Oświadczenie FLCCC Alliance w sprawie szeroko zakrojonej kampanii dezinformacyjnej przeciwko iwermektynie

Oświadczenie FLCCC Alliance w sprawie nienormalnych działań agencji zdrowia publicznego i szeroko zakrojonej kampanii dezinformacyjnej przeciwko iwermektynie

DO NATYCHMIASTOWEJ PUBLIKACJI

12  maja 2021 r

Wprowadzenie

Świadomość skuteczności iwermektyny i jej przyjęcia przez lekarzy na całym świecie do skutecznego leczenia COVID-19 wzrosła wykładniczo w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Dziwne jednak, że nawet gdy dane z badań klinicznych i udane doświadczenia z leczeniem iwermektyną wciąż rosną, tak samo krytyka i bezpośrednie zalecenia przeciwko stosowaniu iwermektyny przez zdecydowaną większość, choć nie wszystkie, agencji zdrowia publicznego (PHA), skupiły się. głównie w Ameryce Północnej i Europie.

Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) i inni badacze iwermektyny wielokrotnie oferowali analizy ekspertów, aby z szacunkiem skorygować i obalić zalecenia PHA, w oparciu o nasze dogłębne badania i szybko zgromadzoną wiedzę specjalistyczną „w terenie” dotyczącą stosowania iwermektyny do leczyć COVID-19. Te argumenty zostały upublicznione i przekazane międzynarodowym mediom w celu edukacji lekarzy i pacjentów na całym świecie. Naszą najnowszą odpowiedź na zalecenia Europejskiej Agencji Leków (EMA) i inne zalecenia dotyczące nieużywania można znaleźć na stronie internetowej FLCCC >>  tutaj.

W lutym 2021 r. Brytyjskie międzynarodowe spotkanie lekarzy, badaczy, specjalistów i pacjentów w ramach brytyjskiego Ivermectin Recommended Development (BIRD) przebiegało zgodnie z procesem opracowywania wytycznych zgodnych ze standardem WHO. Osiągnięto konsensus zalecający, aby iwermektyna, sprawdzalnie bezpieczny i szeroko dostępny lek doustny, został natychmiast wdrożony na wczesnym etapie i na całym świecie. Zalecenie grupy BIRD opierało się częściowo na licznych, dobrze udokumentowanych badaniach wykazujących, że stosowanie iwermektyny zmniejsza ryzyko zarażenia COVID-19 o ponad 90%, a śmiertelność o 68% do 91%.

Do podobnego wniosku doszło także coraz więcej grup ekspertów z Wielkiej Brytanii (UK), Włoch, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych ((UK), Italy, Spain, United States (US), ) oraz grupa z Japonii, na czele której stoi laureat Nagrody Nobla, odkrywca Iwermektyny, profesor Satoshi. Omura.

Uargumentowane, poparte obszernymi badaniami i danymi obalające zalecenia PHA udostępniono PHA w ciągu ostatnich miesięcy. Są w posiadaniu WHO i wielu indywidualnych członków jej grupy opracowującej wytyczne (GDG), FDA i NIH. Jednak te PHA nadal ignorują lub nieuczciwie manipulują danymi, aby uzyskać nieuzasadnione zalecenia dotyczące leczenia iwermektyną. Jesteśmy zmuszeni do publicznego ujawniania tego, co naszym zdaniem można opisać jedynie jako kampanię „dezinformacyjną”, zdumiewająco prowadzoną przy pełnej współpracy tych władz, których misją jest zachowanie integralności badań naukowych i ochrona zdrowia publicznego.

Poniższy przebieg i analiza panelu WHO dotyczącego iwermektyny jest wysoce wyrywkowa a niewytłumaczalna analiza dowodów dotyczących iwermektyny nasuwa tylko jedno racjonalne wyjaśnienie: Panel GDG miał z góry określony, nienaukowy cel, którym jest zalecenie przeciwko iwermektynie. Dzieje się tak pomimo przytłaczających dowodów przedstawionych przez szanowanych ekspertów wzywających do jego natychmiastowego wykorzystania w celu powstrzymania pandemii. Ponadto wydaje się, że podejmowane są szersze wysiłki, aby zastosować to, co jest powszechnie określane jako „taktyka dezinformacyjna”, aby przeciwdziałać lub stłumić wszelką krytykę nieregularnej działalności panelu WHO.

Wytyczne WHO dotyczące Ivermectin są sprzeczne z zaleceniami NIH

FLCCC Alliance to humanitarna organizacja non-profit składa się z renomowanych, szeroko publikowanych, światowych badaczy-klinicystów, których jedyną misją w ciągu ostatniego roku było opracowywanie i rozpowszechnianie najskuteczniejszych protokołów leczenia COVID-19. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy znaczna część tych wysiłków koncentrowała się na rozpowszechnianiu wiedzy na temat zidentyfikowania przez nas znaczących badań randomizowanych, obserwacyjnych i epidemiologicznych, które konsekwentnie demonstrują potężną skuteczność iwermektyny w zapobieganiu i leczeniu COVID-19. Nasz manuskrypt szczegółowo opisujący głębię i zakres tego dowodu przeszedł rygorystyczną wzajemną recenzję przeprowadzoną przez starszych naukowców z amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków oraz Agencji ds. Redukcji Zagrożeń. Niedawno opublikowane nasze badanie stwierdza, że w oparciu o wszystkie dowody skuteczności i bezpieczeństwa, iwermektyna powinna zostać natychmiast wdrożona, aby zapobiegać i leczyć COVID-19 na całym świecie.

(…)

WHO arbitralnie i poważnie ograniczyła zakres i różnorodność rozważanych projektów badań (np. Retrospektywne badania kontrolne z obserwacją (OCT), prospektywne OCT, epidemiologiczne, quasi-randomizowane, randomizowane, kontrolowane placebo itp.). WHO błędnie scharakteryzowała ogólną jakość danych z badania, aby podważyć uwzględnione badania. 

Poważnie ograniczony zakres i różnorodność danych dotyczących iwermektyny rozpatrywanych przez panel WHO dotyczący iwermektyny

Panel WHO Ivermectin arbitralnie uwzględnił tylko wąski wybór dostępnych badań medycznych, które ich zespół badawczy został poinstruowany podczas formułowania zaleceń, praktycznie bez wyjaśnienia, dlaczego wykluczyli tak obszerną ilość wspierających dowodów medycznych. Na początku było to oczywiste z następujących powodów:

Nie opublikowano żadnego ustalonego wcześniej protokołu wykluczania danych, co stanowi wyraźne odejście od standardowej praktyki w opracowywaniu wytycznych. Wykluczenia odbiegały od własnego oryginalnego protokołu wyszukiwania WHO, którego wymagał od badań Unitaid nad iwermektyną, w ramach których zebrano znacznie szerszy zakres badań z randomizacją (RCT).

Kluczowe dane z badań Ivermectin wyłączone z analizy

WHO wykluczyła z rozważenia wszystkie „quasi-randomizowane” RCT (dwa wykluczone badania z udziałem ponad 200 pacjentów, w których odnotowano zmniejszenie śmiertelności).

WHO wykluczyła wszystkie RCT, w których iwermektynę porównywano lub podawano z innymi lekami. W dwóch takich badaniach z udziałem ponad 750 pacjentów odnotowano zmniejszenie śmiertelności.

WHO wykluczyła z rozważenia 7 z 23 dostępnych wyników RCT dotyczących iwermektyny. Takie nieprawidłowości wypaczyły właściwą ocenę ważnych wyników przynajmniej w następujący sposób:

Ocena śmiertelności

     Przegląd WHO: Wykluczono wiele badań z randomizacją, tak że łącznie wystąpiło tylko 31 zgonów w badaniach; pomimo tej sztucznie skromnej próbki stwierdzono 91% zmniejszenie ryzyka zgonu. [1] W porównaniu z przeglądem BIRD: uwzględniono 13 RCT z obserwowanymi 107 zgonami i stwierdzono 2,5% śmiertelność w przypadku iwermektyny

     W porównaniu z 8,9% w grupie kontrolnej; szacowane zmniejszenie ryzyka zgonu = 68%; wysoce istotne statystycznie (p = 0,007).

Ocena wpływu na usuwanie wirusów

     Przegląd WHO: 6 RCT, 625 pacjentów. Panel uniknął wzmianki o ważnym odkryciu silnej reakcji na dawkę w odniesieniu do tego wyniku.

     To działanie w punkcie (i) jest nie do obrony, biorąc pod uwagę, że zespół badawczy Unitaid odkrył, że spośród 13 RCT 10 z 13 zgłosiło statystycznie istotne skrócenie czasu do usunięcia wirusa, z większym redukcją przy dawkowaniu wielodniowym niż jednodniowym, co jest zgodne z głęboką dawką. – relacja odpowiedzi. [2]

Niekorzystne skutki

     WHO:  Uwzględniono tylko 3 RCT badające ten wynik. Chociaż nie stwierdzono istotności statystycznej, niewielki brak równowagi w tej ograniczonej próbie pozwolił panelowi wielokrotnie dokumentować obawy dotyczące „szkodliwości” leczenia iwermektyną. 

     Porównaj (a) z wcześniejszą analizą bezpieczeństwa WHO we wniosku z 2018 r. O włączenie iwermektyny do listy leków podstawowych we wskazaniu na świerzb:

     „W zakrojonych na szeroką skalę programach profilaktycznych podano ponad miliard dawek”. „Zdarzenia niepożądane związane z leczeniem iwermektyną. są głównie drobne i przemijające. ”[3]

WHO wykluczyła wszystkie RCT badające zapobieganie COVID-19 za pomocą iwermektyny, bez uzasadnienia. W trzech RCT obejmujących prawie 800 pacjentów stwierdzono ponad 90% zmniejszenie ryzyka zakażenia, gdy iwermektyna jest przyjmowana profilaktycznie. [4]

WHO wykluczyła kontrolowane badania obserwacyjne (OCT) z 14 badaniami iwermektyny. Obejmowały one tysiące pacjentów, w tym tych, którzy stosowali dopasowywanie skłonności, technikę, która, jak wykazano, zapewnia podobną dokładność jak RCT.

     Jedno duże badanie OCT z USA o dopasowanej skłonności wykazało, że leczenie iwermektyną było związane z dużym spadkiem śmiertelności.

     Podsumowująca analiza połączonych danych z 14 dostępnych OCT iwermektyny wykazała duży i statystycznie istotny spadek śmiertelności.

WHO wykluczyła wiele opublikowanych i opublikowanych badań epidemiologicznych, pomimo zażądania i otrzymania prezentacji wyników od jednego z wiodących epidemiologicznych zespołów badawczych. Te badania wykazały:

     W wielu miastach i regionach, w których prowadzono kampanie dystrybucji iwermektyny w całej populacji, natychmiast po zakończeniu kampanii zmierzono znaczny spadek zarówno liczby zgonów, jak i śmiertelności z powodu COVID-19.

     Kraje, w których wcześniej prowadzono kampanie profilaktyczne iwermektyny przeciwko pasożytom, wykazują znacznie niższą liczbę przypadków i zgonów z powodu COVID-19 w porównaniu z krajami sąsiednimi, w których nie ma takich kampanii.

Ocena jakości bazy dowodowej przez WHO Guideline Group

Liczne powyższe działania minimalizujące zakres bazy dowodowej zostały następnie spotęgowane przez poniższe starania, aby zminimalizować jakość bazy dowodowej:

WHO błędnie scharakteryzowała ogólną jakość włączonych badań jako „niską” lub „bardzo niską”, co jest sprzeczne z ustaleniami wielu niezależnych ekspertów grupy badawczej:

      Międzynarodowa grupa ekspertów ds. Wytycznych niezależnie dokonała przeglądu postępowania BIRD i zamiast tego uznała ogólną jakość badań za „umiarkowaną”.

     Zespół ds. Systematycznych przeglądów Unitaid WHO ocenia obecnie ogólną jakość jako „umiarkowaną”.

     WHO oceniła największe badanie, jakie zawierała, aby poprzeć negatywną ocenę wpływu na śmiertelność iwermektyny jako „niskie ryzyko błędu systematycznego”. Wielu ekspertów ocenia to samo badanie jako „wysokie ryzyko błędu systematycznego”, co zostało szczegółowo opisane w liście otwartym podpisanym przez ponad 100 niezależnych lekarzy.

Musimy podkreślić ten krytyczny fakt: gdyby WHO dokładniej oceniła jakość dowodów jako „umiarkowaną pewność”, zgodnie z powyższymi wieloma niezależnymi zespołami badawczymi, iwermektyna stałaby się standardem opieki na całym świecie, podobnie jak to miało miejsce po podaniu deksametazonu, dowody wskazujące na zmniejszenie śmiertelności zostały ocenione jako umiarkowane, co następnie doprowadziło do natychmiastowego globalnego przyjęcia w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego COVID-19 w lipcu 2020 r. [5]

(…)

Konkluzja 

Jako eksperci klinicyści-badacze w społeczeństwie, jesteśmy mocno zaangażowani w zapewnienie, aby decyzje dotyczące polityki zdrowia publicznego były oparte na danych naukowych. Niepokojące jest to, że po obszernej analizie ostatnich zaleceń WHO w sprawie iwermektyny nie mogliśmy znaleźć wiarygodnego naukowego uzasadnienia, które wyjaśniłoby liczne wyrywkowe, arbitralne i niespójne zachowania udokumentowane powyżej. Ponadto, po konsultacji z licznymi lekarzami, recenzentami wytycznych, ekspertami prawnymi i doświadczonymi naukowcami z PHA, zidentyfikowaliśmy dwie główne siły społeczno-polityczno-ekonomiczne, które służą jako główna bariera wpływająca na zapobieganie włączeniu iwermektyny do polityki zdrowia publicznego w głównych częściach świata. Oni są:

1) modernistyczną  strukturą funkcjonującą jako to, co określimy mianem „Big Science” oraz;

2)  reprezentatywnymi aktywistami „polityczno-ekonomicznej kampanii dezinformacyjnej”.

Big Science ”

Znana również jako „Big RCT Fundamentalism”,  [ w Polsce znana jako  BIG PHARMA … Fabrykowanie chorób: Wielka Farmacja (BIG PHARMA) i podżeganie … przy. admin. ]

Big Science odzwierciedla dramatyczną zmianę w praktyce współczesnej medycyny opartej na faktach (EBM). Począwszy od COVID, od tego czasu szybko ewoluował do obecnego systemu, który ściślej łączy jednostki „Big Pharma”, „Big PHA’s / Academic Health Centers” (AMC), „Big Journals”, „Big Media” i „Big Social Media ”w wysiłkach publicznego systemu opieki zdrowotnej w zakresie kierowania opieką nad pacjentem, badaniami i polityką.

Strukturę i funkcję „Big Science” w COVID-19 można najprościej przedstawić w następujący sposób:

     Tylko arbitralnie zdefiniowane, „duże, dobrze zaprojektowane” RCT (Big RCT), generalnie przeprowadzane na wybrzeżach Ameryki Północnej lub Europy, mogą „udowodnić” skuteczność leku.

     Tylko Big Pharma / Big PHA / AMC mają zasoby / infrastrukturę do przeprowadzania dużych RCT. (Wielu utożsamia Big PHA / AMC z Big Pharma, biorąc pod uwagę źródło finansowania tego pierwszego.)

     Tylko duże RCT firmy Big Pharma lub Big PHA / AMC mogą publikować wyniki badań w krajowych czasopismach medycznych o dużym wpływie i wysokich dochodach (Big Journals).

     Uważa się, że tylko leki wspierane przez publikacje Big Journal mają „wystarczające dowody” i „udowodnioną skuteczność”, a następnie są zalecane przez Big PHA.

     Tylko leki zalecane przez duże PHA są objęte „Wielkimi mediami” lub unikają cenzury w „Wielkich mediach społecznościowych”.

I odwrotnie, leki o poszerzonym zastosowaniu, nie przeznaczone {dotąd] dla pacjentów, takie jak iwermektyna, nie przyciągają sponsorów Big PHA lub Big Pharma do przeprowadzania obowiązkowego Big RCT. Biorąc pod uwagę tę strukturalną wadę, wiele skutecznych leków, w tym iwermektyny, jest w konsekwencji niezdolnych do spełnienia norm Big PHA dotyczących zatwierdzenia w takim systemie. W przypadku iwermektyny jest ona następnie uważana, najpierw przez Wielkie PHA, a następnie przez Wielkie Media i Wielkie media społecznościowe, za „niesprawdzoną”, ponieważ brakuje jej „wystarczających dowodów”, a zatem jest silnie ocenzurowana w publicznej dyskusji i świadomości.

Wzmianki o ivermectin w Big Social Media doprowadziły do ​​usunięcia popularnej grupy na Facebooku („Ivermectin MD Team” z ponad 10 000 obserwujących). Ponadto wszystkie filmy z YouTube wspominające o iwermektynie w leczeniu Covid-19 zostały usunięte lub zdemonetyzowane, a także zablokowano strony na Twitterze.

Co więcej, w Big Media nawet najbardziej wiarygodne niezależne i eksperckie grupy, które zalecają iwermektynę na podstawie dużej liczby niepodważalnych dowodów, są określane jako „kontrowersyjne” i dostarczające „medycznych dezinformacji”.

Tak skonstruowany system opieki zdrowotnej jest wyraźnie podatny na wpływy podmiotów posiadających interesy finansowe i wywiera na nie nadmierny wpływ. Co więcej, w Covid systemy takie ewoluowały i zaczęły działać na zasadzie odgórnych edyktów i powszechnej cenzury. Pozwala to na ograniczenie  rozpowszechniania pojawiających się osiągnięć naukowych, które nie są finansowane przez Big Pharma, z poziomu systemu lub za pośrednictwem mediów lub mediów społecznościowych, aż na wiele lat, kiedy i czy, Big RCT zostanie zakończony.

Ta bariera przedstawiała się jako trwały horror podczas pandemii, biorąc pod uwagę powszechną utratę życia spowodowaną systematycznym wstrzymywaniem wielu szybko zidentyfikowanych, bezpiecznych i skutecznych, rozszerzonych zastosowań, z obawy przed zastosowaniem „niesprawdzonych terapii” bez „wystarczających dowodów” na ich użycie. Alternatywnie, po raz pierwszy w karierze wielu lekarzy, ci, którzy starają się leczyć swoich pacjentów takimi terapiami, na podstawie ich profesjonalnej interpretacji istniejących dowodów, są ograniczani przez swoich pracodawców wydających edykty „z góry”. Następnie są zmuszeni do przestrzegania procedur, które opierają się głównie na farmakoterapii.

(…)

Dzieje się tak przy jednoczesnym uniknięciu wydawania choćby jednej z kilku „słabszych” opcji rekomendacji, jakie są dla nich dostępne, przy ustalaniu taniego, szeroko dostępnego leku o niezrównanym profilu bezpieczeństwa i stale narastającym kryzysie humanitarnym, nawet w okresie przejściowym. Niewystarczające dowody, niepotwierdzone – to komentarze WHO, NIH, europejskiej EMA, południowoafrykańskiej SAPHRA, francuskiej ANSM, brytyjskiej MHRA i australijskiej TGA.

Najbardziej niepokojące do rozważenia jest nasze oszacowanie, że gdyby zastosowanie penicyliny w zakażeniach bakteryjnych zostało przetestowane w tych samych ilościach i typach badań w latach czterdziestych XX wieku, graficzne przedstawienie korzyści wyglądałoby prawie identycznie jak w przypadku iwermektyny. (…) Nie możemy znaleźć dowodów na zorganizowane wysiłki w celu zbadania ponad 14, często dużych KTZ, które wykazują dowody na znaczące korzystne stosowanie iwermektyny. Co więcej, żaden PHA nie zacytował licznych przekonujących analiz epidemiologicznych, które wykazały gwałtowny spadek wskaźników śmiertelności w następstwie kampanii dystrybucji iwermektyny.

Wobec braku wiarygodnego wyjaśnienia braku choćby słabej rekomendacji dla iwermektyny w kontekście powszechnego wzrostu śmiertelności z powodu COVID-19, wielu obywateli spekuluje, że można to wytłumaczyć jedynie kampanią dezinformacyjną prowadzoną przez podmioty z nienaukowymi i głównie finansowymi celami zależnymi od nieuznania skuteczności iwermektyny. (…)

Aktywna kampania polityczno-ekonomiczna „dezinformacji”

Kampanie „dezinformacyjne”, najlepiej opisane w artykule The Disinformation Playbook,”, są inicjowane, gdy niezależna nauka koliduje lub sprzeciwia się interesom korporacji lub decydentów. Chociaż na szczęście rzadkie, w niektórych przypadkach podmioty te będą aktywnie dążyć do manipulowania nauką i zniekształcania prawdy o odkryciach naukowych, które zagrażają ich zyskom lub celom politycznym. (…)

(…)

Jako grupa ekspertów badaczy iwermektyny nie jesteśmy pewni, co jeszcze można zrobić aby skorygować lub przeciwdziałać temu błędnemu przedstawieniu ważnego leku. Jesteśmy przekonani, że spośród powyższych działań najskuteczniejszym przeciwdziałaniem kampanii dezinformacyjnej byłoby aktywizowanie demaskatora w ramach WHO, FDA, NIH, Merck lub Unitaid. Ten moment w historii wymaga od mężczyzny lub kobiety odwagi i przekonania, by zrobić krok naprzód. Pilnie.

Zarówno w interesie ludzkości, jak i w celu motywowania i inspirowania takiego obywatela świata, zostawiamy was ze słowami Alberta Einsteina:

     „Świat nie zostanie zniszczony przez tych, którzy czynią zło, ale przez tych, którzy ich obserwują i nic nie robią . ”

___

[1] Należy położyć szczególny nacisk na tę decyzję; wybierając tylko próby, w których doszło do bardzo niewielu zgonów. (nie dotyczy, liczba zdarzeń zaobserwowanych w trakcie procesów jest głównym kryterium oceny „pewności dowodów”). To działanie zapewnia prawie całą podstawę do oceny przez panel „bardzo niskiej pewności dowodów”. W efekcie jest to „dymiący pistolet”, jedno z wielu powyższych działań, które pokazują, że głównym celem panelu było odradzanie stosowania iwermektyny.

[2] To pominięcie jest drugim najważniejszym działaniem umożliwiającym panelowi znalezienie „bardzo niskiej pewności dowodów”, biorąc pod uwagę, że zgodnie z protokołem WHO, jeśli zostanie znaleziony związek dawka-odpowiedź, należy zwiększyć pewność dowodów.

[3] Szczególny nacisk należy położyć na szkodliwość wykluczenia danych z badań potwierdzających iwermektynę w zapobieganiu COVID-19. Gdyby skuteczność zapobiegawcza iwermektyny była znana lub akceptowana, pozwoliłoby to na wdrożenie w regionach bez szczepionek.

[4] Brytyjski panel ds. Opracowywania zaleceń dotyczących Ivermectin (BIRD) (2021). Zalecenie BIRD dotyczące stosowania iwermektyny w leczeniu COVID-19. Pełny raport. https://tinyurl.com/u27ea3y

[5] FLCCC Alliance zalecił, a także złożył zeznania Senatu USA na poparcie stosowania kortykosteroidów w COVID-19 miesięcy przed tym ogłoszeniem, w przedłużonym okresie, w którym wszystkie PHA zalecały stosowanie kortykosteroidów w leczeniu COVID-19.

Z poważaniem,

The Front Line COVID-19 Critical Care Alliance

Pierre Kory, MD
Keith Berkowitz, MD
Paul E. Marik, MD
Fred Wagshul, MD
Umberto Meduri, MD
Scott Mitchell, MBChB
Joseph Varon, MD
Eivind Vinjevoll, MD
Jose Iglesias, DO

Click to access CLEAN-FLCCC-STATEMENT-AGAINST-THE-GLOBAL-IVERMECTIN-DISINFORMATION-CAMPAIGN-5.11.2021.pdf

Tłum. M.Jasińska

Za:  https://covid19criticalcare.com/videos-and-press/flccc-releases/flccc-alliance-statement-on-the-irregular-actions-of-public-health-agencies-and-the-widespread-disinformation-campaign-against-ivermectin/

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.