100 lecie Objawień w Fatimie. – Zmierzch kościoła. #1

Zmierzch kościoła. #1.

19 września 1846 roku w La Salette (Francja) Matka Boska objawiła, że

—  “Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta… kościół będzie w swym zmierzchu.”

W 100 lecie objawień w Fatimie przypominamy nasz artykuł z 2016 roku który wnikliwie opisuje całą problematykę przeszłych i obecnych religijnych zmian..

“Kiedy pasterz zamienia się w wilka pierwszym obowiązkiem wiernych jest samoobrona.”

Niniejszy artykuł jest próbą opisania problematyki tego co stało się z kościołem katolickim na przestrzeni ostatnich 50 lat i konsekwencjom cywilizacyjnym jakie to rodzi. Nie jest to krytyka dla samej krytyki ale wgląd w realne zdarzenia,  które tłumaczą wiele z dzisiaj obserwowanych zjawisk.

Kościół ten przeszedł w trakcie ostatnich 50 lat —  można by rzec — największe w swojej historii przeobrażenie, które kompletnie zmieniło jego charakter.

Co   więcej,   zmiany te przeszły niemalże bez echa w świadomości wiernych, — niemniej jednak prowadząc do wielu krytycznych reperkusji obserwowanych w dzisiejszym życiu.

Analiza tych zmian i krytyczne spojrzenie na zdarzenia historyczne Kościoła pozwolą nam odpowiedzieć na wiele nurtujących pytań o jego obecne losy i przyszłość.

Nic co dzieje się na masową skalę w kulturze nie jest dziełem przypadku.

XX   wiek   jest   wiekiem   zmiany w nowy globalny system,  w którym religia ma  odegrać kluczową rolę, dlatego analiza fundamentu zachodniej cywilizacji jest tak ważna.

Konsekwencje tych zmian będą bowiem miały wpływ na cały świat i wszystkich ludzi   — i tych wierzących i niewierzących,   — oraz religijne jak i świeckie instytucje.

Religia bowiem jest centrum wokół którego od tysiącleci formułowały się kultury i cywilizacje.

Nie znane są w historii świata żadne cywilizacje, które rozwinęły się bez tego fundamentu.

Tym samym wszelkie próby sztucznego oddzielania religii od innych sfer życia są absurdem.

Czy chcemy tego czy nie wszystkie aspekty rzeczywistości przenikają się prowadząc do historycznie istotnych zmian w całym spektrum naszego życia.

Ignorancja w kwestii religii nie jest więc rozsądna jeśli chcemy mieć wgląd w realia naszego świata, a tym bardziej jeśli chcemy analizować jego przyszłe zmiany.

Nadchodząca zmiana.

Na przestrzeni XVIII i XIX wieku miała miejsce seria uznanych przez Kościół Katolicki objawień opisujących to co ma się z nim wydarzyć w niedługiej przyszłości.

Jak wszelkie czarne przepowiednie zostały one jednak zepchnięte na bok jako odległa sprawa i historia toczyła się dalej swoim torem.

19 września 1846 roku w La Salette (Francja) Matka Boska objawiła, że

—  “Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta… kościół będzie w swym zmierzchu.”

Przepowiednia jest niezwykle ciekawa i precyzyjna w swym przesłaniu i publikujemy ją w całości poniżej aby dalsze analizy były bardziej jasne.

— Melanio, to, co mówię tobie teraz, nie pozostanie na zawsze tajemnicą: możesz to podać do publicznej wiadomości w roku 1858.

— Księża, słudzy mego Syna, księża, z powodu złego życia, lekceważącego i bluźnierczego sprawowania świętych Tajemnic, z powodu zamiłowania do pieniędzy, zamiłowania do zaszczytów i przyjemności, księża stali się ściekiem nieczystości.

Tak duchowni zasługują na pomstę i pomsta zawisła nad ich głowami.

—  Biada   księżom i osobom Bogu poświęconym, które swą niewiernością i złym życiem krzyżują na nowo mego Syna!

—  Grzechy osób Bogu poświęconych wołają do Nieba i przyzywają pomstę,   i   oto pomsta czeka u ich drzwi, ponieważ nie ma nikogo, kto by błagał o miłosierdzie i przebaczenie dla ludu, nie ma już dusz szlachetnych, nie ma już osób godnych złożyć niepokalaną Ofiarę Przedwiecznemu dla uproszenia łaski dla świata.

Bóg przygotowuje uderzenie, jakiego jeszcze nie było.

Biada mieszkańcom ziemi! Miara gniewu Bożego wyczerpuje się i nikt nie będzie mógł uciec spod tylu nieszczęść, które spadną wszystkie naraz.

Przełożeni, przewodnicy Ludu Bożego, zaniedbali modlitwę i pokutę i szatan zaciemnił ich umysły;   — stali się oni tymi błędnymi gwiazdami, które starodawny diabeł strąci swym ogonem na zatracenie.

Bóg   dopuści, by starodawny wąż zasiał podziały między panującymi we wszystkich społeczeństwach i we wszystkich rodzinach; ludzie będą znosili udręki fizyczne i moralne:

—   Bóg pozostawi ich samym sobie i ześle kary, które będą następować jedne po drugich przez ponad 35 lat.

Społeczeństwo jest w przededniu klęsk i wielkich wydarzeń. Trzeba się spodziewać, że nadchodzi czas, kiedy rządy obejmie żelazna rózga i kiedy się będzie piło z kielicha gniewu Bożego.

Niech namiestnik mego Syna, Najwyższy Pasterz Pius IX, nie opuszcza Rzymu po roku 1859, lecz niech będzie mocny i prawy i niech walczy bronią wiary i miłości: Ja będę z nim.

Niech   nie  ufa Napoleonowi; jego serce jest podwójne, a kiedy zechce być naraz papieżem i cesarzem, szybko Bóg odwróci się od niego. 

— On   jest   jak   ten   orzeł,  który chcąc ciągle wzbijać się w górę, spadnie pod mieczem, którego sam chciał użyć, by zmusić ludy do uznania jego wielkości.

Italia zostanie ukarana za swą pyszną chęć zrzucenia jarzma Pana nad pany; również ona zostanie wciągnięta w wojnę;   — krew będzie płynąć ze   wszystkich   stron,   kościoły  zostaną zamknięte lub sprofanowane; — księża, zakonnicy zostaną wypędzeni, będą zabijani, i to zabijani śmiercią okrutną.

Wielu porzuci wiarę, a liczba księży i zakonników, którzy wyrzekną się prawdziwej religii, będzie wielka;   — między nimi znajdą się i biskupi.

Niech papież strzeże się tych, którzy będą czynić cuda, albowiem przyszedł czas, kiedy najbardziej zdumiewające zjawiska będą się wydarzać na ziemi i w powietrzu.

W roku 1864 Lucyfer, a z nim wielka liczba demonów, zostanie wypuszczony z piekła.

— Krok po kroku obalą oni wiarę nawet u osób poświęconych Bogu i tak je zaślepią, że wyjąwszy przypadki szczególniejszej łaski, te osoby przejmą się duchem złych aniołów; — wiele domów zakonnych całkowicie straci wiarę i doprowadzi do zguby wiele dusz.

Złe książki zaleją świat i duchy ciemności wszędzie rozszerzać będą powszechne   rozluźnienie   w   tym wszystkim, co dotyczy służby Bożej; — będą one miały wielką władzę nad naturą; powstaną kościoły w służbie złych duchów.

Będą one przenosić ludzi z miejsca na miejsce, nawet duchownych, ponieważ nie będzie nimi powodować dobry duch Ewangelii, który jest duchem pokory, miłości i gorliwości ku chwale Boga.

Będzie się wskrzeszać zmarłych i sprawiedliwych  —  (to znaczy, że ci zmarli będą przyjmować postać dusz sprawiedliwych, które żyły na ziemi, aby tym lepiej zwodzić ludzi;

— ci pozornie wskrzeszeni zmarli, którzy nie będą niczym innym, jak tylko  demonami pod ich postacią, będą głosić inną Ewangelię, sprzeczną z prawdziwą Ewangelią Jezusa Chrystusa, będą negować istnienie Nieba, także istnienie piekła.

Wszystkie te dusze będą się ukazywać jako zjednoczone ze swymi ciałami).

Na każdym miejscu będą się działy zjawiska niezwykłe, ponieważ prawdziwa wiara wygasła i fałszywe światło oświeca świat.

Biada tym książętom Kościoła, którzy będą zajęci jedynie gromadzeniem bogactw, dbałością o swój autorytet i pyszną dominacją.

Namiestnik mego Syna będzie musiał wiele wycierpieć, ponieważ na jakiś czas Kościół zostanie poddany wielkim prześladowaniom;   — będzie to czas ciemności. Kościół będzie przechodził straszliwy kryzys.

Gdy święta wiara Boża zostanie zapomniana, każdy będzie chciał kierować się własnym widzimisię i być wyższym od podobnych sobie.

— Będzie się lekceważyć władze cywilne i kościelne. Porządek i wszelka sprawiedliwość zostaną podeptane.

— Będzie się widziało tylko zabójstwa, nienawiść, zawiść, kłamstwo i niezgodę, bez miłości ojczyzny i bez miłości rodziny.

Ojciec święty wiele ucierpi.   Ja będę z nim aż do końca, aby przyjąć jego ofiarę.  

— Źli  będą   po wielekroć godzić na jego życie, lecz nie zdołają mu zaszkodzić.   — Ale ani on, ani jego następca nie ujrzą triumfu Kościoła Bożego.

Wszystkie władze świeckie będą miały ten sam zamysł —  a mianowicie obalenia   i   unicestwienia wszelkiego pierwiastka religijnego, aby zrobić miejsce dla materializmu, ateizmu, spirytyzmu i wszelkiego rodzaju występków.

W   1865   roku   ujawnią   się   haniebne sprawy na miejscach świętych; — w klasztorach gnić będą kwiaty Kościoła i szatan stanie się królem serc.

Ci, którzy stoją na czele wspólnot zakonnych, niech będą ostrożni w przyjmowaniu zgłaszających się do klasztoru, ponieważ demon użyje całej swej złośliwości, aby wprowadzić do zakonów ludzi oddanych grzechowi, gdyż nieład i zamiłowanie do rozkoszy cielesnych rozszerzą się po całej ziemi.

Francja, Włochy, Hiszpania i Anglia zostaną ogarnięte wojną, krew będzie płynęła ulicami.   — Francuz będzie walczył z Francuzem, Włoch z Włochem, a potem nastąpi wojna powszechna, która będzie straszliwa.

Przez pewien czas Bóg jakby zapomni o Francji i o Włoszech, ponieważ nie zna się już tam Ewangelii Jezusa Chrystusa.   — Źli będą wykazywać całą swoją przewrotność; — ludzie będą się zabijać i masakrować nawzajem nawet po domach.

Na pierwsze uderzenie ognistego miecza Bożego góry i cała natura zadrżą z przerażenia, ponieważ występki i zbrodnie ludzkie przebijają sklepienie nieba.

Paryż zostanie spalony, a Marsylia pochłonięta; — wiele wielkich miast zostanie zburzonych i pochłoniętych w trzęsieniach ziemi; — będzie się zdawało, że wszystko jest stracone; — będzie się widziało tylko zabójstwa, będzie się słyszało tylko szczęk broni i bluźnierstwa.

Sprawiedliwi będą cierpieć wiele;  —   ich modlitwy, uczynki pokutne i łzy sięgną aż do Nieba i cały lud Boży będzie błagał o przebaczenie i miłosierdzie, i będzie prosił o moją pomoc i wstawiennictwo.

Wtedy Jezus Chrystus, w akcie swej sprawiedliwości i swego wielkiego miłosierdzia wobec sprawiedliwych, rozkaże swym aniołom, by wszyscy Jego wrogowie zostali wydani na śmierć.

Nagle prześladowcy Kościoła Jezusa Chrystusa i wszyscy ludzie oddani grzechowi zginą i ziemia stanie się jakby pustynią.

Wtedy nastanie pokój i pojednanie Boga z ludźmi. Ludzie będą służyć Jezusowi Chrystusowi, czcić Go i wysławiać;   — wszędzie zakwitnie miłość.

Nowi władcy będą prawą ręką Kościoła św., który będzie silny, pokorny, pobożny, ubogi, gorliwy i naśladujący cnoty Jezusa Chrystusa.

Ewangelia będzie głoszona wszędzie i ludzie będą czynili wielkie postępy w wierze, ponieważ zapanuje jedność między sługami Jezusa Chrystusa, a ludzie będą żyli w bojaźni Bożej.

Ten pokój pomiędzy ludźmi nie będzie trwał długo.   — Dwadzieścia pięć lat obfitych urodzajów sprawi, iż ludzie zapomną, że grzechy ludzkie są przyczyną wszystkich kar, które spadają na ziemię.

Poprzednik Antychrysta z wojskami z wielu narodów wystąpi do walki z prawdziwym Chrystusem, jedynym Zbawicielem świata; — rozleje on wiele krwi i będzie chciał zniszczyć kult Boga, aby jego samego za boga uznano.

Ziemia zostanie nawiedzona różnego rodzaju plagami (niezależnie od zarazy i głodu, które srożyć się będą powszechnie).

— Będą wojny, aż do wojny ostatniej, rozpętanej przez dziesięciu królów Antychrysta, mających te same zamiary i będących jedynymi władcami świata.

Zanim   to  nastąpi, będzie panował na świecie pewnego rodzaju fałszywy pokój;   — nie  będzie się myślało o niczym więcej, jak tylko żeby się bawić;  — źli będą sobie pozwalać na wszelkiego rodzaju grzechy;

— lecz dzieci świętego Kościoła, dzieci wiary, moi prawdziwi naśladowcy, będą wzrastali w miłości Bożej i w cnotach, które mi są najdroższe.

Szczęśliwe dusze pokorne, prowadzone przez Ducha Świętego! Będę walczyć wraz z nimi, aż dojdą do pełni wieku.

Natura domaga się pomsty na ludziach i drży z przerażenia w oczekiwaniu tego, co musi przyjść na ziemię skalaną zbrodniami.

Drżyjcie, ziemio i wy, co oświadczacie, iż jesteście sługami Jezusa Chrystusa, a wewnątrz adorujecie samych siebie; — drżyjcie, gdyż Bóg wyda was swemu nieprzyjacielowi, albowiem miejsca święte uległy zepsuciu;   — wiele klasztorów to nie są już domy Boga, lecz pastwiska Asmodeusza i jego służalców.

W tym właśnie czasie narodzi się Antychryst z hebrajskiej zakonnicy, z fałszywej dziewicy, pozostającej w bliskiej łączności ze starodawnym wężem, władcą i nauczycielem nieczystości;   — jego ojcem będzie biskup.

Rodząc się będzie on bluzgał bluźnierstwami, będzie miał zęby, słowem będzie to wcielony szatan.

— Będzie wydawał przerażające okrzyki, będzie czynił cuda, będzie się żywił tylko nieczystościami.   — Będzie on miał braci, którzy chociaż nie będą wcielonymi demonami, będą jednak synami zła.

— W wieku 12 lat staną się znani z wielkich zwycięstw jakie odniosą; wkrótce każdy z nich obejmie dowództwo armii wspomaganych przez legiony z piekła.

Przemienią się pory roku,   — ziemia zacznie rodzić tylko złe plony, gwiazdy utracą regularność swych ruchów, księżyc będzie świecił zaledwie nikłym czerwonawym światłem, woda i ogień spowodują konwulsyjne poruszenia kuli ziemskiej i straszliwe trzęsienia ziemi, które będą pochłaniać góry i miasta.

Rzym utraci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta.

Demony powietrzne wraz z Antychrystem będą czynić wielkie znaki na ziemi i na niebie, a ludzie będą się stawać coraz bardziej przewrotni.

Bóg   jednak będzie się troszczył o swoje wierne sługi i o ludzi dobrej woli; — Ewangelia będzie głoszona wszędzie, wszystkie ludy i wszystkie narody poznają prawdę!

Zwracam się z naglącym apelem do Ziemi, wzywam prawdziwych uczniów Boga żyjącego i królującego w Niebie, jedynego i prawdziwego Zbawcy ludzi, wzywam prawdziwych naśladowców Chrystusa, który stał się człowiekiem;

—  wzywam moje dzieci, moich prawdziwych czcicieli, tych, którzy oddali mi siebie, bym ich doprowadziła do mego boskiego Syna, tych, których niosę, by tak rzec, w swoich ramionach, tych, którzy żyją moim duchem;

— wzywam wreszcie apostołów czasów ostatnich , wiernych uczniów Jezusa Chrystusa, którzy żyli pogardzając światem i samymi sobą, w ubóstwie i pokorze, w zapomnieniu i milczeniu, w modlitwie i umartwieniu, w czystości i zjednoczeniu z Bogiem, w cierpieniu i nieznani światu.

Nadszedł czas, aby się ukazali i nieśli światło światu.

Idźcie i ukażcie się, jako moje umiłowane dzieci. Ja jestem z wami i w was, aby wasza wiara była światłością, która będzie was oświecać w tych dniach nieszczęśliwych.

Niech wasz zapał wzbudzi w was głód czci i chwały Jezusa Chrystusa!

Walczcie, dzieci światłości, nieliczni, lecz świadomi, bo oto czas czasów, koniec ostateczny!

Kościół będzie w upadku, świat w zamęcie. Lecz oto Henoch i Eliasz, pełni Ducha Bożego! Będą oni przemawiać z mocą Bożą i ludzie dobrej woli uwierzą w Boga i wiele dusz dozna wzmocnienia.

Dzięki mocy Ducha Świętego dokonają oni wielkich rzeczy i potępią diaboliczne błędy Antychrysta!

Biada mieszkańcom ziemi! Będą krwawe wojny i nędza, pomory i zaraźliwe choroby, będą spadały przerażające grady zwierząt, pioruny, które będą wstrząsać miastami, trzęsienia ziemi, pochłaniające całe kraje.

— Będą się rozlegać głosy w powietrzu, ludzie będą bić głową o mur, wzywając śmierci a śmierć przysporzy im jeszcze cierpienia. Krew będzie płynąć zewsząd.

Któż mógłby to pokonać, gdyby Bóg nie skrócił czasu próby?

Krwią, łzami i modlitwami wiernych Bóg da się przejednać.

— Henoch i Eliasz zostaną skazani na śmierć, pogański Rzym zniknie, spadnie ogień z nieba i pochłonie trzy miasta.

Cały świat ogarnie przerażenie i wielu da się uwieść, ponieważ nie oddawali boskiej czci prawdziwemu Chrystusowi żyjącemu wśród nich.

Nadszedł czas. Słońce traci blask, sama tylko wiara żyć będzie!

Oto czas, przepaść się otwiera. Oto król królów ciemności, oto Bestia ze swymi poddanymi, ogłaszająca się zbawicielem świata.

Wzniesie się z pychą w powietrze, aby dotrzeć aż do nieba,   — ale straci swą moc pod tchnieniem Michała Archanioła,  

—  runie na dół, a ziemia, która od trzech dni znajdować się będzie znajdować w nieustannych wstrząsach, otworzy swe łono pełne ognia i Bestia zostanie wtrącona, na zawsze, wraz ze swoimi zwolennikami, w wiekuiste otchłanie piekła.

Wtedy woda i ogień oczyszczą ziemię i pochłoną wszystkie dzieła ludzkiej pychy, i wszystko zostanie odnowione: Bogu wszystko będzie służyć. Jemu oddawać będzie chwałę.

(WYDAWNICTWO ANTYK MARCIN DYBOWSKI, wydanie I, Komorów 1997
(Jest to tłumaczenie tekstu sekretu powierzonego przez Najświętszą Dziewicę Melanii
Calvat 19 września 1846 r., który został opublikowany 15 listopada 1879 r. z „Imprimatur”
biskupa diecezji Lecce /Włochy).)

Przepowiednia sama z siebie nie jest trudna do jednoznacznego określenia.

Właściwie nie ma sensu dodawać jakiegokolwiek komentarza.

Kościół katolicki zawsze przechodził przez różne fale wzlotów i upadków.

W historii bowiem kościoła było ponad czterdziestu antypapieży, którzy na różne sposoby niszczyli od środka całą instytucję.

Stąd powstał dogmat, iż jeśli papież popełnia herezję to automatycznie przestaje być papieżem.

To samo tyczy się biskupów czy jakakolwiek osoby w hierarchii kościoła.

(Encyklopedia katolicka. “Herezja”, 1914, vol 7, s. 261).

Opisane w tym tekście zmiany odnoszą się jednak do spraw ostatecznych, powtarzając   wiele   motywów  zawartych w Apokalipsie św. Jana, które w taki sposób zdestabilizują życie na ziemi, iż będzie ono niemalże niemożliwe.

To co jednak ciekawe,  to umieszczenie tego tekstu w obecnym czasie.

Jak wskazuje proroctwo   po 1989 roku nastąpiło 25 lat tymczasowego, fałszywego   pokoju, który kończyć się będzie w 2014 roku prowadząc do wojen   wprowadzających   na końcu Antychrysta.

Co ciekawe    idealnie łączy się to z trendami strategicznymi wielu analityków.

AltaVendita i trzy wojny światowe.

W   okresie   pomiędzy   Objawieniem   a  publikacją przepowiedni La Salette —  w ręce Kościoła Katolickiego we Włoszech dostały się tajne dokumenty Alta Vendita   najwyższej loży masońskiej Karbonariuszy.

Dokumenty obejmowały 26 lat (1820-1846) działań tej rewolucyjnej organizacji.

W 1861 roku Pius IX potwierdził autentyczność tych dokumentów.

Dokumenty te są instrukcjami,  w jaki sposób społeczeństwo jak i kościół mają na przestrzeni lat, a nawet dziesięcioleci być poddawani zmianom, by w powolnym procesie coraz bardziej odzwierciedlali ultra liberalne doktryny masonerii.

Plan nie był obliczony na drastyczne działania organizowane w tamtym czasie przez przywódcę Wenty Giuseppe Mazziniego   (ponieważ krew męczenników wzmacnia Chrześcijan) ale demoralizację i powolne, wielopokoleniowe zmiany.

Dokument stwierdza, że

“Papież, kimkolwiek by on nie był, nigdy nie będzie przynależał do tajnych stowarzyszeń.

Zadaniem tajnych stowarzyszeń jest w pierwszej kolejności przyjść do kościoła by go podbić wraz z papieżem.

Praca,  którą podejmujemy, nie jest pracą na dzień, miesiąc czy rok.

— Może ona trwać latami, być może cały wiek, jednak w naszych szeregach żołnierz umiera a walka trwa dalej.

Nie chcemy pozyskać papieży dla naszej sprawy, by byli wyznawcami naszych ideałów, i promotorami naszych idei.  

— Bez względu na kierunki zmian to byłoby absurdalnym marzeniem.

Gdyby, —  dla przykładu,    — kardynałowie lub prałaci pozyskali w jakiś sposób   z   własnej   woli  lub niespodziewanie część naszych sekretów,  to nie było by to w żadnym względzie zachętą,  by wynieść ich na Stolicę Piotrową.

To wyniesienie by nas zniszczyło.   — Sama ambicja doprowadziłaby ich do apostazji.   — Żądza władzy zmusiła by ich do poświęcenia nas.

—  To   o  co musimy zabiegać, poszukiwać i oczekiwać, jak żydzi oczekują mesjasza, to papież podłóg naszych oczekiwań.”

Tym samym sformułowany około 1822 r., zawiadywany z Londynu plan (materiały Piccolo Tigre) polegał na powolnej infiltracji Kościoła przez masonerię,   pozyskiwanie przez dobrą reputację stanowisk w  hierarchii   kościoła   oraz   edukację  nowych księży, którzy w niedługim czasie staną się częścią całej instytucji.

— ”Chcecie,  by zniknęli tyrani i ciemiężyciele;   — zastawcie pułapki — jak Szymon Barjona [Piotr]  —  w  zakrystiach, seminariach i zakonach, a nie na dnie morza:   — jeżeli  nie będziecie się spieszyć, obiecujemy wam połów cudowniejszy od jego.”

czytamy w instrukcjach.

Ideały   masonerii   przesiąkną   do   seminariów   i staną się ideałami księży: przyszłych biskupów i papieży.

“Niech księża maszerują pod waszym sztandarem wierząc, że maszerują pod sztandarem Stolicy Apostolskiej. […]   — Rybak łowiący ryby stanie się rybakiem ludzi.

Zgromadzicie się wokół Tronu Apostolskiego jako jego przyjaciele.

Zrealizujecie rewolucję w tiarze i habicie, maszerując z krzyżem i pod sztandarem rewolucji, którą wystarczy jedynie lekko wzniecić by wybuchła w czterech krańcach świata.” 

***

“Podejmiemy demoralizację na masową skalę:   — demoralizację ludzi realizowaną przez księży oraz demoralizację księży realizowaną przez nas;   — demoralizację,  która pewnego dnia pozwoli nam na złożenie kościoła do jego grobu.”

Jak widać celem masonerii było przekształcenie kultury w taki sposób, by wytworzyła papieża i hierarchów zabiegających o wprowadzenie liberalnej wersji katolicyzmu.

Mają oni żyć cały czas w przeświadczeniu, że są katolikami, jednocześnie wyznając ultra liberalne poglądy masonerii, by realizować jej rewolucję pod własnym sztandarem.

Skrajny liberalizm, komunizm czy inne ruchy uformowane przez masonerię były zawsze atakowane i co najważniejsze były łatwo identyfikowane przez ogół społeczeństwa i hierarchię kościoła jako niebezpieczne.

Natomiast liberalne chrześcijaństwo, mimo, iż zawiera dokładnie te same cechy     jest formą, która ekspandowała bez silnego sprzeciwu infekując hierarchię, księży i ogół społeczeństwa,  tworząc dobrych ludzi walczących w złej sprawie.

Kolejnym ważnym dokumentem jest korespondencja przywódcy Karbonariuszy, Giuseppe Mazziniiego z   na tamte czasy „papieżem” masonerii   Albertem Pike.

W 1871 roku papież Masonerii, opisał w liście scenariusz wdrożenia trzech głównych konfliktów światowych.

Albert Pike do Giuseppe Mazziniego 15 czerwiec 1871:

“Pierwsza wojna światowa musi być zaprowadzona w celu umożliwienia  illuminatom   obalenie   władzy caratu w Rosji i uczynienie tego kraju twierdzą ateistycznego komunizmu.

Rozbieżności spowodowane przez “agentów” pomiędzy Brytyjczykami a germańskim Imperium zostaną  wykorzystane do podsycenia wojny.

Pod koniec wojny, komunizm zostanie zbudowany i wykorzystany w celu zniszczenia innych rządów oraz w celu osłabienia religii “.

“II wojna światowa musi być zaprowadzona przez wykorzystanie różnic między faszystami i syjonistami politycznymi.

— Ta wojna musi być przeprowadzona tak,  aby nazizm został zniszczony a syjonizm polityczny był wystarczająco silny, —  aby mógł utworzyć  suwerenne państwo Izrael w Palestynie.

W czasie II wojny światowej, międzynarodowy komunizm musi stać się wystarczająco silny, aby zrównoważyć chrześcijaństwo, które byłoby następnie ujarzmione i trzymane na smyczy,    — aż do czasu, gdy będziemy potrzebowali go w stworzeniu ostatecznego społecznego kataklizmu”.

“Trzecia Wojna Światowa musi być zaprowadzona przez wykorzystanie różnic spowodowanych przez “agentów” pomiędzy politycznymi syjonistami a przywódcami świata islamskiego.

Wojna musi być prowadzona w taki sposób, aby Islam (muzułmański Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie siebie zniszczyły.

Tymczasem inne kraje,  —  po raz kolejny w tej kwestii podzielone  — będą zmuszone do walki, aż do całkowitego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego i ekonomicznego …

— Wyzwolimy nihilistów i ateistów, aby sprowokować potężny kataklizm społeczny, który w całym swoim horrorze ukarze wszystkim narodom efekt absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawej zawieruchy.

Wtedy wszędzie, obywatele, zmuszeni bronić się przeciwko mniejszościom rewolucjonistów,   — zniszczą / eksterminują tych niszczycieli cywilizacji.

Lud   rozczarowany   chrześcijaństwem,   którego deistyczny duch od tego momentu   zatraci   swój  kompas   i   kierunek,  pożądając ideału, ale nie wiedząc,  gdzie skierować swoją cześć / adorację,

— otrzyma prawdziwe światło za pośrednictwem powszechnej manifestacji czystej doktryny Lucyfera, odkrytej wreszcie na pełen widok publiczny.

Ta manifestacja wyniknie z ogólnego ruchu reakcyjnego, który powstanie po zniszczeniu   chrześcijaństwa i ateizmu, — zarówno podbitych i  zeksterminowanych w tym samym czasie.”

Widzimy więc, że dwa walczące ze sobą kościoły (ponieważ masoneria jest religią) w tym samym okresie publikowały niemalże tą samą historię przyszłych   wydarzeń,   przy czym Kościół Katolicki uważał, iż są to objawienia, które muszą nadejść jako wola Boga,   natomiast masoneria uważała,   że   jest   to   plan,  który należy wbrew Bogu wprowadzić w życie aby ustanowić swój porządek.

Istnieją przez to w literaturze poruszającej te zagadnienia dwa kompletnie przeciwne punkty widzenia na to,  co się obiektywnie rzecz biorąc dzieje.

Pierwsza grupa oczekuje na realizację przepowiedni,   natomiast druga wdraża ją w życie.

Mamy zatem przepowiednię albo plan, który się ziszcza w świecie materialnym.

Bez względu jednak na tę różnicę widzimy zarysowujący się scenariusz zmian w Kościele Katolickim,     długofalowy   plan,   który   w kilka kolejnych dekad przyniósł pierwsze poważne owoce w postaci masowych zmian.

c.d.n.

_____________________

PrisonPlanet.pl
Polska
2016-05-20

Za; http://www.prisonplanet.pl/kultura/zmierzch_kosciola_1,p1044256576

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Antychryst, CZASY OSTATECZNE, FATIMA, KARY I ZNAKI BOŻE, Kościół i masoneria, La Salette, MASONERIA, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, OBJAWIENIA - PROROCTWA, Społeczno - polityczna, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.