Na święto narodzenia Maryi

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

(Nastąpiło około roku 15 przed Chrystusem Panem)

LEKCJA (z Księgi Przypowieści, rozdz. 8, wiersz 22-35)

Pan mię posiadł na początku dróg swoich,  pierwej niźli co uczynił od  początku.  Od  wieku  jestem  ustanowiona  i  ze starodawna, pierwej niźli się ziemia stała.

Jeszcze nie było przepaści, a jam już poczęta była;  ani jeszcze źródła wód były wytrysnęły, ani jeszcze góry ciężką wielkością były stanęły,  przed pagórkami jam się rodziła.

Jeszcze był ziemi nie uczynił, ani rzek, ani zawias okręgu ziemi. Gdy gotował Niebiosa, tamem ja była;  gdy  według  pewnego  prawa  kołem  otaczał przepaści, gdy Niebiosa utwierdzał w górze i ważył źródła wód, gdy zakładał morzu granice jego i ustawę dawał wodom, aby nie przestępowały granic swoich; kiedy zawieszał fundamenty ziemi.

Z  Nim  byłam,  wszystko  urządzając, i rozkoszowałam się na każdy dzień, igrając przed Nim w każdy czas, igrając na okręgu ziemi, a rozkoszą moją być z synami człowieczymi.

Teraz tedy,  synowie, słuchajcie mnie:  — błogosławieni,  którzy strzegą dróg moich!  Słuchajcie napomnienia i bądźcie   mądrymi,   a  nie  odrzucajcie  go.  Błogosławiony   człowiek,  który  mnie  słucha  i  który  czuwa  u  drzwi moich  na każdy dzień,  i pilnuje u podwojów drzwi moich.

Kto mnie znajdzie, znajdzie żywot i wyczerpnie zbawienie od Pana.

EWANGELIA (Mat. rozdz. 1, wiersz 1-16)

Księga  rodzaju  Jezusa Chrystusa, Syna Dawidowego,  Syna  Abrahamowego.

Abraham zrodził Izaaka. A Izaak zrodził Jakuba. A Jakub zrodził Judę i braci jego. A Judas zrodził Faresa i Zarę z Tamary.  A Fares zrodził Ezrona, a Ezron zrodził Arama. A Aram zrodził Aminadaba. Aminadab zrodził Naassona. A Naasson zrodził Salmona. A Salmon zrodził Booza z Rahaby.

A Booz zrodził Obeda z Ruty. A Obed zrodził Jessego. A Jesse zrodził Dawida. A Dawid król zrodził Salomona z tej, która była Uriaszowa. A Salomon zrodził Roboama. A Roboam zrodził Abiama. A Abiam zrodził Azę.  A  Aza zrodził Jozafata. A Jozafat zrodził Jorama. A Joram zrodził Ozjasza.

A Ozjasz zrodził Joatama. A Joatam zrodził Achaza. A  Achaz zrodził Ezechiasza.  A  Ezechiasz  zrodził  Manassesa.  A  Manasses zrodził Amona.  A Amon zrodził Jozjasza. A Jozjasz zrodził Jechoniasza i braci jego,  w przeprowadzeniu do Babilonu.

A po przeprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz zrodził  Salatiela.  A  Salatiel zrodził Zorobabela. A Zorobabel zrodził Abiuda.  A Abiud zrodził Eliacima.  A  Eliacim  zrodził  Azora.  A  Azor  zrodził Sadoka. A Sadok zrodził Achima. A Achim zrodził Eliuda.  A Eliud zrodził Eleazara. A Eleazar  zrodził Matana. A Matan zrodził Jakuba.

A Jakub zrodził Józefa, męża Maryi, z której się narodził Jezus, którego zowią Chrystusem.

***

Tylko trzy pamiątkowe dni narodzeń obchodzi w ciągu roku Kościół katolicki uroczyście, tj.   — dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Jana Chrzciciela i Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny  tworzy  niejako  podstawę  dwóch  drugich;

Pan Jezus  bowiem  poczęty przez Nią  i zaniesiony do Elżbiety,  chciał  uświęcić swego poprzednika w łonie macierzyńskim, zanim jeszcze sam pojawił się na świecie.

Dlatego też Kościół święty obchodzi z całą okazałością Narodzenie Maryi Panny, wita w Niej, bowiem jutrzenkę zwiastującą nam przyjście Zbawiciela.

Święty Piotr Damian mówi:

„Słusznie drży świat cały w tym dniu w  uniesieniu radości,  a ludzkość  i Kościół uroczyście obchodzi narodziny Matki Oblubieńca swego.

Wesele promienieje na obliczach wiernych w tym dniu pamiętnym,  którego wynikiem i następstwem są wszystkie inne święta i uroczystości, ustanowione przez Kościół.

W dniu tym narodziła się władczyni świata, Królowa Niebios, wrota Raju, namiot Boży, gwiazda morza, drabina Niebieska, na której Pan ze stropów niebieskich pokornie zstąpił na ten padół płaczu, a człowiek, powalony o ziemię, powstał i wzleciał w wyższe sfery”.

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny_ruda_parafianin.republika.pl

Kwatera z Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza w Krakowie, przedstawiająca Narodzenie Najświętszej  Maryi Panny

Wysokie  znaczenie  narodzenia  Najświętszej  Maryi  Panny  niech  będzie dla nas pobudką do rozważnego rozpamiętywania żywota Matki Boskiej od chwili Jej przyjścia na świat.

Otóż  leży  w  kołysce  córeczka  świętego Joachima i świętej Anny, twarzyczka Jej  jaśnieje  świątobliwą  niewinnością.

Bóg stworzył Ją na to, aby była Matką Syna Jego i uposażył Ją wszelkimi zaletami ciała i duszy, które przelać miała na Synaczka samego.

Synowie idą zwykle za matkami (filii matrisant, mówi przysłowie łacińskie) i biorą od nich w spadku podobieństwo rysów twarzy, temperamentu, charakteru  i obyczajów.

Doświadczenie  to  musiało  się  również  stwierdzić w  Synie Matki, która była Dziewicą  Niepokalaną. 

I  w  rzeczy  samej,  — Ewangelia święta dowodzi, że Pan Jezus  był  jako  człowiek  wiernym obrazem Matki,   — a Galilejczycy widząc i słysząc Go, pytali ze zdumieniem:

— „Czyż  ten  nie  jest  Syn  rzemieślniczy?  Czyli  Matki  Jego  nie zowią  Maryja”   (Mat. 13,55).

Tak, a nie inaczej być musiało;

Maryja bowiem była uprzednio obrazem Jezusa,   — tj. odebrała od Niego jako Boga kształty i postać, którą sam jako człowiek chciał przybrać.

Trafnie przeto mówi Bernard święty:

— „Pan Jezus jako Stwórca pragnął urodzić się z Matki Dziewicy, ażeby sam nieskazitelny był Synem Niepokalanej;

— chciał  On,   ażeby  była pokorną, a stąd On sam łagodny i pełen pokory z Niej pochodził”.

Jest to artykułem wiary, iż Jezus Chrystus  jest zarówno doskonałym człowiekiem  jako  też  doskonałym Bogiem i że człowieczeństwo Jego wyposażone jest wszelkimi doskonałościami przyrodzenia i łaski.

Nic przeto naturalniejszego nad to, że i osoba Matki Jego była uposażona doskonałością.

Słusznie przeto nazywa Ewangelia święta Maryję  —  „pełną łaski”.

Słowo to wypowiada najwyższą pochwałę Matki Boskiej,   — a znaczenie jego jest tym większe,   —   że  nie wyszło z ust śmiertelnika,

— lecz Anioła najwyższego rzędu, — posłańca Trójcy Świętej,   — że słowo to było wyrazem najwyższej czci i uwielbienia:

„Bądź pozdrowiona łaski pełna!”

(Łuk. 1,28).

W celu większego wyświetlenia doskonałości, jakimi mądrość Boża ozdobiła św. Dziewicę,   — wielki uczony Gerson   — przyodziewa wszystkie zalety i łaski Panny świętej  w postać żyjących osób, które przychodzą uczcić Oblubienicę Ducha Świętego, Matkę Bożą, Dziewicę wybraną.

Pojawia się nasamprzód czystość  i  własnymi rękoma  przysposabia  materię, z której ma być utworzone Jej ciało;  

— pojawia się Opatrzność,  ażeby  temu  ciału  dać  kształty  odpowiednie, 

— przychodzi  łaska,  aby  ciało  to ożywić.

Potem zaczynają się krzątać cnoty, każda z osobna, — ażeby dokonać dzieła rozpoczętego.

Miłość tworzy serce, mądrość mózg, wstydliwość czoło,  łagodność nadaje odpowiedni kształt  Jej  ustom,  skromność  Jej  policzkom, dziewiczość rozpościera  po całym  ciele  niezrównane  wdzięki  i  powagę;

— słowem, wszystkie cnoty i zalety sprzymierzają się w celu utworzenia jedynej Dziewicy,   — a dokonawszy dzieła, nie mogą się nadziwić Jego doskonałości.

Krewni świętej Anny, winszując jej nowonarodzonej córeczki, tak jak to uczynili  krewni Elżbiety, z  pewnością  zadali  sobie  pytanie:   —  „Cóż  będzie  z  tego dziecka?

Niezawodnie  przeczuwali,  że  niezrównanie  piękna  dziecina  będzie  miała szczególne powołanie,   — ale nie marzyło im się o nadziemskiej chwale i niebiańskim majestacie, do którego wyroki Boskie ją powołały.

Imię Maryi znaczy w języku syryjskim  „księżna, królowa„,  w hebrajskim „morze, gwiazda morska”.

Morzem” nazywa się Maryja z powodu mnóstwa i  głębi boleści, jakie  znosić musiała,   — a mianuje się „Władczynią i Panią”,  —  gdyż jako Matka Pana Niebios i ziemi ma prawo nazywać się   — „Królową Nieba i ziemi”.

Nazwa „Gwiazdy morskiej” przysługuje Jej z tego tytułu,   — że blask Jej cnót jest tak wielki,    — iż   tworzy jakby gwiazdę przewodnią,  wiodącą wśród burz,  nawałnic i skał żywota do przystani żywota wiecznego. 

Widząc w  tym  Dziecięciu dar Boży,   — uważali Joachim i Anna za swą powinność poświęcić Je Bogu, i pobiegli do Jerozolimy, aby Je złożyć u stóp ołtarza i poświęcić Je służbie Boga, gdy dorośnie i dojrzeje na ciele i duszy.

Obietnicy tej sumiennie dotrzymali.

***

Nauka moralna

Maryja mówi w hymnie „Magnificat”:  

„Albowiem uczynił Mi wielkie rzeczy”.

Tak jest rzeczywiście;

On Ją wybrał za Matkę Syna swego.

On uczynił Ją naczyniem takiej czystości,  świętości  i  łaski,  że została Królową Chóru Aniołów i Świętych  Pańskich.

On Ją w chwili śmierci wziął w Niebo z duszą i ciałem.

Jeśli sam Bóg tak wysoko Ją ceni,   — jakże byśmy  nie  mieli  Jej  czci  należnej oddawać!  

— Cześć Maryi jest zarazem, czcią oddaną Bogu.

Ale nie tylko cześć należna Bogu, lecz własne nasze zbawienie tego się domaga, abyśmy Maryję miłowali i wielbili.

Jeśli  rzeczywiście  pragniemy  Nieba  i  szczęścia wiekuistego,  do którego droga  jest usłana kolcami  i  cierniem,  —  któż za nami się wstawi,  któż weźmie nas pod skrzydła opieki, któż nam dopomoże,  jeżeli nie ta Matka  miłosierdzia i litości?

Ona  jest  szafarką  łask  Bożych,  Ona  nie odwróci od nas świętego oblicza Swego, Ona nie zamknie uszu na westchnienia nasze,   — jeśli się do Niej w pokorze udamy.

—   „Ona  bowiem miłuje tych, co Ją miłują, a kto Ją znajdzie, ten znajdzie życie”,

mówi Pismo święte. 

Skarb wielki posiędzie ten,  co  znajdzie  łaski  Panny Świętej.

Miłujmy więc, wielbmy Maryję, ufajmy Jej jak dzieci, tego wymaga Bóg, tego wymaga dobro nasze.

Modlitwa

Sługom Twoim, prosimy Cię, Panie, darów łaski niebieskiej racz dobrotliwie udzielić, a jak Boskie macierzyństwo Najświętszej Dziewicy stało się zbawienia naszego początkiem, tak niech uroczystość Jej Narodzenia pokój nam wyjedna.

Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.

___________________________

1. Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.
 
2. Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.
 
3. Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym powróć blaski.
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.
 
4. Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.
 
5. O Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.
 
6. Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną,
Widzieć daj Jezusa,
Mieć w Nim radość wieczną.
 
7. Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen.
________________________________________

Tekst: Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dni roku – Katowice/Mikołów 1937 r. Za; http:// ruda _parafianin.republika.pl/rok/r60/15.htm;

Zdjęcie NMP Królowej Niebios i Ziemi –  za; s3.flog.plteles-for51;

Hymn ku czci Matki Bożej: Ave Maris Stella – Witaj Gwiazdo Morza – m.j

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Narodzenie Najśw. Maryi Panny. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.