Maryja ofiarą ekumenizmu

fatima-wizja P. Jezusa s. Łucji_voxdomini.com.plW  mowie  zamykającej  trzecią  sesję   II Soboru Watykańskiego  papież  Paweł VI ogłosił  Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła.

Powiedział wówczas:

„Na chwałę Matki Bożej i ku naszemu pokrzepieniu, ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę Matką Kościoła, to jest całego ludu Bożego, zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy nazywają Ją najukochańszą Matką.

Pragniemy, by pod tym najmilszym tytułem, od tej chwili, Dziewica Matka była jeszcze bardziej czczona i wzywana przez lud chrześcijański”.

W reakcji na te słowa o. Henri de Lubac powiedział do teologa o. Henri Denis: —  „Sobór dobiegł końca. Nie ma już Jana XXIII ani aggiornamento.

Reakcja ta nie była w żadnej mierze czymś wyjątkowym. Ów tytuł Matki Bożej, którego używał już Benedykt XIV  w połowie XVIII wieku,  został  źle  przyjęty przez postępowych teologów wywierających przemożny wpływ na pracę sobo- ru.   Epizod ten dobrze oddaje też prawdziwy stosunek liberałów do  Najświęt- szej Maryi Panny,  co  z  kolei  może  pomóc nam w zrozumieniu prawdziwego ducha soboru.

Soborowe  kontrowersje   dotyczące  Najświętszej  Maryi  Panny  odnosiły się w głównej mierze do poświęconego Jej osobie dokumentu.  Początkowo  komisja koordynacyjna, która odpowiedzialna była za określanie porządku prac sobo ru,  przedstawiła  projekt  osobnego schematu poświęconego wyłącznie Matce Bożej, a zatytułowanego De Beata Maria Virgine, Matre Ecclesiae. Choć tekst ten znalazł uznanie u większości ojców soborowych,  progresiści  uznali go za nie do przyjęcia.  Czytaj dalej „Maryja ofiarą ekumenizmu”

Motyw przewodni papieża Jana Pawła II – cz.II/I – Nowy typ antropocentrycznej teologii

John Paul II gathers heretics and pagans to pray at Assisi_romancatholicism.org

Jest  to  omówienie  książki  „Teologiczna  podróż  papieża Jana Pawła II  na spotkanie modlitewne  religii  w  Asyżu”, —  część  II,  tom I,  ojca  Johannesa Dörmanna.   Książki tej nie czyta się łatwo.  Myśli i styl papieża Jana Pawła II są trudne i wydaje się, że prof. Dörmann  nie  wyraża się  z wyrazistością stylu św. Tomasza z Akwinu. Szkoda,  że wielu ludzi nie będzie próbować czytać tej książki, ponieważ  o. Dörmann  traktuje  w  niej  o  najbardziej istotnych pyta- niach obecnego czasu: —  Czy papież Jan Paweł II wciąż jeszcze myśli jak ka- tolik?  Czy jego myślenie zachęca do założenia nowego Kościoła?

Aby wielu katolików zrozumiało zawartość tej książki, chcemy przedstawić ją w  miarę  dokładnie,  ale  mimo to zachęcamy do przeczytania jej w oryginale. Sądzimy, że niniejszy artykuł ułatwi czytanie omawianej książki.

W części I swojej pracy prof. Dörmann  zarzuca  kard.  Karolowi  Wojtyle  (już wówczas pojawiło się pytanie o jego sposób myślenia,  jeszcze  przed wyborem na papieża) głoszenie nauki o „powszechnym zbawieniu” to znaczy twierdze nie,  że  wszyscy  ludzie,  od  początku do końca świata,  czy  to wiedzą czy nie, czy chcą tego czy nie, są zbawieni przez  Chrystusa.  Czytaj dalej „Motyw przewodni papieża Jana Pawła II – cz.II/I – Nowy typ antropocentrycznej teologii”