Judaizm i homoseksualizm: małżeństwo zawarte w piekle

Materiał zamieszczony specjalnie z okazji Dni judeosatanizmu w judeochrze-ścijańskiej sekcie soborowej 2014. Nie róbcie sobie tego, kochani! Konsekwen- cje będą dla Was katastrofalne!

JUDAISM AND HOMOSEXUALITY: A MARRIAGE MADE IN HELL  – Pastor Ted Pike – 22.09.2010 tłumaczenie Ola Gordon
http://www.truthtellers.org/alerts/judaismhomosexuality.html

Obecnie  judaizm,  bardziej  niż  każda  inna  religia,  odrzuca  oceny  moralne przeciwne homoseksualizmowi  i  wspiera gejowską agendę.  Reformowany ju- daizm reprezentujący 39%  religijnych żydów amerykańskich całkowicie akce ptuje sodomię i mówi:

Uważamy, że homoseksualizm nie jest już [obrzydliwością]; nie jest cho- robą psychiczną czy zboczeniem społecznym;  nie jest wypaczeniem na- turalnego porządku. Homoseksualizm nie jest ani wyborem ani preferen cją; to nie jest czymś, na co ktoś decyduje się lub przed tym powstrzymu je.  Jest to, tak jak heteroseksualizm, sposób bycia. Zatem nie ma sensu z powodów  religijnych  lub  moralnych  rozróżniać  ludzi  w oparciu o ich orientację seksualną.  Czytaj dalej →

RASIZM żydowski TAK! ↔ ANTYSEMITYZM – NIE! : Dlaczego Europa umiera…

Tytułem komentarza do “Zmęczona”: Marka Magierowskiego — Na wstępie za znaczam, że  książki nie czytałam — jestem w sytuacji, w której zakup książki  jest  dla  mnie  nieosiągalnym  luksusem.  

Jednak na podstawie  licznych recenzji i komentarzy opublikowanych w internecie  –  w większości  “dzielących włos na czworo”  i  mających na celu  raczej “rozmycie”   problemu  zasadniczego  lub  ple-ple-ple   filozoficzno-socjologicznego politykierstwa  — nie zasługujących na uwagę  — zwróciło moją uwagę “chodzenie dookoła”  tematu rzeczywistych przyczyn obecnego stanu Europy. 

Odnosi się coraz większe wrażenie graniczące z pewnością, że obowiązuje no- wa,  niepisana doktryna  —  rasizm  żydowski  — tak  —  antysemityzm  —   nie  —  przy  czym  antysemityzmem  jest  wszystko,  co  sprzeciwia  się narzucanej siłą  (na razie tylko środkami politycznymi,  włącznie  ze  stosowaniem aktów prawnych i  kar sądowych (vide np. Niemcy, Skandynawia  i  medialnymi)   —  ideologi, religii i hagiografii żydowskiej. Czytaj dalej →

Nowa religia Soboru Watykańskiego II w skrócie

Poniższy  tekst  jest  deklaracją   końcową  sympozjum  o  znamiennym   tytule Religia Vaticanum II,   które  miało  miejsce  w  Paryżu  w  październiku 2002 roku.    — Wcześniej   w  języku  polskim   pojawił  się   już   tekst   „Przemówienia otwierającego”  J. Eks. x. bp Ryszarda Williamsona.   Kolejne  referaty  będą  z czasem również tłumaczone.

Deklaracja końcowa

Z okazji czterdziestej rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II, katolicy – biskupi, kapłani i świeccy – zebrali się na sympozjum na Instytucie Uniwersyteckim św. Piusa X 4 i 5 października 2002.

Studiowali teksty tego Soboru, który chciał być pastoralny a nie dogmatyczny —   (co nie zmienia istoty rzeczy, gdy tylko teksty soboru podpisane są przez prawdziwego papieża, natychmiast stają się magisterium zwyczajnym – Pelagiusz),   w świetle Tradycji Kościoła.

Wewnętrzna spójność soborowego nauczania została uwypuklona.   Proponują jego następującą syntezę.

Synteza nauczania Vaticanum II

1   – Nowość: 

Sobór Watykański II opracował nowe chrześcijaństwo, na miarę „nowej  ery,  którą przeżywa dzisiaj rodzaj ludzki”  (GS nr 4, §2),   również  w porządku duchowym.

— Chodzi – według samych historyków i socjologów – o inną religię: pomimo zapewniania  co  do  niezmienionej  wiary,  — religia  jest  głęboko zmieniona przez duchowe „aggiornamento”, które wywraca powiązania między dogmatami (UR, nr 11, o hierarchii prawd).

2 –   Odwrócenie celów:   

Nowa  relacja  między chrześcijaninem  i   jego   Bogiem   streszcza  się w idei — „służby człowiekowi”1 (GS, nr 3).

Czytaj dalej „Nowa religia Soboru Watykańskiego II w skrócie”

Płoną kościoły w Niemczech. Dzieło podpalaczy?

“Pożary w kościołach z zadowoleniem przyjął niemiecki skrajnie lewicowy ruch Antifa, który w wydanym oświadczeniu pochwalił podpalaczy. W ubiegłym roku działacze Antify z Fryburga Bryzgowijskiego wzywali zresztą do podpalania kościołów”.

Niemiecka policja wyjaśnia okoliczności pożarów, do których doszło w  okre- sie świątecznym w kilku kościołach na południu kraju. Wiele wskazuje na to, że mogły zostać podpalone.

Pożary wybuchły w czterech kościołach w Bawarii i Badenii-Wirtembergii. W dwóch przypadkach ogień udało się szybko ugasić. W dwóch pozostałych  po- żary wyrządziły jednak duże szkody. Czytaj dalej →

“Homoseksualni Żydzi mają „wyższe dusze” niż goje” – Rabin Eli Ben Dahan, deputowany do Knesetu i wiceminister ds. religijnych

Homoseksualni Żydzi mają „wyższe dusze” niż goje fot. Jasson/Flickr

Komentatorzy wskazują, że gdyby podobna wypowiedź o „wyższosci duszy” padła na Zachodzie względem Żydów, oskarżeniom o antysemityzm i rasizm nie byłoby końca.

Tymczasem wysoko postawionemu urzędnikowi Izraela otwarte głoszenie swego rodzaju duchowego rasizmu uchodzi na sucho.

„Chcę, by państwo było żydowskie. Rzeczy, które są przeciwne jego war- tościom, kulturze i tradycji nie zostaną zaakceptowane” .

Wiceminister Izraela otwarcie pogardza  gojami. Powiedział, że także homo- seksualni  Żydzi mają  — „wyższe dusze” niż innowiercy.  To się nazywa mieć wysokie mniemanie o sobie!

Rabin  Eli Ben Dahan,  deputowany  do  Knesetu i wiceminister  ds. religijnych otwarcie   pogardza   nie-Żydami.  Izraelskiemu  dziennikowi  Maariv   powie- dział, że

będzie sprzeciwiał się legalizacji  „małżeństw”  homoseksualnych,  na- wet pomimo faktu,  że żydowscy homoseksualiści mają „wyższe dusze” niż wszyscy goje, bez względu na ich orientację seksualną.

Rabin dodał, że sprzeciwia się także małżeństwom Żydów z nie-Żydami.

„Chcę, by państwo było żydowskie. Rzeczy, które są przeciwne jego war- tościom, kulturze i tradycji nie zostaną zaakceptowane”    –   powiedział.

Czytaj dalej →

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY – Biskupi o gender: list pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny

św. Józef Kaliski_radiorodzina.kalisz.pl„Nie można milczeć wobec prób wprowadzania ideologii niszczącej antropologię chrześcijańską i zastępowania jej głęboko destrukcyjnymi utopiami, które niszczą nie tylko pojedynczego człowieka, ale i całe społeczeństwo”

List Pasterski Episkopatu Polski
do duszpasterskiego wykorzystania
w Niedzielę Świętej Rodziny 2013 roku

Drogie Siostry, drodzy Bracia!
Każdego roku w Oktawie Narodzenia Pańskiego przeżywamy  Niedzielę  Świę- tej Rodziny. Kierujemy myśl ku naszym rodzinom i  podejmujemy refleksję na temat sytuacji współczesnej rodziny. Dzisiejsza Ewangelia opowiada o tym, że Rodzina z Nazaretu w trudnych i niejasnych sytuacjach starała się odczytać i wypełnić wolę Bożą, dzięki czemu wychodziła z nich odnowiona.

Takie zachowanie stanowi dla nas ważną wskazówkę,  że także dzisiaj  posłu- szeństwo Bogu i Jego niezrozumiałej czasem woli jest gwarantem szczęścia w rodzinie.

Czytaj dalej „NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY – Biskupi o gender: list pasterski na Niedzielę Świętej Rodziny”

Aktywistka Femenu skakała półnaga podczas mszy w kolońskiej katedrze

Abp  Ko­lo­nii kard.  Jo­achim Me­isner naj­mniej spo­dzie­wał się ta­kiej uro­dzi­no­wej atrak­cji. Pod­czas  Wi­gi­lij­nej  Mszy  w  ko­loń­skiej  ka­te­drze  w  dniu jego 80. uro­dzin po oł­ta­rzu ska­ka­ła pół­na­ga ak­ty­wist­ka Fe­me­nu. Wy­stęp był krót­ki.

Abp Kolonii kard. Joachim Meisner

Abp Kolonii kard. Joachim MeisnerFoto: AFP

Tuż po roz­poczę­ ciu Wi­gi­lij­nej Mszy w ko­loń­skiej ka­te­drze z pierw­sze­go rzędu  ławek pod­nio­sła   się 20-let­nia dziew­czy­na w to­ple­sie i sko­czy­ła  na  po­dest  oł­ta­rza.   Była to znana ak­ty­wist­ka Fe­me­nu Jo­se­phi­ne Witt. Jak po­in­for­mo­wa­ła ko­loń­ska  po­li­cja,  na pier­siach miała na­ma­lo­wa­ny napis “I am God”  (“Je­stem Bo­giem”).  In­cy­dent ten nie uszedł oczy­wi­ście uwa­dze zwierzch­ni­ka ar­chi­die­ce­zji ko­loń­skiej, kard . Jo­achi­ma Me­isne­ra, choć trwał tylko kilka minut. Ko­bie­tę od­pro­wa­dzi­ła bar­ dzo szyb­ko po­li­cja.

Czytaj dalej „Aktywistka Femenu skakała półnaga podczas mszy w kolońskiej katedrze”

Feministki z grupy Femen sprofanowały kościoły w Święta.

Feministki z grupy Femen sprofanowały kościół  pod   wezwaniem   świętej   Marii Magdaleny w paryskiej VIII dzielnicy. Podczas próby parafialnego zespołu wokal nego do świątyni wtargnęła półnaga kobie- ta, która położyła przed głównym ołtarzem kawałek cielęcej wątroby mający symbolizo wać płód,  a następnie oddała mocz na  schodach  ołtarza,  po  czym  wyszła  z kościoła. Na jej ciele widniał wulgarny napis będący odniesieniem  do  pocho-dzącego z 1971 roku manifestu 334 kobiet domagających się legalizacji zabija nia dzieci nienarodzonych. W Święta… Stowarzyszenie “Defensor Christi” domaga się wydalenia z Francji Inny Szew- czenko;  w wysłanej do premiera Jean-Marca Ayraulta  petycji  możemy  prze- czytać:

„Szczególnie  ohydna  profanacja,  jakiej  dopuściła  się  młoda   kobieta, członkini tzw. grupy Femen, w kościele Świętej Magdaleny w Paryżu (…) , wzbudziła słuszne oburzenie chrześcijan i generalną dezaprobatę przy wódców politycznych, zarówno na lewicy jak i na prawicy.

Ta nowa profanacja, następująca po tej w  katedrze  Notre Dame,  doko- nanej przez tą samą grupę Femen,  musi być potraktowana  jak  najbar- dziej rygorystycznie”.

 „Defensor Christi” domaga się: „natychmiastowego  rozwiązania  Femen oraz natychmiastowego odebrania statutu uchodźcy politycznego Innie Szewczenko,  uznawanej za przywódczyni grupy i wydalenie jej z teryto- rium Francji”.

To nie pierwsza profanacja na koncie Femenu, wcześniej feministki sprofano wały już raz kościół pw. św. Marii Magdaleny, oblały wodą księdza w Brukseli, czy ścięły krzyż na Ukrainie.

TD/źródło: Fronda, Pch24 –  za; wirtualnapolonia.com/2013/12/26/

Shema Israel = Chrystus wynocha

Dawno nie pisaliśmy o żydowskim łajdaku, “Kiko” Arguelo, twórcy neokate- chumentatu – admin.

Shema Israel = Chrystus wynocha.

” Ten krótki film pokazuje nam Stanisława Dziwisza   –   w  osobie kardynała i biskupa Krakowa –  który ustępuje z tronu i w ogóle ucieka ze sceny po to, aby nie  obrażać  żydów  osobą  kapłana  katolickiego,  widokiem krzyża na piersi, czy stuły. Powodem tej obrazy jest niezręczność występowania takich symboli w chwili, kiedy żyd śpiewa lub słucha Shema Israel.

Dla Dziwisza i całej obecnej hierarchii jest oczywiste to,  że symbolika judaiz- mu ma nadrzędność nad symboliką katolicyzmu,   a co za tym idzie, to żydzi mają swe prawa jako pierwsze.

Przebieg nagrania:

0.09 – Dziwisz wzywa do odśpiewania Shema Israel (powtórnie, bo jeden raz nie wystarczy).
0.29 – Dziwisz zdejmuje stułę (1) jako symbol godności kapłańskiej i siada z powrotem na tronie.
0.43 – Ksiądz – po prawej ręce Dziwisza – otrzymuje sygnały od  dr  h.c. KUL Kiko Argüello mówiące, że Dziwisz ma wyjść całkowicie, następuje pewna chwilowa konsternacja i Dziwisz pokornie wychodzi.
1.02 – Drugi ksiądz po lewej ręce nie bardzo wie, co on sam ma ze sobą zrobić, ale wkrótce i on wychodzi.
1.18 – Wszystko jest już koszerne i następuje śpiew Shema Israel.
3.34 – Po zakończeniu śpiewu ksiądz z asysty Dziwisza wraca na swoje miejsce.
3.40 – Dziwisz pozdrawia wszystkich słowem Shalom – zebrani odpowia daj chórem: Shalom.

Miejscem tego wszystkiego jest „katolicka polska ziemia” Anno Domini 2013. „

Czytaj dalej „Shema Israel = Chrystus wynocha”

“Czy słowa Franciszka o marksizmie trywializują pamięć o ofiarach komunizmu?” Czyli co się dzieje z tymi Jezuitami?

Ostry i zdecydowany atak na słowa papieża na temat marksizmu i marksistów przypuściła amerykańska publicystka, kubańskiego pochodzenia Marielena Montesimo de Stuart.

Publicystka  proponuje,  by  zatrzymać  się na trzech zdaniach i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy są one moralnie akceptowalne.

—  „Co czujesz, gdy nazywa się Ciebie marksistą”. „Ideologia marksistow ska jest zła.   Ale  poznałem  w moim życiu wielu marksistów,  którzy byli dobrymi ludźmi, dlatego nie czuję się obrażony”

—  „Co  czujesz,  gdy  nazywa  się  Ciebie nazistą?  Ideologia  nazizmu jest zła,   ale  poznałem  wielu nazistów  w  moim  życiu,  którzy byli dobrymi ludźmi, dlatego nie czuję się obrażony”

—  „Co czujesz, gdy ktoś nazywa się „wspierającym system segregacji ra- sowej?   Ideologia  segregacji  jest  zła,  ale  poznałem wielu segregacjoni- stów, którzy byli dobrymi ludźmi, dlatego nie czuję się obrażony”.

Po  tym  cytacie  dochodzi zaś do wniosku, że żadnej z tych trzech wypowiedzi nie da się moralnie zaakceptować.  Problem polega tylko na tym, wskazuje, że jedna z nich została wypowiedziana przez papieża w wywiadzie dla włoskiego dziennika „La Stampa”.

I właśnie ta wypowiedź – podkreśla publicystka – jest wykorzystywana do us- prawiedliwiania  zbrodni  marksizmu  zarówno  przez  prasę  liberalną,  jak  i „oportunistyczną prasę katolicką”.

Czytaj dalej „“Czy słowa Franciszka o marksizmie trywializują pamięć o ofiarach komunizmu?” Czyli co się dzieje z tymi Jezuitami?”