Przywódcy OBWE wzywają do większych wysiłków na rzecz zwalczania antysemityzmu w całym regionie OBWE

„Każde zachowanie motywowane antysemityzmem musi być surowo karane, w ten sposób czcimy i składamy hołd ofiarom Holokaustu – powiedział w poniedziałek w Warszawie szef MSZ Zbigniew Rau otwierając międzynarodową konferencję nt. zwalczania antysemityzmu.

OSCE leaders call for greater efforts to combat anti-Semitism across the OSCE region

Żydowski terrorysta Zbigniew Rau – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP – wzywa żydów do ludobójczego terroru wymierzonego w Polskę i Polaków. Uczynił to słowami:
„W wystąpieniu minister Rau zaznaczył, że wszelkie przejawy antysemityzmu powinny spotkać się ze stanowczą odpowiedzią.”

Podkreślamy, że ani w dotychczasowo opublikowanych dokumentach OECD, MSZ, czy rzekomego „muzeum” polin w Warszawie nie ma opublikowanej treści dosłownych sformułowań – na dzień 8 lutego 2022 – tego żydowskiego terrorysty Zbigniewa Rau’a. Ten brak jest wysoce znamienny.
To jednak nie oznacza, że wezwanie do aktów terroryzmu, wezwanie żydów do ludobójstwa na Polakach nie jest ewidentnie zauważalne. A jako takie musi podlegać sankcjom karnym wymierzonym w żydoterrorystę Zbigniewa Rau’a.

Tu – nieoficjalnie – sformułowanie to przedstawiono tak:

Każde zachowanie motywowane antysemityzmem musi być surowo karane, w ten sposób czcimy i składamy hołd ofiarom Holokaustu – powiedział w poniedziałek w Warszawie szef MSZ Zbigniew Rau otwierając międzynarodową konferencję nt. zwalczania antysemityzmu.”

https://wpolityce.pl/polityka/584706-rau-kazde-zachowanie-antysemickie-musi-byc-surowo-karane

Wielokrotnie pisaliśmy, że żydzi nie są żadną stroną do czegokolwiek w Polsce, bo nie mają ani atrybutów formalno-prawnych, ani merytorycznych czy dwustronnych. Żydzi są organizmem cywilizacyjno-okultystycznym zewnętrznym, który modelowo jest metabolizmem nowotworowym. Nowotwór ten żywi się kosztem gospodarza i wykorzystuje do swego rozwoju elementy budulcowe organizmu i jego materiał energetyczny. Żyd, przenikając do organizmu ofiary, zabija ją jej własnymi zasobami, sam nie doznając uszczerbku, bo jest nowotworem przerzutowym.

W tym kontekście, absolutnej obcości, pełnej niekontabitylności żydostwa w naszym polskim organizmie, przywoływanie obcych nam lub skradzionych terminów jak: antysemityzm, shoah holokaust, rasizm, etc, jest prostym skierowaniem pod naszym adresem gróźb i wezwań do naszego unicestwienia nas, jako zaatakowanego przez żydów narodu. Bo terminy te są narzędziami zbrodni ludobójstwa na narodach tym zaatakowanych.

 – A co widzimy wokół nas.

Wezwanie Z. Rau´a nie jest niczym nowym merytorycznie, a jest jedynie powtórzeniem aktów żydobolszewi z Sovietów lat trzydziestych:

12 stycznia 1931 r. Stalin udzielił następującej odpowiedzi na pytanie dotyczące postawy radzieckiej wobec antysemityzmu ze strony Jewish News Agency w Stanach Zjednoczonych:

Szowinizm narodowy i rasowy jest pozostałością po mizantropijnych zwyczajach charakterystycznych dla okresu kanibalizmu. Antysemityzm, jako skrajna forma rasistowskiego szowinizmu, jest najbardziej niebezpiecznym śladem kanibalizmu.

Antysemityzm jest korzystny dla wyzyskiwaczy jako piorunochron, który odbiera ciosy kierowane przez lud pracujący w kapitalizmie. Antysemityzm jest niebezpieczny dla ludu pracującego jako fałszywa ścieżka, która prowadzi ich z właściwej drogi i ląduje w dżungli. Stąd komuniści, jako konsekwentni internacjonaliści, mogą być nie do pogodzenia, zaprzysiężeni wrogowie antysemityzmu.

W ZSRR antysemityzm jest karany najwyższą surowością prawa jako zjawisko głęboko wrogo nastawione do sowieckiego systemu. Zgodnie z prawem ZSRR aktywne antysemity podlegają karze śmierci. [8]

stalin

On 12 January 1931, Stalin gave the following answer to an inquiry on the subject of the Soviet attitude toward antisemitism from the Jewish News Agency in the United States:
National and racial chauvinism is a vestige of the misanthropic customs characteristic of the period of cannibalism. Anti-semitism, as an extreme form of racial chauvinism, is the most dangerous vestige of cannibalism.
Anti-semitism is of advantage to the exploiters as a lightning conductor that deflects the blows aimed by the working people at capitalism. Anti-semitism is dangerous for the working people as being a false path that leads them off the right road and lands them in the jungle. Hence Communists, as consistent internationalists, cannot but be irreconcilable, sworn enemies of anti-semitism.
In the U.S.S.R. anti-semitism is punishable with the utmost severity of the law as a phenomenon deeply hostile to the Soviet system. Under U.S.S.R. law active anti-semites are liable to the death penalty.[8]

Tylko dogłębne czeluście archiwów Kremla mogłyby wykazać przerażające statystyki masowych egzekucji na antysemitach w Rosji, a „proste” doraźne, spontaniczne egzekucje żydowskie na Polakach liczone od 17września 1939 roku aż do wiosny 1945 roku są niepoliczalne, choć łatwo założyć miliony naszych strat z rąk żydów.

Tu żydoterrorysta Zbigniew Rau nostalgicznie niemal ponawia obowiązywanie stalinowskiego prawa nakazującego karanie antysemitów śmiercią.
Polakom nie wolno przejść wobec tego obojętnie i wobec Zbigniewa Rau’a musi być wszczęte postępowania sądu polowego z wyrokiem w trybie doraźnym.

Z żydami jesteśmy w stanie wojny i wyroki wobec nich muszą mieć charakter sądów wojskowych w trakcie działań wojennych. W trakcie walk nie bierze się jeńców.

Red. Gazeta Warszawska

 +

eng/pl

OSCE Chairman-in-Office and Minister for Foreign Affairs of Poland Zbigniew Rau addressing a conference on Combating Anti-Semitism in the OSCE Region on 8 February 2022 in Warsaw.

Przywódcy OBWE wzywają do większych wysiłków na rzecz zwalczania antysemityzmu w całym regionie OBWE

WARSAW, 8 February 2022 – A two-day conference at the POLIN Museum of the History of Polish Jews under the auspices of Poland’s Chairmanship of the OSCE in 2022 gathered together OSCE leaders  and several hundred online and in-person participants to discuss more effective ways of combating anti-Semitism, xenophobia, and discrimination. The event was preceded by a wreath-laying ceremony at the Monument to the Ghetto Heroes.

The OSCE Chairman-in-Office and Minister for Foreign Affairs of Poland, Zbigniew Rau pointed out that all forms of anti-Semitism should be met with a firm response. “Anti-Semitism will not disappear overnight. It requires time and forward-looking proposals. Poland is privileged to lead these efforts of the OSCE in 2022,” he said.

„Szef polskiej dyplomacji otworzył dziś konferencję OBWE poświęconą walce z antysemityzmem. W wystąpieniu minister Rau zaznaczył, że wszelkie przejawy antysemityzmu powinny spotkać się ze stanowczą odpowiedzią.”

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-zbigniew-rau-otworzyl-konferencje-obwe-poswiecona-walce-z-antysemityzmem

Przywódcy OBWE wzywają do większych wysiłków na rzecz zwalczania antysemityzmu w całym regionie OBWE

Przewodniczący OBWE i Minister Spraw Zagranicznych RP Zbigniew Rau przemawia na konferencji nt. Zwalczanie antysemityzmu w Regionie OBWE 8 lutego 2022 r. w Warszawie. (Bartosz Peterman/MSZ RP) Szczegóły zdjęcia

WARSZAWA, 8 lutego 2022 – Dwudniowa konferencja w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN pod auspicjami Przewodnictwa Polski w OBWE w 2022 r. zgromadziła liderów OBWE oraz kilkuset uczestników online i osobiście, aby omówić skuteczniejsze sposoby walki z antysemityzmem, ksenofobią i dyskryminacją. Imprezę poprzedziło złożenie wieńców pod Pomnikiem Bohaterów Getta.

Przewodniczący OBWE i Minister Spraw Zagranicznych RP Zbigniew Rau zwrócił uwagę, że wszelkie formy antysemityzmu należy spotykać ze stanowczą reakcją. „Antysemityzm nie zniknie z dnia na dzień. Wymaga czasu i wybiegających w przyszłość propozycji. Polska ma zaszczyt przewodzić tym wysiłkom OBWE w 2022 roku” – powiedział.

W imieniu Prezydenta RP list odczytał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski: „Zwalczanie antysemityzmu wymaga kompleksowej strategii i umiejętnego stosowania różnych metod i środków: od edukacji, przez rozważną i rzetelną politykę informacyjną, środki prawne. Nie możemy pozostać bezbronni w obliczu kłamstwa i wrogości”.

W swoim przemówieniu do uczestników konferencji, Sekretarz Generalna OBWE Helga Schmid wezwała do kontynuowania wysiłków na rzecz wykorzenienia wszelkich form antysemityzmu:

„Antysemityzm pozostaje poważnym i uporczywym wyzwaniem w wielu naszych społeczeństwach. Społeczności żydowskie w regionie OBWE wciąż są celem ataków terrorystycznych na synagogi i są ofiarami przemocy i mowy nienawiści – wszystko to jest godne pogardy i nie do zniesienia. Wszyscy musimy być czujni na wszelkie formy antysemityzmu i zdecydowanie sprzeciwiać się mu. Nie tylko w międzynarodowy dzień pamięci, ale każdego dnia.”

„Potrzebujemy kreatywnych rozwiązań, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się antysemityzmu, negacji Holokaustu i teorii spiskowych, które szkodzą nie tylko społecznościom żydowskim, które są bezpośrednio atakowane, ale także całemu społeczeństwu w regionie OBWE”

– powiedział dyrektor ODIHR Matteo Mecacci. „Pomoc ODIHR dla krajów OBWE w zwalczaniu antysemityzmu przybiera wiele form, od dokumentowania przestępstw z nienawiści, przez wzmacnianie bezpieczeństwa społeczności żydowskich, po wspieranie szkół i nauczycieli w ich kluczowej roli, jaką jest budowanie odporności młodych ludzi na uprzedzenia i stereotypy napędzające nienawiść ”.

Konferencja zgromadziła przedstawicieli rządu, a także odpowiednich interesariuszy z organizacji międzynarodowych, środowisk akademickich, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, liderów społeczności żydowskich i lokalnych aktywistów, a także stanowiła platformę dialogu na temat wyzwań i dobrych praktyk w walce z antysemityzmem. Uczestnicy dyskutowali o aktualnych zagrożeniach i wyzwaniach związanych ze zwalczaniem antysemityzmu na obszarze OBWE oraz podejmowaniem tematu w Internecie; wspieranie odrodzenia życia żydowskiego i roli lokalnych działaczy, a także przeciwdziałanie antysemityzmowi i dyskryminacji antyromskiej w edukacji i poprzez edukację.

Konferencja zakończyła się praktycznymi rekomendacjami na wszystkie te tematy, m.in. od przedstawicieli ONZ, Rady Europy oraz wszystkich trzech Osobistych Przedstawicieli Urzędującego Przewodniczącego ds. Tolerancji i Niedyskryminacji: rabina Andrew Bakera , ambasador Mehmet Paçacı i prof. Regina Polak.

https://www.osce.org/chairmanship/511591

On behalf of the Polish President, a letter was read out by Secretary of State at the President’s Chancellery Wojciech Kolarski: “Combating anti–Semitism requires a comprehensive strategy and skilful use of various methods and measures: from education through prudent and reliable information policy to legal remedies. We cannot remain defenceless in the face of lies and hostility.”

In her address to conference participants, OSCE Secretary General Helga Schmid urged to keep up efforts to eradicate all forms of anti-Semitism: “Anti-Semitism remains a serious and persistent challenge in many of our societies. Jewish communities in the OSCE region are still targeted by terrorist attacks on synagogues, and are victims of violence and hate speech– all of this is despicable and intolerable. We all must remain alert to any form of anti-Semitism and stand strongly to counter it. Not only on an international remembrance day, but every day.“

 Jakub Berman‚s Secret Speech to Jews in Poland(Okupacja żydowska w Polsce)Jakub Berman‚s Secret Speech to Jews in Poland: Albin Siwak – „Without Fear” – Fragment Jakub Berman: … regard anti-Semitism as a major betrayal. I brought Berman’s paper, and if you’re interested, …Created on 19 September 20192.

Tajne przemówienie JakubBermana do żydów w Polsce:(Okupacja żydowska w Polsce)… polonica.net] źródło: www.polonica.net   https://stopsyjonizmowi.wordpress.com/zydokomuna/   ===========   Jakub Berman‚s secret speech to Jews in Poland: Jews have the opportunity …Created on 17 September 20193.

 Jakub Berman: …. uznać antysemityzm za zdradę główną (Judaism & Islam)Albin Siwak – “bez Strachu” – fragment: Przyniosłem referat Bermana, i jeśli to pana interesuje, a myślę, że powinno, to proszę go wziąć ode mnie. Ten referat, wygłoszony osobiście przez Jakuba Bermana …

“We need creative solutions in order to halt the spread of anti-Semitism, Holocaust denial, and the conspiracy theories that harm not only the Jewish communities directly targeted but also entire societies across the OSCE region,” said ODIHR Director Matteo Mecacci. “ODIHR’s assistance to OSCE countries in combating anti-Semitism takes many forms, from documenting hate crime, through strengthening the security of Jewish communities, to supporting schools and teachers in their vital role of building young people’s resilience to the prejudice and stereotypes that drive hatred.”

The conference gathered government representatives, as well as relevant stakeholders from international organizations, academia, civil society organizations, leaders of Jewish communities and local activists, and offered a platform for dialogue on challenges and good practices in addressing anti-Semitism. Participants discussed current risks and challenges of combating anti-Semitism in the OSCE area and addressing it online; fostering Jewish life revival and the role of local activists as well as addressing anti-Semitism and anti-Roma discrimination in and through education.

The conference concluded with practical recommendations on all these topics from, among others, the representatives of the United Nations, the Council of Europe as well as all three Personal Representatives of the Chairman-in-Office on Tolerance and Non-Discrimination: Rabbi Andrew Baker, Ambassador Mehmet Paçacı and Professor Regina Polak.

https://www.osce.org/chairmanship/511591

——————————

Za; gazetawarszawska.com/index.php/okup

Jedna odpowiedź na “Przywódcy OBWE wzywają do większych wysiłków na rzecz zwalczania antysemityzmu w całym regionie OBWE”

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: