Szkodliwość szczepionek: Lekarze z Covid Ethics wysłali list do dziesiątek tysięcy lekarzy w Europie

Screenshot 2021-07-19 at 01-56-09 Four New Discoveries About Safety and Efficacy of COVID Vaccines Principia Scientific IntlLekarze Covid Ethics  wysłali poniższy list do dziesiątek tysięcy lekarzy w Europie. List ostrzega, że te nowe dowody zmuszają wszystkich lekarzy podających szczepionki przeciw COVID-19 do ponownej oceny zalet szczepienia COVID-19, w interesie ich własnej pozycji etycznej oraz bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów.

Cztery nowe odkrycia dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek przeciw COVID

 

Tłum M.Jasińska

Written by jamesfetzer.org

    Lekarze ds. Etyki Covid wysłali następujący list do dziesiątek tysięcy lekarzy w Europie, podsumowujący cztery ostatnie odkrycia naukowe krytyczne dla programu szczepień COVID-19. List wyjaśnia każde odkrycie, ponieważ odnosi się do biologii szczepionek COVID-19, w tym interakcji z układem odpornościowym.

Podsumowując, list ostrzega, że te nowe dowody zmuszają wszystkich lekarzy podających szczepionki przeciw COVID-19 do ponownej oceny zalet szczepienia COVID-19, w interesie ich własnej pozycji etycznej oraz bezpieczeństwa i zdrowia pacjentów.

Filmowe wyjaśnienie podstawowej immunologii autorstwa profesora Sucharit Bhakdi MD znajduje się  tutaj, tutaj, z niemieckimi napisami tutaj

Drodzy Koledzy:

Zwracamy Państwa pilną uwagę na cztery ostatnie odkrycia naukowe. Zmieniają cały krajobraz pandemii COVID-19 i zmuszają nas do ponownej oceny zalet szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

Streszczając

Szybka i skuteczna odpowiedź immunologiczna typu pamięciowego występuje niezawodnie u praktycznie wszystkich nieszczepionych osób, które są narażone na SARS-CoV-2. Skuteczność dalszego wzmacniania odpowiedzi immunologicznej poprzez szczepienie jest zatem wysoce wątpliwa. Szczepienie może zamiast tego zaostrzyć chorobę poprzez wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE).

Odkrycie 1: białko szczytowe SARS-CoV-2 krąży wkrótce po szczepieniu

Białka SARS-CoV-2 mierzono w podłużnych próbkach osocza pobranych od 13 uczestników, którzy otrzymali dwie dawki szczepionki Moderna mRNA-1273 [1]. W przypadku 11 z 13 białko wypustek SARS-CoV-2 zostało wykryte we krwi w ciągu zaledwie jednego dnia po pierwszym wstrzyknięciu szczepionki.

Znaczenie.

Cząsteczki białka kolczastego zostały wyprodukowane w komórkach, które mają kontakt z krwią – głównie komórek śródbłonka – i są uwalniane do krążenia. Oznacza to, że

a) układ odpornościowy zaatakuje te komórki śródbłonka oraz

b) krążące cząsteczki białka kolca aktywują trombocyty.

Oba efekty będą promować krzepnięcie krwi. To wyjaśnia wiele zdarzeń niepożądanych związanych z krzepnięciem – udar, zawał serca, zakrzepica żylna – które są zgłaszane po szczepieniu.

Odkrycie 2: Szybka odpowiedź przeciwciał typu pamięciowego po szczepieniu
 

Poszczególne badania wykazały, że krążące przeciwciała IgG i IgA specyficzne dla SARS-CoV-2 stały się wykrywalne w ciągu 1-2 tygodni po zastosowaniu szczepionek mRNA [1–3].

Znaczenie

Szybkie wytwarzanie IgG i IgA zawsze wskazuje na wtórną odpowiedź typu pamięciowego, która jest wywoływana przez ponowną stymulację wcześniej istniejących komórek odpornościowych. Pierwotne odpowiedzi immunologiczne na nowe antygeny rozwijają się dłużej i początkowo wytwarzają przeciwciała IgM, po czym następuje zmiana izotypu na IgG i IgA.

W niektórych badaniach rzeczywiście wykryto pewną ilość IgM wraz z IgG i IgA [1,4]. Co ważne, poziom IgG rósł szybciej niż IgM [4], co potwierdza, że wczesna odpowiedź IgG była rzeczywiście typu pamięciowego. Ta odpowiedź pamięciowa wskazuje na istniejącą wcześniej, reaktywną krzyżowo odporność z powodu wcześniejszego zakażenia zwykłymi szczepami ludzkiego koronawirusa układu oddechowego. Opóźniona odpowiedź IgM najprawdopodobniej reprezentuje pierwotną odpowiedź na nowe epitopy, które są specyficzne dla SARS-CoV-2.

Udokumentowano również odpowiedzi typu pamięciowego w odniesieniu do odporności zależnej od komórek T [5–7]. Ogólnie rzecz biorąc, odkrycia te wskazują, że nasz układ odpornościowy skutecznie rozpoznaje SARS-CoV-2 jako „znany” nawet przy pierwszym kontakcie. Ciężkich przypadków choroby nie można zatem przypisać braku odporności. Zamiast tego ciężkie przypadki mogą bardzo dobrze być spowodowane lub zaostrzone przez istniejącą wcześniej odporność poprzez wzmocnienie zależne od przeciwciał (ADE, patrz poniżej).

Odkrycie 3: SARS-CoV-2 wywołuje silne adaptacyjne odpowiedzi immunologiczne niezależnie od ciężkości choroby
 

Stwierdzono profile przeciwciał w surowicy u 203 osób po zakażeniu SARS-CoV-2 [8]. 202 (>99%) uczestników wykazywało przeciwciała specyficzne dla SARS-CoV-2. U 193 osób (95%) przeciwciała te zapobiegały zakażeniu SARS-CoV-2 w hodowli komórkowej, a także hamowały wiązanie białka wypustek z receptorem ACE2. Ponadto odpowiedzi limfocytów T CD8+ specyficzne dla SARS-CoV-2 były wyraźne i mierzalne u 95 z 106 (90%) osób HLA-A2-dodatnich.

Znaczenie.
 

Badanie to potwierdza powyższe twierdzenie, że odpowiedź immunologiczna na początkowy kontakt z SARS-CoV-2 ma charakter pamięciowy. Ponadto pokazuje, że reakcja ta występuje u prawie wszystkich osób, a zwłaszcza u tych, którzy nie doświadczają żadnych objawów klinicznych.

Celem szczepienia jest stymulacja wytwarzania przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2, ale teraz wiemy, że takie przeciwciała mogą i będą szybko generowane przez każdego po najmniejszej prowokacji wirusowej, nawet bez szczepienia.

Ciężkie infekcje płuc zawsze rozwijają się przez wiele dni, co oznacza, że jeśli przeciwciała generowane przez odpowiedź pamięciową są potrzebne, dotrą na czas. Dlatego jest mało prawdopodobne, aby szczepienie przyniosło znaczące korzyści w zakresie zapobiegania ciężkiej infekcji płuc.

Odkrycie 4: Szybki wzrost przeciwciał przeciwko białkom kolczastym po drugim wstrzyknięciu szczepionek mRNA
 

Miana przeciwciał IgG i IgA monitorowano przed szczepieniem oraz po pierwszym i drugim wstrzyknięciu szczepionek mRNA [3]. Miana przeciwciał wzrosły z pewnym opóźnieniem po pierwszym wstrzyknięciu, następnie ustabilizowały się, ale ponownie wzrosły wkrótce po drugim wstrzyknięciu.

Znaczenie.

Mimo że odpowiedź przeciwciał na pierwsze wstrzyknięcie jest typu pamięciowego, niewielkie opóźnienie po wstrzyknięciu może złagodzić niepożądane reakcje, ponieważ obfitość białka kolczastego na komórkach w ścianach naczyń krwionośnych i w innych tkankach mogła już przekroczyć szczyt, gdy pojawią się przeciwciała.

Sytuacja zmienia się diametralnie z drugim wtryskiem. Następnie kolce są wytwarzane i wnikają do krwioobiegu, w którym już roi się zarówno reaktywnymi limfocytami, jak i przeciwciałami. Przeciwciała spowodują, że układ dopełniacza [9,10], a także granulocyty neutrofili zaatakują komórki zawierające białko kolce. Możliwe konsekwencje totalnego samo-ataku ze strony układu odpornościowego są przerażające.

Nasilenie choroby zależne od przeciwciał
 

Jak opisano, odpowiedzi immunologiczne typu pamięciowego zapewniają szybki wzrost miana przeciwciał po początkowej ekspozycji na SARS-CoV-2, co czyni korzyść z odpowiedzi przeciwciał indukowanej przez szczepionkę niezwykle wątpliwą. Niezależnie od tego nie powinniśmy zakładać, że wysokie miana przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 zawsze poprawiają wynik kliniczny. W przypadku kilku rodzin wirusów – w szczególności wirusa dengi, ale także koronawirusów – przeciwciała mogą raczej zaostrzać niż łagodzić chorobę.

Dzieje się tak, ponieważ niektóre komórki układu odpornościowego pobierają drobnoustroje oznaczone przeciwciałami i niszczą je. Jeśli cząsteczka wirusa, z którą związały się przeciwciała, zostanie wchłonięta przez taką komórkę, ale uda jej się uniknąć zniszczenia, może zamiast tego zacząć się namnażać w komórce. Ogólnie, przeciwciało wzmocni wówczas replikację wirusa. Klinicznie, to zależne od przeciwciał wzmocnienie (ADE) może powodować reakcję hiperzapalną („burzę cytokinową”), która nasili uszkodzenia płuc, wątroby i innych narządów naszego ciała.

Próby opracowania szczepionek przeciwko oryginalnemu wirusowi SARS, który jest blisko spokrewniony z SARS-CoV-2, wielokrotnie kończyły się niepowodzeniem z powodu ADE. Szczepionki rzeczywiście indukowały przeciwciała, ale kiedy zaszczepione zwierzęta zostały następnie zakażone wirusem, zachorowały bardziej niż nieszczepione zwierzęta kontrolne (patrz np. [11]). Możliwość wystąpienia ADE nie została odpowiednio uwzględniona w badaniach klinicznych żadnej ze szczepionek COVID-19.

Dlatego rozsądnie jest unikać niebezpieczeństwa wywołania ADE poprzez szczepienia i zamiast tego polegać na sprawdzonych formach leczenia [12] w przypadku klinicznie ciężkiej choroby COVID-19.

W konkluzji

Z omówionych powyżej zbiorowych ustaleń jasno wynika, że korzyści ze szczepień są wysoce wątpliwe. W przeciwieństwie do tego, szkodliwość szczepionek jest bardzo dobrze uzasadniona, z ponad 15 000 zgonów związanych ze szczepieniami obecnie udokumentowanymi w unijnej bazie danych zdarzeń niepożądanych związanych z narkotykami (EudraVigilance) i ponad 7 000 więcej zgonów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych [13].

Zobacz więcej tutaj: jamesfetzer.org

Four New Discoveries About Safety and Efficacy of COVID Vaccines

_____________

Tłum M.Jasińska

List w oryginale

Dear Colleague:

Four recent scientific discoveries are herewith brought to your urgent attention. They alter the entire landscape of the COVID-19 pandemic, and they force us to reassess the merits of vaccination against SARS-CoV-2.

Summary

Rapid and efficient memory-type immune responses occur reliably in virtually all unvaccinated individuals who are exposed to SARS-CoV-2. The effectiveness of further boosting the immune response through vaccination is therefore highly doubtful. Vaccination may instead aggravate disease through antibody-dependent enhancement (ADE).

Discovery 1: SARS-CoV-2 spike protein circulates shortly after vaccination

SARS-CoV-2 proteins were measured in longitudinal plasma samples collected from 13 participants who received two doses of Moderna mRNA-1273 vaccine [1]. With 11 of the 13, the SARS-CoV-2 spike protein was detected in the blood within only one day after the first vaccine injection.

Significance. 

Spike protein molecules were produced within cells that are in contact with the bloodstream—mostly endothelial cells—and released into the circulation. This means that a) the immune system will attack those endothelial cells, and b) the circulating spike protein molecules will activate thrombocytes. Both effects will promote blood clotting. This explains the many clotting-related adverse events—stroke, heart attack, venous thrombosis—that are being reported after vaccination.

Discovery 2: Rapid, memory-type antibody response after vaccination

Several studies have demonstrated that circulating SARS-CoV-2-specific IgG and IgA antibodies became detectable within 1-2 weeks after application of mRNA vaccines [1–3].

Significance. 

Rapid production of IgG and IgA always indicates a secondary, memory-type response that is elicited through re-stimulation of pre-existing immune cells. Primary immune responses to novel antigens take longer to evolve and initially produce IgM antibodies, which is then followed by the isotype switch to IgG and IgA.

A certain amount of IgM was indeed detected alongside IgG and IgA in some studies [1,4]. Importantly, however, IgG rose faster than IgM [4], which confirms that the early IgG response was indeed of the memory type. This memory response indicates pre-existing, cross-reactive immunity due to previous infection with ordinary respiratory human coronavirus strains. The delayed IgM response most likely represents a primary response to novel epitopes which are specific to SARS-CoV-2.

Memory-type responses have also been documented with respect to T-cell-mediated immunity [5–7]. Overall, these findings indicate that our immune system efficiently recognizes SARS-CoV-2 as “known” even on first contact. Severe cases of the disease thus cannot be ascribed to lacking immunity. Instead, severe cases might very well be caused or aggravated by pre-existing immunity through antibody-dependent enhancement (ADE, see below).

Discovery 3: SARS-CoV-2 elicits robust adaptive immune responses regardless of disease severity

Serum antibody profiles were reported for 203 individuals following SARS-CoV-2 infection [8]. 202 (>99%) of the participants exhibited SARS-CoV-2 specific antibodies. With 193 individuals (95%), these antibodies prevented SARS-CoV-2 infection in cell culture and also inhibited binding of the spike protein to the ACE2 receptor. Furthermore, CD8+ T-cell responses specific for SARS-CoV-2 were clear and quantifiable in 95 of 106 (90%) HLA-A2-positive individuals.

Significance. 

This study confirms the above assertion that the immune response to initial contact with SARS-CoV-2 is of the memory type. In addition, it shows that this reaction occurs with almost all individuals, and particularly also with those who experience no manifest clinical symptoms.

The goal of the vaccination is to stimulate production of antibodies to SARS-CoV-2, but we now know that such antibodies can and will be rapidly generated by everyone upon the slightest viral challenge, even without vaccination.

Severe lung infections always take many days to develop, which means that if the antibodies generated by the memory response are needed, they will arrive on time. Therefore, vaccination is unlikely to provide significant benefit with respect to the prevention of severe lung infection.

Discovery 4: Rapid increase of spike protein antibodies after the second injection of mRNA vaccines

IgG and IgA antibody titres were monitored before vaccination and after the first and the second injection of mRNA vaccines [3]. Antibody titres rose with some delay after the first injection, then plateaued, but rose again very shortly after the second injection.

Significance. 

Even though the antibody response to the first injection is of the memory type, the small time lag after the injection may mitigate adverse reactions, because the abundance of spike protein on the cells in the blood vessel walls and in other tissues may have already passed its peak when the antibodies arrive.

The situation changes dramatically with the second injection. Then the spikes are produced and protrude into the bloodstream that is already swarming with both reactive lymphocytes and antibodies. The antibodies will cause the complement system [9,10] and also neutrophil granulocytes to attack the spike protein-bearing cells. The possible consequences of all-out self-attack by the immune system are frightening.

Antibody-dependent enhancement of disease

As described, memory-type immune responses ensure the rapid rise of antibody titres after initial exposure to SARS-CoV-2, rendering the benefit of vaccine-induced antibody response exceedingly doubtful. Regardless, we should not assume that high antibody titres against SARS-CoV-2 will always improve the clinical outcome. With several virus families—in particular with Dengue virus, but also with coronaviruses—antibodies can aggravate rather than mitigate disease.

This occurs because certain cells of the immune system take up antibody-tagged microbes and destroy them. If a virus particle to which antibodies have bound is taken up by such a cell, but it then manages to evade destruction, it may instead start to multiply within the cell. Overall, the antibody will then have enhanced the replication of the virus. Clinically, this antibody-dependent enhancement (ADE) can cause a hyperinflammatory response (a “cytokine storm”) that will amplify the damage to the lungs, liver and other organs of our body.

Attempts to develop vaccines to the original SARS virus, which is closely related to SARS-CoV-2, repeatedly failed due to ADE. The vaccines did induce antibodies, but when the vaccinated animals were subsequently infected with the virus, they became more ill than the unvaccinated controls (see e.g. [11]). The possibility of ADE was not adequately addressed in the clinical trials on any of the COVID-19 vaccines.

It is therefore prudent to avoid the danger of inducing ADE through vaccination and instead rely on proven forms of treatment [12] for dealing with clinically severe COVID-19 disease.

Conclusion

The collective findings discussed above clearly show that the benefits of vaccination are highly doubtful. In contrast, the harm the vaccines do is very well substantiated, with more than 15.000 vaccination-associated deaths now documented in the EU drug adverse events database (EudraVigilance), and over 7.000 more deaths within the UK and the US [13].

See more here: jamesfetzer.org

Four New Discoveries About Safety and Efficacy of COVID Vaccines

2 odpowiedzi na “Szkodliwość szczepionek: Lekarze z Covid Ethics wysłali list do dziesiątek tysięcy lekarzy w Europie”

 1. Witam, ten świetny artykuł i jego tłumaczenie został całkowicie powielony przez niejakiego Wawel i Wawel24. Tu linki:
  https://wawel.neon24.pl/post/162814,prof-bhakdi-o-pandemii-immunologii-i-ostatnich-odkryciach
  https://www.salon24.pl/u/wawel24/1151627,komentarz-do-waznego-wystapienia-prof-bhakdi
  Jeżeli jesteś autorem „wawel” na Neon24.pl i na Salon24.pl „wawel24” to mam pytanie dlaczego nie zamieściłeś na Neonie24 autora tłumaczenia, jak tu na wordpress.com w forum dla życia: „Tłum M.J.” ? Podajesz na neonie24 i salonie24 tekst bez autora tłumaczenia, jakbyś sam był autorem tego świetnego tłumaczenia.
  Pozdrawiam
  Adevo

  Polubienie

  1. Szanowny Anonimie,

   Jesteś na autorskiej stronie witryny https://forumdlazycia.wordpress.com/, którą prowadzę od kilkunastu lat, nazywam się Małgorzata Jasińska i jestem jedyną redaktorką i autorką tłumaczeń tekstów, które zamieszczam;
   przedruki publikacji z innych stron są zawsze z zamieszczonym linkiem odsyłającym do źródła – nakazuje to nie tylko prawo prasowe, ale i zwykła uczciwość, w przeciwnym razie, jest to zwykła kradzież intelektualna …

   Nie mam wpływu, na to, kto i co zamieszcza na innych stronach, łącznie z nawet podszywaniem się pod moją witrynę…
   no i co ja mam zrobić … smutne to, tym bardziej, że ta praca kosztuje mnie wiele wysiłku i skupienia, ponieważ jestem chora
   Dziękuję za informację, myślę, że w najbliższym czasie odniosę do tych zdarzeń, bo za dużo tego w ostatnim czasie

   Pozdrawiam,
   M.J.

   Polubienie

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: