Muzułmanie czyli kulturowe „ubogacenie” Europy [Część II ]

***

„Pew­ne­go dnia mi­lio­ny męż­czyzn opu­ści po­łu­dnio­wą pół­ku­lę i po­je­dzie na pół­noc­ną pół­ku­lę.   I nie po­ja­dą tam jako przy­ja­cie­le gdyż po­ja­dą tam,  aby ją  pod­bić  (Eu­ro­pę).  —  I pod­bi­ją  ją za po­mo­cą swo­ich synów. — Łona naszych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo.”

Ho­uari Bo­ume­dien­ne, (pre­zy­dent Al­gie­rii od 1965 – 1976)  / Przemowa podczas zebrania   ONZ    w  1974 roku,  która  była  szeroko zignorowana  przez  europejskich polityków.

Hi­sto­ria   is­la­mu  to  1300  lat gwał­tu, rzezi oraz kom­plet­ne­go non­sen­su w imię bru­tal­ne­go pe­do­fi­la, mor­der­cy i gwał­ci­cie­la, który na­zwał się  „prorokiem od Boga”.

Część II – „Muzułmanie”

Wstęp

W dru­giej czę­ści mo­je­go ar­ty­ku­łu zajmę się mu­zuł­ma­na­mi, jed­nak chciał­bym wy­ja­śnić,  że moja kry­ty­ka nie bę­dzie do­ty­czy­ła mu­zuł­ma­nów w po­ję­ciu ogólnym lecz tylko w związ­ku z Eu­ro­pą.

Po­dró­żu­jąc po świe­cie mu­zuł­mań­skim do­strze­głem wiele do­brych rze­czy i jak wszę­dzie, po­zna­łem też do­brych, go­ścin­nych i po­moc­nych ludzi — (dla­te­go,  że w kra­jach mu­zuł­mań­skich Jihad nie jest już po­trzeb­ny).

Do­ce­niam an­tycz­ne mia­sta na Je­dwab­nym Szla­ku, ory­gi­nal­ną ar­chi­tek­tu­rę, sztu­kę ko­ra­nicz­nej ka­li­gra­fii, per­skie dy­wa­ny i dobre je­dze­nie.

Po­nad­to lubię też od­wie­dzać kraje mu­zuł­mań­skie i nie prze­szka­dza mi fakt że nie zga­dzam się z is­la­mem.

Mnie tylko mar­twi nie­na­wist­na po­sta­wa mu­zuł­ma­nów wobec Eu­ro­py i kultury eu­ro­pej­skiej ba­zu­jąc na hi­sto­rii i cza­sach obec­nych.

Z tego po­wo­du je­stem prze­ciw­ko imi­gra­cji mu­zuł­ma­nów do Eu­ro­py i popieram ich ma­so­wą de­por­ta­cję do kra­jów swego et­nicz­ne­go i kul­tu­ro­we­go po­cho­dze­nia.

Ja nie chcę też mu­zuł­ma­nom pra­wić mo­ra­łów jacy po­win­ni być,  gdyż nie chcę w nich ni­cze­go zmie­niać.

Nie chcę na­pa­dać na ich kraje, aby ich okra­dać pod szyl­dem fał­szy­wej demokra­cji i nie chcę aby oni na­rzu­ca­li nam swoją kul­tu­rę.

Ja tylko chcę se­pa­ra­cji cy­wi­li­za­cyj­nej oraz po­ko­ju.

— „Pew­ne­go dnia mi­lio­ny męż­czyzn opu­ści po­łu­dnio­wą pół­ku­lę i pojedzie na pół­noc­ną pół­ku­lę.

I nie po­ja­dą tam jako przy­ja­cie­le gdyż po­ja­dą tam aby ją pod­bić (Europę).

I pod­bi­ją ją za po­mo­cą swo­ich synów. Łona na­szych ko­biet dadzą nam zwy­cię­stwo.”

Ho­uari Bo­ume­dien­ne, (pre­zy­dent Al­gie­rii od 1965 – 1976) / Przemowa podczas zebrania ONZ w 1974 roku, która była szeroko zignorowana przez europejskich polityków.

Historia „Religii Pokoju”

Hi­sto­ria is­la­mu to 1300 lat gwał­tu, rzezi oraz kom­plet­ne­go non­sen­su w imię bru­tal­ne­go pe­do­fi­la, mor­der­cy i gwał­ci­cie­la, który na­zwał się —  „pro­ro­kiem od Boga”.

Po­nie­waż Mo­ha­med jest do­sko­na­łym przy­kła­dem w oczach wszyst­kich muzułma­nów i po­nie­waż zgwał­co­na ko­bie­ta jest „halal” gwał­ci­cie­la — (czy­taj: darem od Boga) — po im­por­to­wa­niu ich do Eu­ro­py mo­że­my się po nich spodzie­wać gwał­tów, mor­derstw oraz nie­koń­czą­cych się zbio­ro­wych burd.

Cho­ciaż mu­zuł­ma­nie stoją wyżej w in­te­li­gen­cji niż mu­rzy­ni — (i nie jest to kom­ple­ment),  — dzia­ła­ją oni bar­dzo de­struk­cyj­ne dla wszyst­kich do­oko­ła oraz w sto­sun­ku do sie­bie na­wza­jem; —  tak samo jak w przy­pad­ku murzynów.

Bar­dzo ważne jest aby zro­zu­mieć że islam to nie tylko re­li­gia.

Islam to bar­ba­rzyń­ska, mi­li­tar­na ide­olo­gia która skła­da się z kilku podstawowych ele­men­tów (fi­la­rów), ta­kich jak: re­li­gia, prawo, po­li­ty­ka, ekono­mia i siły zbroj­ne i które w re­zul­ta­cie są po­łą­cze­niem mafii z na­zi­zmem.

Islam jest nie tylko nie­zgod­ny z kul­tu­rą Za­cho­du.

Islam to zbrod­nia prze­ciw­ko ludz­ko­ści oraz tor­tu­ry psy­chicz­ne wykorzystywane jako na­rzę­dzie pro­pa­gan­dy do kon­tro­lo­wa­nia bru­tal­nych, nie­pi­śmien­nych mas bez kwe­stio­no­wa­nia roz­ka­zów.

Młoda chrze­ści­jan­ka po­bi­ta, zgwał­co­na i za­mor­do­wa­na przez mu­zuł­ma­nów, w imię „re­li­gii po­ko­ju”. Za­chod­nie media mil­czą.

Mu­zuł­ma­nie nie są dzieć­mi Je­zu­sa   — lecz żoł­nie­rza­mi Al­la­ha i nigdy nie może­my o tym za­po­mnieć.

Islam jest re­li­gią nie­pi­śmien­nych pa­stu­chów,   — jest opar­ty na naj­niż­szych in­stynk­tach i dla­te­go za­wsze bę­dzie nisz­czył kul­tu­ry wyż­sze.

Aby wy­grać z is­la­mem mu­si­my za­po­mnieć o de­mo­kra­cji gdyż islam jest jego prze­ci­wień­stwem.

Ter­ror może być zwal­cza­ny tylko po­przez ter­ror a de­le­ga­li­za­cja is­la­mu, depor­ta­cja wszyst­kich mu­zuł­ma­nów z Eu­ro­py do jej kul­tu­ro­wych te­ry­to­riów oraz za­mknię­cie na­szych gra­nic po­win­ny być prio­ry­te­tem.

Potem na­le­ży im po­zwo­lić, aby byli mu­zuł­ma­na­mi – ale tylko w ich wła­snych kra­jach.

Nie­ste­ty mu­zuł­ma­nie muszą być pod stałą ob­ser­wa­cją gdyż będą uda­wać naszych przy­ja­ciół tylko tak długo,  aż nie uzbro­ją się na tyle aby wy­rżnąć inno­wier­ców.

Nie­któ­rzy mówią, że jest islam w miarę ła­god­ny i eks­tre­mal­ny — na­to­miast ja uwa­żam, że   — islam jest tylko jeden i że ek­stre­mal­ni za­wsze będą rzą­dzić łagod­ny­mi.

Na­chal­nej mu­zuł­mań­skiej pro­pa­gan­dy wo­jen­nej do­świad­czy­łem w „łagodnych” kra­jach,   — ta­kich jak Jor­da­nia czy Pa­le­sty­na,   — a były to podob­no tylko mo­dli­twy.

Chrze­ści­jan­ka prze­cho­dzą­ca na islam jest jak mu­rzyn gło­su­ją­cy naniewolnictwo.

Gdy tylko ma­so­wy mor­der­ca, gwał­ci­ciel i pe­do­fil ogło­sił się „pro­ro­kiem od Boga” w 610 roku na­szej ery,   — na­tych­miast świat za­czął spły­wać krwią.

We­dług hi­sto­ry­ków,   — w tym mu­zuł­mań­skich hi­sto­ry­ków od cza­sów powstania is­la­mu mu­zuł­ma­nie za­bi­li ponad 670 mln nie-mu­zuł­ma­nów, — dlate­go,  że   — we­dług dok­try­ny wo­jen­nej is­la­mu

— „na­le­ży za­bi­jać in­no­wier­ców kiedy to tylko moż­li­we”.

W kra­jach bał­kań­skich, w Rosji, na Ukra­inie i na Wę­grzech   — przez 500 lat mu­zuł­ma­nie za­bi­li razem około 80 mln Chrze­ści­jan.

Na­stęp­nie, aby po­ło­żyć kres nie­koń­czą­cym się mu­zuł­mań­skim in­wa­zjom na chrze­ści­jań­ską Eu­ro­pę oraz aby obro­nić Bi­zan­cjum,   — w 1095 roku na polece­nie pa­pie­ża Urba­na II  — za­czę­ły się kru­cja­ty, które było zba­wien­nym środ­kiem do oczysz­cze­nia Eu­ro­py z is­la­mu.

Na­stęp­nie, gdy mu­zuł­ma­nie pod­bi­li Pół­wy­sep Ibe­ryj­ski w 711 roku, kontrolowa­li jego dużą część aż do roku 1250.

Do­pie­ro gdy ostat­ni mu­zuł­mań­ski re­gion Gre­na­da upadł w 1492 roku — Święta In­kwi­zy­cja oczy­ści­ła Hisz­pa­nię z mu­zuł­mań­skiej za­ra­zy.

Jed­nak po­mi­mo ma­so­wych wy­pę­dzeń i ma­so­wych eg­ze­ku­cji na mu­zuł­ma­nach —  nie byli oni w sta­nie zro­zu­mieć prze­sła­nia, że czas zo­sta­wić Eu­ro­pę ichrześci­jan w spo­ko­ju.

Na­stęp­nie Im­pe­rium Osmań­skie na­pa­dło na Wie­deń już w 1529 roku lecz po prze­gra­nej kam­pa­nii spró­bo­wa­li jesz­cze raz w 1683   — i cel był za­wsze ten sam – is­la­mi­za­cja Eu­ro­py.

Mu­zuł­mań­scy Turcy wy­mor­do­wa­li też 1,5 mln chrze­ści­jań­skich Or­mian — a teraz wszel­kiej maści mu­zuł­ma­nie do­ko­nu­ją ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych na całym świe­cie.

Przez wieki Ber­be­ro­wie na­wie­dza­li też po­łu­dnio­we brze­gi Eu­ro­py i po­ry­wa­li Białe nie­wol­ni­ce sek­su­al­ne, —  gdyż nie­wol­nic­two jest czę­ścią is­la­mu, — co na mar­gi­ne­sie po­twier­dził mi pe­wien mul­lach w Pa­ki­sta­nie.

Na­le­ży zro­zu­mieć, że mu­zuł­ma­nie są wro­ga­mi Eu­ro­py i wro­ga­mi chrześcijaństwa i że ter­ror może być zwal­cza­ny tylko po­przez jesz­cze bar­dziej bru­tal­ny ter­ror.

Jeśli cho­dzi o pro­blem mu­zuł­mań­ski,  —  to ja jako chrze­ści­ja­nin je­stem bardzo dumny za­rów­no z kru­cjat jak i z in­kwi­zy­cji.

Mu­zuł­mań­scy „uchodź­cy” są już w Eu­ro­pie.

Islam jed­nak nie ozna­cza tylko wojny z chrze­ści­ja­na­mi dla­te­go,  że największe­go lu­do­bój­stwa mu­zuł­ma­nie do­pu­ści­li się w In­diach.

Mu­zuł­mań­ski hi­sto­ryk Fi­ri­stha (uro­dzo­ny w 1570 roku) na­pi­sał w swo­jej pracy pod ty­tu­łem „Ta­rikh-i Fi­ri­stha”,   — zwanej także „Gul­shan-i Ibra­him”, że   — pod­czas is­lam­skiej oku­pa­cji Indii od XII do XVI wieku, mu­zuł­ma­nie wymor­do­wa­li 400mln hin­du­istów,   — tym samym zmniej­sza­jąc po­pu­la­cję Indii w tam­tym cza­sie z 600 mln na 200 mln.

Nawet pasmo gór­skie Hindu Kush ozna­cza „za­bój­ca Hin­du­istów”  — gdyż wiąże się z tra­gicz­ną hi­sto­rią.

Gdy mu­zuł­ma­nie pro­wa­dzi­li nie­wol­ni­ków z Indii do Azji Cen­tral­nej z po­wo­du mrozu oraz głodu więk­szość Hin­du­sów umar­ła.

” Na­stęp­nie uda­łem się do mia­sta Bar­wan, po­przez wy­so­kie góry, pokryte śnie­giem i wy­jąt­ko­wo zimne;   — na­zy­wa­ją go Hin­du­kusz, — czyli za­bój­ca Hin­du­sów, po­nie­waż więk­szość nie­wol­ni­ków z Indii umarła z po­wo­du strasz­ne­go zimna”.

Ibn Ba­tut­ta, chap­ter XIII, Rihla – Kho­ro­san

Jeśli cho­dzi i za­bi­ja­nie żydów to ni­ko­go nie zdzi­wi, że mu­zuł­ma­nie mor­du­ją ich z naj­więk­szą przy­jem­no­ścią  — lecz mu­zuł­ma­nie za­mor­do­wa­li też około 10 mln Bud­dy­stów ( David Ber­ret i Todd John­son, „World Chri­stian Trends AD 30-Ad 2200” 2001, stro­na 230.)   — a de­ka­pi­ta­cja jest bar­dzo po­pu­lar­nym zaję­ciem is­la­mi­stów w Taj­lan­dii.

Kraje takie jak In­do­ne­zja czy Afga­ni­stan były bud­dyj­skie — na­to­miast Irak i Liban były chrze­ści­jań­skie.

Do­kład­nie ta sama sy­tu­acja jest w Afry­ce.

Mu­zuł­ma­nie do­ko­nu­ją lu­do­bój­stwa na afry­kań­skich chrze­ści­ja­nach w Sudanie, Ni­ge­rii, Kongo i Cen­tral­nej Rep. Afry­kań­skiej.

Nie wli­cza­jąc cza­sów wojen oraz ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych mu­zuł­ma­nie — regular­nie mor­du­ją chrze­ści­jan, wli­cza­jąc małe dzie­ci oraz ko­bie­ty w ciąży.

Gdzie­kol­wiek nie po­ja­wią się mu­zuł­ma­nie tam za­wsze bę­dzie pro­blem, radyka­li­za­cja oraz dzia­ła­nia pro­wa­dzą­ce do to­tal­nej do­mi­na­cji za spra­wę Alla­cha.

Do­brym przy­kła­dem jest choć­by fi­li­piń­skie Min­da­nao,  lecz dla mu­zuł­ma­nów wro­giem jest każdy kto nie jest mu­zuł­ma­ni­nem.

Nawet mu­zuł­ma­nie pły­ną­cy pon­to­nem do Eu­ro­py wy­rzu­ci­li za burtę chrześcijan za bycie chrze­ści­ja­na­mi.

Czy my po­trze­bu­je­my jesz­cze wię­cej do­wo­dów?

Za­rów­no hi­sto­ria jak i czasy obec­ne uczą nas, że islam jest re­li­gią lu­do­bój­stwa — a moje słowa mogą być po­twier­dzo­ne przez hi­sto­ry­ków czy choć­by przez mu­zuł­mań­skich dzia­ła­czy w An­glii, któ­rzy nawet nie ukry­wa­ją swo­ich prawdzi­wych za­mia­rów.

Praw­dzi­wa na­tu­ra is­la­mu

Chciał­bym też wy­ja­śnić — dla­cze­go islam jest na­zy­wa­ny „re­li­gią po­ko­ju”.

Otóż Islam staje się „re­li­gią po­ko­ju” lub „Is­lam­skim Domem Po­ko­ju” („Dares Sa­la­am”) — gdy w danym kraju wszy­scy in­no­wier­cy zo­sta­li już albo wy­rzu­ce­ni albo wy­mor­do­wa­ni.

— Wtedy w tym jed­nym kraju nie ma już po co wal­czyć za spra­wę Al­la­ha i dlatego wtedy na­sta­je pokój.

Jed­nak to także nie jest do końca praw­dą, —  gdyż nawet kra­jach w 100% muzuł­mań­skich są za­rów­no szy­ici jak i sun­ni­ci oraz ist­nie­ją pa­ra-mi­li­tar­ne grupy bo­jo­we o bar­dziej ra­dy­kal­nych po­glą­dach.

Po ja­kimś cza­sie oka­zu­je się więc,  że gdy mu­zuł­ma­nie nie mają już chrześcijan czy żydów do za­bi­ja­nia,   — wtedy za­czy­na­ją się wy­rzy­nać nawzajem.

Do­bry­mi przy­kła­da­mi jest tu So­ma­lia (100% mu­zuł­ma­nów) oraz Jemen (99.9% mu­zuł­ma­nów) gdzie po­mi­mo „Is­lam­skie­go Domu Po­ko­ju” nieprzerwa­nie trwa­ją wojny do­mo­we a także re­gu­lar­ne akty ter­ro­ry­stycz­ne, nie­wol­nic­two i po­rwa­nia.

— „Ist­nie­ją znaki, że Allah udzie­li wiel­kie­go zwy­cię­stwa is­la­mo­wi w Euro­pie.   — Bez mie­czy, bez ka­ra­bi­nów, bez pod­bo­jów.

Nie­po­trzeb­ni są nam ter­ro­ry­ści, nie po­trzeb­ni sa­mo­bój­cy.

50 mi­lio­nów mu­zuł­ma­nów [w Eu­ro­pie] prze­kształ­ci ją w mu­zuł­mań­ski kon­ty­nent w ciągu kilku dzie­się­cio­le­ci.”

— „Allah mo­bi­li­zu­je mu­zuł­mań­ski naród Tur­cji do wstą­pie­nia do UE.

Jest to ko­lej­ne 50 mln mu­zuł­ma­nów.  — Bę­dzie wtedy 100 mln muzułmanów w Eu­ro­pie.

Eu­ro­pa jest w cięż­kim po­ło­że­niu a także Ame­ry­ka.

Nie­dłu­go te kon­ty­nen­ty zgo­dzą się przejść na islam albo wy­po­wie­dzą nam wojnę.”

„Je­ste­ście mniej­szo­ścią w Eu­ro­pie.  — Ale pew­ne­go dnia, dzię­ki Al­la­ho­wi, sta­nie­cie się pa­na­mi, li­de­ra­mi i spadko­bier­ca­mi kon­ty­nen­tu europejskiego. „

Mu­am­mar al-Kad­da­fi

Islam nie jest ani re­li­gią ani kul­tem,  ale peł­nym i kom­plet­nym ustro­jem.

We­dług CIA:

The World Fact Book (2007) islam ma re­li­gij­ne, po­li­tycz­ne, eko­no­micz­ne oraz mi­li­tar­ne kom­po­nen­ty.

Kom­po­nent re­li­gij­ny jest pod­sta­wą dla wszyst­kich in­nych kom­po­nen­tów — nato­miast is­la­mi­za­cja na­stę­pu­je,  gdy w danym kraju jest wy­star­cza­ją­co dużo mu­zuł­ma­nów,  aby za­czę­li do­ma­gać się swo­ich tak zwa­nych „praw religijnych”.

Kiedy po­praw­ne po­li­tycz­nie i mul­ti­kul­tu­ro­we spo­łe­czeń­stwa zga­dza­ją się na „roz­sąd­ne” mu­zuł­mań­skie żą­da­nia o ich „prawa re­li­gij­ne”, — po cichu przecho­dzą także po­zo­sta­łe kom­po­nen­ty. Tak to wła­śnie dzia­ła.

Poziomy muzułmańskiego radykalizmu.

Spójrz­my teraz jak zmie­nia­ją się mu­zuł­ma­nie za­leż­nie od li­czeb­no­ści w danym kraju.

Do­pó­ki po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów po­zo­sta­je w oko­li­cach 1%   — są oni postrzega­ni jako ko­cha­ją­ca pokój mniej­szość — a w pra­sie i fil­mach podkreśla­na jest ich barw­na od­mien­ność.

W prze­dzia­le 2% do 3%  —  mu­zuł­ma­nie za­czy­na­ją od­róż­niać się od in­nych mniej­szo­ści. — Za­czy­na­ją być wi­docz­ni jako człon­ko­wie gan­gów ulicz­nych i w wię­zie­niach i za­czy­na­ją ho­no­ro­we za­bój­stwa.  — Po­ja­wia­ją się też pierw­sze symp­to­my naduży­wa­nia środ­ków z po­mo­cy spo­łecz­nej.

Po­wy­żej 5%  —  za­czy­na być za­uwa­żal­ny silny (nie­pro­por­cjo­nal­ny do ich liczeb­no­ści) wpływ na spo­łe­czeń­stwo.   — Na­ci­ska­ją na wpro­wa­dze­nie żywności halal (czy­ste­go wg. is­lam­skich stan­dar­dów), dzię­ki czemu wymuszają po­ja­wie­nie się dużej licz­by miejsc pracy dla mu­zuł­ma­nów.

— Pojawia się seria żądań do sieci han­dlo­wych o wpro­wa­dze­nie tej żyw­no­ści na rynek, czę­sto wzmoc­nio­na groź­ba­mi.

Po­wy­żej 10%   — rząd pań­stwa zmu­sza­ny jest do uzna­nia ich prawa do sądów Sza­ria­tu czyli prawa is­lam­skie­go, je­dy­ne­go któ­re­go oni prze­strze­ga­ją. 

Doce­lo­wo Islam dąży do tego, aby cały świat był są­dzo­ny wg. prawa Sha­ria­tu. Na­stę­pu­je wy­raź­ny wzrost bez­pra­wia, po­ja­wia­ją się mu­zuł­mań­skie getta, gdzie nawet uzbro­jo­ne pa­tro­le po­li­cji boją się cho­dzić.  — Rząd za­czy­na tra­cić kon­tro­lę nad sy­tu­acją.  — Ja­ki­kol­wiek pre­tekst może do­pro­wa­dzić do rozruchów, pa­le­nia sa­mo­cho­dów i na­pa­ści na nie-mu­zuł­ma­nów.

Po­wy­żej 20%  — za­czy­na­ją się de­mon­stra­cje siły, pod­pa­le­nia szkół, szpi­ta­li, samo­cho­dów, sy­na­gog i ko­ścio­łów. Więk­szość osa­dzo­nych w wię­zie­niach to mu­zuł­ma­nie.

— Do­tych­czas spo­ra­dycz­ne grupy pa­ra-mi­li­tar­ne dżi­ha­dy­stów za­czy­nają działać w świe­tle dnia, czę­sto wy­pie­ra­jąc z mu­zuł­mań­skich dziel­nic prawa sza­ria­tu lo­kal­ne siły po­rząd­ko­we.

Po­wy­żej 40% — można się spo­dzie­wać re­gu­lar­nych ma­sakr i ata­ków terrorystycz­nych.

— Or­ga­ni­za­cje pa­ra-mi­li­tar­ne kom­plet­nie rzą­dzą nie­któ­ry­mi te­re­na­mi. Trwają także upro­wa­dze­nia nie­wier­nych ko­biet, gwał­ty oraz uta­jo­ne nie­wol­nic­two.

Po­wy­żej 60%   — na­stę­pu­ją ni­czym nie ogra­ni­cza­ne prze­śla­do­wa­nia niewiernych i spo­ra­dycz­ne ma­so­we mordy. Prawo Sza­ria­tu wpro­wa­dzo­ne jest w skali ca­łe­go kraju.   — Nie­wier­ni są zmu­sza­ni do pła­ce­nia po­dat­ku „za ochro­nę” tzw. Jizya oraz czę­sto re­kwi­ro­wa­ny jest ich ma­ją­tek. Na­stęp­nie nastę­pu­je ma­so­wy exo­dus nie-mu­zuł­ma­nów z kraju.

Po­wy­żej 80%   — po­ja­wia­ją się czyst­ki i mordy kie­ro­wa­ne z po­zio­mu państwowe­go.

W po­bli­żu 100%   — na­stę­pu­je tzw. Mu­zuł­mań­ski Pokój (stąd Islam jest znany jako „Re­li­gia Po­ko­ju”)  —  czyli „Dar-es-Sa­la­am”,   — co zna­czy „Is­lam­ski Dom Po­ko­ju”.

We­dług wo­jen­nej dok­try­ny is­la­mu po­wi­nien być wtedy pokój, gdyż wszy­scy są już mu­zuł­ma­na­mi i nie ma już po­wo­dów do za­bi­ja­nia.

Jed­nak, jak wspo­mnia­łem wcze­śniej,   — nawet to nie jest do końca praw­dą, gdyż mu­zuł­ma­nie za­czy­na­ją two­rzyć różne grupy o róż­nej ra­dy­ka­li­za­cji i zaczy­na­ją mor­do­wać się na­wza­jem z róż­nych po­wo­dów.

Smut­nym fak­tem jest więc, że 80% mu­zuł­ma­nów miesz­ka­ją­cych w Eu­ro­pie jest bez­ro­bot­nych   — i utu­czo­nych na eu­ro­pej­skich za­sił­kach jak cię­żar­ne świnie lecz mimo to dyszą nie­na­wi­ścią w sto­sun­ku do wszyst­kie­go co europejskie.

Zdaję sobie spra­wę, że na ogół lu­dziom cięż­ko jest my­śleć w skali kraju — dlatego le­piej bę­dzie jeśli dla od­mia­ny skon­cen­tru­ję się na ma­łych miej­scach, aby potem moi czy­tel­ni­cy mogli po­mno­żyć to jedno mia­sto przez 10.

Gdy mu­zuł­ma­nie wpro­wa­dza­ją się do ma­łe­go mia­sta w po­praw­nie politycznym kraju to jest to za­wsze za­mie­rzo­na in­wa­zja ma­ją­ca na celu zainsta­lo­wa­nie prawa sza­ria­tu oraz wy­rzu­ce­nia lub za­bi­cia wszyst­kich niewier­nych.

Naj­pierw mu­zuł­ma­nie bu­du­ją jak naj­wię­cej me­cze­tów i dążą do za­my­ka­nia ko­ścio­łów.

Potem wpro­wa­dza­ją mu­zuł­mań­skie pa­tro­le, or­ga­ni­zu­ją mu­zuł­mań­skie marsze oraz biją i prze­śla­du­ją nie­wier­nych Al­la­ho­wi, za­rów­no na uli­cach jak i w szko­łach.

W oczach mu­zuł­ma­nów „ob­raź­li­we” stają się sym­bo­le chrze­ści­jań­skie, flagi na­ro­do­we oraz wszyst­kie aspek­ty życia, które są nie­zgod­ne z is­la­mem.

Gdy w po­praw­nie po­li­tycz­nych spo­łe­czeń­stwach ro­do­wi­ci lu­dzie bro­nią się przed in­wa­zją na swoją kul­tu­rę   — po­li­cja da­ne­go kraju staje po stro­nie „prześla­do­wa­nej mniej­szo­ści”

— a w razie prze­stępstw po­peł­nia­nych przez mu­zuł­ma­nów nisz­czy do­wo­dy prze­ciw­ko nim,  aby nie być oskar­żo­ny­mi o ra­sizm.

Bez­bron­ni ro­do­wi­ci lu­dzie,   — zdra­dze­ni przez swój rząd i swoją po­li­cję — nie mają in­ne­go wy­bo­ru jak tylko opu­ścić swoje ro­do­wi­te mia­sto.  

— Na ich miej­sce wtedy przy­jeż­dża­ją ko­lej­ni mu­zuł­ma­nie, któ­rzy bu­du­ją jeszcze wię­cej me­cze­tów i kładą jesz­cze więk­szy na­cisk na ode­rwa­nie się od prawa i reguł da­ne­go kraju.

In­ny­mi­ sło­wy two­rzą pań­stwo w pań­stwie i gdy jedno mia­sto jest pod­bi­te prze­cho­dzą do na­stęp­ne­go.

Jak rak pa­no­szą się po kraju, przy okla­skach miej­sco­wej po­li­cji.

Gdy­bym miał być do­kład­ny to mu­siał­bym deportować na Marsa za­war­tość wszyst­kich par­la­men­tów w Eu­ro­pie Za­chod­niej, Ame­ry­ce Płn, Au­stra­lii i Nowej Ze­lan­dii lecz tutaj wy­mie­nię tylko 3 na­zwi­ska fał­szy­wych przy­wód­ców:   Ju­stin Tru­de­au (Ka­na­di­stan) , The­re­sa May (Bry­ta­ni­stan) i An­ge­la Mer­kel (Ger­ma­ni­stan).

Prawo sza­ria­tu jest tak strasz­ne, że w On­ta­rio w Ka­na­dzie nawet nie­któ­rzy mu­zuł­ma­nie po­wie­dzie­li, że czuli się za­gro­że­ni a ko­bie­ta z Iranu stwier­dzi­ła, że wpro­wa­dze­nie prawa sza­ria­tu cof­nie Ka­na­dę o 1400 lat.

Mimo to prawo sza­ria­tu dzia­ła w Ka­na­dzie nie­ofi­cjal­nie w skali kra­jo­wej i lokal­nej   — a pro-mu­zuł­mań­ski pre­mier Ju­stin Tru­de­au stwier­dził, że — identy­fi­ku­je się z is­la­mem, który jego zda­niem jest bar­dziej po­ko­jo­wy niż chrze­ści­jań­stwo.

— Do­dat­ko­wo mia­no­wał mu­zuł­ma­ni­na na mi­ni­stra imi­gra­cji.

W Ka­na­dzie nawet lo­kal­ne ka­fe­te­rie zo­sta­ły po­świę­co­ne Al­la­ho­wi, dla­te­go że w każdy pią­tek są one prze­kształ­ca­ne w me­cze­ty gdzie stu­den­ci modlą się w stro­nę Mekki.

To samo jest na przy­kład w An­glii,  gdzie mu­zuł­ma­nie ma­ją­cy wiele żon dostają do­dat­ko­we za­sił­ki, je­dze­nie halal sprze­da­wa­ne jest w skali kra­jo­wej i to­le­ro­wa­ne są mu­zuł­mań­skie pa­tro­le.

Poza tym „bry­tyj­ska” pre­mier The­re­sa May ofi­cjal­nie chcia­ła wpro­wa­dzić prawo sza­ria­tu.

Na przy­kład w Szwe­cji   — w małym mie­ście Halm­stad   — ist­nie­je zakaz „obno­sze­nia się” ze szwedz­ką flagą oraz zakaz po­da­wa­nia wie­przo­wi­ny w szko­łach.

— Mu­zuł­ma­nie   w   Haml­stad stwier­dzi­li jed­nak, że po­mi­mo, że już wszyst­kie 3 ko­ścio­ły zo­sta­ły za­mknię­te  —  to nadal ich draż­ni mała ka­pli­ca.

— Mu­zuł­ma­nom nie po­do­ba się także, że dniem wol­nym od pracy jest nie­dzie­la a „prze­cież po­wi­nien być pią­tek”.

— Jed­nak naj­waż­niej­sza jest zmia­na ofi­cjal­ne­go ję­zy­ka na arab­ski — natomiast szwedz­ki nie jest ni­ko­mu po­trzeb­ny dla­te­go że pro­rok za­bro­nił tłuma­czyć Koran na ję­zy­ki nie­wier­nych.

Tym jest wła­śnie stop­nio­wa is­la­mi­za­cja lecz tłu­ma­cze­nie tego eu­ro­pej­skim libe­ra­łom jest jak roz­mo­wa z to­a­le­tą.

Pa­trio­ci na­to­miast, któ­rzy mówią praw­dę na temat is­la­mu są prze­śla­do­wa­ni, wtrą­ca­ni do wię­zień i go­rzej.

— „Eks­tre­mal­ny mu­zuł­ma­nin to ten, który ob­ci­na głowę in­no­wier­cy — nato­miast umiar­ko­wa­ny mu­zuł­ma­nin trzy­ma nogi ofia­ry”.

Marco Polo (we­nec­ki ku­piec i po­dróż­nik, autor „Opi­sa­nia Świa­ta”)

Naj­waż­niej­sze jest jed­nak aby­śmy pa­mię­ta­li, że — me­czet zbu­do­wa­ny na niemuzuł­mań­skiej ziemi jest trak­to­wa­ny jako teren pod­bi­ty  — a mu­zuł­ma­nin powie praw­dę nie-mu­zuł­ma­ni­no­wi tylko wtedy jeśli się po­my­li.

Mu­zuł­ma­nie kła­mią bez za­sta­no­wie­nia, bez zmruże­nia oka i bez żalu.

Kłam­stwo jest dla nich spo­so­bem na życie.

Kłam­stwo de­fi­niu­je ich jako mu­zuł­ma­nów dla­te­go że mu­zuł­ma­nie są dzieć­mi kłam­stwa   — i wszyst­kie nauki,  które od nich po­cho­dzą są fał­szy­we i opar­te na podwój­nych stan­dar­dach.

Tam gdzie jest dwóch mu­zuł­ma­nów   — tam są trzy kłam­stwa,  — tam gdzie islam   — tam też pod­stęp pro­wa­dzą­cy do zguby wszyst­kich łącz­nie z muzułma­na­mi.

Koran mówi jasno, że  

—  „nie ma więk­sze­go oszu­sta od Al­la­ha

oraz pokazu­je pro­ro­ka is­la­mu w ten sam spo­sób.

Dziś spo­śród wszyst­kich mu­zuł­ma­nów naj­więk­szy­mi kłam­ca­mi są Ara­bo­wie a wer­se­ty Ko­ra­nu dają jasno do zro­zu­mie­nia, że oszu­ki­wa­nie jest nie­od­łącz­ną czę­ścią is­la­mu.

Każdy pod­stęp, każda zbrod­nia, każdy gwałt i każdy akt ter­ro­ry­zmu ma swoje uspra­wie­dli­wie­nie w Ko­ra­nie,  —  gdyż każdy z mu­zuł­ma­nów jest „żoł­nie­rzem Al­la­ha”.

Do­brym przy­kła­dem jest al-ta­kiya (mu­zuł­mań­ska fi­lo­zo­fia oszu­stwa).

Gdy mu­zuł­ma­nie przy­jeż­dża­ją ma­so­wo do kra­jów nie-mu­zuł­mań­skich, tak długo jak nie ma ich wielu udają przy­ja­ciół ro­do­wi­tej spo­łecz­no­ści i nawet kry­ty­ku­ją islam,  —  lecz gdy jest ich wię­cej   — po­ka­zu­ją swoje praw­dzi­we twarze, po­ka­zu­ją że celem ich było zdo­by­cie za­ufa­nia na­iw­nych Europejczyków, po to aby ude­rzyć w nich z całą siłą,  gdy bę­dzie ich wię­cej.

Czę­stym przy­kła­dem jest kon­takt mu­zuł­ma­ni­na z chrze­ści­jan­ka­mi.

Mu­zuł­ma­nin zrobi ab­so­lut­nie wszyst­ko,  aby ode­rwać się dla niej od świa­ta isla­mu   — oraz wmó­wić jej i jej ro­dzi­nie, że chce się w pełni za­sy­mi­lo­wać do kul­tu­ry eu­ro­pej­skiej.

Jed­nak po ślu­bie ko­bie­ta musi za­ło­żyć chu­s­tę na głowę,  — jest szy­ka­no­wa­na aby przejść na islam   — a jej za­da­niem jest ro­dzić jak naj­wię­cej dzie­ci – już mu­zuł­ma­nów i jed­no­cze­śnie no­wych bo­jow­ni­ków o islam.

Wów­czas, —  we­dług nauk Ko­ra­nu oraz we­dług za­pew­nień Ko­ra­nu, że nie ma więk­sze­go oszu­sta od Al­la­ha   — taki mu­zuł­ma­nin jest bo­ha­te­rem,  gdyż osłabił in­no­wier­ców po­przez za­bra­nie im ko­bie­ty i spło­dze­nie z nią muzułmanów.

W ta­kiej sy­tu­acji jego wcze­śniej­sze wy­rze­ka­nie się is­la­mu jest al – ta­kiya, czyli jest jego re­li­gij­nym oszu­stwem,  za które —  we­dług Ko­ra­nu — na­le­ży mu się łaska Al­la­ha.

Koran – (8:30), (10:21), (2:225), (16:106).

W nie­któ­rych rze­czach zga­dzam się z Ame­ry­ką, —  a w in­nych nie —  lecz uważam,  że aku­rat w przy­pad­ku zmian spo­łe­czeń­stwa eu­ro­pej­skie­go pod kątem po­pu­la­cji mu­zuł­ma­nów CIA ma pełną rację.

Na­le­ży jed­nak zwró­cić uwagę na istot­ne fakty o któ­rym CIA Fact Book nie wspo­mnia­ło:

 • Otóż ter­ro­ryzm i fa­na­tyzm re­li­gij­ny jak naj­bar­dziej w is­la­mie ist­nie­ją, lecz CIA nie po­da­ło do wia­do­mo­ści, że jest on two­rzo­ny i pod­sy­ca­ny wła­śnie przez Ame­ry­kę

– cza­sem prze­ciw­ko Rosji, cza­sem z po­wo­du po­głę­bie­nia stre­fy wpły­wów, cza­sem z po­wo­du su­row­ców na­tu­ral­nych i upra­wy nar­ko­ty­ków — a innym razem z po­wo­du wzmoc­nie­nia Izra­ela po­przez de­sta­bi­li­za­cję kra­jów mu­zuł­mań­skich.

Także w is­la­mie jest spora dawka ter­ro­ry­zmu,  ale z dru­giej stro­ny nie ma na świe­cie więk­szych ter­ro­ry­stów niż CIA i MOS­SAD.  — (Chcę aby było jasne, że ja nie sta­ram się być stron­ni­czy. Jak tylko mówię jak jest.)

Ame­ry­ka bar­dzo do­brze zna na­tu­rę is­la­mu oraz śred­ni po­ziom wykształce­nia mu­zuł­ma­nów, dla­te­go pod­sy­ca­nie go dla wła­snych celów jest bar­dzo łatwe i przy­no­si do­cho­dy.

 • Islam nie jest re­li­gią jed­no­li­tą,   — co ozna­cza,  że jego wer­sja nie za­le­ży od Ko­ra­nu ale przede wszyst­kim od kul­tu­ry da­ne­go kraju.  — Z tego po­wo­du islam Ara­bów jest inny niż islam w Azji Cen­tral­nej.
 • Po trze­cie — kry­ty­ka ludzi a kry­ty­ka re­li­gii to dwie różne rze­czy. — Mam dobre zda­nie o Irań­czy­kach, —  choć nie o samym mo­de­lu Re­pu­bli­ki Islamskiej.
 • Ame­ry­ka bar­dzo dużo mówi na temat ter­ro­ry­zmu mu­zuł­ma­nów.  Zga­dzam się,  że taki ist­nie­je —  lecz z dru­giej stro­ny,  —  gdzie była Ame­ry­ka gdy Izra­el za­bi­jał li­bań­skie dzie­ci bom­ba­mi fos­fo­ro­wy­mi?
 • Każda akcja po­wo­du­je re­ak­cję.   — Naj­pierw CIA i MOS­SAD wy­sa­dzi­li dwie wieże w Nowym Jorku,  aby mieć wy­mów­kę do de­sta­bi­li­za­cji i ob­ra­bo­wa­nia kra­jów arab­skich pod przy­kryw­ką walki z ter­ro­ry­zmem.

— Potem usu­nę­li M.​ Gadaffie­go i S. Hus­sa­ina, któ­rzy byli wy­ma­rze­ni dla Eu­ro­py,  gdyż trzy­ma­li mu­zuł­ma­nów w kra­jach mu­zuł­mań­skich — a następnie stwo­rzy­li ISIS i za­la­li Eu­ro­pę mu­zuł­ma­na­mi pod szyl­dem „pomo­cy uchodź­com”.

— W ten wła­śnie spo­sób Ży­do-Ame­ry­ka i Ży­do-Bry­ta­nia za­bi­ja­ją świat arab­ski i Eu­ro­pę  —  a potem dzi­wią się skąd się biorą ter­ro­ry­ści.

Ro­zu­miem, że pol­scy par­ty­zan­ci pod­czas II Wojny Świa­to­wej też byli „terro­ry­sta­mi” dla­te­go, że wal­czy­li z „de­mo­kra­cją” wpro­wa­dzo­ną nam przez Niem­cy i Rosję?

 • Jest też oczy­wi­ście kwe­stia Pa­le­sty­ny  — czyli kraju, który nigdy nie na­padł na Za­chód ani nigdy nie gro­ził Za­cho­do­wi.

— Tym­cza­sem An­glia wdro­ży­ła Pa­le­sty­nę do swo­je­go im­pe­rium a potem sprze­da­ła ten kraj sy­jo­ni­stycz­nym żydom, któ­rzy wy­rzu­ci­li Palestyńczyków z ich wła­sne­go kraju.

Naj­lep­szym spo­so­bem na walkę z ter­ro­ry­zmem i za­pew­nie­nie po­ko­ju jest nie na­pa­da­nie na inne kraje.

Wąt­pię.  aby mu­zuł­ma­nie bu­dzi­li się rano i my­śle­li: — „kogo bę­dzie­my dziś nie­na­wi­dzić?   — Może Ame­ry­kę a może Izra­el lub An­glię”.  — Za­wsze jest jakiś powód.

Telewizyjni Żydzi mogą jechać na długie wakacje, dlatego że Białe kobiety są podstawowym źródłem niszczenia Białej cywilizacji.

Niekontrolowane, wyprane tolerancją, feminizmem i bezwarunkowym humanitaryzmem Białe kobiety stanowią ogromne zagrożenie dla społeczeństwa. (Na zdjęciu przyszłe seksualne niewolnice muzułmanów).

— „Cza­sem za­sta­na­wiam się,  czy w li­be­ral­nym świe­cie nie by­ło­by bezpiecz­niej dla ko­biet,  aby te cza­sem po­wstrzy­ma­ły się od gło­so­wa­nia?

Ta opcja gwa­ran­to­wa­łaby im więk­sze bez­pie­czeń­stwo,  gdyż ko­bie­ty są z na­tu­ry bar­dziej li­be­ral­ne,   — co ozna­cza,  że naj­pierw ich głosy otwierają gra­ni­ce a potem są one gwał­co­ne i wy­ko­rzy­sty­wa­ne wedle wła­sne­go ży­cze­nia przez ciem­ne ludz­kie śmie­ci.

— Tłu­ma­cze­nie tego ko­bie­tom nie ma jed­nak sensu,  gdyż gdyby mnie usłysza­ły chcia­ły­by spa­lić „szo­wi­ni­stę” na sto­sie.

Tak czy ina­czej uwa­żam mój po­mysł za do­sko­na­ły,  gdyż na­resz­cie kobiety mo­gły­by kon­tro­l­ować wła­sne po­chwy.”

Marcin Malik

Za­sta­nów­my się też czym w o­gó­le jest islam.

Na pod­sta­wie moich badań hi­sto­rycz­nych oraz badań nad mu­zuł­ma­na­mi dosze­dłem do wnio­sku, że   — słowo „allah” po­cho­dzi od an­tycz­ne­go pogańskie­go bó­stwa ozna­cza­ją­ce­go księ­życ – i stąd wła­śnie wziął się sym­bol is­la­mu – księ­życ.

Aby ide­olo­gia is­la­mu była bar­dziej sza­no­wa­na i miała swój po­etyc­ki i filozoficz­ny wy­dźwięk — Koran zo­stał czę­ścio­wo ścią­gnię­ty ze Sta­re­go Testamen­tu – i wła­śnie dla­te­go w Ko­ra­nie są te same przy­po­wie­ści,  które są w Bi­blii.

Prze­łom jed­nak na­stą­pił wraz z po­ja­wie­niem się Ma­ho­me­ta, który był przywód­cą woj­sko­wym,  choć także zbrod­nia­rzem wo­jen­nym, wy­jąt­ko­wo brutal­nym ty­ra­nem, gwał­ci­cie­lem i pe­do­fi­lem,   — i który po pod­bi­ciu Mekki i Me­dy­ny ogło­sił się „pro­ro­kiem od Boga” — oraz mówił, że —  wszyst­kie jego zbrod­nie dzie­ją się „za spra­wą Boga”.

W tam­tych cza­sach lu­dzie Mekki i Me­dy­ny uzna­li Ma­ho­me­ta za bluź­nier­cę lecz z dru­giej stro­ny każdy,  kto mu się sprze­ci­wił  —  był na­tych­miast skracany o głowę.

Ta­kich jak Ma­ho­met mogło być wię­cej   — a w samym XX wieku mógł być to Hi­tler czy Sta­lin,   — tylko,  że w XX wieku lu­dzie byli już le­piej wy­kształ­ce­ni i mieli więk­sze po­ję­cie o świe­cie, oraz przede wszyst­kim ani Hi­tler ani Sta­lin nie mógł skła­mać tak jak Ma­ho­met,  gdyż nie mieli oni do czy­nie­nia z głu­pi­mi Ara­ba­mi.

W Korei Płn na przy­kład „pro­ro­kiem Ma­ho­me­tem” jest każdy nowy „ukochany przy­wód­ca” i lu­dzie go na praw­dę czczą.

Ma­ho­met wniósł do Is­la­mu bar­ba­rzyń­stwo, dok­try­nę wo­jen­ną, fa­na­tyzm religij­ny i za­le­ga­li­zo­wał prze­stęp­stwa na tle sek­su­al­nym – bo sam tylko tyle po­tra­fił, a żeby lu­dzie go słu­cha­li i byli za­śle­pie­ni nową „re­li­gią” — kazał im się mo­dlić wła­śnie do księ­ży­ca – czyli po­gań­skie­go bożka „Al­la­ha”.

W cza­sach obec­nych islam stał się re­li­gią nie­pi­śmien­nych pa­stu­chów a ideologia is­la­mu służy po­li­tycz­nym przy­wód­com jako na­rzę­dzie do kontrolowa­nia tę­pych mas po­przez bez­gra­nicz­ne po­słu­szeń­stwo.

Poza tym islam bę­dzie za­wsze nisz­czył kul­tu­ry wyż­sze, gdyż sam w sobie jest ide­olo­gią ni­skie­go szcze­bla kul­tu­ro­we­go opar­tym na oszu­stwie.

Nawet same mo­dli­twy mu­zuł­mań­skie wy­glą­da­ją jak na­wo­ły­wa­nia do wojny i nie mam wąt­pli­wo­ści, że osoby od­po­wie­dzial­ne za im­port mu­zuł­ma­nów do Eu­ro­py oraz Eu­ro­pej­czy­cy za­kła­da­ją­cy ro­dzi­ny z mu­zuł­ma­na­mi — są wro­ga­mi kul­tu­ry eu­ro­pej­skiej.

Zazwyczaj eksperci dzielą muzułmanów na wiele grup religijnych i etnicznych lecz mój podział jest jeszcze prostszy.

Ja dzielę muzułmanów na dobrych i złych, bez znaczenia czy są to Sunnici czy Szyici.

Dobrzy muzułmanie to ci, którzy mieszkają w swoich krajach i nie ma dla mnie żadnego znaczenia,  jak bardzo cierpią z powodu choroby umysłowej o nazwie „islam”, jak traktują swoje kobiety i czy podrzynają gardła czy nie.

Tak długo jak są u siebie są „dobrymi muzułmanami”.

Druga kategoria to „źli muzułmanie”   — czyli ci, którzy mieszkają w Europie i ci którzy,  myślą o przyjeździe do Europy.

Nie ma też dla mnie znaczenia kim są i jak się zachowują.

Tak długo jak mieszkają w Europie są „złymi muzułmanami”.

Ja nie chcę budować kościołów w Arabii Saudyjskiej, nie chcę nawracać muzułmanów na chrześcijaństwo i nie chcę na nich napadać.

Ja tylko chcę,  aby mieszkali z dala od Europy,  a gdy będę chciał doświadczyć różnic kulturowych wiem gdzie ich szukać.

Mimo,  że mu­zuł­ma­nie pa­su­ją do Eu­ro­py jak pięść do oka  — to jest kilka rzeczy w któ­rych się z nimi zga­dzam.

Mu­zuł­ma­nie nie ak­cep­tu­ją Ży­dow­skie­go Po­rząd­ku Świa­ta, — mają świę­tą rację jeśli cho­dzi o ży­dow­ską bak­te­rię nisz­czą­cą cały świat oraz trzy­ma­ją swoje ko­bie­ty w rów­nym sze­re­gu.

W Is­la­mie,  —  tak samo jak w tra­dy­cyj­nym chrze­ści­jań­stwie — ist­nie­je bar­dzo pro­sty po­dział na role ko­bie­ty i męż­czy­zny bez fa­sze­ro­wa­nia mózgu ko­bie­ty bzdu­ra­mi, ta­ki­mi jak: fe­mi­nizm czy li­be­ra­lizm.

To są te rze­czy, które chrze­ści­ja­nie za­tra­ci­li,  gdyż Biały męż­czy­zna był na tyle głupi, że stwo­rzył sobie to­le­ran­cję i dał wła­dzę mięk­kim ko­bie­tom.

Z dru­giej stro­ny jest dla mnie nie­zro­zu­mia­łe   — dla­cze­go tak wiele europejskich ko­biet gło­su­je na par­tie, które ska­zu­ją Eu­ro­pę na mu­zuł­mań­ski wyrok śmier­ci.

Ma­so­we gwał­ty oraz trak­to­wa­nie ko­biet jak zwie­rząt wciąż nie prze­ko­nu­ją kobiet z Ho­lan­dii, An­glii, Szwe­cji czy Nie­miec  —  i dla­te­go podam przy­kład, który po­wi­nien dać eu­ro­pej­skim ko­bie­tom do my­śle­nia.

Ob­rze­za­nie ma­łych dziew­czy­nek jest sze­ro­ko prak­ty­ko­wa­ne w wielu kra­jach mu­zuł­mań­skich a po­le­ga ono na czę­ścio­wym lub cał­ko­wi­tym wy­cię­ciu narządów rod­nych bez żad­nych po­wo­dów me­dycz­nych i jest ono ro­bio­ne nożem, ży­let­ką czy nawet ka­wał­kiem po­tłu­czo­ne­go szkła.

In­ny­mi słowy   — mu­zuł­ma­nie na stałe oka­le­cza­ją ko­bie­ty w imię swo­jej głupoty, —  co pro­wa­dzi do wielu kom­pli­ka­cji zdro­wot­nych a cza­sem też i do śmier­ci.

We­dług or­ga­ni­za­cji Ter­res des Fem­mes, zaj­mu­ją­cej się ochro­ną ko­biet,

— na całym świe­cie mu­zuł­ma­nie i mu­rzy­ni oka­le­cza­ją około 200mln dziewczy­nek,   — w tym około 500.000 w samej Unii Eu­ro­pej­skiej, —  a kolejne 180.000 jest za­gro­żo­ne oka­le­cze­niem, — głów­nie w Niem­czech i we Fran­cji.

Przytłaczająca muzułmańska populacja

Pa­trząc na mapę Eu­ro­py ogar­nia mnie wiel­ki nie­po­kój dla­te­go,  że muzułmańska po­pu­la­cja ro­śnie w ogrom­nym tem­pie,  a już teraz muzułmańscy wro­go­wie kul­tu­ry eu­ro­pej­skiej są więk­szo­ścią w eu­ro­pej­skich sto­li­cach.

Obec­nie   — zwłasz­cza w kra­jach Eu­ro­py Za­chod­niej — pro­ble­mem nie są już tylko mu­zuł­mań­skie, prze­stęp­cze getta   — ale po­dwój­ne spo­łe­czeń­stwa, które są ska­za­ne na mrocz­ną eg­zy­sten­cję koło sie­bie.

Tym­cza­sem po­praw­ne po­li­tycz­nie rządy Eu­ro­py Za­chod­niej są bar­dziej zainte­re­so­wa­ne tym,  jak przy­podo­bać się mu­zuł­ma­nom,  niż wal­czyć z inwazją.

W Szwe­cji za­bro­nio­ne jest wy­wie­sza­nie szwedz­kiej flagi, w An­glii za­bro­nio­ne jest wy­wie­sza­nie flagi An­glii a w Danii nie można po­ka­zy­wać flagi duń­skiej, gdyż ob­ra­ża­ją one mu­zuł­ma­nów.

Z życia spo­łecz­ne­go są usu­wa­ne sym­bo­le chrze­ści­jań­skie aby nie ob­ra­żać muzuł­ma­nów   — a szko­ły post-bry­tyj­skie są zdo­mi­no­wa­ne przez ide­olo­gię isla­mu.

Każdy sprze­ciw w po­sta­ci walki o kul­tu­rę eu­ro­pej­ską pro­wa­dzi do roz­ru­chów, pod­pa­leń oraz gwał­tów uży­wa­nych jako na­rzę­dzie mu­zuł­mań­skiej wojny z Euro­pej­czy­ka­mi oraz z chrze­ści­jań­stwem.

Rząd „Wiel­kiej” Bry­ta­nii, aby uspo­ko­ić mu­zuł­ma­nów ze­zwo­lił na pa­tro­le szaria­tu oraz two­rzy usta­wę o tym,  jak wpro­wa­dzić prawo sza­ria­tu do ustawo­da­wstwa bry­tyj­skie­go,  aby to było „kom­pa­ty­bil­ne z kul­tu­rą brytyjską”.

Rząd Fran­cji pod­wyż­szył mu­zuł­ma­nom za­sił­ki, aby ci nie rzu­ca­li już kamienia­mi w ka­to­li­ków wy­cho­dzą­cych z ko­ścio­ła.

W Niem­czech uka­zał się nawet ar­ty­kuł w ma­ga­zy­nie o wy­cho­wa­niu dzie­ci, o tym, —  aby uwa­żać na blond włosy ro­dzi­ny,  gdyż mogą mieć one pra­wi­co­we po­glą­dy, na które nie ma miej­sca w nie­miec­kim spo­łe­czeń­stwie.

Mię­dzy­na­ro­do­wa, ży­dow­ska klika ko­mu­ni­stycz­nych pseu­do-in­te­lek­tu­ali­stów wy­cho­wa­ła mu­zuł­mań­skie po­two­ry w Eu­ro­pie wedle swo­jej dok­try­ny wojennej „dziel i rządź”.

Wraz z afry­ka­ni­za­cją, so­do­mi­za­cją oraz li­be­ra­li­zmem i fe­mi­ni­zmem używanymi jako broń so­cja­li­stów prze­ciw­ko kul­tu­rze i et­nicz­no­ści europejskiej   — Eu­ro­pa prze­cho­dzi do hi­sto­rii.

Sami mu­zuł­ma­nie nie kryją nawet swo­ich za­mia­rów pod­bo­ju Eu­ro­py i już powie­dzie­li, że   — we­dług nich pierw­szym mu­zuł­mań­skim kra­jem bę­dzie Dania,  gdyż duń­ski par­la­ment w po­ło­wie na­le­ży już do mu­zuł­ma­nów.

— Być może w tej kwe­stii aku­rat po­nio­sła ich fan­ta­zja,  lecz mu­zuł­ma­nie na pewno mają pod­sta­wy do ta­kiej opi­nii.

Bio­rąc pod uwagę wiel­ką imi­gra­cję mu­zuł­ma­nów, ogrom­ną licz­bę uro­dzeń w ro­dzi­nach mu­zuł­mań­skich i bar­dzo małą w ro­dzi­nach eu­ro­pej­skich, uwa­żam że ob­li­cze­nia mu­zuł­ma­nów są bar­dzo uczci­we.

Muzułmanin po lewo mówi: Islam domaga się śmierci dla homoseksualistów, brak wolności słowa, kobiety muszą zostać w domu i poddać się swoim mężom! Śmierć dla innowierców!

Kobieta po prawo odpowiada: jestem liberalna i on tak na prawdę nie ma tego na myśli.

Za­łą­czam więc ba­da­nia zro­bio­ne przez nie­za­leż­ną or­ga­ni­za­cję Pew re­se­arch, która usta­li­ła   — ja­kie­go wzro­stu po­pu­la­cji mu­zuł­mań­skiej mo­że­my się spodzie­wać do 2030 roku – jeśli Eu­ro­pej­czy­cy nie za­czną wal­czyć o Eu­ro­pę.

Dodam, że Pew Re­se­arch Cen­ter z sie­dzi­bą w Wa­szyng­to­nie to or­ga­ni­za­cja nie­do­cho­do­wa, która nie ma żad­ne­go związ­ku ze skraj­ną pra­wi­cą.

Ge­ne­ral­nie,  — w 2030 roku świa­to­wa po­pu­la­cja uro­śnie do 6.9 mld a po­pulacja mu­zuł­ma­nów uro­śnie do 26,4%.

Do 2030 roku 79 kra­jów bę­dzie miało 1 mln wię­cej mu­zuł­ma­nów.

W USA w 2030 roku po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów uro­śnie po­dwój­nie z 2,6mln w 2010 roku do 6,2mln w 2030.

W Eu­ro­pie w 2030 mu­zuł­mań­ska po­pu­lacja uro­śnie do 8% cał­ko­wi­tej populacji (a na mar­gi­ne­sie 2050 aż 10.2%)

Bar­dziej przej­mu­ją­ce są jed­nak dane na temat po­szcze­gól­nych kra­jów,  gdyż w 2030 roku mu­zuł­mań­ska po­pu­la­cja bę­dzie wy­no­si­ła:

 • Wiel­ka Bry­ta­nia 5.6mln,
 • Fran­cja 7mln,
 • Niem­cy 5.5mln,
 • Szwe­cja 1mln,
 • Ho­lan­dia 1.4mln,
 • Bel­gia 1,2mln,
 • Wło­chy 3,2mln,
 • Nor­we­gia 400tys,
 • Dania 300tys,
 • Gre­cja 700tys,
 • Au­stria 800tys,
 • Buł­ga­ria 1mln,
 • Hisz­pa­nia 1.9mln,
 • Ma­ce­do­nia 800tys,
 • Rosja 18.5mln,
 • Al­ba­nia 2.6mln,
 • Szwaj­ca­ria 660tys.

Oprócz tego śred­nia wieku mu­zuł­ma­nów w Eu­ro­pie — to 30 lat na­to­miast średnia wieku Eu­ro­pej­czy­ków —  to 40 lat.

Nie dziwi mnie więc fakt, że mu­zuł­ma­nie w An­glii wy­cho­dzą na ulice i krzy­czą w twarz małej gar­st­ce An­gli­ków (szyb­ko aresz­to­wa­nych za „ra­sizm”), że  —  ich dzie­ci i wnuki będą mu­zuł­ma­na­mi.

Jed­nak we­dług mojej opi­nii Eu­ro­pej­czy­ków nie wy­koń­czą mu­zuł­ma­nie,  ale ich sła­bość, apa­tia, tchó­rzo­stwo oraz przede wszyst­kim głu­po­ta.

Od Belga sły­sza­łem,  że taka sy­tu­acja jest nor­mal­na, — Ho­len­der mi oznaj­mił, żebym spoj­rzał ile zła uczy­nił ko­ściół ka­to­lic­ki, — An­glik wy­zy­wał mnie żarliwie od ra­si­stów przez całe pół go­dzi­ny —  a Niem­ka uzna­ła, że gwał­ty muzuł­ma­nów,  to nie za­wsze gwał­ty.

Zatem w Eu­ro­pie zde­ge­ne­ro­wa­nych, sła­bych, po­praw­nych po­li­tycz­nie tchó­rzy i idio­tów mu­zuł­ma­nie nie muszą nawet wal­czyć. 

— Wszyst­ko co muszą robić, to przy­by­wać i ro­dzić.

Bry­tyj­ska po­li­cja zo­sta­ła po­in­stru­owa­na,  aby uci­szać każ­de­go, kto jest krytycz­ny wobec is­la­mu dla­te­go,  że —  bry­tyj­ska eko­no­mia opie­ra się na handlu ropą a Ara­bia Sau­dyj­ska ma z Bry­ta­nią bar­dzo słod­ki układ w tej sprawie…… — za cenę is­la­mi­za­cji i gwał­tu na bry­tyj­skim na­ro­dzie.

Poza tym Sau­dyj­czy­cy wy­da­ją for­tu­ny w an­giel­skich skle­pach i wy­ku­pu­ją najdroż­sze nie­ru­cho­mo­ści w Lon­dy­nie.   — An­giel­ska klasa pra­cu­ją­ca nie ma dla bry­tyj­skie­go rządu żad­nej war­to­ści.

Na pod­sta­wie ze­bra­nych do­wo­dów do­sze­dłem do wnio­sku, że ogrom­na global­na po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów jest ogrom­nym za­gro­że­niem dla świa­ta i powin­na być ra­dy­kal­nie zre­du­ko­wa­na.

2.2mld mu­zuł­ma­nów w roku 2030 jest zu­peł­nie nie­po­trzeb­nych i moim zdaniem wy­star­czy­ło­by tylko 20mln — (muzułmańskim oczywiście – przyp. m.j) — w każdym kraju dla równowagi i podtrzymania kultury.

Jako przy­kład po­pu­la­cji kra­jów mu­zuł­mań­skich w roku 2030 podam Egipt (117mln), Ban­gla­desz (187mln), Pa­ki­stan (245mln), In­do­ne­zję (296mln), Iran (88mln), Tur­cję (88mln), Ni­ge­rię (117mln) oraz Indie

– które mimo,  że nie są kra­jem mu­zuł­mań­skim, —  to we­dług Pew Re­se­arch Cen­ter   — w roku 2030 po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów osią­gnie w tym kraju 240mln — a w 2050 w In­diach bę­dzie wię­cej mu­zuł­ma­nów niż w In­do­ne­zji, —  czyli aż 311mln.

Moim zda­niem w In­diach nie po­win­no być nawet jed­ne­go mu­zuł­ma­ni­na a w po­zo­sta­łych kra­jach, które wy­mie­ni­łem   — po­win­no być tylko tylu muzułmanów,  aby byli w sta­nie wal­czyć z ży­dow­skim Sza­ta­nem.

Jeśli po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów nie zo­sta­nie zre­du­ko­wa­na tak dra­stycz­nie, to jihad i sza­riat opa­nu­ją świat po­przez zwy­kłą bio­lo­gię;

—  i nie bę­dzie ta­kiej armii ani ta­kich bank­ste­rów, któ­rzy by­li­by w sta­nie powstrzy­mać la­wi­nę ji­ha­du.

Inną wer­sją przy­szło­ści jest, że   — Eu­ro­pej­czy­cy w końcu otwo­rzą oczy a następ­nie z po­mo­cą Izra­ela, Ame­ry­ki, Rosji, Indii i Chin   — usuną islam z powierzch­ni ziemi,   — co z kolei do­pro­wa­dzi do glo­bal­nej de­po­pu­la­cji.

Na za­koń­cze­nie mam pewną cie­ka­wost­kę dla naj­bar­dziej za­twar­dzia­łych libera­łów, le­wa­ków oraz wszyst­kich pro­mo­to­rów mul­ti­kul­tu­ra­li­zmu, któ­rzy nie widzą za­gro­że­nia w mu­zuł­mań­skiej imi­gra­cji do Eu­ro­py.

W 2010 roku glo­bal­na po­pu­la­cja mu­zuł­ma­nów li­czy­ła 1.6bln  — na­to­miast w 2030 licz­ba ta uro­śnie aż do   — 2.2mld   — czyli tylko w ciągu 20 lat uro­śnie o ko­lej­ne 600mln  —  i sta­no­wić bę­dzie aż 26% glo­bal­nej po­pu­la­cji.

Le­wac­two uważa, że nie ma żad­ne­go za­gro­że­nia,  dla­te­go wy­obra­żę sobie przez chwi­lę, że je­stem tak samo na­iw­ny jak oni i przyj­mę, że w 2030 roku 90% cał­ko­wi­tej po­pu­la­cji mu­zuł­ma­nów bę­dzie bar­dzo ko­chać kul­tu­rę europej­ską i chrze­ści­jań­stwo a tylko 10% bę­dzie nas nie­na­wi­dzić.

— Ozna­cza to więc, że nawet przy tak dzie­cin­nie na­iw­nych za­ło­że­niach Eu­ro­pę bę­dzie chcia­ło pod­bić „tylko” 220mln mu­zuł­ma­nów.

Teraz za­łóż­my,  że tylko 10% z 220mln nie­na­wi­dzą­cych nas mu­zuł­ma­nów prze­do­sta­nie się do Eu­ro­py,   — co ozna­cza,  że będą oni w sta­nie zbu­do­wać 22mln armię na na­szym kon­ty­nen­cie.

Za­ło­że­nia te są jed­nak nie­do­rzecz­ne,  gdyż wszy­scy mu­zuł­ma­nie w Eu­ro­pie sza­nu­ją tylko prawo Sza­ria­tu i wszy­scy „uwa­ża­ją krzy­żow­ców za świ­nie” 

— i dla­te­go we­dług Pew Re­se­arch   — w 2030 roku mu­zuł­ma­nie będą sta­no­wić już 58mln armię w Eu­ro­pie!

Do roku 2050 mu­zuł­mań­ska armia w Eu­ro­pie wzro­śnie do 71mln!!!

— „Gdy naród zapomina o kunszcie wojennym, — gdy jego religia jest kpiną,   — gdy cały naród staje się narodem zapatrzonym w pieniądz, — wówczas nadchodzą barbarzyńcy.”

Robert E. Howard

______________________

http://www.prawica.net/8108

Marcin Malik

Podróżnik do najbardziej odległych, czasem też niebezpiecznych regionów Azji. Prowadzi portal o podróżach www.kompas.travel.pl (link zewnętrzny)

Za; http://gazetawarszawska.com/judaizm-islam/6196-muzulmanie-czyli-kulturowego-ubogacenia-europy-czesc-druga

Muzułmanie czyli kulturowego „ubogacenia” Europy część druga … (oraz segregacja rasowo-kulturowa w celu ochrony Białego społeczeństwa).

czytaj część pierwszą: Murzyni, czyli kulturowego „ubogacenia” Europy

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii CZASY OSTATECZNE, EKUMENIZM, Islam, Judaizacja Kościoła, JUDAIZM - ŻYDZI, KARY I ZNAKI BOŻE, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, MASONERIA, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, Prawda o islamie, Satanizm, Sobór Watykański II, Społeczno - polityczna, WALKA Z KOŚCIOŁEM, WOJNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.