Pius IX. Syllabus, zawierający główne błędy naszej epoki. O cywilizacji współczesnej

Pius IX. Syllabus, zawierający główne błędy naszej epoki. 

LXXX. Papież Rzymski
może i powinien pojednać się z postępem,
liberalizmem i cywilizacją współczesną
oraz dostosować do nich.

Pius IX, Alokucja Iamdudum Cernimus, wygłoszona na konsystorzu tajnym dnia 18 marca 1861 roku (wyciąg)

Od dawna już stwierdzamy, Czcigodni Bracia, jak nieszczęsny na­prawdę konflikt wynikający ze zwalczających się wzajemnie zasad – kon­flikt pomiędzy prawdą a błędem, cnotą a występkiem, światłością a ciem­nościami – wstrząsa, w naszej zwłaszcza opłakanej epoce, społecznością cy­wilną.

Czytaj dalej „Pius IX. Syllabus, zawierający główne błędy naszej epoki. O cywilizacji współczesnej”

Antypapież Bergoglio: muzułmańscy uchodźcy należą do Mistycznego Ciała Chrystusa

635945015810897879Antypapież Bergoglio: muzułmańscy uchodźcy należą do Mistycznego Ciała Chrystusa

Jak donosi żydowski serwis dla gojów deon.pl — antypapież Franciszek odwiedził jezuicki ośrodek w centrum Wiecznego Miasta na początku swego pontyfikatu w 2013 roku. — Zaapelował tam wtedy o udostępnienie uchodźcom pustych klasztorów.

„Drodzy zakonnicy i zakonnice, puste klasztory nie służą Kościołowi po to, by przekształcać je w hotele i zarabiać pieniądze.

Puste klasztory nie są nasze, należą do ciała Chrystusa, jakim są uchodźcy. Pan wzywa do odważnego i wielkodusznego życia gościnnością w pustych klasztorach”

– powiedział.

Widzimy zatem, iż wg antypapieża Bergoglio muzułmańscy „uchodźcy” należą do Mistycznego Ciała Chrystusa.

Taki pogląd wypływa bezpośrednio z okultystycznej doktryny soborowej sekty antychrysta, która okraszona katolicką terminologią została od czasów antysoboru (1962-65) zainstalowana rękoma żydowskiej V kolumny w miejscu wiary katolickiej.

Wg tej okultystycznej doktryny — każdy żyjący człowiek, niezależnie od wyznawanej wiary, należy do Kościoła i jest zbawiony, bowiem, — jak zakłada ich fałszywa nauka, — Chrystus przez Wcielenie zjednoczył się z każdym człowiekiem i zbawił każdego człowieka.

Rolą zaś Kościoła, — wg tej sekty, — jest uświadomić człowiekowi tą wielką tajemnicę, tak, aby każdy poznał swoją wielką godność, którą rzekomo posiada.

Czytaj dalej „Antypapież Bergoglio: muzułmańscy uchodźcy należą do Mistycznego Ciała Chrystusa”

Encyklika Bendykta XIV „A quo primum” o nadmiernej roli Żydów w Królestwie Polskim.

Benoit_XIV_upload.wikimedia.orgBenoit_XIV_upload.wikimedia.org

Encyklika Papieża Benedykta XIV A quo primum do Prymasa, Arcybiskupów i Biskupów Polski dotycząca tego, co jest zabronione żydom mieszkającym w tych samych miastach i okręgach, co i chrześcijanie

Miłościwi Bracia,
Zdrowie i Apostolskie Błogosławieństwo

Dzięki wielkiej Boskiej Dobroci pierwsze fundamenty naszej Świętej Katolickiej Religii zostały, za panowania Naszego poprzednika Leona VIII, założone pod koniec dziesiątego wieku dzięki usilnej działalności księcia Mieszka i jego chrześcijańskiej małżonki Dąbrówki.

— Tak dowiadujemy się od Długosza, autora Waszych roczników (Księga II, strona 94).

Od tego czasu naród polski, zawsze religijny i pełen poświęcenia, w swej wierności do przyjętej przez niego Świętej Religii   — pozostał niewzruszony i omijał z odrazą wszelki rodzaj sekciarstwa.

Im bardziej różne sekty nie szczędząc wysiłków, starały się usadowić w Królestwie Polskim, w celu szerzenia tam ziarna ich błędów, herezji i wykolejonych opinii,   — tym bardziej Polacy lojalne i stanowczo opierali się tym wysiłkom, dając coraz więcej dowodów swej wierności.

Czytaj dalej „Encyklika Bendykta XIV „A quo primum” o nadmiernej roli Żydów w Królestwie Polskim.”

Bój się Boga! – Kard. August Hlond

List pasterski: “O Katolickie zasady moralne”

kdomowy-serce.blogspot.com

“Bój się Boga!”   —  Tak brzmi w potocznym życiu życzliwa przestroga przed złym uczynkiem. Wypowiada się w niej instynkt katolicki i instynkt ludzki. Jeden i drugi wiąże obowiązki moralne z Bogiem. Jeden i drugi uważa autorytet boży za źródło i podstawę powinności etycznej. Jeden i drugi odwołuje się do Boga, gdy chodzi o rację, dlaczego należy czynić to, co dobre, a unikać tego, co złe.

“Bój się Boga!” — znaczy, że człowiekowi żyć nie wolno według swego upodobania, lecz zgodnie z nadaną mu przez Stwórcę naturą ludzką.

A więc nie tak, jak gdyby nie miał duszy, rozumu i wolnej woli. Nie tak, jak zwierzę żyje. Nie wedle swego kaprysu, nie wyłącznie dla przyjemności lub z przyzwyczajenia.

Wszystko to, czego człowiek świadomie pragnie, co świadomie czyni i mówi, — powinno odpowiadać powszechnej ludzkiej zasadzie postępowania, która tkwi w duszy normalnego człowieka.   — Nazywamy ją prawem przyrodzonym.

Święty Paweł pisze o nim, że nawet poganie…

— okazują treść zakonu, wypisaną na sercach swoich, której przyświadczy i własne ich sumienie, gdy różne ich myśli zaczną wzajemnie oskarżać się lub bronić (Rz 2,15).

Czytaj dalej „Bój się Boga! – Kard. August Hlond”

Św. Piotr ma ciągłych następców w prymacie – wyciąg z x. Cathreina „Katolik i Kościół Katolicki”; [Kraków 1931]

Łatwiej,  — woła św. Chryzostom,  — zgasić słońce, aniżeli zniszczyć Kościół. (Horn. IV in Is. VI.)

chrystus-pan-przeznacza-piotra-na-opoce-kościoła_krolestwonmp.wordpress.comSobór Watykański uczy:

— Aby zbawcze dzieło swego odkupienia uwiecznić, postanowił Wiekuisty Pasterz i Biskup dusz naszych założyć Kościół, w którym, jako w domu Boga żywego, byliby związani w jedno węzłami wiary i miłości wszyscy wierzący.

Dlatego to modlił się do Ojca przed swem uwielbieniem nie tylko za Apostołów, lecz i za wszystkich, którzy przez ich słowa weń wierzyć będą,  — aby jedno byli, jak on, t. j . Syn z Ojcem jedno są (Jan 17, 20).

Jak więc rozesłał Apostołów, których wybrał ze świata,  — jak Sam był posłany przez Ojca,  — tak chciał,  — aby w Jego Kościele pasterze i nauczyciele  istnieli  aż  do  skończenia czasów. (Const. de Ecclesia Denzinger, Enchiridion n. 1821.)”

Czytaj dalej „Św. Piotr ma ciągłych następców w prymacie – wyciąg z x. Cathreina „Katolik i Kościół Katolicki”; [Kraków 1931]”

Kodeks Rzymskiego Katolika

Kodeks Rzymskiego Katolika

1. Mocno  wierzymy  we wszystko, w co nasza Święta Matka – Jeden, Święty, Powszechny, Apostolski Kościół wierzy i czego naucza. W tej Wierze chcemy żyć i umierać, jako że jedynie w Kościele można należycie czcić Boga w Trój- cy Jedynego.

2. Wiara  (cnota nadprzyrodzona)  jest niezbędna do osiągnięcia Zbawienia Wiecznego. [1]

3. Tylko Wiara Świętego Kościoła Rzymskokatolickiego jest Prawdziwa. [2]

4. Poza  Świętym  Kościołem  Rzymskokatolickim  nie  ma  zbawienia ani od- puszczenia grzechów. [3]

5. Posłuszeństwo Biskupowi Rzymskiemu jest konieczna dla osiągnięcia zba wienia. [4]

6. Wszystkie  inne  sekty i ‘religie’,  poza Świętym Kościołem Rzymskokatoli- ckim, są kłamstwem Lucyfera. [5]

7. Kościół Święty brzydzi się każdą nowością. [6]

8. Bezwzględnie obowiązuje posłuszeństwo Papieżowi, który strzeże nieska-lanego depozytu wiary. [7]

9. Papież  nie  może głosić  herezji (czyli fałszywej nauki w sprawach wiary), gdyż jest nieomylny w sprawach wiary, moralności oraz dyscypliny. [8]

10. Nowinkarskie reformy antysoboru watykańskiego (1962-1965) zawierają liczne herezje, z herezją modernizmu, herezją liberalizmu i herezją wolności sumienia na czele. [9]

1. Wszyscy antypapieże: Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I, Jan Paweł II, Be- nedykt XVI, Franciszek,  głosząc publicznie herezje  odpadli od Świętej Wia- ry Katolickiej, nie obejmując urzędu,  gdyż z Prawa Bożego i Prawa Kanoni-cznego wynika jasno, że heretyk nie może zostać Biskupem Rzymu. [10]

12. Katolików obowiązują unormowania Codex Iuris Canonici z 1917 r.. ¹

Kodeks antypapieża Jana Pawła II,  zawierający  jawne herezje, nie zos- tał  legalnie  promulgowany przez prawowite, Święte i nieomylne Magi- sterium.  [11]; [12]
Czytaj dalej „Kodeks Rzymskiego Katolika”