ZASADY PROGRAMU NARODOWO-RADYKALNEGO – w edycji

OPRACOWANE

i OGŁOSZONE PRZEZ KOMITET REDAKCYJNY 

RUCHU MŁODYCH

pod przewodnictwem

BOLESŁAWA PIASECKIEGO

PODPISUJĄCY SKŁAD KOMITETU: 

Stanisław Cimoszyński, Zygmunt Dziarmaga, Władysław Jan Grabski, Wojciech Kwasieborski, Tadeusz Lipkowski, Adolf Józef Reutt, Marian Reutt, Witold Rościszewski, Witold Staniszkis, Olgierd Szpakowski, Bolesław Świderski , Andrzej Świetlicki, Wojciech Wasiutyński.

Warszawa, 7 luty 1937 r.

https://gazetawarszawska.com/index.php/pugnae/1671-zasady-programu-narodowo-radykalnego-w-edycji

ONRza22

ZASADY PROGRAMU NARODOWO-RADYKALNEGO

Polska stoi w przededniu przełomu.

Ginie zbankrutowana w Europie epoka materializmu, ginie świat dowolnej moralności —załamują się rządy tajnych orga­nizacji, rozsypuje się w gruzy kapitalistyczny ustrój wszech­władzy pieniądza.

Nadchodzi nowa epoka — Ruch Młodych jest wyrazem jej dążeń. Wiara w prawdy bezwzględne jest istotą ducha czasów nowych. Jednostka — otrzymując bezwzględną podstawę do oceny wszelkich zjawisk — staje się zdolna wywierać świa­domy wpływ na bieg życia. Ludzie czasów nowych działają hierarchicznie zorganizowani, powszechna jest wola wychowy­wania całego Narodu w imię prawd bezwzględnych.

Czasy nowe niosą zasadniczą dążność wciągnięcia każdego członka Narodu do twórczości kulturalnej i cywilizacyjnej t do dania każdemu rzeczywistego udziału w rządach. Prąd ten na­daje zbliżającemu się przełomowi w Polsce charakter specjalnie jaskrawy i ostry.

Polska z ginącej epoki — to Naród o zbutwiałej kulturze szlachecko-inteligenckiej i biernej kulturze chłopskiej. Warstwa świadomych sił Narodu jest tam nieproporcjonalnie nikła, więk­sza część sił narodowych tkwi w bezczynności.

Ruch Młodych niesie odrodzenie — odrodzenie przez wstrząs. Trzeba zatargać najtajniejszym wnęt­rzem duszy polskiej, trzeba uderzyć miażdżącą pięścią we wszystko, co odgradza Polaków od świadomego udziału w twórczym życiu Narodu, trzeba wyplenić bierność, klasowość, krzywdę i nędzę, brudny interes jednostek.

Siły duchowe Narodu, wyzwolone i spotęgowane wielokrotnie przez przełom, zostaną użyte do budowy Wielkiej Polski w imię następujących zasad:

download_5y

 

PRAWDY BEZWZGLĘDNE.

 1. Bóg jest najwyższym celem człowieka.

Cel ostateczny jednostki jest nadprzyrodzony, życiowe działania człowieka muszą być skierowane do osiągnięcia szczę­ścia w bezwzględnej, najwyższej wartości — Bogu. W Bogu, którego stosunek do ludzi ujmuje i tłumaczy religia katolicka.

 1. Drogą człowieka do Boga — praca dla Narodu.

Cel nadprzyrodzony człowieka — zbliżenie się do Boga — może być osiągnięty tylko przez najwyższy rozwój wartości du­chowych jednostki. Najwyższy poziom rozwoju duchowego zdobywa zdrowa duchowo i fizycznie jednostka przez pracę dla Narodu, która rozwija szlachetne, bezosobiste wartości charak­teru, zmusza umysł do osiągnięcia najwyższego poziomu.

Przeszłość związała bezpośrednio i uzależniła wartość du­chową Polaków od stanu środowiska narodowego, w którym się urodzili, wychowali i żyją. Ten tysiącletni związek jednostki z Narodem nakazuje tym bardziej każdemu Polakowi pojmo­wanie pracy dla Polski, jako warunku do osiągnięcia pełnego rozwoju własnych wartości duchowych, rozwoju, przybliżającego człowieka do jego celu ostatecznego — Boga.

 1. W tworzeniu wielkości Narodu — szczęście i rozwój człowieka. 

Prawdziwe szczęście człowieka nie polega na zadowoleniu tylko potrzeb materialnych, na wygodnym życiu, czy braku trosk. Tylko spełnianie celu swego istnienia daje poczucie wewnętrzne prawdziwego szczęścia, którego przejawem jest powiększanie i rozwój własnej wartości.

Tworzenie wielkości Narodu dokonywa się największym wysiłkiem charakteru i umysłu jego członków. Ten sam wysiłek duchowy wznosi wartość jednostki na najwyższy osiągalny po­ziom, uświadamia jej sens istnienia, daje poczucie szczęścia prawdziwego.

WIELKA POLSKA.

 1. Państwo będzie narzędziem dążeń dziejowych Narodu.

Naród i państwo stanowić będą jedność, organicznie ze­spoloną. Państwo będzie głównym i najważniejszym narzędziem polityki narodowej. Zespolenie państwa z Narodem i podpo­rządkowanie go wielkości Narodu zostanie osiągnięte stworze­niem Organizacji Politycznej Narodu, która stopniowo obejmie wszystkich Polaków i będzie kierować polityką państwową.

 1. Państwo będzie oparte na jednej, powszechnej, dobro­wolnej, hierarchicznej Organizacji Politycznej Narodu.

Organizacja Polityczna Narodu będzie kośćcem wszystkich świadomych sił narodowych, zaprowadzi ona harmonię i ład między działaniami jednostkowymi i grupowymi Polaków, pod­porządkowując wszystko wielkości Polski. Organizacja Poli­tyczna Narodu będzie jedna dla wszystkich Polaków, tylko przynależność do niej uprawniać będzie do działalności pu­blicznej.

Organizacja Polityczna Narodu będzie powszechna — celem jej zatym będzie zorganizowanie w jej szeregach każdego Polaka.

Organizacja Polityczna Narodu będzie dobrowolna. Dobrowolność przystąpienia do niej posiada doniosłe znaczenie moralne, gdyż — przez przystąpienie do Organizacji — Polak stwierdzi, że z najgłębszego przekonania podporządkowuje się twardym obowiązkom, związanym w nowym ustroju z działal­nością publiczną.

Organizacja Polityczna Narodu będzie hierarchicz­na — to znaczy, że będzie w niej jednostkowe kierownictwo i odpowiedzialność, że każdy w niej będzie miał swego zwierzch­nika, że Kierownik Organizacji będzie najwyższą władzą Na­rodu i Państwa. Kierownik Organizacji będzie, jako Naczelnik Państwa, mianował rząd.

Hierarchiczna budowa Organizacji Politycznej Narodu urzeczywistni najpełniej zasadę demokracji społecznej, dążąc do powierzenia każdemu członkowi Narodu jednostkowej władzy i odpowiedzialności. Doniosłość oddanego jednostce odcinka pracy narodowej zależeć będzie jedynie od jego wartości oso­bistej.

 1. Partie polityczne przestaną istnieć, tajne organizacje będą wytępione.

Partie polityczne są narzędziem rozpadającego się ustroju parlamentarnego, przeżarte zaś duchem łatwego kompromisu, wprowadzają chaos moralny i polityczny do życia Narodu. Or­ganizacja Polityczna Narodu, tworząc hierarchiczne, jedne dla wszystkich Polaków, formy działalności publicznej — usunie partie z życia.

Partie polityczne w Polsce oparte są na rządzących mmi tajnych organizacjach. Trzonem wszystkich partii są tajne szta­by, uzależnione w większości od międzynarodówki żydowsko- masońskiej, a zawsze szkodliwe i rozkładowe. Tajne organiza­cje tworzą system zorganizowanego kłamstwa politycznego, po­wodują nieodpowiedzialność istotnych kierowników, nie dopu­szczają nowych sił i prądów. Tajne organizacje będą wytępione nie tylko z powodu ich związku z systemem partii, ale przede wszystkim dlatego, że są z gruntu sprzeczne z duchem hierar­chii i jawnością życia publicznego Narodu.

 1. Organizacja Polityczna Narodu da każdemu Polakowi rzeczywisty udział w rządach.

W dzisiejszym państwie rozsypującej się demokracji wpływ obywatela na rządy jest fikcyjny, a głos jego, oddawany raz na parę lat na wyborczej kartce, najdobitniej świadczy, jak obłu­dne są frazesy o wszechwładzy ludności w ustroju parlamen­tarnym.

Organizacja Polityczna Narodu da każdemu Polakowi — we wszystkich swoich komórkach — codzienną możność i stwo­rzy codzienny obowiązek wpływania na sposób rządzenia pań­stwem. W ten sposób otrzyma uświadomiony narodowo chłop i robotnik faktyczny udział we władzy państwowej.

8. Hierarchia Organizacji Politycznej Narodu będzie oparta na zasadach:

 a.im wartościowszy charakter, lepsze wyniki pracy i więk­sza ofiarność tym większa władza.

Stanowisko w Organizacji Politycznej Narodu zależne bę­dzie od trzech zasadniczych probierzy: charakteru, umysłu i woli służenia Narodowi. Im kto wykaże wyższe wartości W każdej z tych trzech dziedzin — tym większą otrzyma władzę. O stopniu wartości jednostki decydować będzie osiągnięcie pra­wnie określonego poziomu wiedzy fachowej i moralne prze­świadczenie kierownika.

      b. im większa władza — tym większe obowiązki, większa odpowiedzialność jednostkowa.

Na władzę należy patrzeć przede wszystkim, jako na źró­dło najsurowszych obowiązków, sprawującej ją jednostki. Urze­czywistni tę zasadę specjalny kodeks polityczny, przeznaczony dla członków Organizacji Politycznej Narodu. Kodeks len karać będzie dodatkowymi karami przestępstwa członków Organiza­cji — wysokość tych dodatkowych kar będzie się zwiększać, w miarę posuwania się w hierarchii politycznej Narodu. Kodeks polityczny przewidywać również będzie kary szczególne za prze­stępstwa polityczne, których nie przewiduje żadne prawo karne.

      c. pieniądz nie może być szczeblem do władzy, władza nie może bogacić.

Każdy Polak, bez względu na stopień zamożności, musi mieć jednakową możliwość dostania się na szczyty życia politycznego.

Bogactwo nie będzie miało najmniejszego wpływu na ży­cie polityczne; hierarchia Organizacji Politycznej Narodu kształ­tować się będzie wyłącznie na zasadach wartości wewnętrznej jednostki.

Rządzący będą poddani surowej kontroli i szeregowi ogra­niczeń materialnych, aby nie bogacili się przez posiadanie władzy.

 d. zasługi przeszłości nie mogą być dla rządzących źró­dłem przywilejów.

Organizacja Polityczna Narodu nie będzie nikomu przy­znawać żadnych praw do władzy wyłącznie z tytułu jego daw­nych zasług. Do wszystkich będzie stosowana jednakowa miara, ci zaś, którzy nie będą przedstawiali odpowiednio wysokich wartości będą odsuwani od władzy, mimo wszelkich zasług. Koło rządzących ani na chwilę nie może się zamknąć przez tamowanie dopływu nowych, zdolnych jed­nostek.

 1. Powszechna Organizacja Wychowawcza, współdziała­jąc z rodziną, Kościołem i armią, stworzy nowy typ Polaka; da Narodowi jednolitość, niwecząc różnice klasowe i plemienne.

Naród Polski nie posiada jednolitego pionu duchowego. W najważniejszych sprawach narodowych Polacy nie potrafią znaleźć wspólnego języka i zachowują się, jakby mieli przed sobą kilka głównie słusznych dróg do wyboru. Naród Polski nie posiada jednolitego oblicza cywilizacyjnego. Rozdarty jest na klasy społeczne, obce sobie duchowo, wielkie zaś masy ludności ruskiej i białoruskiej żyją całkowicie poza obrębem polskiej twórczości cywilizacyjnej.

Droga do duchowego zespolenia Narodu po przełomie, któ­ry poprzedzić musi budowę Wielkiej Polski, prowadzi przez wychowanie młodych pokoleń w jednolitym poglądzie na świat. Obecne wychowanie stanowi sztuczne połączenie wpływów domu rodzinnego, Kościoła i szkoły.

Powstanie przeto Powszechna Organizacja Wychowawcza, obejmująca całą młodzież, a współpracująca z Kościołem, ro­dziną i armią.

Powszechna Organizacja Wychowawcza będzie wychowy­wać młode pokolenia w jednolitym duchu ideowo-politycznym prawd bezwzględnych i hierarchii, kształcić będzie cnoty rycer­skie, rozwijać umiejętność pracy zawodowej. Powszechna Or­ganizacja Wychowawcza da Narodowi — jako rezultat ostatecz­ny — wspólny dla wszystkich Polaków pion ideowo-duchowy, zespoli z Polską bierną dotychczas ludność kresową.

 1. Zniknąć musi odrębna kultura inteligencko-szlachecka i odrębna kultura chłopska — powstanie, jako własność każdego Polaka, jednolita kultura narodowa.

Prawdziwa jedność narodowa przejawia się przede wszyst­kim w jednolitej kulturze. Naród, niejednolity kulturalnie, roz­bity na warstwy o odrębnych typach życia, jest Narodem chorym.

Historyczny ustrój Polski wytworzył w Narodzie dwa śro­dowiska kulturalne; szlachecko-inteligenckie i chłopskie. Dziś chłopska chałupa i mieszkanie inteligenta — to dwa odrębne światy kulturalne.

Przełom stworzy jednolitość kulturalną Narodu.

Kultura narodowa będzie jedna, powszechna, będzie wła­snością każdego Polaka, będzie niezależna od wpływów obcych, a przy tym twórcza i zdobywcza.

 1. Nie ma silnej armii bez zorganizowanego hierarchicz­nie Narodu.

Najlepsze wyposażenie techniczne i najsilniejsze tradycje nie stworzą dobrej armii, jeżeli wstępować do niej będzie wy­chowanek pacyfistów, człowiek bez pojęcia o obowiązkach Po­laka, wyrosły w liberalno-demokratycznych zasadach, nierozumiejący ducha hierarchii. W Wielkiej Polsce służba w armii będzie zakończeniem wychowania narodowego, które wpoi przed­poborowym ducha hierarchii i da świadomość obowiązków na­rodowych.

W Wielkiej Polsce hierarchia wojskowa będzie w sposób naturalny i organiczny stanowić całość z hierarchią Organizacji

Politycznej Narodu. Łączność podstawy organizacyjnej siły zbrojnej i cywilnej Narodu usunie w ustroju hierarchicznym prze­ciwstawienie cech żołnierza — cechom nieumundurowanego oby­watela.

Armia jest zbrojnym ramieniem Narodu, nie będzie więc stać poza Narodem, jako in­na całość.

 1. Armia — pierwszym szeregiem zbrojnego Narodu.

Armia będzie żyć duchem ofensywy, będzie znać dążenia swego Narodu, pragnąc nade wszystko ich realizacji. Armia, przepojona duchem obrony, nie może wygrać żadnej wojny.

 1. Żydzi z Polski będę usunięci, a majątki ich odebrane drogą ustaw.

Usunięcie Żydów z Polski będzie poprzedzone zwróceniem Narodowi Polskiemu Jego dorobku przez całkowite wywłaszcze­nie żydów. Etapem pierwszym będzie bezwzględne odsunięcie żydostwa od życia polskiego. Planowe i radykalne usunięcie żydów z Polski — to ostatni etap polityki w sprawie żydowskiej.

Żydzi pozbawieni będą praw politycznych, prawa udziału we wszelkich polskich związkach społecznych, prawa służby w armii polskiej. Będą pozbawieni prawa udziału w przedsię­biorstwach polskich, prawa zatrudniania Polaków i prawa pracy u Polaków. Szkoły polskie będą wolne od żydów, polskie życie kulturalne zostanie dla nich zamknięte.

Zasady te umożliwią Narodowi doczekanie się, w sposób najmniej kosztowny, chwili całkowitego wysiedlenia żydów z Polski.

Wystarczającym powodem do usunięcia żydów z naszego życia jest ich niezdolność do tworzenia Wielkości Polski.

ONRza223

 1. Mniejszości słowiańskie zdobędziemy dla Polski przez asymilację mas i zwalczenie wrogich jednostek.

Nic przez mechaniczne nakazy, ani naiwne schlebiania, ale przez wielki plan przebudowy kulturalnej i gospodarczej kresów, przez Powszechną Organizację Wychowawczą, przez dopuszczę-

nie oraz całkowite równouprawnienie mniejszości słowiańskich w Organizacji Politycznej Narodu — prowadzi droga do zdoby­cia ludności kresowej dla Polski.

Ukraińcy mają słuszne prawo dążyć do własnego państwa na swoim terenie macierzystym, ale nie na ziemiach, które leżą w granicach Polski.

Wszelka działalność, mająca na celu oderwanie ziem pol­skich, będzie uniemożliwiona, a jej sprawcy wytępieni.

 1. Gospodarka narodowa oparta będzie na zasadach:a.własność jest użytkowaniem rzeczy z ramienia Narodu.

Wszelka rzecz znajduje się na terytorium państwowego władztwa Narodu, który — ze względu na dobro ogólne — może tę władzę pozostawić jednostkom, lub grupom społecznym, dają­cym rękojmię dobrego jej sprawowania.

Własność jest funkcją społeczną. W tym charakterze wią­żą się z nią obowiązki i uprawnienia. Obowiązki wymagają speł­nienia następujących warunków: 1) użytkowanie własności jest ograniczone interesem Narodu, 2) użytkowanie własności okre­ślają odpowiednie prawa, 3) użytkowanie własności musi być zgodne z ogólnym planem gospodarczym. 4) użytkowanie wła­sności musi być produkcyjne, przedmiot nie może być marno­wany. Treścią uprawnień jest: 1) jednostka ma prawo swobod­nego użytkowania własności w granicach, ustalonych przez ogólne prawa i szczególne wskazania planu gospodarczego, 2) jednostka może przekazać, lub sprzedać przedmiot własności osobom, dają­cym gwarancję sumiennego wypełnienia obowiązków, związanych z własnością.

 b.osobista praca kierownicza, lub wykonawcza jest wa­runkiem prawa jednostki do zysku.

Podstawowym obowiązkiem jednostki wobec Narodu jest praca. Tylko praca daje człowiekowi prawo do życia w spo­łeczeństwie. W pracy przejawia się inicjatywa, energia, wola, zdolności twórcze i wytrwałość jednostki, oraz stopień jej ofiar­ności. Wyniki pracy będą decydować o stanowisku jednostki w hierarchii Organizacji Politycznej Narodu, decydować także będą o rezultacie gospodarowania — prawie do zysku,

Niemoralność kapitalizmu polega na tym, że oddziela on zysk od pracy, pozwalając na czerpanie zysków niezasłużonych. W Wielkiej Polsce zysk dostępny będzie tylko dla ludzi celowo i produkcyjnie pracujących. Praca celowa i produktywna może nosić charakter dwojaki: kierowniczy lub wykonawczy. Jednostka osiągać będzie mniejszy lub większy zysk w zależności od wagi wykonywanej pracy. Harmonię między zyskiem a pracą utrwalą ustawy — musi ona odpowiadać poczuciu słuszności i sprawie­dliwości.

         c) podział dochodu narodowego powinien najpierw dać chleb każdemu, chcącemu pracować Polakowi, a dopiero po tym bogacić jednostki.

Osiągnięcie największego czystego dochodu jest dla Na­rodu koniecznym środkiem do rozbudowy gospodarki narodowej, zwalczenia bezrobocia i zapewnienia wszystkim możliwości do­brych warunków życia. Dochód stanowi potężny środek zaopa­trzenia Narodu w narzędzia walki i gospodarki, daje niezbędne do osiągnięcia celów politycznych środki materialne.

Naczelną zasadą gospodarki narodowej jest sprawiedliwy podział dochodu społecznego. Każdy Polak musi mieć zapew­nione osiągnięcie niezbędnej do życia wysokości dochodu oso­bistego. Skutkiem tego będzie zmniejszenie zysku wielu osób, zarabiających obecnie ponad potrzeby. Wszelkie jednak wyrze­czenia się muszą być poniesione, aby jakiegokolwiek Polaka nie odgradzała nędza od twórczości narodowej. Nad spełnieniem tego czuwać będzie Organizacja Polityczna Narodu za pośred­nictwem aparatu bankowo-rozdzielczego. W gospodarce naro­dowej wielkość zysku uzależniona będzie od tego, czy ogół zdo­łał zaspokoić swoje niezbędne potrzeby. Jeśli tak, to zyski z użytkowania własności pracą mogą wzrastać dowolnie, aż stworzą możliwości ogólnego podniesienia stopy życiowej.

 1. Przebudowy gospodarczej dokona Organizacja Poli­tyczna Narodu; stworzy ona nowy ustrój, kierować będzie go­spodarką przez swoje sekcje zawodowe.

Organizacja Polityczna Narodu kierować będzie całokształ­tem zagadnień, związanych z gospodarką narodową.

Ogólna gospodarka planowa jest niezbędna dla dokonania przebudowy ustroju społeczno-gospodarczego, zwalczenia bezrobocia i urzeczywistnienia pełnej obronności gospodarczej państwa.  Gospodarki tej nie może prowadzić biurokracja państwowa, można także pozostawić gospodarki planowej zrzeszeniom, niewychowanym ideowo i moralnie, dbającym przede wszystkim o własny interes. Muszą ją prowadzić siły fachowe, kierowane ideą polityczną. Dlatego też członkowie Organizacji Politycznej Narodu grupowani będą dla celów ogólno politycznych na zasadzie terytorialnej, a oprócz tego, dla celów gospodarczych — na zasadzie zawodowej.

Sekcje zawodowe Organizacji Politycznej Narodu kiero­wać będą polityką gospodarczą, stać straży moralności i pla­nowości w gospodarce.

           17. Wyzwolone przez przełom, siły duchowe Narodu, praca dziś bezrobotnych, pieniądze, odebrane żydom i obcym, pasożytującym kapitalistom — będą podstawą do wielokrotnej rozbudowy gospodarki narodowej.

Warunkiem niezbędnym trwałej poprawy gospodarczej jest przełom narodowy, wstrząs, który wydobędzie dotychczas nieuświadomione siły i zdolności, nowe kierownictwa i nowe za­ufanie. Jedynie siły, wyzwolone przez przełom, mogą dostarczyć nowych środków pieniężnych, jakich wymaga budowa gospodar­cza Wielkiej Polski. O zaufaniu do pieniądza nie decyduje bo­wiem stopień pokrycia w zlocie, lecz przede wszystkim wiel­kość zorganizowanych sił narodowych, kierujących państwem i jego gospodarstwem. Po przełomie zaś wszyscy Polacy, zarów­no ci, którzy obecnie pracują, jak i ci, którzy są dziś bezrobotni, tworzyć będą organizowaną pracą wielkość Narodu.

Zaufanie do sił narodowych, wyzwolonych przez przełom, dostarczy kredytu, kapitał początkowy należy wydobyć przede wszystkim stamtąd, gdzie nieprawnie leży. Gospodarka naro­dowa uzyska wstępne środki kapitałowe drogą odebrania majątków żydom i wywłaszczenia obcych kapitalistów, działających na szkodę państwa.

W przyszłości kapitał zagraniczny będzie mógł działać w Polsce tylko wyjątkowo, na zasadzie specjalnej umowy z państwem.

 1. Podstawą ustroju rolnego — samodzielne, pełnorolne, niepodzielne gospodarstwo chłopskie, utworzone przez parce­lację i komasację.

Podstawą zdrowego ustroju rolnego jest jednostka gospo­darcza, która pozwoli właścicielowi prowadzić wytwórczość, zdolną zapewnić mu odpowiednią stopę życiową, oraz zaspokoić potrzeby fizyczne i kulturalne. Gospodarstwo chłopskie będzie całkowicie samodzielną jednostką produkcyjną, o charakterze możliwie wszechstronnym. Dzielenie gospodarstw chłopskich jakąkolwiek drogą będzie zakazane. W celu zachowania niezbęd­nej pełno-rolności. W celu uzdrowienia ustroju rolnego zostanie przeprowadzona parcelacja bez odszkodowania oraz komasacja, z zapewnieniem bytu dotychczasowym właścicielom.

19. Istnienie większej własności rolnej, prywatnej i publicznej dopuszczone zostanie wyjątkowo w niewielkiej ilości ze względów produkcyjno-gospodarczych.

Istnieją takie rodzaje gospodarki wiejskiej (np. hodowla nasion), gdzie ze względu na rezultaty ekonomiczne gospodarowanie może się odbywać tylko na większych obszarach, gdyż inaczej nie osiąga celu. W takich razach zostanie utrzymana większa własność wiejska, publiczna i prywatna, za wyjątkiem lasów, które będą upaństwowione.
W interesie gospodarstwa narodowego zostanie zachowana niezbędna, niewielka ilość wzorowo prowadzonych majątków ziemskich, publicznych lub prywatnych. Istnienie tych ośrodków jest uzasadnione koniecznością regulowania produkcji rolnej.

20.Każda wieś będzie jednostką terytorialną Organizacji Politycznej Narodu. Chłopska Sekcja Zawodowa kierować  będzie wsią, jako jednostką gospodarczą.

Organizacja Polityczna Narodu stworzy z każdej wsi okre­śloną hierarchicznie jednostkę organizacyjną, urzeczywistniającą zasadę rządu uświadomionych narodowo obywateli. Gromada wiejska, zorganizowana w szeregach Organizacji Politycznej Narodu, czuwać będzie nad gospodarką wsi przez chłopską sek­cję zawodową. Sekcja zawodowa gromady wiejskiej regulować będzie produkcję poszczególnych gospodarzy, powoła ona do życia odpowiednie spółdzielnie wytwórcze i spożywcze, oraz utworzy określone grupy, korzystające ze wspólnych narzędzi rolniczych.

 1. Organizacja Polityczna Narodu, przebudowując gospo­darstwo, da chłopu miejsce w rozbudowanym i odżydzonym rzemiośle, handlu i przemyśle, otworzy mu drogę do miast.

Nadmiaru ludności wiejskiej nie można skazywać na gło­dową wegetację we wsiach, musi ona znaleźć miejsce w mia­stach. Najbliższym terenem rozwoju wsi będą małe miasta, rze­miosło i handel rolny. Chłopi stworzą warstwę mieszczańską o charakterze rdzennie polskim. Warstwa taka jest niezbędna dla Narodu. Pochodzenie jej będzie zespalało wieś i ułatwiało przenikanie kultury na wieś, a niezużytych sił duchowych chłopa do miast.

 1. Wszelki przemysł, gdzie decydującym’ źródłem zysku nie jest praca właściciela, zostanie wywłaszczony.

Uzasadnieniem własności jest osobista kierownicza lub wykonawcza praca użytkującego ją właściciela. Gdzie nie ma osobistej pracy kierowniczej, lub wykonawczej i osobistej odpo­wiedzialności jednostkowej, lam me będzie własności. Decydo­wać o tym będą sekcje zawodowe przemysłu Organizacji Poli­tycznej Narodu.

Własność bezimienna, oparta na papierach na okaziciela, jak w spółkach akcyjnych, własność bez odpowiedzialności — rozdzielają zysk od pracy i dlatego nie będą miały miejsca w Wielkiej Polsce.

Przemysł wojenny, zakłady użyteczności publicznej, wszel­kie zakłady o charakterze monopolu, kopalnie surowców ulegną wywłaszczeniu i upaństwowieniu.

 1. Sekcje zawodowe Organizacji Politycznej Narodu roz­budują planowo przemysł i zorganizują produkcję.

Życie gospodarcze przemysłu tworzy ważną materialną podstawę politycznej i kulturalnej siły Narodu. Dlatego też poszczególne jego dziedziny muszą być dostosowane do potrzeb Narodu i zaspokajać określone wymagania. W tym celu:

1) dzia­łalność wszystkich przedsiębiorstw, zarówno upaństwowionych jak i prywatnych, odbywać się będzie według ustalonego planu,

2) produkcja będzie zorganizowana i nastawiona na zaspoko­jenie powszechnych potrzeb,

3) banki przeprowadzą szeroką akcję finansowania nowych, niezbędnych gałęzi produkcji, a przede wszystkim przemysłu wojennego.

Odpowiedzialność za opracowanie i kontrolę wykonania planu gospodarczego przemysłu ponosić będą sekcje zawodowe Organizacji Politycznej Narodu

 1. Handel hurtowy będzie publiczny, handel detaliczny będzie prywatny.

Gospodarka narodowa ponosi wielkie straty przez zbędne pośrednictwo. Hurt nie może być źródłem zysku, nie może po­większać rozpiętości cen przemysłowych i rolnych, musi służyć zaspokajaniu potrzeb społecznych. Hurtownie handlu rolnego przejść powinny w ręce spółdzielni, hurtownie produktów prze­mysłowych, nie sprzedawanych bezpośrednio przez producenta, będą prowadzone przez publiczne zrzeszenia zawodowe pod nad­zorem sekcyj zawodowych Organizacji Politycznej Narodu.

Publiczny charakter handlu hurtowego uniemożliw pry­watnym posiadaczom wywieranie nacisku na ‚dalsze ogniwa po­średników i prowadzenie egoistycznej polityki handlowej. Pu­bliczne hurtownie będą wywierały celowy wpływ na kształtowa­nie się cen w handlu detalicznym, prywatny zaś detalista, or­ganicznie związany z odbiorcą, da za potrzebowaniami wierny obraz popytu na poszczególne towary. Pozwoli to celowo rozwi­jać produkcję.

 1. Wszystkie instytucje kredytowe będą w ręku państwa lub organizacji publiczno-prawnych, powołanych przez sekcje zawodowe Organizacji Politycznej Narodu.

Banki stanowią potężne narzędzie kierowania i kontrolo­wania gospodarstwa. W ustroju kapitalistycznym banki rozbu­dowywały gospodarkę, a podporządkowując ją prywatnym inte­resom jednostek — stanowiły ośrodek wpływów politycznych i ekonomicznych ludzi pieniądza. Jest to zjawisko zasadniczo niemoralne. Inaczej będzie w ustroju Wielkiej Polski. Tam banki będą narzędziem ekonomicznej polityki, będą służyć ce­lom podporządkowania gospodarstwa interesowi Narodu, zgo­dnie z planem gospodarczym.

WIELKA POLSKA — A NARODY.

 1. Misją dziejową Polski jest stworzenie epoki chrześci­jańskiego nacjonalizmu, zdobycie Wschodu Europy dla cywili­zacji chrześcijańskiej i zorganizowanie narodów słowiańskich.

Tylko ten naród może być nazwany wielkim, który posiada świadomość swej roli w świecie, a wysiłki wszystkich jego człon­ków zmierzają do wspólnych celów nie przez nakaz mechaniczny, lecz przez wewnętrzne przekonanie, świadomość i wolę. Misją dziejową naszego Narodu są te zadania, które tylko nasz Naród, a nie żaden inny spełnić może w święcie.

Zjawiskiem, które zmienia oblicze cywilizowanego świata, jest wystąpienie świadomych narodów, jako najwyższych związ­ków społecznych. Przyszłość dziejów’ świata zależy od tego, czy narody pójdą drogą prawdy bezwzględnej, którą przecho­wuje katolicyzm, czy też błąkać się będą na manowcach przemi­jających doktryn. Dziś myśl narodów europejskich gubi się w sprzecznościach. Polacy są Narodem jednolicie i głęboko ka­tolickim. Myśl narodowa Polski budowana jest na prawdach katolickich, a myśl religijna polska przepojona jest duchem mi­łości dla Narodu. Dlatego rolą naszego Narodu jest stworzyć cywilizację prawdziwie chrześcijańską i prawdziwie narodową zarazem. Polska pierwsza wyjdzie ze splotu sprzeczności i da innym narodom wzór nowego ustroju.

Pomiędzy obszarem dawnej cywilizacji zachodnio-rzymskiej a obszarem cywilizacji bizantyńskiej leży Europa środkowa. Tu Chrobry zakładał trzecie imperium, panując w Pradze, nad Dunajem i w Kijowie. Tu, wśród narodów o budowie spo­łecznej i kulturalnej, odrębnej od zachodu i wschodu, jest miej­sce na trzecią cywilizację polską, chrześcijańską, idącą na pod­bój Wschodu. Europa środkowa jest w przeważającej mierze słowiańska. Wspólne źródło mowy, wierzeń i obyczajów tworzy jedność psychiczną i kulturalną Słowian. Potrzeba jednolitej linii politycznej, potrzeba ośrodka słowiańszczyzny. Tym ośrodkiem może być tylko Polska i musi być nim Polska dla Wschodu i Południa Europy.

27. Katolickie Państwo Polskiego Narodu poprowadzi przeciw komunizmowi i pangermanizmowi narody środkowej Europy.

Na wschód od Polski odbywa się mobilizacja mas do walki o panowanie komunizmu nad światem. Na zachód od Polski odbywa się mobilizacja mas o panowanie germańskiej rasy panów nad światem. Przyszłość świata ocalić może tylko zorganizowanie narodów środkowo europejskich od zatoki Fiń­skiej po Adriatyk i morze Czarne, narodów o wspólnej chrześci­jańskiej cywilizacji, zagrożonej od wschodu i zachodu.

Walkę idei, a gdy zajdzie potrzeba i walkę narodów z każ­dą z tych wrogich sił — poprowadzić musi Polska na czele na­rodów środkowej Europy.

DROGA DO WIELKIEJ POLSKI.

 1. Przez przełom narodowy — do Wielkiej Polski. Do przełomu narodowego — przez wolę i ofiarę młodego pokolenia.
Edycja gazetawarszawska.com 2017

dot Red GW:

1. Stanisław Cimoszyński (ur.1912- zm.1939 Lublin ) – działacz Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”, publicysta.

Należał do władz Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”, kierował w nim Wydziałem Politycznym Publikował m.in. na łamach „Ruchu Młodych”, „Falangi”; W 1939 założył wspólnie z Wojciechem Wasiutyńskim miesięcznik „Wielka Polska” i był jego wydawcą. Zginął pod Lublinem w czasie kampanii wrześniowej, walcząc jako ochotnik.

2. Zygmunt Stanisław Dziarmaga (Działyński), (ur. 1909 - zm. 30 sierpnia 1978) – działacz Obozu Narodowo-Radykalnego i Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”, redaktor „Sztafety” oraz „Podaj Dalej”, osadzony w Berezie Kartuskiej.

3. Władysław Jan Grabski (ur. 21 października 1901 w Warszawie - zm. 3 listopada 1970 tamże) – polski pisarz, publicysta i poeta. Jego twórczość jest osadzona w nurcie katolickim. Pisał zarówno powieści historyczne związane z historią Polski jak też powieści o tematyce współczesnej.

4. Wojciech Kwasieborski (ur. 1914- zm.1940 - rozstrzelany, Palmiry) - jeden z czołowych działaczy Ruchu Narodowo-Radykalnego ,,Falanga”, redaktor, publicysta; pseudonimy: ,,,M. Stesso”, ,,Set”, ,,W. K. Borski”.

 5. Tadeusz Lipkowski (ur. 1909- zm.1940  - rozstrzelany, Palmiry) był działaczem ONR, jednym z pierwszych więźniów Berezy Kartuskiej. Publikował m.in. na łamach „Falangi”, był kierownikiem RNR na terenie Warszawy.

6. Bolesław Piasecki, ps. Leon CałkaWojciech z KrólewcaSablewski (ur. 18 lutego 1915 w Łodzi, - zm. 1 stycznia 1979 w Warszawie) – polski polityk nacjonalistyczny, prawnik i publicysta, oficer Wojska Polskiego, twórca Stowarzyszenia „Pax”, poseł na Sejm PRL IV, V, VI i VII kadencji, w latach 1971–1979 członek Rady Państwa.

W 1957 r. jego syn - Bohdan Piasecki zostaje porwany i zamordowany.

http://www.gazetawarszawska.com/judaizm-islam/496-peter-raina-sprawa-zabojstwa-bohdana-piaseckiego 

http://www.gazetawarszawska.com/judaizm-islam/880-zabojstwo-bohdana-piaseckiego

 
7. Adolf Józef Reutt XXXXXXXXXXXXXXXX

8. Marian Józef Reutt (ur. 9 marca 1907 w Sankt Petersburgu - zm. prawdopodobnie w styczniu 1945 ) – jeden z czołowych działaczy Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”, publicysta, tłumacz z języka rosyjskiego, redaktor. Przez swojego współpracownika, Wojciecha Wasiutyńskiego, był określany jako "sympatyk Lenina" i "wielbiciel sowieckiego kolektywizmu." Jednocześnie podkreślał swój katolicyzm i wrogość wobec komunizmu.

9. Witold Rościszewski, Witold Karol Jan Rothenburg-Rościszewski (ur. 15 lipca 1901 w Korniach - zm. w kwietniu 1943) – polski adwokat, działacz Obozu Narodowo-Radykalnego. Podczas II wojny światowej komendant organizacji Pobudka, aktywny w konspiracji. Zaangażowany w akcję pomocy Żydom, pośmiertnie uhonorowany został odznaczeniem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Zamordowany został prawdopodobnie w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Miejsce jego pochówku jest nieznane.

10. Witold Staniszkis, Witold Wincenty Staniszkis (ur. 4 października 1908 w Krakowie,  - zm. 28 lutego 2008 w Warszawie) – polski inżynier hydrotechnik, pracownik naukowy, działacz Obozu Wielkiej Polski i Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”, więzień polityczny w okresie stalinowskim.

11. Olgierd Szpakowski, Olgierd Stanisław Szpakowski (ur. 15 maja 1912 w Ostrołęce - zm. 1940 w Charkowie zamordowany jako jeniec) – działacz i publicysta Obozu Wielkiej Polski i Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”, oficer Wojska Polskiego podczas kampanii wrześniowej.

 12. Bolesław Świderski (ur. 7 stycznia 1912 we Lwowie, zm. 28 kwietnia 1969 w Londynie) – polski prawnik, w czasie studiów na UJ działacz Obozu Wielkiej Polski i prezes Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska. Działacz ONR, a następnie Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”, osadzony w Berezie Kartuskiej. Publikował na łamach „Kuriera Powszechnego” – krakowskiej mutacji „Kuriera Lwowskiego”. Pracował w redakcji „Prosto z Mostu”. Po klęsce wrześniowej przedostał się na Węgry, gdzie był internowany. W czasie próby powrotu na ziemie polskie złapany przez Niemców, trafił do Auschwitz, następnie skierowany do obozów w Neuengamme i Mauthausen. Następnie trafił do II Korpusu Polskiego. Wyemigrował do Wielkiej Brytanii. Po wojnie zorganizował Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas” w Londynie, którym kierował do 1949 roku. Założył własne wydawnictwo i księgarnię. Nawiązał kontakt ze służbami PRL i dzięki ich wsparciu finansowemu założył tygodnik „Kronika”.

 

13. Andrzej Świetlicki (ur. 1915, - zm. 21 czerwca 1940 w Palmirach) – polski polityk nacjonalistyczny, szef Organizacji Warszawskiej Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga, przywódca kolaboracyjnej Narodowej Organizacji Radykalnej. Życiorys[edytuj]Przed II wojną światową działacz Narodowej Partii Robotniczej, a następnie Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga, gdzie był bliskim współpracownikiem Bolesława Piaseckiego.W październiku 1939 został jednym z założycieli i przywódcą Narodowej Organizacji Radykalnej, organizacji kolaborującej z hitlerowcami i odpowiedzialnej za antyżydowski pogrom wielkanocny w marcu 1940. Po zerwaniu przez hitlerowców współpracy z NOR, w trakcie hitlerowskiej akcji AB wymierzonej przeciwko polskiej inteligencji, Świetlicki został aresztowany. Został rozstrzelany w Palmirach w nocy z 20 na 21 czerwca 1940 wraz z innymi działaczami NOR, Tadeuszem Lipkowskim i Wojciechem Kwasieborskim.

 

14. Wojciech Wasiutyński (ur. 8 września 1910 w Warszawie - zm. 19 sierpnia 1994 w Rye -USA) – polski prawnik, publicysta i działacz katolicko-narodowy - pochodznia żydowskiego - po matce.
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, Judaizacja Kościoła, JUDAIZM - ŻYDZI, Społeczno - polityczna, Uncategorized i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „ZASADY PROGRAMU NARODOWO-RADYKALNEGO – w edycji

 1. Pingback: ZASADY PROGRAMU NARODOWO-RADYKALNEGO – w edycji | Zaścianek Porusza-zapiski

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.