Bestie Apokalipsy Sieć śmierci Bestii (cz. 2)

W XX w Nierządnica doprowadziła do dwóch Wojen Światowych, Rewolucji Sowieckiej w Rosji, Rewolucji w Hiszpanii, oraz powstania Dyktatury komunistycznej w Rosji i faszystowskiej w Niemczech. Te dwie dyktatury stworzyły na pewien okres dwugłowe mocarstwo, był to sojusz Niemiec i narodowego socjalizmu z Rosją sowiecką i socjalistycznego komunizm. Mocarstwa te były rządzone przez dwóch demonów, Hitlera i Stalina. Obydwa te mocarstwa były stworzone i finansowane przez Nierządnicę (iluminatów i żydomasonerię).

„I siedmiu jest królów (mocarstw): pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie nadszedł. A Bestia, która była, lecz jej nie ma, sama też jest ósmym królem, ale wywodzi się z tych siedmiu i odchodzi na zagładę”.

Bestie Apokalipsy

Smok przekazuje władzę pierwszej Bestii wychodzącej z morza 

„I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów,
a na rogach jej dziesięć diademów, a na jej głowach imiona bluźniercze.
Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej – jakby niedźwiedzia,
paszcza jej – jakby paszcza lwa. A Smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę” (Ap 13:1-2).

„I ujrzałem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną, a rana jej śmiertelna została uleczona. A cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za Bestią,  i pokłon oddali Smokowi,
bo władzę dał Bestii.  I Bestii pokłon oddali, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż potrafi rozpocząć z nią walkę. A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa,
i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy.  Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba” (Ap 13:3-6).

„Potem dano jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężyć ich, i dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi będą oddawać pokłon władcy, każdy, którego imię nie jest zapisane od założenia świata w księdze życia zabitego Baranka. Jeśli kto ma uszy, niechaj posłyszy! Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli, jeśli kto na zabicie mieczem – musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych” (Ap 13:7-10). 

Bestia druga wychodząca z Ziemi, Fałszywy Prorok wskrzesza pierwszą

„Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok. I całą władzę pierwszej Bestii wychodzącej z morza przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii,
której rana śmiertelna została uleczona.  I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz [pierwszej] Bestii, która otrzymała cios mieczem,  a ożyła” (Ap 13:11-14).

„I dano jej, by duchem obdarzyła obraz [pierwszej] Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło  i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia. Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć(Ap 13:15-18).

Wielka Nierządnica, Sojusz Bestii z Czeluści ze wskrzeszoną pierwszą 

Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: Chodź, ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami, z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu” (Ap 17:1-2).

„I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów. A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu. A na jej czole wypisane imię – tajemnica: „Wielki Babilon”. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi. I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją bardzo się zdumiałem.  I rzekł do mnie anioł: Czemu się zdumiałeś. Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów” (Ap 17:3-7). 

Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata – spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć. Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość. Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta” (Ap 17:8-9) .

 „I siedmiu jest królów (mocarstw): pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie nadszedł, a gdy już nadejdzie, ma na krótką chwilę pozostać. A Bestia, która była, lecz jej nie ma, sama też jest ósmym królem, ale wywodzi się z tych siedmiu i odchodzi na zagładę. A dziesięć rogów, które ujrzałeś oznacza dziesięciu królów, którzy jeszcze nie otrzymali królestwa, lecz na jedną godzinę otrzymają władzę, jako królowie wraz z Bestią. Ci mają jedną myśl i dlatego dają Bestii swą potęgę i władzę.Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów – a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni” (Ap 17:10-14).

„I rzecze do mnie: Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki. A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia – ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem,  bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali – i dali Bestii królewską swą władzę,  aż Boże słowa się spełnią. A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi” (Ap 17:15-18).

Siedem głów apokaliptycznej Bestii

      Kiedy na początku ne napisano Apokalipsę upadło już pięciu z siedmiu „królów”, czyli imperiów-mocarstw a mianowicie: Egipt, Asyria, Babilon, Medo-Persja i Grecja. Po drodze jeszcze była Fenicja ze stolicą Tyr. Wyrażenie „jeden jest” odnosi się do Rzymu. Dotyczy to starożytnego Cesarstwa Rzymskiego do czasów przyjęcia chrześcijaństwa w 325 roku oraz nowożytnego z państwami satelickimi zachodniej Europy i wiodącą religią chrześcijańską, do 1789 roku.

Siódme mocarstwo światowe zaczęło się wyłaniać, gdy Anglia stanowiąca niegdyś północno-zachodni kraniec cesarstwa rzymskiego, zyskała na znaczeniu. W drugiej połowie osiemnastego wieku ten wyspiarski kraj był już potężnym imperium, które dalej bogaciło się i rosło w siłę. W dziewiętnastym wieku Wielka Brytania stała się najbogatszym i najsilniejszym państwem świata. Pierwsza wojna światowa skłoniła Wielka Brytanię do nawiązania szczególnych kontaktów ze Stanami Zjednoczonymi, będącymi niegdyś jej kolonią. Imperium Brytyjskie utorowało drogę koalicji anglo-amerykańskiej, która w wielu dziedzinach po dziś dzień działa, jako dwuczłonowe anglojęzyczne mocarstwo światowe.

Dziesięć rogów oznacza dziesięć królestw-regionów świata, rządzonych przez dziesięciu królów-władców, nad którymi stoi jedna naczelna władza, podporządkowana Mardukowi-Lucyferowi, który ma być najwyższym władcą Ziemi, oraz najwyższym Bogiem. Jest to koncepcja realizowana od dziesiątków tysięcy lat. Obecny świat według NWO ma być podzielony według tej koncepcji na 10 regionów rządzonych przez dziesięciu władców a nad nimi ma stać jedna centralna władza, Zakon Iluminatów, których bogiem jest Marduk-Lucyfer.

Proroctwo z Księgi Objawienia (Ap.17:10-11), uzupełniają szczegóły zawarte w Księdze Daniela (Dn.2:28-43), gdzie opisany jest „ogromny posąg”, który babiloński król Nabuchodonozor II oglądał w wizji danej przez Boga. Prorok Daniel wyjaśnił królowi, że poszczególne części posągu odnoszą się do następujących po sobie mocarstw, począwszy od ówczesnej potęgi światowej, Babilonu, gdzie Egipt i Asyria zeszły już wtedy ze sceny wydarzeń. Historia potwierdza, że: Głowa ze złota symbolizowała mocarstwo babilońskie. Pierś i ramiona ze srebra to Medo-Persja. Brzuch i uda z miedzi przedstawiały starożytną Grecję. Golenie z żelaza wyobrażały cesarstwo rzymskie. Stopy z żelaza zmieszanego z gliną to symbol politycznej i społecznej niestabilności, mającej charakteryzować okres panowania potęgi anglo-amerykańskiej.

    Siedem głów Bestii jest aluzją do babilońskiego systemu wiary. Symbolizował go siedmiogłowy smok. Tych samych siedem głów nosi Smok (Ap.12), a także Bestia z Morza (Ap.13) oraz Bestia Szkarłatna (Ap.17). Wskazuje to, że apokaliptyczne Bestie symbolizują kolejne systemy władzy, które prześladują lud Boży (Dn 7:6; 8:22).

Rzymski Smok-Szatan, pod przewodnictwem cesarza Knstatnyna w 325 roku, ustanowił religię chrześcijańską jako religię państwową, aby uczynić ją dominującą ideologią do podboju świata. Chrześcijaństwo oparte jna zakłamanym Starym Testamencie jest kontynuacją tworzenia NWO na świecie pod egidą Szatana. I tak zaczęła się długa historia chrześcijaństwa rzymskiego, przesiąknięta krwią i duchowymi kłamstwami. A przez następne 1600 lat Watykan wraz z Germanami Frankami i Niemcami trzymał polityczną władzę nad całą Europą.

Chrześcijaństwo, gdy stało się rzymską religią państwową, przestało być religią Jezusa, a stało się religią okupanta i najeźdźcy oraz jego ideologii politycznej, która z naukami Jezusa nie miała wiele wspólnego.

Chrześcijaństwo oparte na zakłamanym Starym Testamencie, razem ze wszystkimi podobnymi systemami, do pewnego stopnia jest oszustwem wieku. Służyło oderwaniu gatunków od naturalnego świata, i od siebie samych. Polega ono głównie na ślepym słuchaniu autorytetów.

Rzymski Smok-Szatan przekazał władzę Bestii z Morza pod przewodnictwem cesarza Justyniana. W roku 529 na rozkaz Justyniana zamknięto Akademię Platońską i wszystkie szkoły filozoficzne. Skupieni w nich filozofowie uciekli do Persji, lub inne miejsca. Wydał antypogańskie dekrety, które między innymi nakazywały przymusowe przyjęcie chrztu, a za odstępstwa religijne karę śmierci i konfiskatę majątku. Justynian wprowadził cezaropapizm, oznaczało to że cesarz zwoływał synody i decydował o dogmatach. W roku 553 zwołał do Konstantynopola sobór powszechny gdzie wprowadzi dogmaty religijne i zasady wiary obwiązujące w całym kościele, wschodnim i zachodnim.
Nastąpiło wtedy połączenie władzy świeckiej i kościelnej w jedną władzę. Szatan zaczął realizować się na ziemi poprzez Bestię. Od tego czasu datuje się nastanie „Ciemnych Wieków” w Europie. Trwało to przez 1260 lat, aż do Rewolucji Francuskiej w 1789 roku.

Wiedzę i naukę na czele z wiedzą ezoteryczną uznano za wyklętą i szatańską. Natomiast wyznawcy szatana mogli z tej wiedzy korzystać dowoli i wykorzystywać ją przeciwko ludziom, i tak to trwa do tej pory. Chrześcijaństwo wprowadziło zacofanie w ogólno dostępnej wiedzy i nauce na wiele set lat.

Wtedy też zaistniały krucjaty i krwawa Inkwizycja religijna, oraz chrzest narodów ogniem, mieczem i toporem. Papieże oraz hierarchowie Kościoła za którymi stało Cesarstwo Rzymskie rzucili wiele klątw i interdyktów na władców i narody. Klątwy te wywoływały destrukcie dla całego kraju oraz pozwalały na interwencję zbrojną dla przywrócenia ładu satańskiego. Obecnie najazdy i krucjaty odbywają się z jednej strony pod hasłem obrony demokracji i praw człowieka, a z drugiej strony jak w średniowieczu w imieniu boga i proroka. Obecne czasy są obrazem tamtych czasów.

Nieprawdy, półprawdy i zakłamanie w historii i archeologii oraz naginanie całej wiedzy do nieścisłości, półprawd i zakłamań podanych w Biblii trwają do tej pory. Zatajanie faktu istnienia we wszechświecie innych cywilizacji oraz istnienia na ziemi prehistorycznych technicznych cywilizacji kosmicznych i ziemskich trwa do tej pory.

Nadal ukryta inkwizycja kościoła i chrześcijaństwa istnieje. Poprawność zakłamania tak religijnego, jak i historycznego nadal w całym chrześcijańskim świecie jest nadal narzucana.

    W Apokalipsie religia katolicka jest w centrum, i to do religii katolickiej porównywane są inne religie i ich relacje religia-państwo. Góry i głowy jako mocarstwa i ich systemy władzy są rządzone przez ich przywódców, dlatego głowy symbolizują również  niektórych przywódców, głównych twórców danego okresu. „Siedem gór”, na których siedzi Nierządnica (Ap.17:9) nie odnosi się wprost do siedmiu „wzgórz” Rzymu. Ale jest to też pośrednie wskazanie na Watykan i Rzym jako centrum religii katolickiej.

Siedem gór, jak i siedem głów to symbol kolejnych systemów władzy, przy pomocy których Szatan prześladuje ludzi na ziemi. Smok czynił to przed okresem 1260 lat, Bestia z Morza podczas 1260 lat, zaś Bestia z Czeluści, Bestia z Ziemi i Bestia Szkarłatna po tym okresie.

Głowy to religijno-polityczne systemy, które nastają jeden po drugim, podczas gdy dziesięć rogów to współistniejące ze sobą władze, które składają się na poszczególne głowy – mocarstwa. Przy każdej głowie istnieją władze-państwa, które tworzą dane mocarstwo.

Pojawienie się kolejnej głowy nie oznacza, że poprzednie znikły. Smok symbolizujący sataństwo rzymskie nie zniknął po połączeniu państwa z kościołem w 529 roku. Podobnie papiestwo nie przestało istnieć po otrzymaniu „śmiertelnej rany” w 1789 roku. Nie znikła też antyklerykalna Bestia z Czeluści, mimo ciosu ze strony przymierza zawartego przez papiestwo i USA, tak samo wcześniej Żydzi i ich religia pozostali pomimo likwidacji Izraela i zburzenia świątyni. Bestia ma wciąż siedem głów. Jedna dominuje, ale pozostałe są obecne.

Bestia cały czas się przepoczwarza tworząc nowe konstelacje państw wokół swej dominującej w danym okresie głowy.   

    Opis siedmiogłowej Bestii, która pojawia się w trzech rozdziałach Apokalipsy, za każdym razem różni się ułożeniem diademów, co sygnalizuje upływ czasu, pomagając w identyfikacji okresu o jakim mowa.

W 12 rozdziale diademy znajdują się na głowach Bestii, gdyż władzę sprawowała jedna z siedmiu głów – satański Smok a później Bestia cesarsko-papieska reprezentująca stare i nowe Cesarstwo Rzymskie. W 13 rozdziale diademy znajdują się na dziesięciu rogach Bestii, gdyż był to czas panowania rogów wyrosłych na głowie Imperium Rzymskiego, a więc podzielonych państw Europy na czele z Małym Rogiem (państwem Watykan). W 17 rozdziale Bestia nie ma diademów, gdyż po roku 1789 na skutek osłabienia papiestwa, związek kościoła i państwa powędrował w wielu krajach „na pustynię”.

Jan opisuje tę wizję z perspektywy czasu, gdy Bestii „nie ma”, ale wcześniej była. Opisane wydarzenia rozgrywają się, gdy odstępcze chrześcijaństwo, na skutek „śmiertelnej rany”, utraciło wsparcie świeckiego ramienia, Bestii z Morza . W 1789 roku, po trwającej 1260 lat teokracji, Rewolucja Francuska dała początek rządom cechującym się rozdziałem kościoła od państwa. Patrząc natomiast z perspektywy czasu w którym była pisana Apokalipsa. Bestią, która wcześniej była ale „już jej nie ma” było żydowskie państwo Jehud-Izrael. Śmiertelną ranę jaką otrzymali Żydzi i religia żydowska było likwidacja Izraela i zburzenie świątyni przez Rzymian.

Okres 1260 lat pojawia się kilka razy w Apokalipsie:

„A dano Bestii z Morza usta mówiące wielkie rzeczy i bluźnierstwa, i dano jej możność przetrwania czterdziestu dwu miesięcy. Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi, i mieszkańcom nieba” (Ap 13:5-6).

 „I będą deptać Miasto Święte czterdzieści dwa miesiące” (Ap 11:2).
„Dwom moim Świadkom dam władzę, a będą prorokować obleczeni w wory, przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni” (Ap 11:3).
„A gdy dopełnią swojego świadectwa, Bestia, która wychodzi z Czeluści, wyda im wojnę, zwycięży ich i zabije” (Ap 11:7).
W proroctwach przyjmuje się pewne zależności dla obliczenia ilości lat. Główna zasada to przelicznik rok za dzień; miesiąc hebrajski liczył 30 dni, 42 miesiące razy 30 dni równa się 1260 dni, a to uwzględniając przelicznik daje 1260 lat.

   Od 1789 roku kościół, tak jak wcześniej religia żydowska nie mają wsparcia Bestii, aby egzekwować swe dogmaty i prześladować tych, którzy je odrzucają. Apokalipsa zapowiada jednak, że ta nieczysta unia wyjdzie z „pustyni” i tak kościół jak i religie satańskie (judaizm, lucyferianizm, satanizm) i odstępcze (protestantyzm) znów zyskają na znaczeniu.

Z chwilą upadku dominacji kościoła zaczęły zyskiwać na znaczeniu masońskie religie satańskie (judaizm, lucyferianizm i satanizm) oraz religie odstępcze (protestantyzm i kościelny lucyferianizm i sataństwo masońskie). Od tego też okresu zaczyna zyskiwać na znaczeniu Bestia z Czeluści. Są to Żydzi, którzy najpierw utworzyli odnowiony Zakon Iluminatów i objęli przewodni wpływ w masonerii tworząc Wielką Nierządnicę, a w połowie XX w wskrzesili na nowo państwo Jehud-Izrael. Czeluść jest synonimem Piekła i Szatana-Smoka.

Bestia z Czeluści, czyli Żydzi poprzez Nierządnicę (iluminatów i masonerie) doprowadzili w 1789 roku do Rewolucji Francuskiej a następnie upadku dominacji kościoła w Europie.

Po upadku dominacji kościoła, na znaczeniu zaczyna odgrywać Bestia z Ziemi o dwóch rogach. Główną głową Bestii była koalicja anglo-amerykańska, dwuczłonowe anglojęzyczne mocarstwo światowe. Ale to Bestia z Czeluści poprzez Nierządnicę była inspiratorem i przyczyniła się do powstania tego mocarstwa  oraz zakulisowo sterowała i steruje nadal jego polityką. Nierządnica swoją główną siedzibę ulokowała w USA i stamtąd sterowała i steruje całą polityką i finansami świata.

Rewolucja francuska dała początek nowego okresu terroru, tyrani i ludobójstwa Bestii na świecie. Konsekwencją rewolucji było powstanie Republiki Francuskiej a później Cesarstwa, podboje wielu krajów oraz wojen z Francją. Na przestrzeni XIX w Nierządnica ugruntowała swoją pozycję w wielu krajach na świecie poprzez ścisłe związki z władzami tych krajów oraz klerem. Istniały różne dyktatury, pojawiały się konflikty lokalne i zrywy narodowe. Dyktatury te można określić  jako różne głowy Bestii z Ziemi, niekiedy przybierające barwę purpury.
Do gównej Bestii z Ziemi w Europie należało mocarstwo niemiecko-austriacjie powiązane również z Watykanem. Drugim chrześcijańskim imperium Europejskim była Rosja. Mocarstwo anglo-amerykańskie, jak i dyktatury europejskie  twierdziły o sobie, że są chrześcijańskie i usposobione pokojowo, przybierając wygląd baranka. W rzeczywistości jednak działy jak Smok. Kolonizowały i wyzyskiwały wiele narodów. Należy wspomnieć kraje Europy południowo-wschodniej oraz kraje Bizancjum, które Bestia rzymsko-zachodnioeuropejska zostawiła na pastwę tureckiego imperium Osmańskiego.
W XX w Nierządnica doprowadziła do dwóch Wojen Światowych, Rewolucji Sowieckiej w Rosji, Rewolucji w Hiszpanii, oraz powstania Dyktatury komunistycznej w Rosji i faszystowskiej w Niemczech.

Te dwie dyktatury stworzyły na pewien okres dwugłowe mocarstwo, był to sojusz Niemiec i narodowego socjalizmu z Rosją sowiecką i socjalistycznego komunizm. Mocarstwa te były rządzone przez dwóch demonów, Hitlera i Stalina. Obydwa te mocarstwa były stworzone i finansowane przez Nierządnicę (iluminatów i żydomasonerię).

W XVIII i XIX wieku ludobójstwo Bestii na świecie można szacować w dziesiątkach milionów, natomiast w XX wieku ludobójstwo należy szacować w setkach milionów. Od drugiej wojny światowej toczyło się 150 wojen, w których zostało zabitych ponad 20 milionów ludzi.

Masońskie religie satańskie w USA, Krajach zachodniej Europy, i w Kościele katolickim, a także w większym lub mniejszym stopniu w innych krajach świata stopniowo obejmowały wpływy. Inspiratorem tych działań była i jest Nierządnica (iluminaci i masoneria).

    W średniowieczu odstępczy kościółwydawał tych, których uznał za heretyków na śmierć w ręce świeckiego aparatu władzy. W czasach końca będzie podobnie, nastąpi przymierze kościoła z masońskimi religiami satańskimi, protestantyzmem i islamem oraz państwowej władzy świeckiej. Dlatego przymierze Nierządnicy – religii, ze świeckimi władcami nazwane jest „Obrazem Bestii”, będącej obrazem Bestii z Wody, tej ze średniowiecza.

Bestia ma siedem głów, które symbolizują systemy władzy używane przez Szatana do realizacji jego planów na ziemi. Siedmiogłowa Bestia przybiera kolor szkarłatny, gdy władze dopuszczają się „nierządu” z klerem. Wówczas jest „Bestią Szkarłatną” (Ap.17:3), „Smokiem barwy ognia” (Ap.12:3), czy bluźniącą „Bestią z Morza” (Ap.13:1). Natomiast, gdy przybiera charakter antyklerykalny, zwana jest w Apokalipsie „Bestią z Czeluści” (Ap.11:7; 17:8).

W księdze Daniela system władzy czasów końca podporządkowany religii zwany jest „Królem północy”, przez aluzję do Babilonu. Natomiast nie współzależy od religii system władzy zwany jest „Królem południa”, czyli Egiptem (Dn11:40-45). Oba są jednakowo wykorzystywane przez Szatana, aby prześladować ludzi. Bestia ma więc dwa oblicza. W obu przypadkach chodzi o mieszkańców ziemi podburzonych przez Szatana przeciwko sobie. Bestia Szkarłatna z Nierządnicą reprezentuje system zdominowany przez odstępczą masońsko-katolicko-satańską religijność (Ap.17:3), natomiast Bestia z Czeluści system antychrześcijański i anarchiczny (Ap.11:7).

   Niewiasta na Bestii zamiast reprezentować kościół Boży, ubrana jest niczym nierządnica i pijana krwią męczenników. Jan żył w epoce, kiedy chrześcijaństwo było prześladowane przez państwo, toteż kościół pogrążony w odstępstwie i wykorzystujący państwo do prześladowania wyznawców Chrystusa był szokującym widokiem.

Nierządnica z Bestią ilustrują obraz rzeczy tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa. W czasach końca największym nieprzyjacielem ludzkości będą religijni przywódcy i ludzie powiązani z religią katolicko-lucyferiańsko-satańską.

Nierządnica podaje ludziom wino satańskich religii, a z władcami świata dopuszcza się nierządu (Ap.17:2). Nierząd w profetycznym języku to związek religii z polityką, kościoła z państwem, chrześcijaństwa z lucyferianizmem i satanizmem (Synagogą Szatana).

Nierządnica ukazana jest w potrójnym przymierzu z ludami ziemi, z królami ziemi, czyli władcami świata, ze Szkarłatną Bestią, symbolizującą proreligijne systemy społeczno-polityczne.

  Celem Szatana jest wyniszczenie ludzi, dlatego jego Bestia jest jednakowo niebezpieczna dla wierzących tak w formie teokratycznej, jak ateistycznej. Złem był papieski system, gdzie kościół rządził państwem (teokracja). Złem okazał się postulowany przez Platona, a wprowadzony w Rewolucyjnej Francji i Rosji system, gdzie państwo decyduje za swych obywateli (komunizm). Jedynym lekarstwem na zło, jakie niosą te skrajności jest zasada rozdziału kościoła od państwa, gdzie kościół nie wtrąca się w sprawy polityczno-ustrojowe, a państwo nie ingeruje w kwestie religijne. Tego nauczał Jezus (Mt.22:21).

   W trzynastym rozdziale Apokalipsy odstępczą religię symbolizuje Bestia z Morza, zamiast Nierządnicy, jak w rozdziale siedemnastym. Przyczyna leży w tym, że w średniowieczu istniał współzależy system religijny, władze państwowe były ściśle powiązane z kościołem. W czasach końca przymierze kościoła i państwa ukazane jest jako Nierządnica na Bestii, gdyż oba nie stanowią już takiej jedności, jak w czasach średniowiecznej teokracji.

Apokalipsa kontrastuje ze sobą dwie niewiasty. Niewiasta czysta to kościół Boży, który wydał na świat Mesjasza (Ap.12). Nierządnica to kościół cudzołożący z królami ziemi, posługując się ich władzą, aby prześladować ludzi. Niewiasta czysta ukrywała się „na pustyni” przez 1260 lat średniowiecznej teokracji (Ap.12:6.14). Z kolei unia Nierządnicy i Bestii znalazła się „na pustyni”, gdy Bestia z Morza otrzymała „śmiertelną ranę” pod koniec owych 1260 lat (Ap.11:7).

    Śmiertelną raną był rozdział kościoła i państwa, który nastał w wielu krajach pod koniec XVIII wieku, kładąc kres prześladowaniom inspirowanym przez kościół. Unia Nierządnicy z Bestią powędrowała wtedy „na pustynię”. Religia odzyska moc za sprawą masońskiego judaizmu, lucyferianizmu i satanizmu, tego z zewnątrz, i tego katolickiego, ulokowanego w Watykanie. Przywódcą odnowionej religii będzie Lucyfer jako Fałszywy Prorok. To on zostanie głową zjednoczonego kościoła. On sprawi, że ziemia i jej mieszkańcy oddadzą pokłon pierwszej Bestii, tej z Morza, religijnej ze średniowiecza. Jej rana śmiertelna została uleczona, i pojawi się jako obraz tamtych średniowiecznych czasów (Ap.13:12).

Wtedy otworzą się drzwi dla nowego porządku świata, o którym od dawna marzą iluminaci, masoni, komuniści, globaliści i inni utopiści. Dążą oni do pozyskania papiestwa,  protestantyzmu, a także islamu, oraz włączenia elementu religijnego do ogólnoświatowego ekonomiczno-politycznego systemu. Religia uzyska tak wielki wpływ na całym świecie, jakiego nie miała od czasów średniowiecza.

System ten symbolizowany w siedemnastym rozdziale Apokalipsy przez Nierządnicę na Bestii Szkarłatnej nazywa się „Wielkim Babilonem” oraz „Obrazem Bestii”. Odzwierciedla bowiem zarówno babiloński (w tym także żydowsko-babiloński), jak i średniowieczny porządek rzeczy. Kiedy religia wspierana przez państwo zdominuje życie społeczne, nastaną prześladowania podobne do tych w poprzednich epokach. Pojawi się Bestia, jako obraz tej ze średniowiecza i z Babilonu (w tym Jehud-Izrael), „która była i nie ma jej” (Ap.17:11). To lucyferianizm na czele z Fałszywym Prorokiem tchnie życie w obraz Bestii (Ap.13:15).

   Bestia z Ziemi pojawia się w Apokalipsie między Bestią z Morza a Bestią Szkarłatną. Ma dwa rogi, dzięki czemu przypomina chrześcijańskiego baranka i wywodzi się z „Ziemi”, która „przyszła z pomocą” Niewieście (religii). W swej „barankowej” fazie Bestia z Ziemi symbolizuje głoszone puste frazesy o demokracji, prawach człowieka, ochronie środowiska, wojnach sprawiedliwych w imieniu demokracji, bogu i pokoju.

Moc Smoka złączy religie świata, powodując fałszywe cuda i objawienia, aby przekonać je o Bożym błogosławieństwie. Ta sama moc omota środowiska antyreligijne poprzez sekretne towarzystwa promujące okultystyczną filozofię.

Szatanowi uda się „na krótko” (Ap.17:19) pojednać papiestwo, odstępczy protestantyzm z judaizmem, lucyferianizmem i satanizmem oraz władzami świeckimi. Za sprawą tego religijno-politycznego przymierza wyłoni się Bestia, której długo nie było, a z nią „ucisk, jakiego nie było” (Dn.12:1).

  Patrząc z perspektywy czasu w którym była pisana Apokalipsa. Bestią, która wcześniej była ale już jej nie ma było żydowskie państwo Jehud-Izrael, utworzone przez Persów Vi w pne. W czasach rzymskich państwo Izrael przestało istnieć, wtedy go nie było, a pod koniec pierwszej połowy XX wieku powstało na nowo.

Obecne żydowskie państwo Izrael powstało z poparciem Wielkiej Brytanii i USA. Prezydenci amerykańscy – Franklin Delano Roosevelt i Harry Truman – popierali powstanie Izraela. Mimo że oficjalnie głosili, iż opowiadają się za sprawiedliwym rozwiązaniem palestyńskiego problemu, z korzyścią dla obu stron, to w czynach stawali po stronie ruchu syjonistycznego.

Medo-Persja pod przywództwem Cyrusa jako czwarte mocarstwo szatana doprowadziło do powstania żydowskiego państwa Jehud-Izrael. Natomiast mocarstwo anglo-amerykańskie jako siódme mocarstwo szatana doprowadziło na nowo do wskrzeszenia Izraela. Obecny Izrael istnieje i uprawia swoją politykę dzięki poparciu politycznemu i finansowemu USA. Żydzi zakulisowo istnieli i działali we wszystkich kolejnych mocarstwach szatana. Obecnie prezydent amerykański Donal Trump uznał na nowo Jerozolimę jako stolicę państwa Izrael. Z powyższej analizy wynika, że państwo żydowskie Izrael wywodzi się z siedmiu głównych mocarstw Szatana.

Bestią wychodzącą z czeluści są Żydzi, którzy od 1789 roku zaczęli zyskiwać na znaczeniu. Najpierw utworzyli Zakon Iluminatów i objęli przewodni wpływ w masonerii a obecnie wskrzesili na nowo Jehud-Izrael.

Żydzi obecnie mają dwa ośrodki władzy, jeden w USA (jeden odłam Bestii z Czeluści) a drugi w Izraelu (drugi odłam Bestii z Czeluści). Żydzi zachowują się również jak Bestia z Ziem, udają naród wybrany oraz sprawiedliwego i uciśnionego baranka, jednocześnie zachowują się i postępują jak Smok-Szatan. Religia żydowska stanowi połączenie dwóch różnych religii. Dwie religie żydowskie wzajemnie splecione oparte są na Torze Mojżeszowej i Talmudzie faryzeuszy (iluminatów), przypominają dwa rogi na głowie Bestii wychodzącej z Ziemi.

Centrum masonerii i żydomasonerii oraz lucyferianizmu i satanizmu, czyli Wielkiej Nierządnicy, jest Nowy Jork (Wielki Babilon) w USA. Tam też mieści się zaczątek Rządu Światowego, którym jest ONZ. Frakcja ta ma również duże wpływy w papieskim Watykanie. Wspólnie te ośrodki tworzą Nierządnicę na Bestii Szkarłatnej.

„A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi. Z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu. Bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu”(Ap.17:1-7, 15-18; 18:1-24).

Amerykańska Bestia Szkarłatna z centrum w Nowym Jorku w swoim postępowaniu i propagandzie zachowuje się jak dawna europejska religijna Bestia z Morza, jest obrazem tej średniowiecznej Bestii.

Drugim ośrodkiem władzy żydowskiej jest wskrzeszone na nowo państwo Jehud-Izrael, które pretenduje do roli starotestamentowego Izraela ze stolicą w Jerozolimie. Jest to Bestia z Czeluści, która wyszła z ukrycia, a która ma również duże wpływy w USA. Obecne żydowskie państwo Izrael postrzegany jest jako ósme mocarstwo Szatana opisane w Księdze Objawienia.

„I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać. A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę” (Ap.17:10-11).

Wniosek, że Izrael jest państwem Szatana, można wysnuć biorąc pod uwagę niechlubną i satańską historię Żydów od 2,5 tysiąca lat, oraz to, że Izrael przez ostatnie dziesięciolecia czyni zamieszanie i zawieruchę wojenną na Bliskim Wschodzie. A obecnie jest tego apogeum.

 Dziesięć rogów są to państwa Unii zachodnioeuropejskiej, które w średniowieczu tworzyły kościelną Bestię z Morza. Państwa te są obecnie kontrolowane przez Żydów, poprzez iluminatów i żydomasonerię, czyli Wielką Nierządnicę.

Obecnie występuje antagonizm i konflikt interesów pomiędzy Unią zachodnioeuropejską a USA. Iluminaci i masoneria czyli Nierządnica, w Europie jest coraz bardziej znienawidzona. To oni ściągnęli na Europę miliony uchodźców i bojowników, to oni dążą do wymiany starej ludności w Europie na nowy muli-kulti typ Europejczyka. To oni lansują lewackie i komunistyczne wzorce w Europie. To oni mają wpływ na finansowo-bankową politykę na świecie.

Występuje również konflikt interesów pomiędzy Izraelem a USA. Izrael dąży do stworzenia religijnego Rządu Światowego pod przywództwem Fałszywego Proroka w Jerozolimie. Iluminaci i masoni z USA dążą do stworzenia globalnego Rządu Światowego z siedzibą w Nowym Jorku. To tam mieści się centralna Banku Światowego. Niektóre frakcje masońskie w USA uważają nawet że odrębne państwo żydowskie Izrael nie powinno istnieć.

Dlatego nastąpi sojusz państw zachodniej Europy i Izraela przeciwko Bestii amerykańskiej, oraz atak Bestii izraelsko-zachodnioeuropejskiej na amerykańską Nierządnicę i Bestię Szkarłatną w USA.

Państwa te sprzymierzą się z Izraelem pod wodzą Fałszywego Proroka, który zasiądzie na tronie Bestii w Jerozolimie.

A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii” (Ap 17:12-13).

A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia –  ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem, bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł, i to jeden zamysł wykonali – i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią” (Ap.17:16-17).

„Siódmy wylał swą czaszę w powietrze: a ze świątyni od tronu dobył się donośny głos mówiący: Stało się! I nastąpiły błyskawice i głosy, i gromy, i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd jest człowiek na ziemi: takie trzęsienie ziemi, tak wielkie. A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i miasta pogan runęły. I wspomniał Bóg na Wielki Babilon, by mu dać kielich wina – gniewu zapalczywości swej.I pierzchła każda wyspa, i gór już nie znaleziono. I grad ogromny o wadze jakby talentu spadł z nieba na ludzi.
A ludzie Bogu bluźnili za plagę gradu, bo plaga jego jest bardzo wielka” 
(Ap.16:17-21).

„Potem ujrzałem innego anioła – zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła. I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon – stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt, bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbogacili się ogromem jej przepychu”(Ap.18:1-24).

   W Księdze Objawienia tam gdzie jest mowa, że państwa Unii zachodnioeuropejskiej sprzymierzą się z Izraelem przeciwko USA, jest także mowa, że będą one walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży.

Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów – a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni(Ap 17:14).

Oznacza to, że państwa te będą walczyć z Polską, ponieważ Polska określana jest mianem ”Baranka” lub ”Chrystusa narodów”. Można wywnioskować, że skoro Polska jest w sojuszu z USA, a w chwili gdy Sojusz izraelsko-zachodnioeuropejski zaatakuje USA, wtedy Polska wraz ze swoimi sojusznikami wypowie wojnę krajom Unii zachodnioeuropejskiej a także Izraelowi. Z Księgi Objawienia wynika, że Polska wraz ze swoimi sojusznikami w tym konflikcie zwycięży.

  W Biblii w kilu miejscach opisano atak na Bestię izraelską. W księdze tej opisano atak ”Goga z Magog”, „króla południa” i ”króla północy”, ”królów ze wschodu”, ”królów ziemi” (Ez.38:2-13; Dn.11:4045; Ap.16:12, 19:19).Niemniej ostateczny atak, który doprowadzi do wojny Armagedonu, przypuszczą wszystkie narody ziemi Ap.16:1416).

Obecna sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie wskazuje że atak na Izrael może nastąpić ze wschodu. Koalicję krajów przeciwko Izraelowi mogą tworzyć: Rosja, Iran, Turcja, Syria i ich ewentualni sojusznicy z Afryki i z Europy środkowo-wschodniej.

„I usłyszałem anioła wód, mówiącego: Ty jesteś sprawiedliwy, Który jesteś, Który byłeś, o Święty,  że tak osądziłeś. Ponieważ wylali krew świętych i proroków, krew również pić im dałeś. Godni są tego.  I usłyszałem, jak mówił ołtarz: Tak, Panie, Boże wszechwładny, prawdziwe są Twoje wyroki i sprawiedliwe” (Ap 16:5-7).  

A piąty z aniołów wylał swą czaszę na tron Bestii: i w jej królestwie nastały ciemności, a ludzie z bólu gryźli języki  i Bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, ale od czynów swoich się nie odwrócili.  A szósty wylał swą czaszę na rzekę wielką, na Eufrat. A wyschła jej woda, by dla królów ze wschodu słońca droga stanęła otworem. I ujrzałem wychodzące z paszczy Smoka i z paszczy Bestii, i z ust Fałszywego Proroka trzy duchy nieczyste jakby ropuchy; a są to duchy czyniące znaki – demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi,  by ich zgromadzić na wojnę w wielkim dniu wszechmogącego Boga. Błogosławiony, który czuwa i strzeże swych szat, by nago nie chodzić i by sromoty jego nie widziano. I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon(Ap 16:10-16). 

   Kiedy wyniszczenie ludzkościwydawać się będzie rzeczą pewną, wtedy na skutek Bożej interwencji nastąpi niespodziewany zwrot, obrót wydarzeń, który wzbudzi zdumienie mieszkańców ziemi.

„Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata – spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć” (Ap.17:8).

______________

źródła

Siedem głów apokaliptycznej Bestii

//eliasz.dekalog.pl/goscie/dunkel/siedemg.htm

Siódme mocarstwo światowe

https://www.jw.org/pl/publikacje/czasopisma/g201105/si%C3%B3dme-mocarstwo-%C5%9Bwiatowe-w-biblii/

Tajne stowarzyszenia i Biblia

//stan-rzeczy.neon24.pl/post/143249,huna-w-st-testamencie-o-10a-tajne-stowarzyszenia-i-biblia

Biblia Tysiąclecia

//biblia.deon.pl/

za; https://stan-rzeczy.neon24.pl/post/147972,bestie-apokalipsy-siec-smierci-bestii-cz-2

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii APOKALIPSA św. Jana. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.