DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ – 1006, z dnia 30 listopada 1939 r. – o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych.

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Angers, dnia 2 grudnia 1939 r. Nr. 102
DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
Poz: 1006 — z dnia 30 listopada 1939 r.
o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych . . . str. 2006
1006

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

Z DNIA 30 LISTOPADA 1939 R.
o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych.

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konsty­tucyjnej stanowię, co następuje:

Art. 1.

Wszelkie akty prawne i zarządzenia władz, oku­pujących terytorium Państwa Polskiego, jeżeli wy­kraczają poza granice tymczasowej administracji okupowanym terytorium, są, zgodnie z postanowie­niami IV-ej Konwencji Haskiej z 1907 roku o prawach i zwyczajach wojny lądowej, nieważne i niebyłe.

Art. 2.

(1)   Wszelkie akty prawne i zarządzenia władz, okupujących terytorium Państwa Polskiego, doty­czące przenoszenia, obciążania, ścieśnienia lub ogra­niczenia pod jakąkolwiek inną nazwą prawa włas­ności : Skarbu Państwa, związków komunalnych, przedsiębiorstw państwowych i komunalnych, insty- tucyj publicznych oraz osób fizycznych i prawnych na rzecz obcych państw, obcych obywateli lub obcych osób prawnych oraz osiedlanie w nieruchomościach obywateli obcych państw pod jakimkolwiek tytułem prawnym, są nieważne i niebyłe.

(2)   Nieważne i niebyłe są również akty prawne i zarządzenia władz, okupujących terytorium Państwa Polskiego, wymienione w ust. (1), gdy wynikają one ze stosowania eksterminacyjnej polityki narodowo­ściowej.

Art. 3.

(1)    Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne władz, okupujących terytorium Państwa Polskiego, dotyczące wprowadzenia sekwestru, zarządu przy­musowego, lub wprowadzenia pod inną nazwą zmiany w sposobie zarządzenia i użytkowania mieniem osób fizycznych i prawnych prawa polskiego, jak również wszelkie akty prawne tychże władz, dotyczące zmiany w składzie władz spółek i personelu zarzą­dzającego interesami osób fizycznych i prawnych.

(2)    Jeżeli akty te zdziałane zostały na nieprzy­muszony wniosek oby wateh polskich i w ich interesie, to nadanie takim aktom mocy prawnej nastąpi w trybie uznania ich przez władze polskie.

Art. 4.

Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne i zarządzenia dokonane przez władze, okupujące tery­torium Państwa Polskiego, w stosunku do uprawnień i mienia oby wateh polskich i polskich osób prawnych, znajdującego się poza granicami obszaru Polski.

Art. 5.

Nieważne i niebyłe są wszelkie tytuły prawne, nabyte przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną do jakiegokolwiek mienia lub jakichkolwiek praw na zasadzie zarządzeń i aktów prawnych władz okupacyjnych, uznanych przez dekret niniejszy za nieważne. Również nieważne i niebyłe są wszelkie tytuły prawne, nabyte przez jakąkolwiek osobę fizyczną lub prawną do jakiegokolwiek mienia lub jakichkolwiek praw w drodze umów lub też wykorzy­stania przepisów przymusowych, o ile dotyczą przedmiotów i praw, wskazanych w artykułach poprzednich.

Art. 6.

Akty zwykłego, ustanowionego przez władze oku­pacyjne, zarządu cudzym mieniem w czasie wojny w granicach koniecznej potrzeby i normalnej ek­sploatacji, prowadzonej na zasadach uczciwości i dobrej wiary, wymagać będą uznania przez władze polskie po zbadaniu sposobu wykonywania zarządu cudzym mieniem.

Art. 7.

Nieważne i niebyłe są wszelkie akty prawne, zdziałane przez obywateli polskich pod przymusem bezpośrednim lub pośrednim władz okupacyjnych. Akty te mogą być zgłaszane do rejestracji władzom polskim z umotywowanym zastrzeżeniem osób poszkodowanych. Każda osoba poszkodowana ma prawo wnieść do sądu skargę o uznanie tych aktów za nieważne.

Art. 8.

Obywatel polski, który dobrowolnie będzie po­magał władzom okupacyjnym do wykonywania aktów, wskazanych w artykule 1—5, podlegnie karze do 10 lat więzienia oraz grzywnie lub kon­fiskacie całego mienia.

Art. 9.

Przepisy niniejszego dekretu stosują się do już wydanych aktów prawnych i zarządzeń władz okupacyjnych, jak również do wszelkich, sprzecznych z postanowieniami niniejszego dekretu, aktów praw­nych i zarządzeń tychże władz, które zostaną wydane po wejściu w życie niniejszego dekretu.

Art. 10.

Dekret niniejszy obowiązuje z dniem ogłoszenia.

Art. 11.

Wykonanie dekretu powierza się Prezesowi Rady Ministrów i właściwym Ministrom.

Prezydent Rzeczypospolitej :

Władysław Raczkiewicz

Prezes Rady Ministrów : Sikorski

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni „Polaka we Francji11 w Paryżu.

Cena numeru niniejszego 1 fr. fr.

Począwszy od 1 stycznia 1940 r. można prenumerować i nabywać poszczególne numery ,,Dziennika Ustaw Rzeczypos
^ PaIoLiAI44 mr TCci^crfl.rni Polskim w Pfl,rvżu (Pibrairie Polonaise a Paris) 123 Bel. St. Germain Paris VI.

***

https://argonnaute.parisnanterre.fr/medias/customer_3/periodique/immi_polonaise_lot1_pdf/BDIC_4PR_01185_1939.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/LDU19391021006/O/LDU19391021006.pdf

https://gazetawarszawska.com/index.php/okupacja-zydowska-w-polsce/1061-dekret-1006-z-roku-1939

Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, KOMUNIZM, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, KRONIKA NOVUS ORDO 2014, Społeczno - polityczna, Uncategorized, WOJNA i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.