Wyciekły dokument ujawnia „szokujące” warunki międzynarodowych umów firmy Pfizer dotyczących szczepień

Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji o ujawnionych umowach z firmą Pfizer: „Istnieje dobry powód, dla którego firma Pfizer walczyła o ukrycie szczegółów tych umów”

 

Nadal ujawniane są nieopublikowane [nieocenzurowane] kontrakty na eksperymentalny czynnik biologiczny znany jako „szczepionka COVID-19” między korporacją Pfizer a różnymi rządami.

Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji Ehden Biber powiedział amerykańskim Frontline Doctors (AFLDS) Frontline News, że pierwszy dokument, który pojawił się niedawno, został odkryty przez albańską gazetę Gogo.al.. Biber był wtedy w stanie zlokalizować podpisany cyfrowo Kontrakt Brazylijski i co najmniej dwie inne, jedną z Komisją Europejską, a drugą z Republiką Dominikańską.

W wątku na Twitterze, który został usunięty z wyjątkiem pierwszego tweeta w wątku, Biber wyjaśnił znaczenie ujawnionych umów:  „Ponieważ koszt opracowywania umów jest bardzo wysoki i czasochłonny (cykle przeglądu prawnego), firma Pfizer, podobnie jak wszystkie korporacje, opracowuje znormalizowany szablon umowy i korzysta z tych umów ze stosunkowo niewielkimi zmianami w różnych krajach.

„Te umowy są poufne, ale na szczęście jeden kraj nie zabezpieczył wystarczająco dobrze dokumentu umowy, więc udało mi się zdobyć kopię.

„Jak zaraz zobaczysz, istnieje dobry powód, dla którego firma Pfizer walczyła o ukrycie szczegółów tych kontraktów”.

>> https://rumble.com/vkgcq3-theres-good-reason-pfizer-fought-to-hide-the-details-of-these-contracts.html

„Po pierwsze”, kontynuuje Biber, „porozmawiajmy o produkcie: umowa obejmuje nie tylko produkcję szczepionek na COVID-19 i ich mutacje, ale także „każdego urządzenia, technologii lub produktu używanego do podawania lub poprawy zastosowania lub działanie takiej szczepionki”.

„Jeśli zastanawiałeś się, dlaczego Ivermectina została stłumiona, to dlatego, że umowa, którą kraje miały z Pfizerem, nie pozwala im uciec od umowy, która stanowi, że nawet jeśli zostanie znaleziony lek do leczenia COVID-19, umowa nie może zostać unieważniona

 

„Dostarczanie produktu: „Pfizer nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie dawek zgodnie z przewidywanymi datami dostawy… ani żadne takie niedostarczenie nie daje Nabywcy żadnego prawa do anulowania zamówień na jakiekolwiek ilości Produktu”.

„„Pfizer podejmie decyzję o koniecznych korektach liczby zamówionych dawek i harmonogramu dostaw należnych Kupującemu … w oparciu o zasady, które zostaną określone przez Pfizer … Uznaje się, że Nabywca zgadza się na każdą zmianę”.

„Aby było jasne:  „Niniejszym Nabywca zrzeka się wszelkich praw i środków prawnych, które może mu przysługiwać zgodnie z prawem, na zasadzie słuszności lub w inny sposób, wynikających lub związanych z:… jakimkolwiek niedostarczeniem przez firmę Pfizer zamówionych dawek zgodnie z Harmonogramem dostaw.

„Jeszcze raz: „W żadnym wypadku firma Pfizer nie będzie podlegać żadnym karom za opóźnienia w dostawie ani nie będzie za nie odpowiadać”.

„Nie możesz zwrócić produktu, bez względu na okoliczności:„Pfizer w żadnym wypadku nie przyjmie zwrotu Produktu (ani żadnej dawki)… żadne zwroty Produktu nie mogą mieć miejsca w żadnych okolicznościach”.

„Teraz  WIELKA TAJEMNICA: 12 USD za dawkę za około 250 000 jednostek. Zabawne, że taka jest cena za niewielką ilość dawek kiedy Pfizer pobierał 19,50 USD za dawkę.

*U.S. podatnicy zostali oszukani przez Pfizera, prawdopodobnie także przez Israel..

„Jeśli chodzi o płatności, kraj nie ma prawa„ do wstrzymania, potrącenia, odzyskania lub obciążenia jakichkolwiek kwot należnych firmie Pfizer, na mocy niniejszej Umowy lub w inny sposób, z jakiejkolwiek innej kwoty należnej (lub stającą się należną) przez firmę Pfizer lub podmiot stowarzyszony firmy Pfizer”.

Uszkodzenia produktu: JEDYNYM SPOSOBEM na odzyskanie produktu jest udowodnienie błędu cGMP.

„‚Dla jasności, Nabywca nie jest uprawniony do odrzucenia jakiegokolwiek Produktu na podstawie reklamacji serwisowych, chyba że Produkt nie jest w istotny sposób zgodny ze Specyfikacjami lub cGMP.’

„Ta umowa jest ponad wszelkim lokalnym prawem stanowym.

„Długoterminowe efekty i skuteczność: „Nabywca potwierdza… długoterminowe skutki i skuteczność szczepionki nie są obecnie znane i że mogą wystąpić niepożądane skutki szczepionki, które nie są obecnie znane”.

„Wypowiedzenie: Istnieją klauzule dotyczące możliwości rozwiązania umowy, ale w rzeczywistości, jak widzieliście do tej pory, kupujący nie ma prawie niczego, co można uznać za istotne naruszenie, podczas gdy firma Pfizer może z łatwością to zrobić, jeśli nie dostanie swoich pieniędzy lub jeśli tak uzna.

„Musisz zapłacić firmie Pfizer za zamówione dawki, bez względu na to, ile zużyłeś, niezależnie od tego, czy firma Pfizer uzyskała aprobatę (było to zatwierdzenie przed UE) lub czy dostarczyła zamówione dawki zgodnie z szacowanymi datami dostawy określonymi w niniejszym dokumencie .

„‚Nabywca niniejszym wyraża zgodę na wynagrodzenie za OBRONĘ ORAZ BEZPIECZEŃSTWO Pfizera, BioNTech (i) jego Podmiotów Stowarzyszonych… od wszelkich pozwów, roszczeń, żądań, strat, odszkodowań, zobowiązań, ugody, kar, grzywien, kosztów i wydatków…”

„Państwo musi bronić firmy Pfizer: „(Pfizer) powiadomi Nabywcę o stratach, za które domaga się odszkodowania… Po takim powiadomieniu Nabywca niezwłocznie przejmie prowadzenie i kontrolę obrony takich Roszczeń objętych rekompensatą w imieniu (Pfizer)”:

„Jednakże ‘Pfizer ma prawo przejąć kontrolę nad taką obroną… a Nabywca pokryje wszelkie Straty, w tym między innymi uzasadnione honoraria adwokackie i inne poniesione wydatki’.

„Pfizer upewnia się, że kraj zapłaci za wszystko: „Koszty i wydatki, w tym… opłaty i wydatki na adwokata, poniesione przez osoby zwolnione z odpowiedzialności w związku z jakimkolwiek Roszczeniem z tytułu odszkodowania, będą zwracane co kwartał przez Nabywcę”:

„Odpowiedzialność: „Niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje ani nie stanowi ubezpieczenia od odpowiedzialności za produkt w celu pokrycia roszczeń osób trzecich/pacjentów, a takie ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pozostaje bez uszczerbku dla obowiązku odszkodowawczego Nabywcy określonego w niniejszej Umowie”.

„Nie ma ograniczeń co do odpowiedzialności kraju w przypadku ‘odszkodowania udzielonego przez niego zgodnie z sekcją 8 (Odszkodowanie)’ lub jeśli Nabywca nie zapłacił firmie Pfizer:

 

„Nabywca zrzeka się wszelkich praw do immunitetu, rezygnuje z wszelkich przepisów, które mogą ograniczać obowiązek wypłaty odszkodowania firmie Pfizer. Komentarz: Sąd w Nowym Jorku ma możliwość zatrzymania międzynarodowych aktywów danego kraju, jeżeli kraj ten nie spełnił umowy.

„Warunek dostawy: Nabywca musi zapewnić firmie Pfizer ochronę przed odpowiedzialnością za roszczenia i wszelkie Straty, musi wdrożyć ją zgodnie z wymogami ustawowymi lub regulacyjnymi, a wystarczalność takich wysiłków będzie leżeć w wyłącznym uznaniu firmy Pfizer.

„Poufność, część 1: ‘Każdy odbiorca będzie chronić poufny i zastrzeżony charakter Informacji poufnych Strony Ujawniającej z co najmniej taką samą starannością, z jaką posiada własne informacje poufne lub zastrzeżone tego rodzaju’:

„Poufność, część 2: „Odbiorca ujawni Informacje Poufne tylko tym ze swoich Przedstawicieli, którzy muszą znać takie Informacje Poufne w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy”:

„Poufność, część 3: Umowę należy zachować w tajemnicy przez 10 lat. Dlaczego 30 lat w Izraelu?

„„Postanowienia niniejszego paragrafu 10 (Informacje poufne) pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy przez okres dziesięciu (10) lat”:

 

„Arbitraż i prawo właściwe: Arbitraż musi odbywać się w Nowym Jorku, zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej, któremu podlega prawo stanu Nowy Jork, USA:

„Jeżeli konkretne ministerstwo zostało przydzielone do zabezpieczenia umowy, musi kontynuować to: „…próba cesji praw lub delegacji lub podzlecenia obowiązków bez wymaganej uprzedniej pisemnej zgody innych Stron jest nieważna i nieskuteczna”.

 

*„Najpierw natknąłem się na dokument o nazwie KONTRATEN-E-PLOTE , który oznacza „przeczytaj pełną umowę”.

„Dopiero później odkryłem, że to Albańska strona  internetowa opublikowała go w styczniu 2021 r. Zasługują na WSZYSTKIE zasługi za wyciek dokumentu, a dziennikarze na całym świecie zasługują na wstyd, że go nie odkryli i nie zgłosili.

„Kraje mogą twierdzić, że wynegocjowały lepszą umowę, ale na podstawie dowodów które otrzymaliśmy z Ameryki Południowej, wydaje się, że ta umowa jest prawdziwa i podobna do tej, którą stosowano na całym świecie.

„‚Jeden urzędnik Ministerstwa Zdrowia, Yaron Niv,  powiedział w osobnym wywiadzie dla Kan, że każda dawka kosztowała Izrael 62 dolary.’ Netanjahu jest rzeczywiście magikiem – skłonił Izrael do zapłaty 5 razy więcej niż Albania i sprawił, że ludzie czcili go za tę ZŁĄ umowę.

„Ten kontrakt jest w rzeczywistości gorszy, niż się wydaje.

„Obecna Dobra Praktyka Wytwarzania (CGMP) jest regulowana przez FDA. cGMP nie powie NIC o mRNA, ponieważ nigdy nie mieliśmy cGMP szczepionki mRNA, więc nie można udowodnić nadużycia cGMP.

„Uzupełnienie: Były prezes firmy Pfizer w Brazylii i dyrektor generalny na Amerykę Łacińską zeznał przed brazylijską komisją, że Pfizer zażądał tego samego warunku zakupu szczepionki ze wszystkich krajów:

„Były prezes firmy Pfizer w Brazylii i dyrektor generalny na Amerykę Łacińską, Carlos Murillo, powiedział dziś w zeznaniu dla COVID CPI, że klauzule proponowane przez firmę farmaceutyczną dotyczące oferowania szczepionek Brazylii nie są „drapieżne”, jak stwierdził były minister Eduardo Pazuello Zdrowie.

 

„Według Murillo, firma Pfizer zażądała od wszystkich krajów takich samych warunków zakupu szczepionek przeciwko COVID-19. Ponadto powiedział, że twierdzenia, jakoby producent narkotyków zażądał aktywów państwowych, takich jak ambasady i bazy wojskowe, jako zabezpieczenia są nieprawdziwe. „To zniekształcona informacja” – oświadczył”.

Biber podsumował: „Dla tych, którzy myślą, że to fałszerstwo: mój profesor prawa uniwersyteckiego powiedział, że prawa są jak kod komputerowy. Używają funkcji prawnych, zmiennych i procesów.* Pracowałem w Big Pharma, w swojej karierze przeglądałem wiele kontraktów, a ten dokument wydaje mi się jak najbardziej prawdziwy.

„Napisałem to 13 lipca:„Izrael zamienił się w farmaceutyczną Banana Republic,, gdzie priorytety wielonarodowości zastępują priorytety jej obywateli. To już nie jest żydowska ojczyzna, to Pfizerland.”.

***

Tłumaczenie i opr. własne M. Jasińska

Źródło:

https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/information-security-expert-on-revealed-pfizer-agreements-theres-good-reason-pfizer-fought-to-hide-the-details-of-these-contracts/

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.