Biskup Schneider: Watykan zdradza Jezusa Chrystusa

Dobre sobie. Jacy oni wszyscy są tchórzliwi: „Watykan zdradza……” prawdopodobnie chodzi tu o kamienie brukowe lub turystów, a nie o władze, czyli papieży. Tzn. „papieży” exkomunikowanych za herezje: Jana XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli), Pawła VI (Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini), Jana Pawła II (Karol Wojtyła), Benedykta XVI (Joseph Alois Ratzinger) i no tę perłę Bergoglio. Poza tym – nie „zdradza”, ale zdradził, zdradził dawno temu, to nagłe przebudzenie jest dziwne.

Zanim nastąpi jakakolwiek naprawa kościoła instytucjonalnego, trzeba to powiedzieć: to są zdrajcy i heretycy, a Sobór watykański należy potępić i uznać za niebyły.

Jednak spokojnie, nie ma pospiechu, wierni żyją pod kuratelą tego soboru antychrysta już od ponad pół wieku, a i zanim ktoś powie prawdę o soborze minie następne 50 lat i jakoś to będzie. Pisać listy do Bergogliów, dialogować i tak dalej.

Red. Gazeta Warszawska

___________

Watykan zdradza „Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela ludzkości”

biskup Schneider mówi, że Watykan zdradza „Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela ludzkości”  Abu Dhabi Athanasius Schneider Dokument O Braterstwie Ludzkim   Wyższa Komisja Papież Franciszek

RZYM, 26 sierpnia 2019 r. ( LifeSiteNews ) – Decyzja Watykanu o wdrożeniu dokumentu potwierdzającego, że „różnorodność religii” jest „wolą Boga”, bez poprawiania tego oświadczenia, jest równoznaczna z „promowaniem zaniedbania pierwszego przykazania” i „zdrada Ewangelii”, powiedział biskup Athanasius Schneider.

W ekskluzywnym wywiadzie dla LifeSiteNews na temat popieranego przez Watykan inicjatywy promującej „ Dokument o braterstwie ludzkim na rzecz pokoju na świecie i wspólnego życia ”, pomocnik Astany w Kazachstanie powiedział, że „jakkolwiek szlachetne są takie cele jak„ braterstwo ludzkie ”i„ pokój na świecie „może być, nie można go promować kosztem relatywizacji prawdy o wyjątkowości Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła”.

Rozpowszechnienie tego dokumentu w jego nieskorygowanej formie „sparaliżuje misję Kościoła ad gentes ” i   zdusi jego żarliwy zapał do ewangelizacji wszystkich ludzi” – powiedział biskup Schneider.

Dodał: „Próby pokojowe są skazane na porażkę, jeśli nie są proponowane w imię Jezusa Chrystusa”.

„Wyższy komitet”

W ubiegłym tygodniu Watykan ogłosił,  że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ustanowiono „wyższy komitet”, aby wdrożyć „ Dokument o braterstwie ludzkim na rzecz pokoju i życia na świecie ”, podpisany przez papieża Franciszka 4 lutego 2019 r., w Abu Zabi, wraz z Ahmadem el-Tayebem, Grand Imam al-Azhar, podczas trzydniowej wizyty apostolskiej na Półwyspie Arabskim.

W skład komisji siedmiu członków (katolickiej i muzułmańskiej) wchodzi osobisty sekretarz papieża Franciszka, ks. Yoannis Lahzi Gaid i przewodniczący Ponfical Council for Interreligious Dialogue, abp Miguel Angel Ayuso Giuxot.

W oświadczeniu z poniedziałku 26 sierpnia rzecznik Watykanu Matteo Bruni powiedział, że papież Franciszek „zachęca Komitet do wysiłków na rzecz rozpowszechnienia wiedzy o dokumencie; dziękuje Zjednoczonych Emiratom Arabskim za konkretne zaangażowanie w imieniu ludzkiej wspólnoty i wyraża nadzieję, że podobne inicjatywy mogą powstać na całym świecie. ”

Kontrowersyjny dokument

Dokument z Abu Zabi wzbudził  kontrowersje  za stwierdzenie, że „pluralizm i różnorodność” religii jest „wolą Boga”.

Fragment wzbudzający kontrowersje brzmi:

Wolność jest prawem każdej osoby: każda osoba cieszy się wolnością przekonań, myśli, wypowiedzi i działania. Pluralizm i różnorodność religii, koloru, płci, rasy i języka są zamierzone przez Boga w Jego mądrości, poprzez którą stworzył ludzi . Ta boska mądrość jest źródłem, z którego wywodzi się prawo do wolności przekonań i wolność bycia odmiennym. Dlatego też fakt, że ludzie są zmuszani do wyznania określonej religii lub kultury, musi zostać odrzucony, podobnie jak narzucenie kulturowego stylu życia, którego inni nie akceptują.

1 marca 2019 r., Podczas  wizyty biskupów Azji Środkowej w Rzymie, ad limina  , biskup Schneider, którego diecezja znajduje się głównie w kraju muzułmańskim, wyraził zaniepokojenie tym sformułowaniem wobec papieża Franciszka. Papież powiedział, że omawiane wyrażenie dotyczące „różnorodności religii” oznacza „liberalną wolę Boga”, i wyraził wyraźną zgodę na biskupa Schneidera i innych obecnych biskupów, aby zacytowali jego słowa.

Z kolei biskup Schneider poprosił papieża o wyjaśnienie tego oświadczenia w oficjalny sposób.

Papież Franciszek zdawał się udzielać nieformalnego wyjaśnienia podczas  środowej audiencji generalnej w dniu 3 kwietnia 2019 r. , Ale jak dotąd nie podano oficjalnego wyjaśnienia ani poprawki do tekstu.

W tym ekskluzywnym wywiadzie biskup Schneider ujawnia  nowe szczegóły dotyczące jego bezpośredniej wymiany z Ojcem Świętym na spotkaniu 1 marca. Omawia również swoje poglądy na temat nieformalnego wyjaśnienia papieża  podczas audiencji generalnej 3 kwietnia oraz  powagi  powołania „Wyższego Komitetu” w celu wdrożenia dokumentu z Abu Zabi, przy braku oficjalnej korekty kontrowersyjnego fragmentu.

Według biskupa Schneidera, wdrażając dokument z Abu Zabi bez korygowania jego błędnej afirmacji różnorodności religii, „ludzie w Kościele nie tylko zdradzają Jezusa Chrystusa jako jedynego Zbawiciela ludzkości i konieczności Jego Kościoła do wiecznego zbawienia, ale także popełnij wielką niesprawiedliwość i grzesz przeciwko miłości bliźniego ”.

Oto nasz pełny wywiad z biskupem Athanasius Schneider.

Wasza Ekscelencjo, czy wyjaśnienie papieża Franciszka dotyczące dokumentu z Abu Zabi podczas środy z 3 kwietnia 2019 r. Było wystarczające według Pana? A jakie są twoje przemyślenia na temat jego uwag? 

Na środowej audiencji generalnej 3 kwietnia 2019 r. Papież Franciszek wypowiedział  te słowa : „Dlaczego Bóg dopuszcza wiele religii? Bóg chciał na to pozwolić: scholastyczni teologowie odwoływali się do boskiej  dobrowolności permissiva  [woli przyzwolenia]. Chciał pozwolić na tę rzeczywistość: istnieje wiele religii ”.

Niestety papież nie odniósł się do obiektywnie błędnego zdania z dokumentu z Abu Zabi, które mówi: „ Pluralizm i różnorodność religii, koloru, płci, rasy i języka są woli Boga w jego mądrości. ”To zdanie samo w sobie jest błędne i jest sprzeczne z Boskim Objawieniem, ponieważ Bóg objawił nam, że nie chce różnych religii, ale tylko jedną religię, którą przykazał w Pierwszym Przykazaniu Dekalogu:„ Ja jestem Pan, wasz Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. Nie stworzycie dla siebie obrazu grawerowanego ani jakiegokolwiek podobieństwa do wszystkiego, co jest w niebie na niebie, lub na ziemi pod ziemią, lub w wodzie pod ziemią. Nie będziesz im kłaniał się i im nie służył ”(Wj 20: 2-5). Nasz Pan Jezus Chrystus potwierdził wieczną ważność tego przykazania, mówiąc: „Napisano:„ Będziecie wielbić Pana, Boga waszego, i tylko jemu służyć będziecie ”(Mt 4, 10). Słowa „Pan” i „Bóg” wyrażone w pierwszym przykazaniu: oznacza Najświętszą Trójcę, który jest jedynym Panem i jedynym Bogiem. Dlatego Bóg pozytywnie chce, aby wszyscy ludzie czcili i wielbili tylko Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, jednego Pana i Boga. The Katechizm Kościoła Katolickiego  naucza: „Skoro wyrażają podstawowe obowiązki człowieka wobec Boga i bliźniego, Dziesięć Przykazań ujawnia w swej pierwotnej treści poważne obowiązki. Są one zasadniczo niezmienne i zobowiązują się zawsze i wszędzie. Nikt nie może się od nich uwolnić ”(n. 2072).

Wspomniane powyżej uwagi papieża Franciszka podczas audiencji generalnej w środę 3 kwietnia 2019 r. Są małym krokiem w kierunku wyjaśnienia błędnego zdania znalezionego w dokumencie z Abu Zabi. Niemniej jednak pozostają one niewystarczające, ponieważ nie odnoszą się bezpośrednio do dokumentu, oraz ponieważ przeciętny katolik i prawie wszyscy niekatolicy nie znają ani nie rozumieją znaczenia teologicznego technicznie wyrażenia „dopuszczalna wola Boga”.

Z duszpasterskiego punktu widzenia wysoce nieodpowiedzialne jest pozostawianie wiernych całego Kościoła w niepewności w tak żywotnym pytaniu, jak ważność pierwszego przykazania Dekalogu i boski obowiązek wszystkich ludzi, aby wierzyć i wielbić ich wolna wola, Jezus Chrystus jako jedyny Zbawiciel ludzkości. Gdy Bóg rozkazał wszystkim ludziom: „To jest mój umiłowany Syn, z którego jestem bardzo zadowolony; słuchajcie go! ”(Mt 17: 5), a kiedy w konsekwencji, w swoim sądzie„ zemści się na tych, którzy nie są posłuszni ewangelii naszego Pana Jezusa ”(2 Tes 1: 8), jak On może jednocześnie pozytywnie, czy różnorodność religii? Ujawnione jednoznaczne słowa Boga są nie do pogodzenia ze zwrotem z dokumentu z Abu Zabi. Stwierdzenie czegoś przeciwnego oznaczałoby zakreślenie koła lub przyjęcie sposobu myślenia gnostycyzmu lub heglizmu.

Nie można usprawiedliwić teorii, że różnorodność religii jest pozytywnie upragniona przez Boga, przytaczając prawdę o złożeniu wiary w sprawie wolnej woli jako daru Boga Stwórcy. Bóg dał człowiekowi wolną wolę właśnie po to, aby mógł czcić samego Boga, który jest Bogiem Trójjedynym. Bóg nie dał człowiekowi wolnej woli, aby wielbić bożków, odmawiać lub bluźnić Jego Wcielonemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, który powiedział: „Ten, kto nie wierzy, już został potępiony, ponieważ nie uwierzył w imię jedynego Syna Bóg ”(J 3, 18).

Czy po rozmowie z Papieżem Franciszkiem 1 marca, podczas  wizyty ad limina  w Rzymie, skontaktowałeś się z nim w sprawie swoich obaw? Jeśli tak, to czy było to przed czy po środowej audiencji generalnej 3 kwietnia 2019 r.?

Podczas audiencji w dniu 1 marca 2019 r., Z okazji  wizyty ad limina  , zwróciłem się do papieża Franciszka w obecności biskupów naszej grupy następującymi słowami:

„Ojcze Święty, w obecności Boga, błagam Twoją Świętość w imię Jezusa Chrystusa, który nas osądzi, aby wycofać to oświadczenie o międzyreligijnym dokumencie z Abu Zabi, który relatywizuje wyjątkowość wiary w Jezusa Chrystusa. W przeciwnym razie Kościół w naszych czasach nie będzie prosty w kwestii prawdy Ewangelii, jak apostoł Paweł powiedział Piotrowi w Antiochii (por. Ga 2,14). ”

Ojciec Święty odpowiedział natychmiast, mówiąc, że należy wyjaśnić wyrażenie w dokumencie z Abu Zabi dotyczące różnorodności religii w znaczeniu „pobłażliwej woli Bożej”. Odpowiedziałem: „Ponieważ wyrażenie to wymienia przedmioty mądra wola Boga bez rozróżnienia, stawiając je logicznie na tym samym poziomie, różnorodność płci męskiej i żeńskiej musi być również woli Boga przez Jego liberalną wolę, co oznacza, że ​​On toleruje tę różnorodność, ponieważ może tolerować różnorodność religii. ”

Papież Franciszek przyznał następnie, że wyrażenie to może być źle zrozumiane i powiedział: „Ale możesz powiedzieć ludziom, że różnorodność religii odpowiada liberalnej woli Boga”. Odpowiedziałem: „Ojcze Święty, proszę (powiedz) Kościół to. ”Swoją prośbę ustną przekazałem Papieżowi również w formie pisemnej.

Papież Franciszek uprzejmie odpowiedział mi listem z 5 marca 2019 r., W którym powtórzył swoje słowa z audiencji w dniu 1 marca 2019 r. Powiedział, że należy zrozumieć to zdanie, stosując zasadę pobłażliwej woli Boga. Zauważył także, że dokument z Abu Zabi nie ma na celu zrównania woli Boga w tworzeniu różnic koloru i płci z różnicami religii.

Pismem z 25 marca 2019 r. Odpowiedziałem na list Papieża Franciszka z 5 marca 2019 r., Dziękując mu za jego życzliwość i prosząc go z braterską szczerością o opublikowanie, osobiście lub za pośrednictwem Dykasterii Stolicy Apostolskiej, noty wyjaśniającej, powtarzając treść tego, co powiedział na widowni 1 marca 2019 r. i w swoim liście z 5 marca 2019 r. Dodałem te słowa: „Publikując takie słowa, Wasza Świątobliwość będzie miał pomyślną i błogosławioną okazję w trudnym historycznym czasie ludzkości i Kościoła, by wyznać Chrystusa, Syna Bożego ”.

Muszę też powiedzieć, że papież Franciszek przysłał mi kartę z dnia 7 kwietnia 2019 r. Załączał kopię swojego adresu podczas środowej audiencji generalnej w dniu 3 kwietnia 2019 r. I podkreślił część dotyczącą liberalnej woli Boga. Jestem oczywiście wdzięczny Ojcu Świętemu za tę życzliwość.

Dokument „ Braterstwo ludzkie na rzecz pokoju na świecie i wspólnego życia ” nie został oficjalnie zmieniony ani poprawiony, a jednak powołano „Wyższy komitet” w celu jego wdrożenia. W poniedziałek, 26 sierpnia 2019 r. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej wydało oświadczenie, w którym informowało, że papież Franciszek z przyjemnością dowiedział się o utworzeniu „Wyższego Komitetu” dla osiągnięcia celów zawartych w dokumencie. Zgodnie ze stwierdzeniem papież Franciszek powiedział w tym względzie: „Chociaż niestety zło, nienawiść i podział często przekazują wiadomości, istnieje ukryte morze dobroci, które rośnie i prowadzi nas do nadziei w dialogu, wzajemnej wiedzy i możliwości budowania, wraz z wyznawcami innych religii oraz wszystkimi mężczyznami i kobietami dobrej woli, światem braterstwa i pokoju. Wasza Ekscelencjo, jak poważny jest to problem? 

Problem jest niezwykle poważny, ponieważ pod retorycznie pięknym i uwodzicielskim intelektualnie zwrotem „Braterstwo ludzkie” ludzie w dzisiejszym Kościele w rzeczywistości promują zaniedbanie pierwszego przykazania Dekalogu i zdradę rdzenia Ewangelii. Jakkolwiek szlachetne mogą być takie cele, jak „ludzkie braterstwo” i „pokój na świecie”, nie można ich promować kosztem relatywizacji prawdy o wyjątkowości Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła oraz podważenia pierwszego przykazania Dekalogu.

Dokument z Abu Zabi na temat „Braterstwa ludzi na rzecz pokoju na świecie i wspólnego życia” oraz „Wyższy komitet”, którego zadaniem jest jego wdrożenie, przypominają pięknie udekorowane ciasto zawierające szkodliwą substancję. Wcześniej czy później, prawie nie zauważając, osłabi układ odpornościowy organizmu.

Ustanowienie wyżej wspomnianego „Wyższego Komitetu” nakazało wdrażanie na wszystkich poziomach, między innymi dobrych celów, rzekomo boskiej woli zasady „różnorodności religii”, w rzeczywistości paraliżuje misję Kościoła  ad gentes . Dusi ją gorliwy zapał do ewangelizacji wszystkich ludzi – oczywiście z miłością i szacunkiem. Sprawia wrażenie, że dzisiejszy Kościół mówi: „Wstydzę się Ewangelii”; „Wstydzę się ewangelizować”; „Wstydzę się nieść światło Ewangelii wszystkim, którzy jeszcze nie wierzą w Chrystusa”. Jest to przeciwieństwo tego, co powiedział św. Paweł Apostoł do pogan. Zamiast tego oświadczył: „Nie wstydzę się Ewangelii” (Rz 1,16) i „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (1 Kor 9:16).

Dokument z Abu Zabi i cele „Wyższego Komitetu” również znacznie osłabiają jedną z podstawowych cech i zadań Kościoła, to znaczy być misjonarzem i troszczyć się przede wszystkim o wieczne zbawienie ludzi. Zmniejsza główne aspiracje ludzkości do doczesnych i immanentnych wartości braterstwa, pokoju i wspólnego życia. Rzeczywiście, próby pokoju są skazane na porażkę, jeśli nie są proponowane w imię Jezusa Chrystusa. Ta prawda proroczo przypomina nam papieża Piusa XI, który powiedział, że główne przyczyny trudności, na jakie napotyka ludzkość, „wynikały z faktu, że większość ludzi wyrzuciła Jezusa Chrystusa i jego święte prawo z ich życia; że nie miały one miejsca ani w sprawach prywatnych, ani w polityce. ”Pius XI powiedział dalej: Quas Primas , 1 ). Ten sam Papież nauczał, że katolicy „stają się wielkimi czynnikami w zapewnianiu pokoju na świecie, ponieważ działają na rzecz przywrócenia i rozprzestrzeniania się Królestwa Chrystusa” (Encyklika  Ubi arcano , 58 ).

Pokój, który jest wewnętrzną i czysto ludzką rzeczywistością, zawiedzie. Gdyż, zdaniem Piusa XI, „pokój Chrystusowy nie jest żywił się na ziemi, lecz na niebie. Nie może być też inaczej, ponieważ to Jezus Chrystus objawił światu istnienie wartości duchowych i uzyskał dla nich należne uznanie. Powiedział: „Cóż bowiem za korzyść przynosi człowiekowi, skoro zyskuje cały świat i cierpi utratę własnej duszy?”. (Mt 16,26) Nauczył nas także boskiej lekcji odwagi i stałości, gdy powiedział: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało i nie mogą zabić duszy, lecz raczej bójcie się tego, który może zniszczyć zarówno duszę, jak i ciało w piekle ”(Mt 10,28; Łk 12,14)” (Encyklika  Ubi arcano , 36 ).

Bóg stworzył ludzi dla nieba. Bóg stworzył wszystkich ludzi, aby poznali Jezusa Chrystusa, mieli w Nim życie nadprzyrodzone i osiągnęli życie wieczne. Prowadzenie wszystkich ludzi do Jezusa Chrystusa i do życia wiecznego jest zatem najważniejszą misją Kościoła. Sobór Watykański II udzielił nam trafnego i pięknego wyjaśnienia tej misji: „Działalność misyjna wywodzi się z woli Boga, który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i poznali prawdę. Albowiem jest jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, sam człowiek, Jezus Chrystus, który oddał się za okup za wszystkich ”(1 Tm 2,45),„ w żadnym innym nie ma zbawienia ”(Dz 4) : 12). Dlatego wszyscy muszą zostać nawróceni na Niego, poznani przez głoszenie Kościoła, i wszyscy muszą zostać w Niego włączeni przez chrzest i w Kościół, który jest Jego Ciałem. Dla samego Chrystusa ”, podkreślając w wyraźnym języku konieczność wiary i chrztu (por. Mk 16, 16; J 3, 5), jednocześnie potwierdzając konieczność Kościoła, do którego ludzie wchodzą przez chrzest, jak przez drzwi. Dlatego nie można zbawić tych ludzi, którzy choć świadomi, że Bóg przez Jezusa Chrystusa założył Kościół jako coś niezbędnego, wciąż nie chcą w niego wchodzić ani wytrwać. (Por. Dekret „O szkoleniu kapłańskim” 4, 8, 9). Dlatego chociaż Bóg w znany sobie sposób może poprowadzić tych, którzy nieświadomie nie znają Ewangelii, do znalezienia wiary, bez której nie można Go zadowolić (Hebr. 11: 6 ), a jednak Kościół leży w obowiązku (1 Kor 9, 16), a jednocześnie święty obowiązek głoszenia Ewangelii. I dlatego działalność misyjna dzisiaj jak zawsze zachowuje swoją moc i konieczność ”(Ad Gentes , 7 ).

Chcę podkreślić te ostatnie słowa: „Działalność misyjna Kościoła zachowuje dziś swoją konieczność!”

Czy chcesz coś dodać?

Podczas środowej audiencji generalnej w dniu 3 kwietnia 2019 r. Papież Franciszek powiedział także, co do różnorodności religii: „Istnieje wiele religii. Niektórzy rodzą się z kultury, ale zawsze patrzą w niebo; patrzą na Boga ”.

Te słowa w pewien sposób są sprzeczne z następującym świetlistym i jasnym stwierdzeniem papieża Pawła VI: „Nasza religia chrześcijańska skutecznie ustanawia z Bogiem autentyczną i żywą relację, której inne religie nie są w stanie osiągnąć, mimo że mają niejako swoje wyciągnięte ramiona ku niebu ”(Encyklika  Evangelii Nuntiandi , 52 ). Jak aktualne są również słowa papieża Leona XIII: „Pogląd, że wszystkie religie są podobne, oblicza się na zrujnowanie wszystkich form religii, a zwłaszcza religii katolickiej, która jako jedyna jest prawdą, nie można bez wielkiej niesprawiedliwości traktować ją jako równą innym religiom ”(Encyklika  Humanum rodzaj 16 ).

Odpowiednie są również następujące słowa papieża Pawła VI:

Z radością i pociechą pod koniec wielkiego zgromadzenia w 1974 roku usłyszeliśmy te pouczające słowa: „Pragniemy raz jeszcze potwierdzić, że zadanie ewangelizacji wszystkich ludzi stanowi podstawową misję Kościoła.” Jest to zadanie i misja, którą ogromne i głębokie zmiany w dzisiejszym społeczeństwie czynią tym bardziej pilnym. Ewangelizacja jest bowiem łaską i powołaniem właściwym Kościołowi, jego najgłębszej tożsamości. Ona istnieje, aby ewangelizować, to znaczy głosić i nauczać, być kanałem daru łaski, pojednać grzeszników z Bogiem i utrwalić ofiarę Chrystusa we Mszy, która jest pamiątką Jego śmierć i chwalebne zmartwychwstanie (Encyklika  Evangelii Nuntiandi , 14 ).

Dlatego, jak  naucza Katechizm Kościoła Katolickiego  , „ostatecznym celem misji jest jedynie uczestnictwo w komunii między Ojcem i Synem w ich Duchu miłości” (n. 850).

Uznając bezpośrednio lub pośrednio równość wszystkich religii, poprzez rozpowszechnianie i wdrażanie dokumentu z Abu Zabi (z 4 lutego 2019 r.) Bez korygowania błędnego potwierdzenia różnorodności religii, ludzie w dzisiejszym Kościele nie tylko zdradzili Jezusa Chrystusa jako jedyny Zbawiciel ludzkości i konieczność Jego Kościoła do wiecznego zbawienia, ale także popełniają wielką niesprawiedliwość i grzech przeciwko miłości bliźniego. W 1542 r. Św. Franciszek Ksawery napisał z Indii do swojego duchowego ojca, św. Ignacego Loyoli: „Wielu ludzi w tych miejscach nie jest chrześcijanami tylko dlatego, że nie ma nikogo, kto by je uczynił. Wiele razy mam ochotę podróżować na uniwersytety w Europie, zwłaszcza do Paryża, i krzyczeć z dowolnego miejsca, jak szaleniec, aby zachęcić tych, którzy mają więcej wiedzy niż dobroczynność, tymi słowami: „Ach, ile dusz,

Niech te płonące słowa niebiańskiego patrona misji i pierwszego wielkiego jezuickiego misjonarza dotykają umysłów i serc wszystkich katolików, a zwłaszcza pierwszego jezuickiego papieża, aby z odwagą ewangeliczną i apostolską wycofał błędne oświadczenie na temat różnorodności religie zawarte w dokumencie z Abu Zabi. Przez taki czyn może on utracić przyjaźń i szacunek potężnych tego świata, ale z pewnością nie przyjaźń i szacunek Jezusa Chrystusa, zgodnie z Jego słowami: „Każdy, kto spowiada mi się przed ludźmi, ja też spowiadam się on przed moim Ojcem, który jest w niebie ”(Mt 10,32).

26 sierpnia 2019 r

+ Athanasius Schneider

Obejrzyj The John-Henry Westen Show, aby cotygodniowo analizować rozwój wydarzeń w Kościele i kulturze. W najnowszym odcinku Westen rozmawia z korespondentem LifeSite Rome Diane Montagna o próbie w Watykanie papieża Franciszka rozbicia „klejnotu koronnego” papiestwa św. Jana Pawła II. 

Obejrzyj tutaj:

___________

Za; https://www.lifesitenews.com/news/bishop-schneider-vatican-is-betraying-jesus-christ-as-the-only-savior-of-mankind

Za; https://gazetawarszawska.com/index.php/sancta-ecclesia/3891-biskup-schneider-watykan-zdradzil-jezusa-chrystusa

Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, Franciszek, HEREZJE i heretycy, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, KRONIKA NOVUS ORDO 2014, Obowiązek sprzeciwu, Uncategorized, WALKA Z KOŚCIOŁEM i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.