Szczerozłota korona złożona w Bazylice Serca Jezusa w Krakowie – Wotum: w dniu 24 listopada 1996 r.

„Staraniem Fundacji Serca Jezusa od Czcicieli Bożego Serca w imieniu Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny w dniu 24 listopada 1996 r.”

Wotum – złota korona złożona w Bazylice Serca Jezusa w Krakowie

zk_1

Widok na tylną część opaski

zk_2

Opaska złotej korony—przednia część opaski

zk_4

 Napis na tabliczce:

„Staraniem Fundacji Serca Jezusa od Czcicieli Bożego Serca w imieniu Służebnicy Bożej Rozalii Celakówny w dniu 24 listopada 1996 r.”

zk_3

Wotum – szczerozłota korona

ZaWotum – szczerozłota korona: http://rozalia.krakow.pl/galeria/-zestaw,9.htm

Straszna wojna, która ma dopełnić dzieła zniszczenia – wizja Rózi Celakówny II i III wojny światowej

Figura Matki Bożej w ołtarzu bocznym kościoła w BieńkówceFigura Matki Bożej w ołtarzu bocznym kościoła w Bieńkówce – przy której Rózia składa ślub czystości u stóp Niepokalanej w Bieńkówce 1918

„Jasna Góra jest stolicą Maryi. Przez Maryję przyszedł Syn Boży, by zbawić świat i tu również przez Maryję przyjdzie zbawienie dla Polski przez intronizację.

Gdy się to stanie, wówczas Polska będzie przedmurzem chrześcijaństwa, silną i potężną, o którą rozbiją się wszelkie ataki nieprzyjacielskie”.

W lipcu 1938 roku otrzymała proroczą wizję i pouczenie, dotyczące wtedy dość dalekiej przyszłości, a dla nas, dziś żyjących, bardzo bliskiej.

Tak to opisuje:

„Znalazłam się na wysokiej górze, na której zobaczyłam kulę zupełnie podobną do globusa, lecz bardzo dużą. Z wielkim zainteresowaniem oglądam ją. Pod względem geograficznym był to glob. Rozpoznawałam części świata i poszczególne państwa.

Wtem staje przede mną postać męża pełna powagi i majestatu. Kto to był, nie wiem. Owa postać zbliżyła się do mnie, nawiązując rozmowę.

Mówi do mnie: —  To jest kula ziemska, polecając mi wymienić i określić granice części świata, a w nich poszczególne państwa.

Gdy odpowiedziałam na pytania, wówczas ta osoba mówi do mnie głosem pełnym powagi i namaszczenia: — Moje dziecko! Za grzechy i zbrodnie popełnione przez ludzkość na całym świecie ześle Pan Bóg straszną karę.

Sprawiedliwość Boża nie może znieść dłużej tych występków. — Ostoją się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował.

Czytaj dalej „Straszna wojna, która ma dopełnić dzieła zniszczenia – wizja Rózi Celakówny II i III wojny światowej”

Posłannictwo Rozalii – Pan Jezus domaga się przez Rozalię od Polski uznania Go za swego Króla… – I co dalej???

Niepowodzeniem zakończyły się starania o intronizację Jezusa na Króla Polski przed wybuchem drugiej wojny światowej,   w wyniku czego Polska i wiele krajów świata uległo zniszczeniu.

Czy zatem misja powierzona Rozalii także zakończyła się niepowodzeniem? Przez jakiś czas tak wydawało się samej Rozalii.   — Jej dotychczasowym staraniom o intronizację przyświecała myśl: teraz albo nigdy.

Gdy po wybuchu wojny rozmyślała nad tymi słowami uważając, że czas łaski dany Polsce został zaprzepaszczony, usłyszała głos Jezusa:

„Czy czas u Boga jest czasem ludzkim?   —  Czyż nie przygotowuję serc ludzkich   do   tej   wzniosłej   chwili,   jaką   ma  być intronizacja? Czy sądzisz, jakoby ma zapowiedź nie dała się spełnić?”

Najśw. Serce Jezusa_nk.pl

Najświętsze Serce Jezusa /nk.pl

Począwszy od 1930 roku, Pan Jezus zaczyna domagać się przez Rozalię od Polski uznania Go za swego Króla.

Poucza Rozalię, —  że jest to sprawa ogromnej wagi i że w tej intencji trzeba wiele się modlić i wiele cierpieć, by przyśpieszyć intronizację w Polsce.

Cóż może Rozalia uczynić w tej sprawie?

Zwierza się swemu duchowemu kierownikowi:

—  „Gdy   przyszłam   do  szpitala, moje prace, małe krzyżyki i małe ofiary składałam Jezusowi, prosząc Go, by Jego Królestwo przyszło do dusz, do wszystkich serc, by On, Jezus, mógł królować wszechwładnie w nich”.

Jednakże Jezus Król domaga się od Rozalii czegoś więcej; konkretnych działań w tej sprawie i na skalę przekraczającą jej możliwości.

Dlatego  zwraca się ona z prośbą o pomoc do swego kierownika duchowego ks. Kazimierza Dobrzyckiego:

  „Od   pewnego   czasu   jestem   zmuszona jakąś siłą tajemniczą, by Ojcu powiedzieć to, co czuję w duszy,   —  mianowicie to,  

— by Ojciec Drogi napisał list do Jego Eminencji ks. kard. Hlonda, Prymasa Polski, o przyśpieszenie intronizacji (…).

Pan Jezus w ten sposób chce ratować Polskę przed upadkiem”.

Następnie   wyłuszcza  ks. Dobrzyckiemu,     jak należy rozumieć intronizację i na czym polega jej istota:

— „Pan   Jezus   chce  być naszym Królem, Panem i zarazem Ojcem bardzo kochającym”.

Czytaj dalej „Posłannictwo Rozalii – Pan Jezus domaga się przez Rozalię od Polski uznania Go za swego Króla… – I co dalej???”

Rozalia Celakówna: Państwa, które nie przeprowadzą intronizacji, zginą!

https://www.youtube.com/watch?v=bOYqpZa3iw4

 Pan Jezus do SB.Rozalii Celak:

„Moje dziecko! Za grzechy i zbrodnie (wymieniając zabójstwa i rozpustę), popełnione przez ludzkość na całym świecie, — ześle Pan Bóg straszną   karę. — Sprawiedliwość   Boża   nie   może z  nieść   dłużej   tych występków.

Ostoją się tylko państwa, w których będzie Chrystus królował. — Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego we wszystkich państwach i narodach na całym świecie.

Tu i jedynie tu jest ratunek. (…) —  Pamiętaj, dziecko, by sprawa tak bardzo ważna nie była przeoczona i nie poszła w zapomnienie… Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona. (…)”

List do Arcybiskupów i Biskupów Kościoła Katolickiego w Polsce

judaizatorzy-21Czy dzisiejszy KATOLICKI KOŚCIÓŁ prowadząc JUDAIZACJĘ KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO nie sprzeniewierza się NAUCE CHRYSTUSA ?

2014-08-12

Jego Ekscelencja

Ksiądz Arcybiskup Metropolita / Biskup Ordynariusz

(List ten otrzymują wszyscy polscy biskupi ordynariusze i arcybiskupi metropolici – czyli wszyscy zarządcy polskich diecezji i archidiecezji)

Przewielebny Księże Arcybiskupie / Biskupie!

Dnia 15 sierpnia, w Święto Wniebowzięcia NMP, mija termin – w którym prosiliśmy Wasze Ekscelencje i Eminencje o dokonanie Intronizacji Jezusa Chrystusa, naszego Pana – jako Króla Polski.

Stosownie do wymagań objawionej Woli Bożej za pośrednictwem sł. Bożej Rozalii Celakówny.

Ponieważ Wasze Ekscelencje nie chcą być posłuszne Woli Bożej – nam pozostało tylko jedno.

A mianowicie… Modlitwa, by spadła na Was widzialna kara Boża – taka jak spotkała Gehaziego, sekretarza proroka Elizeusza.

Czytaj dalej „List do Arcybiskupów i Biskupów Kościoła Katolickiego w Polsce”

Teologia narodu – ANEKS: Chrześcijańska historia Polski

1. Uroczystości-Jasna Góra 2006-Teologia_narodu_www.intronizacja.pl

W niniejszym artykule chciałbym, abyśmy pochylili się nad problematyką narodu. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie: czym jest naród i jaką rolę odgrywa w planie Bożym? To pomoże nam zrozumieć, dlaczego Pan Jezus zażądał dokonania Intronizacji właśnie w narodzie – w Narodzie polskim i w poszczególnych narodach świata…

Aby docenić wagę tej kwestii, musimy wiedzieć, że istota objawień udzielonych Rozalii polega na żądaniu, aby Polska – jako naród – dokonała uroczystego Aktu Intronizacji.

Panu Jezusowi nie tyle chodzi o Intronizację osobistą, rodzinną czy dokonaną w jakiejś grupie. Te Intronizacje szczegółowe – bardzo ważne – są tylko drogą, środkiem do tego najważniejszego celu, jakim jest Intronizacja ogólnopolska.

Przytoczmy kilka tekstów Sł. Bożej Rozalii Celakówny:

  • Polska musi w sposób wyjątkowy, uroczyście ogłosić Pana Jezusa swym Królem przez Intronizację.
  • Wielkie i straszne są grzechy i zbrodnie Polski. Sprawiedliwość Boża chce ukarać ten naród… Jest jednak ratunek dla Polski, jeśli Mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez Intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele.
  • Czuję przeogromne pragnienie, by Jezus mógł swobodnie panować w naszej ukochanej Ojczyźnie, a przez Polskę, by zawładnął całym światem.
  • Cokolwiek Cię spotka, ofiaruj to, dziecko, dla wielkiego dzieła Intronizacji w Polsce.
  • Ostoją się tylko te państwa, w których Chrystus będzie królował. Jeśli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację… we wszystkich państwach i narodach na całym świecie.
  • Gdy Pan Jezus będzie Królem i Panem naszego Narodu, wówczas my staniemy się bardzo silnymi… Ludzie zobaczą skutki, ile Intronizacja wleje siły i mocy w cały nasz Naród.

Tak więc pierwszym i nadrzędnym celem objawień udzielonych Rozalii jest Intronizacja ogólnopolska, ogólnonarodowa. Co do innych krajów i narodów świata,  Pan Jezus wyraził obietnicę, że jeżeli Polska dokona Intronizacji, to za jej przykładem pójdą inne kraje i w ten sposób wiele ocaleje od nadchodzącej zagłady. Czyżby więc wszystko zależało od nas?

Czytaj dalej „Teologia narodu – ANEKS: Chrześcijańska historia Polski”

O jakiej Intronizacji mówi Rozalia Celakówna?

Intronizacja w Polsce musi być przeprowadzona, Polska nie zginie o ile przyjmie Chrystusa za Króla w całym tego słowa znaczeniu.

Słowa te – po lekturze pism Rozalii Celakówny – można uznać za czołowe wezwanie, jakie Pan Jezus kieruje do ludzi przez swą Służebnicę.

Idea wyłaniająca się z objawień danych Rozalii jest w rzeczywistości jasna i klarowna – uznanie Jezusa za swego Króla indywidualnie oraz uznanie władzy Chrystusa nad całym narodem przez władze duchowne i świeckie. Jednak pobieżna lektura niektórych fragmentów Pism oraz zetknięcie się z praktykowaną w kościele Intronizacją Najświętszego Serca Jezusa, mogą być przyczyną pewnej konsternacji. O jakiej Intronizacji mówi Rozalia, jaka jest istota Intronizacji, której przez nią domaga się Pan Jezus? Czy chodzi tu o Intronizację Serca Pana Jezusa, czy też chodzi tu o Intronizację Jezusa na Króla, o uznanie Jego władzy w pełni, o przyjęcie Jego prawa?

Dokonana przeze mnie analiza Pism wskazuje, że akt ten, którego domaga się Pan Jezus dotyczy uznania całej Jego Osoby, a nie tylko jednego przymiotu. Jak zatem wytłumaczyć istniejące w pismach obok siebie następujące stwierdzenia:

Polska musi uznać Chrystusa Pana swym Królem (Wyzn., 135); oraz [módlmy się] o przyspieszenie Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce (Wyzn., 365)?

O jaką zatem Intronizację chodzi Rozalii? Rzecz w swej istocie nie pozostawia wątpliwości, gdy przeanalizujemy wypowiedzi Rozalii dotyczące Intronizacji.

Czytaj dalej „O jakiej Intronizacji mówi Rozalia Celakówna?”

Nieudana Intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski w 2006 r.

Jezus Król Polski – uzasadnienie tytułu

dr Marcin Majewski

Tytuł „Jezus Król Polski” nie ma powszechnie uznanych korzeni historycznych. Należy go raczej wiązać z posłannictwem S.B. Rozalii Celakówny. Z tego względu zakorzenia się on obecnie w świadomości Polaków pomału, a czasem z pewnymi trudnościami. Płyną one czasem z nieznajomości Pisma Świętego, teologii i Tradycji Kościoła, a czasem ze złej woli ludzi, którzy zwalczają tytuł królewski Jezusa w obawie, że zagraża On ich panowaniu nad ludźmi i nad narodami…

Więcej…

——————————————————————–

Oświadczenie poselskie w sprawie Intronizacji Chrystusa Króla

poseł dr Artur Górski

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Polska, by dołączyć do narodów tworzących duchową wspólnotę Królestwa Bożego, poddała się pod panowanie Króla królów mocą władzy Mieszka I, przyjmując Chrzest święty…

Więcej…

———————————————————————–

Inicjatywa poselska w sprawie nadania Jezusowi Chrystusowi tytułu: Jezus Król Polski

W dniu 18 grudnia 2006r. grupa posłów pod przewodnictwem pana posła Artura Górskiego złożyła na ręce Marszałka Sejmu Marka Jurka poniższy list wraz z projektem i uzasadnieniem uchwały w sprawie nadania Jezusowi Chrystusowi tytułu: Jezus Król Polski:

Więcej…

————————————————————————

W obronie inicjatywy poselskiej…

prof. dr hab. inż. Stanisław Kasprzyk

Dnia 20 grudnia 2006 r. „Rzeczypospolita” opublikowała artykuł, w którym opisano projekt uchwały Sejmu, zgłoszony przez grupę 46 posłów PiS, LPR i PSL, nadającej Jezusowi Chrystusowi tytuł: Jezus Król Polski.
Jak można było się spodziewać, sprawa wywołała medialną burzę, zwłaszcza w kręgach liberalnych i lewicowych. Warto natomiast prześledzić komentarze niektórych tzw. medialnych biskupów, bo ktokolwiek w tych dniach śledził serwisy informacyjne lub czytał gazety wie, że z ust wyżej wymienionych padły wtedy mocne słowa, nie pozostawiające na autorach projektu suchej nitki…

Więcej…

————————————————————————

Oświadczenie popierające inicjatywę poselską…

prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

Wielce Szanowny Panie Marszałku!
Środowiska narodowo-patriotyczne skupione w Ruchu Obrony Rzeczypospolitej „Samorządna Polska” z wielką radością przyjęły wniosek parlamentarzystów o podjęcie przez Sejm uchwały nadającej Jezusowi Chrystusowi tytuł „Jezus Król Polski”…

Więcej…

————————————————————————

List do abpa Józefa Michalika w sprawie inicjatywy poselskiej…

prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie!
Nasze zdziwienie i zaskoczenie wywołał fakt, kiedy wobec takiej inicjatywy wyrazili swój sprzeciw za pośrednictwem mediów: abp Józef Życiński, abp Leszek Sławoj Głódź, abp Tadeusz Gocłowski, bp Tadeusz Pieronek. Jesteśmy oburzeni zarówno tonem wypowiedzi wyżej wymienionych biskupów, jak również przytaczanymi przez nich argumentami…

Więcej…

————————————————————————

Nasze polskie „Dziady”

ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik

Nie sposób wytłumaczyć racjonalnie jakiejś chrystusofobii w UE. Nawet i u nas nie pozwala się katolikom świeckim rozwijać kultu Chrystusa jako Króla, także Króla Polski, na podobieństwo Maryi jako Królowej Polski. Przecież Chrystus jest określany w Piśmie Świętym jako „Król królów”, „Pan panów” (Ap 19, 16), czyli jest On Królem wszystkich narodów i każdego z osobna…

Więcej…

—————————————————————————————————-

Za; http://www.intronizacja.pl/TYTUŁ JEZUS KRÓL POLSKI – Wpisany przez Administrator –  czwartek, 27 maja 2010

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Litania do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

(tekst Litanii jest przeznaczony dla prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Chryste Królu, Boże z Boga, Światłości ze Światłości,

Przyjdź Królestwo Twoje

Chryste Królu, obrazie Boga niewidzialnego,
Chryste Królu, przez którego świat jest stworzony,
Chryste Królu, z Dziewicy zrodzony,
Chryste Królu, prawdziwy Boże i prawdziwy Człowiecze,
Chryste Królu, uwielbiony przez pastuszków i Trzech Króli,
Chryste Królu, Prawodawco najwyższy,
Chryste Królu, Źródło i wzorze wszelkiej świętości,
Chryste Królu, Drogo nasza, Prawdo i śywocie nasz,
Chryste Królu, któremu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi,

Panuj nad duszami

Chryste Królu, Kapłanie Przedwieczny,
Chryste, Królu rozumu,
Chryste, Królu woli,
Chryste, Królu cierpienia, cierniem ukoronowany,
Chryste, Królu Pokory, przez urąganie szkarłatem odziany,
Chryste Królu, Oblubieńcze Dziewic,
Chryste Królu, który w Marii Magdalenie uczciłeś Ŝycie pokutne,
Chryste Królu, którego Królestwo nie jest z tego świata,
Chryste Królu, przez królewski Dar Twojej Miłości, Eucharystię świętą nam dający,
Chryste Królu, Arcydzieło wszechmocy Ojca i miłości Ducha Świętego,

Panuj nad rodzinami  

Chryste Królu, który podniosłeś małżeństwo do godności Sakramentu,
Chryste Królu, któryś uczynił pierwszy cud na godach w Kanie Galilejskiej,
Chryste Królu, najmilszy Przyjacielu dzieci,
Chryste Królu, który przez Swe Życie ukryte w Nazarecie dałeś przykład rodzicom i dzieciom,
Chryste Królu, który przez pracę rąk Twoich, uszlachetniłeś i uświęciłeś pracę,
Chryste Królu, który wskrzesiłeś z umarłych i oddałeś rodzinie młodzieńca z Naim, córkę Jaira i
przyjaciela Twego Łazarza,
Chryste Królu, który przebaczyłeś grzesznej niewieście,
Chryste Królu, przez Twoją miłość dla Maryi i Józefa,
Chryste, Królu królów i Panie nad panami,

Panuj nad narodami  

Chryste, Królu wieków nieśmiertelny,
Chryste, Królu chwały wiecznej,
Chryste Królu, Książe Pokoju,
Chryste Królu, który na Swych ramionach nosisz znamię Panowania,
Chryste Królu, którego Królestwu nie będzie końca,
Chryste Królu, który zasiadasz nad Cherubinami,
Chryste Królu, przez miłość, jaką we wszystkich czasach świadczyłeś narodom, które Ci były wierne,

Panuj nad swymi nieprzyjaciółmi  

Chryste Królu, który „strącasz władców z tronu a wywyższasz pokornych”,
Chryste Królu, który druzgocesz królów w dniu gniewu Twego,
Chryste Królu, który śmiercią na Krzyżu piekło pokonałeś,
Chryste Królu, który Zmartwychwstaniem Twoim śmierć zwyciężyłeś,
Chryste Królu, w dniu Twojej potęgi, w Chwale Świętych Twoich,
Chryste Królu, przez Twoją miłosną modlitwę na Krzyżu: „Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią”.

– Królestwo Jego rozszerzać się będzie,
– A pokój trwać będzie bez końca.

Módlmy  się:  Wszechmogący,  wiekuisty  Boże,  który  wszystko  odnowić  chciałeś  przez  Najmilszego Syna Twego, Króla Wszechświata: racz w dobroci Twojej sprawić, aby wszystkie narody, rozdzielone przez  grzech,  poddały  się  słodkiej  władzy  Twojej.  Przez  naszego  Pana  Jezusa  Chrystusa,  który  z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.  Amen.

– Pieśń
1.  Cóż  Ci,  Jezu,  damy  *  Za  Twych  łask  strumienie?  *  Z  serca  Ci  składamy  korne  dziękczynienie.  *
Panie nasz, króluj nam! * Boże nasz, króluj nam! * Poprzez wieczny czas * Króluj, Jezu, nam!
2.    W serca Twego ranie, o serc naszych Królu, * Pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu, * Panie nasz..
————————————————————————————————————

Za;;  NOWENNA KU CZCI CHRYSTUSA KRÓLA  przed liturgiczną uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  oraz uroczystymi aktami Intronizacji;
Opracował: Zespół Wspólnot Intronizacyjnych Diecezji Bielsko-śywieckiej pod kierunkiem ks. kan. Ryszarda Kubasiaka – Diecezjalnego Duszpasterza do spraw Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

Imprimatur:
Kuria Diecezjalna Bielsko-żywiecka w Bielsku-Białej L.dz. 989/07, 18.IX.2007 r.
+ Janusz Zimniak, Bp
Wikariusz Generalny
+ Stanisław Dadak
Kanclerz Kurii

Konsultanci:
Ks. dr hab. Piotr Natanek Ks. dr Stanisław Górnik Dr Mirosław Lenart

NOWENNA DO JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA o łaski przez przyczynę Rozalii Celakówny

NOWENNA DO JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA
o łaski przez przyczynę Rozalii Celakówny

[do prywatnego odmawiania]

1.    Antyfona do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty! Napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

2.    Intencja

Panie  Jezu  Chryste,  mój  Królu  i  Panie,  za  przyczyną  Twej  Najświętszej  Matki  Niepokalanej  i Wniebowziętej,  za wstawiennictwem  Św.  Józefa  oraz  przez  szczególny  udział  Twej  Służebnicy Rozalii w cierpliwym niesieniu krzyża oraz w zaparciu się siebie, z żarliwą miłością i wielką ufnością błagam Cię o łaskę, o którą w tej Nowennie proszę …..
(można tę łaskę wymienić).
Udziel mi jej, jeśli tylko  otrzymanie  jej  zgodne  jest  z  Twoją  świętą  wolą.  Racz  mnie  wysłuchać,  Panie,  przez  Ranę Twego Miłosiernego Serca, będącego nieustającym źródłem miłości. Amen.

3.    Krótki akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu

Najmilszy  Panie  Jezu,  dla  okazania  Ci  mojej  wdzięczności  i zadośćuczynienia  za  me niewierności,  oddaję  Ci  moje  serce,  całkowicie  poświęcam  się  Tobie  i  przy  Twojej  pomocy postanawiam więcej nie grzeszyć. Najświętsze Serce Jezusa, poświęcam się Tobie przez Maryję i Jej Niepokalane Serce.

4.    Ofiarowanie dnia Jezusowi Chrystusowi Królowi

Panie Jezu Chryste – jednocząc się z tą Boską intencją, z jaką na ziemi oddawałeś chwałę Bogu przez  Twe  Najświętsze  Serce  i  ciągle  teraz  Mu  ją  oddajesz  przez  wszystkie  wieki  we  wszystkich kościołach świata w Sakramencie Eucharystii – za przykładem Niepokalanego Serca Maryi, zawsze Dziewicy  ofiarowuję  Tobie  w  dniu  dzisiejszym  wszystkie  moje  intencje  i  myśli,  wszystkie  me uczucia i pragnienia oraz wszystkie moje uczynki i słowa.

5. Rozważanie różańcowe –  tajemnica Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

6. Modlitwa do Św. Józefa

Pomnij,  Józefie  Święty,  Najczystszy  Oblubieńcze Maryi, że nie słyszano nigdy, aby ktokolwiek wzywający  Twej  opieki  i  Twej  pomocy  błagający  został  bez  pociechy.  Tą  ufnością  ożywiony(a) przychodzę do Ciebie i z całą ducha gorliwością Tobie się polecam! Nie odrzucaj modlitwy mojej, ale racz ją łaskawie przyjąć i wysłuchać. Amen.

7. Modlitwa Sługi Bożej Rozalii Celakówny

Panie  Jezu,  mój  Królu  i  Panie,  obecny  w  Sakramencie  Miłości,  kochający  nas  mimo  naszej ogromnej nędzy i przyjmujący nas chętnie w każdej chwili, przychodzę do Ciebie z całą moją nędzą i wszystkimi  sprawami,  byś  Ty  mi  pomógł.  Zmiłuj  się  nade  mną  mój  Najsłodszy  Jezu,  i  wysłuchaj mojego błagania. Proszę Cię przede wszystkim o dar ukochania Ciebie miłością podobną do Twojej oraz o łaskę, o którą proszę …..
(można tę łaskę wymienić).
Oddaję Ci siebie i swoje życie, całuję, mój Jezu, Twoje Najświętsze stopy.  Amen.

          8. Modlitwa o wyniesienie na ołtarze Sł. B. Rozalii Celakówny

Jezu Chryste Królu, wsław grób Rozalii cudami i wynieś Ją na ołtarze.
Ojcze Nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu

9. Wezwania do częstego powtarzania, a w ciągu nowenny na każdy dzień:

·    Najświętsze Serce Jezusa, wierzę Tobie
·    Najświętsze Serce Jezusa, przymnóż mi wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
·    Najświętsze Serce Jezusa, rozpal serce moje Twoją miłością. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
·    Najświętsze Serce Jezusa, daj mi prawdziwą wolność od grzechu. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
·    Najświętsze Serce Jezusa, nie opuszczaj mnie w swojej odwiecznej Opatrzności. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
·    Najświętsze Serce Jezusa, ulecz wszystkie moje rany grzechowe i daj mi ducha odwagi do pokuty i nawrócenia. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
·    Najświętsze Serce Jezusa spraw, aby przez pamięć o Twej męce dana mi była szczera skrucha i odpuszczenie grzechów. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
·    Najświętsze Serce Jezusa, oczyść mnie i uwolnij od wszelkichnamiętności. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
·    Najświętsze Serce Jezusa, okaŜ swoje miłosierdzie w godzinie mojej śmierci. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
·    Najświętsze Serce Jezusa, pozwól mi oglądać siebie w wieczności. Ciebie prosimy – wysłuchaj nas Panie
***

Odmawiając  nowennę  przez  9  kolejnych  dni  zaleca  się  uczestnictwo  we  Mszy  Św.  oraz  codzienne  przyjmowanie Pana Jezusa w Komunii Świętej.

——————————————————–

O  otrzymanych  łaskach  od  Boga  za  przyczyną  S.B.  Rozalii  Celakówny  prosimy  informować  prowincję  krakowską Jezuitów pisemnie lub telefonicznie: (0-12) 629 33 14

————————————————————————————————————
Za;;  NOWENNA KU CZCI CHRYSTUSA KRÓLA  przed liturgiczną uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata  oraz uroczystymi aktami Intronizacji;
Opracował: Zespół Wspólnot Intronizacyjnych Diecezji Bielsko-śywieckiej pod kierunkiem ks. kan. Ryszarda Kubasiaka – Diecezjalnego Duszpasterza do spraw Intronizacji Jezusa Chrystusa Króla

Imprimatur:
Kuria Diecezjalna Bielsko-żywiecka w Bielsku-Białej L.dz. 989/07, 18.IX.2007 r.
+ Janusz Zimniak, Bp
Wikariusz Generalny
+ Stanisław Dadak
Kanclerz Kurii

Konsultanci:
Ks. dr hab. Piotr Natanek Ks. dr Stanisław Górnik Dr Mirosław Lenart