jeszcze jedną cechę charakterystyczną Kościoła?”

Dzieci patrzyły po sobie zakłopotane. Przecież w katechizmie znalazły tylko te cztery przymioty.

Po chwili ciszy, ze ściśniętym gardłem ten święty papież szepnął: — „Męczeński!”.

Czytaj dalej…

O Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny – Plinio Corrêa de Oliveira

800px-0_limmaculee_conception_-_p-p-_rubens_-_prado_-_p1627_-_2-150x150Jednym z naprawdę kontrrewolucyjnych aktów pontyfikatu papieża Piusa IX 

— było ogłoszenie przez niego, dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny — (Immaculata Conceptio Beatæ Virginis Mariæ).

Istnieją trzy powody, które wyszczególniają ów dogmat jako kontrrewolucyjny.

Powody, które swą istotą napełniają wrogów Kościoła niebywałą nienawiścią.

Powód pierwszy: anty-egalitaryzm

Dogmat ten uczy, że   — Matka Boża była nieskazitelną w momencie Jej poczęcia, — co oznacza, że ani przez chwilę nie była splamiona grzechem pierworodnym.

Zarówno  Ona, jak i oczywiście nasz Pan Jezus Chrystus, — byli „zwolnieni” od tego prawa,   — którego nienaruszalnej ścisłości podporządkowani są wszyscy inni potomkowie Adama i Ewy.

Zatem, Matka Boża była wyjęta z niedoli upadłego człowieka. — Nie była poddana złym wpływom, pozbawiona złych skłonności i tendencji.

Czytaj dalej „O Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny – Plinio Corrêa de Oliveira”

Pius IX wzywa do modlitwy za Polskę

Bł. Pius IX zmarł w dniu 7 lutego 1878 roku w wieku 86 lat.   — Pozostawił po sobie dobrą pamięć i szczery żal katolików na całym świecie.

Pontyfikat tego papieża, tercjarza franciszkańskiego, był – po św. Piotrze Apostole  najdłuższym w dziejach Kościoła katolickiego. Trwał 32 lata.

***

Santuario di Manoppello: Santo VoltoSantuario di Manoppello: Santo Volto

6 września 1863 r. miała miejsce w Rzymie wielka procesja z Cudownym obrazem Zbawiciela,   — zwanym Acheropita,   — czczonym w Wiecznym Mieście od VIII wieku.

W procesji wzięła udział wielotysięczna rzesza ludu, duchowieństwa i biskupów. — Uczestniczyli kardynałowie,   —  wśród nich m.in. Ludovico Altieri, Francesco Patrizi i Mario Mattei, dziekan Świętego Kolegium Kardynalskiego.

Wezwanie do udziału w procesji przekazał 31 sierpnia 1863 r. Ojciec Święty.

Oznajmił,   —  iż jest jego wolą,   —  żeby wznoszono modły za nieszczęśliwą Polskę, którą

„widzi z boleścią, wydaną w tej chwili na łup tylu mordów i krwi przelewu.  —  Naród polski, który był zawsze katolickim i tworzył niejako przedmurze naprzeciw napadom błędu, — zasługuje ze wszech miar, by się zań modlono”.

Obraz Zbawiciela-Acheropity przeniesiono z Lateranu do bazyliki Santa Maria Maggiore.

Tam 10 września 1863 r. przybył Ojciec Święty Pius IX i wraz z wiernymi wznosił modły za Polskę. —  Wychodzącego z Bazyliki Papieża witały tłumy słowami: „Viva Pio Nono”.

Obecni tam Polacy wołali do Papieża po łacinie:

— „Vivat Pius IX – defensor Poloniae”.

W ślad za Papieżem   —  biskupi  wielu krajów Europy i Ameryki ogłosili modły za Polskę, było bowiem życzeniem Piusa IX, by w całym świecie modlono się za nasz kraj.

Czytaj dalej „Pius IX wzywa do modlitwy za Polskę”

Bł. Pius IX – Wybrał Krzyż, nie kompromis – Rozmowa z prof. Robertem de Mattei

Rozmowa z prof. Robertem de Mattei, historykiem z Uniwersytetu Europejskiego w Rzymie, autorem wydanej w bieżącym roku we Włoszech książki pt. „Pius IX a włoska rewolucja”

Pius IX_brewiarz.plPius IX / brewiarz.pl

 Wielkość   bł.   Piusa   IX   zawiera   się w jego teologicznym ujęciu historii, w   zrozumieniu   istnienia   walki   pomiędzy   Kościołem a jego wrogami. We właściwym świetle widział błędy nowoczesnego świata.

Dostrzegał także związek pomiędzy rozprzestrzenianiem się błędnych filozofii     — a   funkcjonowaniem   w   społeczeństwach   tajnych stowarzyszeń w rodzaju masonerii i innych ‚lobbies’ laickich, —  działających   już   XIX stuleciu i aktywnych po dziś dzień 

***

– Od czasu beatyfikacji Piusa IX jego postać stała się bardziej znana. Stanowi ona  inspirację życia duchowego także i dzisiaj – nie w wyobraźni masowej, ale wśród mniejszych grup wiernych,   — którzy rzeczywiście walczą w obronie Kościoła.

 Pontyfikat Piusa IX łączy się z trzema bardzo istotnymi wydarzeniami w życiu Kościoła – ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii   Panny,  — wydaniem Syllabusa oraz zwołaniem Soboru Watykańskiego I.

Ogłoszenie 8 grudnia 1854 roku dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii było ogromnie istotnym faktem.  

Treść dogmatu mówiła,   — że Najświętsza Maryja Panna w chwili swojego poczęcia za sprawą Łaski Boga została zachowana od jakiejkolwiek skazy grzechu pierworodnego.

Ogłoszenie tego dogmatu spotkało się z wielkim entuzjazmem wiernych.

Trzeba   podkreślić,   że   cztery  lata później,   — 25 marca 1858 r., w Lourdes — tajemnicza Piękna Pani, Która już od pewnego czasu objawiała się Bernadecie,   — na pytanie dziewczyny o to, kim jest, odpowiedziała:

— „Jestem Niepokalanym Poczęciem”.

W sposób cudowny, ponadnaturalny Madonna potwierdziła zatem dogmat ogłoszony przez Piusa IX.

Jest on ważny także i dzisiaj,   — ponieważ przypomina nam,   — że skoro jedynie Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego, wszyscy inni ludzie rodzą się nim obarczeni.

Czytaj dalej…

Bp Fellay mianowany przez Rzym do sądzenia kapłanów należących do Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X… – bomba … z opóźnionym zapłonem

fellay1.jpgPrzełożony FSSPX  — bomba … z opóźnionym zapłonem

Bp. Bernard Fellay: — zostałem mianowany przez Rzym do wydawania orzeczeń kanonicznych na członków FSSPX

[UPDATE 04-JUN-2015: Vatican confirms appointment of Bp. Fellay to judge SSPX priests] / [AKTUALIZACJA 04- czerwca-2015: Watykan potwierdza mianowanie Bp. Fellay’a na sędziego kapłanów FSSPX]

Przełożony generalny Bractwa Świętego Piusa X, bp. Bernard Fellay, w dniu 10 maja 2015 r wygłosił kazanie w kościele Matki Boskiej Anielskiej w Arkadii ( Kalifornia).

Wideo z całego 1-godzinnego kazania poniżej.

W 27:10 min. kazania zaczyna mówić o relacjach FSSPX z Rzymem. W 34:36 min. , — zaczyna się soczysta część:

Fellay mówi o tym, jak „Rzym” (przez co rozumie on Stolicę Apostolską) podchodzi do FSSPX w sposób odmienny w stosunku do panującej mody.

W 35:11 min., odpala prawdziwą bombę, ujawniając, — że tzw Kongregacja Nauki Wiary (w Novus Ordo Święte Oficjum) mianowała go — Bernarda Fellay’a,  — prawowitym kanonicznym sędzią kapłanów w FSSPX.

Czytaj dalej „Bp Fellay mianowany przez Rzym do sądzenia kapłanów należących do Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X… – bomba … z opóźnionym zapłonem”

W OBLICZU ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA : Qui pluribus: – Pius IX

Qui pluribus Pius IX

I. W OBLICZU ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

 3.  Dlatego ledwieśmy, choć niegodni, postawieni na tej wyniosłej Katedrze Księcia Apostołów, przyjęli ten, w osobie Błogosławionego Piotra na sposób Boski przez Samego Wiecznego Władcę Pasterzy powierzony, najcięższy urząd pasienia i kierowania nie tylko baranków (tj. całego ludu chrześcijańskiego), ale i owiec (tj. biskupów), 

— o niczymśmy tak nie myśleli, niczegośmy bardziej nie pragnęli, jak tego, ażeby z najgłębszym uczuciem miłości do Was wszystkich przemówić.

Zaraz więc po tym, gdy stosownie do obyczaju i ustanowienia Poprzedników Naszych, objęliśmy w Bazylice Naszej Laterańskiej Najwyższe Kapłaństwo, bez zwłoki kierujemy do was ten List,

— by pobudzić ogromne Wasze poczucie powinności, ażebyście z coraz większą gorliwością, czujnością i oddaniem pełniąc straże nocne nad powierzoną Wam trzodą, mocą zaś i stałością biskupią zwalczając najwstrętniejszego wroga rodzaju ludzkiego, z energią wznosili, jako dobrzy żołnierze Chrystusa Jezusa, mur obronny dla Domu Izraela.

Czytaj dalej „W OBLICZU ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA : Qui pluribus: – Pius IX”

O Najświętszej Pannie Maryi – Papieże dwaj: Franciszek i Pius IX

Pope Francis, and you're welcome... Papież Franciszek… wita was …

„Ewangelia  nic  nam  nie mówi o tym,  czy  wypowiedziała  choć  słowo czy  też nie…  milczała,  ale  w  swym  sercu, jak wiele powiedziała Panu Bogu!

«Tego dnia, tamtego i jeszcze innego, powiedziałeś mi, że on będzie wiel- ki,  powiedziałeś  mi,  że  dasz  Mu  tron  Dawida,  Jego praojca, że będzie wiecznie panował, a teraz widzę Go tu!».

Najświętsza  Panna  była  człowiekiem!  I  być  może nawet miała ochotę powiedzieć: «Kłamstwa! Zostałam oszukana!»”.

Pope Francis, Daily Morning Blabbering (Codzienna poranna paplanina), December 2013

Czytaj dalej „O Najświętszej Pannie Maryi – Papieże dwaj: Franciszek i Pius IX”