Nieomylność papieska

fot. giulio napolitano / shutterstock.com // Peter Paul Rubens [Public domain] / See page for author [CC0], via Wikimedia Commons)

18 lipca tego roku będziemy obchodzić 150. rocznicę uroczystego zdefiniowania dogmatu o nieomylności papieskiej, dogmatu, którego powstaniu towarzyszyły liczne kontrowersje i który do dzisiaj jest jeszcze czasem niepoprawnie rozumiany.

Czytaj dalej „Nieomylność papieska”

PROFESSIO CATHOLICAE FIDEI – juxta Codicem Juris Canonici (1917)

PROFESSIO CATHOLICAE FIDEI

juxta Codicem Juris Canonici (1917)

Ego N. firma fide credo et profiteor omnia et singula, quae continentur in symbolo Fidei, quo sancta Romana Ecclesia utitur, videlicet:

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei Unigenitum. Et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et Homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato: passus, et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris.

Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos, et mortuos: cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. Et Unam, Sanctam, Catholicam et Apostolicam Ecclesiam.

Confiteor unum Baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen.

Czytaj dalej „PROFESSIO CATHOLICAE FIDEI – juxta Codicem Juris Canonici (1917)”

WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ – według Kodeksu Prawa Kanonicznego (1917)

WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ (1)

według Kodeksu Prawa Kanonicznego (1917)

Ja N. wierzę mocno i wyznaję każdą prawdę z osobna i razem wszystkie prawdy, jakie się zawierają w Składzie Wiary, którego używa święty Kościół Rzymski, to jest:

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Wierzę w Pana Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Bożego, który zrodzon jest z Ojca przed wszystkimi wieki, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego; zrodzony, nie zaś stworzony, współistotny Ojcu, i przez niego wszystko się stało. Który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia z nieba zstąpił i przyjął ciało za sprawą Ducha Świętego z Maryi Panny, i stał się człowiekiem.

Który ukrzyżowany został dla nas pod Ponckim Piłatem, umęczony i pogrzebiony, i trzeciego dnia zmartwychwstał według Pisma, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Ojcowskiej, i powtórnie przyjdzie sądzić żywych i umarłych, a królowanie jego końca mieć nie będzie. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Dawcę łask, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem jedną cześć i uwielbienie odbiera, który mówił przez proroków. Wierzę w Jeden, Święty, Katolicki i Apostolski Kościół.

Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów; oczekuję wskrzeszenia zmarłych i żywota w wieku przyszłym. Amen.

Czytaj dalej „WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ – według Kodeksu Prawa Kanonicznego (1917)”

Wezwanie wszystkich kapłanów i wiernych do odrzucenia nielegalnych reform tzw. II Watykańskiego Soboru

… dzisiejsza hierarchia działająca i nauczająca w sprzeczności z nieomylną magisterialną nauką Kościoła dotyczącą ekumenizmu,  — naśladując nieprawny (nieważny) Drugi Sobór Watykański,  — nie przemawia w imieniu Kościoła katolickiego — i jest w rzeczywistości pozbawiona Boskiego autorytetu i jurysdykcji nad wiernymi.

Prawdziwy Kościół Boży, założony na Skale, którą jest Piotr i jego wiara, nauczająca pod kierownictwem Ducha Świętego, —  nie może uczyć błędu i nie może sobie zaprzeczać.

Wzywamy wszystkich kapłanów i wiernych, aby zjednoczyli się z nami w odrzuceniu nielegalnych reform, —  albo tych już „proklamowanych” lub — pochodzących z tzw. II Watykańskiego Soboru, kierując się nakazem św. Pawła:

— „… fratres, state, et tenete traditiones quas didicistis sive per sermonem, sive per epistulam nostram…

  — (… bracia, trwajcie niewzruszenie, a trzymajcie się podań, których się nauczyliście czy to przez naukę ustną, czy też przez list nasz…)” (2 Tes. 2, 14)

— a któreśmy otrzymali od Apostołów i od ich następców.

Święta tradycja, — jak tego uczy Kościół, — jest opiekunką i nauczycielką Prawdy katolickiej wyrażonej w nieomylnym nauczaniu magisterialnym Kościoła.

***

Deklaracja doktrynalna – KATOLICKIEGO PRZYMIERZA BISKUPÓW / https://forumdlazycia.wordpress.com/2015/06/30/deklaracja-doktrynalna-katolickiego-przymierza-biskupow-ktorzy-czytaja-te-deklaracje-aby-ja-rozpowszechniali/

Przysięga antymodernistyczna – (Iusiurandum contra errores modernismi )

Przysięga antymodernistyczna  – Przepisana przez Motu proprio Sacrorum antistitum z dnia 1 września 1910

ŚW. PIUS X, PAPIEŻ

Ja….. uznaję nie­zachwianie i przyjmuję wszystko bez wyjątku, co nieomylny Urząd  nauczycielski Kościoła określił, ogłosił i objaśnił, a przede wszystkim te prawdy, które się wprost sprzeciwiają błędom współczesnym.

Wyznaję tedy najpierw, że Boga, będącego początkiem i celem wszechrzeczy, można naturalnym światłem rozumu z tego, co uczynił czyli z widzialnych dzieł stwo­rzenia poznać na pewno jako przyczynę ze skutków, a więc i udowodnić.

Po wtóre: przyjmuję zewnętrzne dowody Objawienia tj. dzieła Boże, a zwłaszcza cuda i proroctwa i uważam je za najpewniejsze znaki Boskie­go początku religii chrześcijańskiej, a zarazem za znaki najzupełniej dostosowane do stanu umysłowości wszystkich wieków i ludzi – nie wyjmując współczesnych.

Czytaj dalej „Przysięga antymodernistyczna – (Iusiurandum contra errores modernismi )”

W klątwę wpada każdy heretyk, chociażby do żadnej sekty nie należał

W klątwę wpada każdy heretyk, chociażby do żadnej sekty nie należał.

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Habentes ergo pontificem magnum, qui penetravit caelos, Iesum Filium Dei, teneamus confessionem.

Mając tedy wielkiego arcykapłana, który przeniknął niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmyż przy wierze.
(Hebr. IV, 14)

Chrześcijanin, który odpadł od wiary Chrystusowej do innych form niechrześcijańskich,      np. do judaizmu, mahometanizmu lub poganizmu, albo który w nic nie wierzy, jako wyznawca systemu racjonalizmu, naturalizmu, spirytyzmu lub indyferentyzmu i innych podobnych filozoficznych mniemań naukowych, w których istnienie Objawienia Bożego w części lub w całości bywa zaprzeczane,     wpada   w   klątwę   „w szczególny sposób” papieżowi zastrzeżoną.

Czytaj dalej „W klątwę wpada każdy heretyk, chociażby do żadnej sekty nie należał”

W tym znaku zwyciężysz (rzecz o Różańcu) – x. prał. Mäder

W tym znaku zwyciężysz!

n-s-do-rosario-da-fatimaJestem katolikiem i nie wyrzekam się niczego, co katolickie. —  Miarodajnem dla wszystkich myśli, słów i czynów jest dla mnie zdanie Kościoła, Matki mojej.

Jeśli zachodzi sprzeczność między tem co katolickie, a tem co modne, — opowiem się bezwarunkowo zawsze za tem, co katolickie.

Matka moja jest starszą od modnego profesora, ma za sobą doświadczenie 19 wieków, jest apostolską, ma szersze poglądy niż uczony samotnik, jest wszędzie – jest katolicką.

Matkę moją oświeca Duch Święty.

Dlatego nie waham się oznajmić,   — wbrew panującym poglądom współczesnym,   — że niepozorny przedmiot, nazywany przez nas Różańcem, — jest cudownem lekarstwem, danem nam od Boga.

Różaniec jest wielką tajemnicą wiary, tajemnicą zwycięstwa!

Czytaj dalej „W tym znaku zwyciężysz (rzecz o Różańcu) – x. prał. Mäder”

Krótki Katechizm Religii Katolickiej kkat 1957 – KS. PROF. MARIAN MAREK

CZĘŚĆ PIERWSZA

„Bez wiary niepodobna spodobać się Bogu”.

O WIERZE KATOLICKIEJ I SKŁADZIE APOSTOLSKIM

ROZDZIAŁ PIERWSZY

WIARA KATOLICKA I JEJ ŹRÓDŁA

1. W co wierzą katolicy?
Katolicy wierzą w Boga i we wszystko, co Bóg objawił.

2. Co znaczy: „Wierzę w Boga”?
Wierzę w Boga, znaczy: uznaję za prawdę, że jest Bóg.

3. Przez kogo objawił Pan Bóg to wszystko, w co mamy wierzyć?
Wszystko to, w co mamy wierzyć, objawił Pan Bóg przez patriarchów i proroków, a na ostatek przez Syna swego Jezusa Chrystusa i Apostołów.

4. W czym zawiera się to wszystko, co Pan Bóg objawił?
Wszystko to, co Pan Bóg objawił, zawiera się w Piśmie Świętym i w Podaniu ustnym. Pismo Święte i Podanie ustne są to dwa źródła wiary katolickiej.

5. Co to jest Pismo Święte?
Pismo Święte jest to zbiór ksiąg, napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które Kościół katolicki przechowuje i podaje jako Objawienie Boże.

Pismo Święte zawiera: 45 ksiąg Starego Testamentu napisanych przed przyjściem Jezusa Chrystusa i 27 ksiąg Nowego Testamentu, napisanych po Jego przyjściu.

Czytaj dalej „Krótki Katechizm Religii Katolickiej kkat 1957 – KS. PROF. MARIAN MAREK”