Nowe zmiany traktatowe: WHO globalistycznym rządem światowym

dragon

Pandemia koronawirusa nie jest i nigdy nie była kryzysem zdrowotnym ani medycznym, zawsze była politycznym zamachem stanu, który miał na celu podważenie naszych podstawowych praw i wolności.

Wraz z przekazaniem rozległych uprawnień wykonawczych nad państwami narodowymi do WHO poprzez poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych WHO, narodowa suwerenność krajów ma zostać skutecznie przekazana organizacji kontrolowanej przez oligarchów i międzynarodowe korporacje w sektorze finansowym, cyfrowym i branż farmaceutycznych.

Jak donosi donosiła America Out, po przegłosowaniu od 22 /28 maja 2022 r. ostateczna kontrola nad systemami zdrowotnymi wszystkich członków WHO, czyli prawie wszystkich krajów na świecie, a tym samym nad naszą suwerennością narodową, zostanie przekazana wiodącemu organowi ustawodawczemu Światowej Organizacji Zdrowia,

Zagrożenie to jest zawarte w nowych poprawkach do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych WHO zaproponowanych przez administrację Bidena, przeznaczonych do „tymczasowego punktu 16.2” na nadchodzącej konferencji 22-28 maja 2022 r.

Zmiany te upoważnią Dyrektora Generalnego WHO do zgłaszania nagłych przypadków lub kryzysów zdrowotnych w dowolnym kraju, jednostronnie, nawet wbrew sprzeciwowi danego kraju. Dyrektor Generalny będzie mógł ogłosić kryzysy zdrowotne wyłącznie na podstawie swojej osobistej opinii lub oceny, że istnieje potencjalne lub możliwe zagrożenie dla innych krajów.

Zmiany proponowane przez administrację Bidena, jeśli zostaną uchwalone, już samym swoim istnieniem i intencją wpłyną drastycznie na niezależność i suwerenność państw członkowskich. To samo zagrożenie dotyczy wszystkich 193 państw członkowskich ONZ, z których wszystkie należą do WHO i stanowią 99,44% światowej populacji.

Przepisy te są „obowiązującym instrumentem prawa międzynarodowego, który wszedł w życie 15 czerwca 2007 roku”. Państwa członkowskie ONZ mogą być zobowiązane przez prawo do ich przestrzegania lub zaakceptowania.

Sekwencja

18 stycznia 2022 r. urzędnicy administracji Bidena wysłali Światowej Organizacji Zdrowia te szeroko zakrojone zmiany, aby wzmocnić zdolność WHO do jednostronnej ingerencji w sprawy narodów, które jedynie podejrzewano o „nadzwyczajne zagrożenie zdrowotne”, co mieć wpływ na inne narody. Poprawki USA usuwają istniejące krytyczne ograniczenie w przepisach: „ WHO konsultuje się i stara się o potwierdzenie od Państwa-Strony, na którego terytorium rzekomo ma miejsce zdarzenie…” (Strona 6, Artykuł 9.1) Usunięcie tej i innych klauzul spowoduje zdjąć wszystkie kajdany z Dyrektora Generalnego WHO, co pozwoli mu ogłaszać nagłe wypadki zdrowotne według własnego uznania.

Zmiany dałyby WHO prawo do podjęcia ważnych kroków w celu współpracy z innymi narodami i organizacjami na całym świecie w celu radzenia sobie z domniemanym kryzysem zdrowotnym danego kraju, nawet wbrew ich życzeniom.

Uprawnienie do zgłaszania stanów zagrożenia zdrowia jest potencjalnym narzędziem do izolowania, zastraszania i dominacji narodów.

Może być użyty do uzasadnienia ostracyzmu i sankcji ekonomicznych lub finansowych wobec danego narodu poprzez służyć innym narodom, które są sprzymierzone z WHO lub które chcą skrzywdzić i kontrolować oskarżony naród.

Ile mamy czasu, aby zatrzymać poprawki?

Treść proponowanych zmian opublikowano dopiero 12 kwietnia 2022 r., pozostawiając niewiele czasu na protesty przed planowanym głosowaniem. Jak wcześniej wspomniano, zmiany są planowane i prawie na pewno zostaną podjęte w dniach 22-28 maja 2022 r.

Obowiązujące przepisy WHO przewidywałyby 18-miesięczny okres na wycofanie zgody przez dany kraj na zmiany, ale ma to zostać skrócone do sześciu miesięcy w tym samym czasie, co inne proponowane zmiany. Jeśli poprawki zgłoszone przez USA zostaną przyjęte, większość krajów może zmienić swój indywidualny głos i odwrócić akceptację w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Jest to jednak znacznie trudniejsze niż zatrzymanie całego procesu teraz.

Musimy działać już teraz, aby zapobiec uchwaleniu poprawek, a także wywierać wystarczającą presję na nasze rządy, aby nie zatwierdzały poprawek. Jeśli to się nie powiedzie, a poprawki zostaną przyjęte przez organ zarządzający WHO w maju, będziemy musieli dążyć do wpłynięcia na większość narodów, aby zagłosowała na „nie”.

Było stosunkowo dużo rozmów i raportów na temat planowanych kontraktów na wypadek pandemii. Ale te zmiany są bardziej niebezpieczne, ponieważ dają WHO wszelkie prawa do podejmowania działań przeciwko poszczególnym krajom. Realizowane są niemal w pośpiechu. Rząd Bidena i Komisja Europejska działają jako poplecznicy oligarchów oraz monopolistów z branży finansowej, cyfrowej i farmaceutycznej.

Przy braku zorganizowanego oporu zmiany na pewno przejdą.

26 stycznia 2022 r. Stała Misja USA przy ONZ w Genewie wysłała do WHO jednostronicową notatkę potwierdzającą przesłanie poprawek. Zawierała również krótką relację od Loyce Pace, asystenta sekretarza ds. globalnych HHS. Co najważniejsze, w notatce wymieniono wszystkie narody popierające zmiany w USA. Wielkość i siła grupy gwarantują, że zmiany przejdą, o ile nie uda się zbudować znaczącej presji zewnętrznej.

Poniżej przedstawiamy 20 państw oraz Unię Europejską, które popierają poprawki USA:

pionowa

Albania, Australia, Kanada, Kolumbia, Kostaryka, Dominikana, Gwatemala, Indie, Jamajka, Japonia, Monako, Czarnogóra, Norwegia, Peru, Republika Korei, Szwajcaria, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki, Urugwaj, Państwa Członkowskie Unia Europejska (UE).

Unia Europejska, ze swoją zdominowaną przez lobbystów farmaceutycznych Komisją, organizacją globalistyczną, jest jednym z największych orędowników rozszerzenia globalnej potęgi WHO. Najwyraźniej państwa narodowe musiałyby wywrzeć nacisk na UE, aby wycofała akceptację. Przykład pokazuje dość wyraźnie, jak niedemokratycznie zorganizowana jest UE i jak bardzo działa wbrew interesom ludzi.

Łącznie z krajami UE, 47 krajów popiera poprawki zgłoszone przez USA. Wszyscy opowiedzieli się za upoważnieniem WHO do radzenia sobie z możliwą lub potencjalną sytuacją kryzysową lub kryzysem zdrowotnym w kraju pomimo jego sprzeciwów i odmowy współpracy.

Przypomnijmy, te poprawki przejdą, o ile nie będzie bardzo silnego sprzeciwu społeczeństwa obywatelskiego w USA i na całym świecie.

Definicja „zdrowia” i kompetencje WHO

Zgodnie z przedmową do przepisów WHO nie ma określonego limitu tego, co stanowi stan zagrożenia zdrowia publicznego i na pewno nie ogranicza się do pandemii. WHO odpowiada za:

pionowazakres, który nie jest ograniczony do konkretnej choroby lub sposobu przenoszenia, ale „choroby lub stany zdrowia, niezależnie od ich pochodzenia lub źródła, które stanowią lub mogą stanowić znaczące zagrożenie dla ludzi…

 

Ogromny zasięg WHO jest również zdefiniowany przez liczbę innych organizacji, z którymi może współpracować po ogłoszeniu sytuacji kryzysowej lub kryzysu zdrowotnego:

pionowa

„Inne odpowiednie organizacje międzyrządowe lub organy międzynarodowe, z którymi WHO może chcieć współpracować i koordynować swoje działania, to: Organizacja Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa, Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, Międzynarodowa Organizacja Morska, Międzynarodowe Komitet Czerwonego Krzyża, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego, Międzynarodowa Unia Morska i Międzynarodowa Organizacja Zdrowia Zwierząt”.

 

Preambuła Konstytucji WHO (oddzielna od Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych) podsumowuje to, co WHO rozumie przez swoją misję poprawy, kierowania i organizowania zdrowia na świecie:

pionowa

WHO pozostaje mocno przywiązana do zasad określonych w preambule Konstytucji

 • Zdrowie to stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub ułomności.
  • Prawo do najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka, bez względu na rasę, religię, poglądy polityczne, sytuację ekonomiczną czy społeczną.
 • Zdrowie wszystkich narodów ma fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa i zależy od pełnej współpracy jednostek i państw.
  • Osiągnięcia każdego państwa w promowaniu i ochronie zdrowia mają wartość dla wszystkich.
 • Powszechnym zagrożeniem jest nierówny rozwój w różnych krajach w zakresie promowania zdrowia i kontroli chorób, zwłaszcza chorób zakaźnych.
  • Zdrowy rozwój dziecka to podstawa; Zdolność do harmonijnego życia w zmieniającym się środowisku jest niezbędna do tego rozwoju.
 • Rozszerzenie korzyści płynących z wiedzy medycznej, psychologicznej i pokrewnej na wszystkie narody jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia jak największego zdrowia.
  • Świadoma opinia i aktywny udział społeczeństwa mają ogromne znaczenie dla poprawy zdrowia ludzi.
 • Rządy ponoszą odpowiedzialność za zdrowie swoich narodów, którą mogą spełnić jedynie poprzez zapewnienie odpowiednich środków zdrowotnych i społecznych.

Biorąc pod uwagę ocenę WHO dotyczącą zakresu jej problemów zdrowotnych, obowiązków i celów, prawie każdy rodzaj problematycznej sytuacji dotykającej mieszkańców danego kraju można uznać za problem zdrowotny. Istotnie, zgodnie z podejściem WHO, trudno byłoby znaleźć jakikolwiek poważny problem krajowy, który nie byłby potencjalnym problemem zdrowia publicznego. Wraz ze zbliżającym się uchwaleniem popieranych przez Amerykę poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, WHO będzie mogła swobodnie używać tych szerokich definicji zdrowia, aby ogłosić kryzys w dowolnym kraju.

Daleko idące nowe uprawnienia WHO

Daleko idące nowe uprawnienia zostaną przekazane Dyrektorowi Generalnemu WHO, aby mógł działać niezależnie. Dyrektorem Generalnym jest Tedros Adhanom Ghebreyesus, powszechnie znany jako Tedros. Tedros, pierwszy niemedyczny dyrektor generalny WHO, jest bardzo kontrowersyjnym działaczem i politykiem z Etiopii, który w wyborach w 2017 r. otrzymał ogromne poparcie Chin w wyborach przeciwko rywalom. „Drogi przyjaciel Anthony Fauci” został ponownie wybrany na drugą pięcioletnią kadencję w 2022 roku bez sprzeciwu.

Zgodnie z nowymi przepisami WHO nie jest już zobowiązana do wstępnego konsultowania się z danym krajem w celu „weryfikacji” zdarzenia przed podjęciem jakichkolwiek działań. Wymóg ten został usunięty w poprawkach USA (art. 9.1). Poprawki wymagają odpowiedzi w ciągu 24 godzin od zidentyfikowanego kraju lub WHO oznaczy je jako „odrzucenie” i będzie działać niezależnie (Artykuł 10.3). Jeżeli zidentyfikowany kraj „nie zaakceptuje oferty współpracy w ciągu 48 godzin, WHO […] niezwłocznie przekaże innym Państwom-Stronom informacje będące w jej posiadaniu…” (Artykuł 10.4).

pionowa dużaZakres uprawnień WHO ilustruje fakt, że ma ona prawo do zaangażowania kilku innych agencji ONZ, w tym zajmujących się żywnością i rolnictwem, programami zdrowia zwierząt i ochrony środowiska, „lub innymi odpowiednimi organami” (art. 6.1). Ponownie, zgoda zainteresowanego państwa nie jest wymagana. Kraj docelowy jest również zobowiązany do przedłożenia WHO wszystkich istotnych danych dotyczących sekwencji genów. A jak widzieliśmy, we wstępie do tych regulacji wymienia się znacznie większą liczbę potencjalnych partnerów do współpracy.

Zgodnie z proponowanymi zasadami, sama WHO „opracowuje i aktualizuje kryteria wczesnego ostrzegania w celu oceny i stopniowej aktualizacji krajowego, regionalnego lub globalnego ryzyka stwarzanego przez zdarzenie o nieznanej przyczynie lub źródle…” (nowy artykuł 5). Zdarzenie niebezpieczne może być tak niespecyficzne, że ma „nieznane przyczyny lub źródła”. Daje to Tedrosowi i wszystkim przyszłym dyrektorom generalnym WHO pełne uprawnienia do definiowania, a następnie wdrażania swoich interwencji.

Proponowane regulacje, w połączeniu z istniejącymi regulacjami, pozwalają WHO na podjęcie działań, „gdy Dyrektor Generalny, na podstawie oceny przeprowadzonej zgodnie z tymi regulacjami, uzna, że ​​istnieje potencjalna lub rzeczywista sytuacja zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym… (Artykuł 12.2). (Artykuł 12.2). Oznacza to, że Tedros musi tylko „określić”, że istnieje „potencjalne lub rzeczywiste” ryzyko.

Politycy UE wzywają WHO do dalszego rozszerzania swoich uprawnień

Przybiera na znaczeniu debata w sprawie dalszego rozszerzania uprawnień WHO do karania niechętnych do współpracy lub sprzeciwiających się narodom. Niektórzy zaalarmowali, że WHO otrzymuje zbyt dużą władzę kosztem suwerenności narodowej.

Inni wzywają WHO do wzmocnienia swojej zdolności do nakładania sankcji na kraje, które nie przestrzegają przepisów. Zgodnie z ostatnimi planami administracji Bidena, niektóre kraje wzywają do „skoordynowanych działań na szczeblu krajowym i globalnym w celu zwalczania dezinformacji, dezinformacji i napiętnowania, które szkodzą zdrowiu publicznemu”. Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn zasugerował, że „kraje, które nie wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec WHO, powinny zostać objęte sankcjami”. Niemcy wydają się wyrastać na mistrza świata sankcji. Tedros powiedział: „Być może ważne jest zbadanie sankcji”.

Musimy pamiętać, że te wspierane przez Amerykanów zmiany są dużym krokiem w kierunku dobrowolnego zrzeczenia się suwerenności przez państwa na rzecz Nowego Porządku Świata, czyli Wielkiego Resetu – i że bez silnego sprzeciwu ratyfikacja zmian jest przesądzona. Nasz sukces lub porażka w zapobieganiu ratyfikacji tych poprawek wyznaczy wzór na przyszłość, w tym nieustające wysiłki WHO zmierzające do stworzenia prawnie wiążących traktatów, które pozbawią narody ich suwerenności.

Prezydent Biden powiedział niedawno Business Round Table – prezesom i dyrektorom generalnym 200 najbogatszych firm w Ameryce – że muszą przewodzić rosnącemu Nowemu Porządkowi Świata:

pionowa duża„A teraz jest czas, kiedy wszystko się zmienia. Zamierzamy – będzie nowy porządek świata i musimy nim kierować. I w tym musimy zjednoczyć resztę wolnego świata”.

To jest dopełnieniem tego, co WEF i Klaus Schwab planują i opisali w „Wielkim Resecie”. Władzę należy w pełni i oficjalnie powierzyć niewielkiej warstwie oligarchów i największych międzynarodowych korporacji. Ich narzędziem jest WHO.

Tak więc, jeśli pojawi się nowa szczepionka, WHO uczyni szczepienie obowiązkowym. Prawdopodobnie nowe szczepienie będzie co najmniej dwa razy w roku. A kiedy branża cyfrowa ma wtedy nową aplikację monitorującą, WHO po prostu nakazuje jej obowiązkowe użycie. Oczywiście ze względów zdrowotnych.

+

Obraz Jolanta Dyr z Pixabay

Tłum. Małgorzata Jasińska

Za; https://tkp.at/2022/05/08/neue-vertragsaenderungen-sollen-who-zur-globalistischen-weltregierung-machen/

Proszę o wsparcie
Nest Bank
85 2530 0008 2064 1053 5460 0001

 

 

 

8. Mai 2022

Jedna odpowiedź na “Nowe zmiany traktatowe: WHO globalistycznym rządem światowym”

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: