Masoneria i spiskowa teoria dziejów – dr Dariusz Ratajczak

Tekst jest fragmentem książki „Tematy niebezpieczne”, wydanym w Opolu w 1999 roku zbiorze esejów historycznych. Autor był niezależnym historykiem nie bojącym się mówić prawdy, przez co stracił pracę na Uniwersytecie Opolskim. Zmarł w podejrzanych okolicznościach w czerwcu 2010 roku.

Historia nigdy nie była wolna od spisków. Spiski bowiem immanentnie  zwią- zane są z żądzą władzy, spisków itd. Tym najmniej, mimo ponawianych prób, nie one na przestrzeni dziejów – do pewnego momentu – wyznaczały ich bieg.

Były co najwyżej jednym z elementów.   Dlaczego?   Dlatego, że świat, że dzieje ludzkie podążały naturalną,   ewolucyjną ścieżką,   a jednocześnie były mocno osadzone   w   wierzeniach   religijnych,   tradycji,  poszanowaniu naturalnego porządku rzeczy.

Były to czasy, gdy Boga uważano za Boga, a człowieka za ograniczoną  w  swo- ich możliwościach istotę.

I nagle 250-300 lat temu wszystko uległo zmianie.   —  Człowiek stał się równy Stwórcy i w końcu zakwestionował jego istnienie.

Postanowił   wywrócić   naturalny ład – ewolucję zastąpił rewolucją.   Pojawiły się   kłamliwe   hasła „Wolności, Równości, Braterstwa” szybko okazało się, że mają korzystać z nich tylko nieliczni – tzw. nowe elity wyzwolone spod Boskiej kurateli.

Nastał czas nowoczesnych, tajnych, półtajnych,  supertajnych ciał,  nienazwa- nych i nazwanych agend. Historia stała si ę planem, igraszką w ich rękach.

Uważam, że tylko od nas zależy,   czy powróci ona w swoje naturalne, od 2000 lat sprawdzone łożysko.

Określenie masoneria wywodzi się z języka angielskiego (freemasons).  — Tak określano murarzy, kamieniarzy i budowniczych,   którzy organizowali  się  w międzyregionalne   cechy   i   pod przysięgą przestrzegali murarskich zobowią- zań.

Zamiennie   stosowano   i   inne nazwy: farmazonia, dzieci wdowy, królewska sztuka, złota międzynarodówka.

Pochodzenie masonerii okryte jest tajemnicą.

W wiekach XVIII i XIX pisarze masońscy przywiązywali  wielką wagę  do  udo- wodnienia jej starożytności.   —  Wskazywali na  początek masonerii  w  legen-darnych   antycznych   bractwach  i  związkach. Niektórzy historycy dochodzili nawet do 12 hipotez tłumaczących jej pochodzenie.

My ograniczymy się tylko do kilku:

  1. Historia   ludzkości jest tożsama z historią masonerii. —  Twórcą masonerii był Adam, ewentualnie Kain.

  2.  Wolnomularstwo wywodzi się z misteriów Indii i starożytnego Egiptu.

 3. Templariusze.   — Jak wiemy był to zakon rycerski,   który   przybrał nazwę Militia templi Salomonis.

Został   założony  w roku 1118.  —  Ich strojem był biały habit i biały płaszcz dla rycerzy. Po 1145 r. na lewym ramieniu nosili czerwony krzyż .

Zakon szybko rósł w potęgę . W wieku XIV we Francji posiadał 2 miliony hektarów gruntów ornych wolnych od podatków.

Templariusze byli niewygodnymi konkurentami dla  władzy  królewskiej . Dlatego też rozprawiano się z nimi okrutnie.   —  W roku 1310 spalono 54 templariuszy   jako   odszczepieńców,   a 4 lata później samego Wielkiego Mistrza zakon Jakuba de Molay ,   który   przed męczeńską śmiercią miał rzucić klątwę na swych prześladowców – króla i Kościół.

Jedna z legend masońskich głosi, że w dniu spalenia de Molay kilku jego zwolenników zebrało szczątki mistrza i poprzysięgło katom zemstę.

W   łonie   samej   masonerii  zdania na temat związku z templariuszami są podzielone.  

Część  masonów jest sceptyczna, nie przeszkadza to wszelako w powstawa- niu   szeregu stowarzyszeń będących blisko masonerii,  a powołujących się na Jakuba de Molay.  

— Przykładem niech będzie Zakon Templariuszy Wschodu, którego  odno- wicielem w XX wieku został Aleister Crowley (stojący od 1912 roku na cze- le brytyjskiej sekcji zakonu) i noszący imię Baphomet.

Ów Baphomet to antychrześcijańskie bóstwo, któremu  cześć  mieli   odda- wać w Azji templariusze – po latach walk z muzułmanami ostygli z krzyżo- wego zapału, podatni na niepokojące idee Wschodu, a z czasem i doczesne uciechy (pijaństwo, homoseksualizm).

— Przedstawiany jest on jako kozioł   z  wielkimi rogami siedzący na ujarz-mionym globie. Na łbie ma pentagrammę (5 ramienną gwiazdę ), u pleców zaś skrzydła.   —  Skojarzenie  z symboliką szatańską jest tu jak najbardziej zasadne.

  4.Budowniczowie katedr. Jest to najpopularniejsza hipoteza sięgająca źródeł masonerii.  Bractwa murarskie,   zazdrośnie  strzegące zawodowych tajemnic, podupadły w wieku XVII.

Dla ratowania sytuacji, do lóż zawodowych zaczęto więc przyjmować przedstawicieli innych zawodów. Z czasem to oni zmajoryzowali bractwo, dając początek właściwej masonerii.

 5. Oświecenie. Wielu badaczy za prawdziwe źródło masonerii uważa Oświece- nie.

Dorobek myślowy Oświecenia można, w ogromnym  skrócie,   sprowadzić do kilku twierdzeń: uznanie za boskie tego wszystkiego, co jest uniwersal- ne, wiara w wartość człowieczeństwa, odrzucenie spekulatywności i meta- fizyki na rzecz wartości ziemskich.

W  efekcie otrzymujemy radykalne odwrócenie dotychczasowych relacji między Bogiem a człowiekiem, upadek całego szeregu przekonań religij- nych i zasad moralnych.

 6. U podstaw masonerii stoją mesjanistyczne dążenia Żydów.

Myślę , że powyższe hipotezy, — różnej przecież jakości,  — zmuszają do precy- zyjnego,   — na   ile  stać na to autora, — pojęcia podstawowych nurtów ujętych we właściwej, zrodzonej u początku wieku XVIII masonerii.

Wszystkie   one   miały   i   mają  cechy wybitnie antychrześcijańskie, a mówiąc precyzyjniej – antykatolickie.

Należy to powiedzieć wprost:  

— bez organicznej nienawiści masonerii do Kościoła i wszystkich wartości, na których   straży   stoi, zrozumienie istoty tej tajnej struktury,  jej  dążeń i ukry- tych celów,   —  nie jest możliwe.

Masoneria łączy więc w sobie gnozę z jej okultyzmem, hermetyzmem i przeja- wami    satanizmu,   pogański   (neopogański)  naturalizm, w pełni dojrzały w epoce Oświecenia – prymitywnie racjonalistyczny, libertyński nurt protestan- cki, —  odrzucający frontalnie hierarchię Kościoła,  —  dopuszczający dowolną interpretację  prawd   wiary oraz nurt judaistyczny, który najmocniej odcisnął swe cechy na symbolice, obrzędowości i duchu masonerii.

Przyznał to nawet XIX wieczny naczelny rabin USA – Issac M. Wise

„Masoneria jest instytucją żydowską , której historia stopnie, godność , hasła i nauki są żydowskie od początku do końca”.

Masoneria jest tajnym towarzystwem w tajnym towarzystwie.

Jej   doktryna   zewnętrzna,   przeznaczona na użytek profanów i szarej, często otumanionej masy członkowskiej, pełna pięknie brzmiących haseł   (Wolność, Braterstwo, Człowiek, Dobroczynność), stanowiących przykrywkę właściwych celów.

Tak naprawdę wysoko postawieni bracia fartuszkowi  są lucyferianami   prag- nącymi   zastąpić   panowanie  chrześcijańskiego Boga   (Adonaj)   —  rządami upadłego Anioła – Lucyfera – Wielkiego Budowniczego Świata.

W konsekwencji nienawidzą Kościoła, tradycji chrześcijańskiej, wytworzonej w   ciągu   2000   lat   moralności  i wszystkich tych wartości, które w naukach zawarł Jezus.

Z tego negatywnego uczucia wynikają metody działania i ostateczne cele, jakie stawiają sobie dzieci wdowy.

W sferze działań masoneria nastawiła się na rewolucję , która miała zniszczyć stary, a wprowadzić nowy porządek.

— Obejmowałby on stopniową likwidację instytucji Kościoła, nową moralność ustanowioną przez wyzwolonego od Boga człowieka, rządy Rozumu itd.

Bez wątpienia tak rewolucja we Francji, jak i rewolucje  w Rosji były przez nią inspirowane.

Każda   idea,   każda  myśl niszczycielska, przeciwna Bogu i uznanym relacjom między Nim a człowiekiem była przez masonerię popierana i sponsorowana.

Do pewnego momentu takim sojusznikiem pozostawał socjalizm – komuni- zm.

Po II wojnie światowej tajne bractwo zmieniło taktykę, rozpoczynając  „poko- jową   walkę   ze   starym światem”, opartą  o  stare, liberalno- demokratyczne hasła, z wykorzystaniem najnowocześniejszych osiągnięć techniczno – cywili-zacyjnych.

W odniesieniu do religii i Kościoła katolickiego postulują one m.in. usunięcie tychże z działów aparatu państwowego i instytucji publicznych, sekularyzację małżeństwa,   wprowadzanie   świeckiej  oświaty, propagowanie wolności reli- gijnej   dla wszystkich sekt   — (np. tych   wyrosłych z New Age – naturalnego, oczywiście   do   pewnego momentu, sojusznika masonerii)  i  grup wyznanio- wych,   —  z   wyjątkowym   wszakże  traktowaniem katolicyzmu, oskarżonego bezustannie o brak tolerancji.

Masońska walka ze starym porządkiem nie rozgrywa się tylko na płaszczyźnie bezpośredniego starcia z Kościołem.

Dodajmy do tego świeckie –  (ale zawsze związane z działalnością masońskiego antykościoła) – elementy ofensywy: nieograniczoną wolność prasy w głoszeniu haseł   antyreligijnych  i zasad sprzecznych z moralnością   — (to samo dotyczy mass-mediów elektronicznych, kin , teatrów), — usunięcie wszelkich różnic w traktowaniu  osób  płci przeciwnej  i  popieranie  skrajnego feminizmu

— (prekursorem był tutaj Adam Weishaupt, jedna z najbardziej diabolicznych postaci Europy przełomu XVIII/XIX wieku,   —  człowiek,  który ideologicznie przygotował   rewolucję  we  Francji, chociaż nie zapominajmy o nikczemnym Voltaire)

– tej wymyślonej przez mężczyzn pułapki dla głupich i łatwowiernych kobiet.

Masoneria stara się opanować wszelkie sfery życia intelektualnego i społecz- nego.   — Jest to niezbędny czynnik do przejęcia władzy nad całym światem.

Wiele jej postulatów zostało już zrealizowanych.

Złotej międzynarodówce, zasobnej w nieograniczone fundusze, kontrolującej mass-media, banki, polityków, penetrującej Kościół   —  (dobrym przykładem niech będzie Holandia,   a  ostatnio nawet Polska księdza Tischnera i parama-sońskiej katolewicy)   — i uniwersytety,

— udało się przynajmniej podminować chrześcijaństwo, wzbudzić wśród ludzi wątpliwości  co  do  jego prawdziwości i przydatności, wreszcie wyzwolić drze- miące  w   nich pokłady permisywizmu, relatywności i prymitywnego materia-lizmu.

Obawiam  się,   że wypowiedziane 20 lat temu zdanie prominentnego masona Wielkiego Wschodu – Baroin: „Godzina masonerii wybiła”,   — nie jest czczą przechwałką .

Czas pokaże.

______________

***

Za’ http://3droga.pl/historia/dr-dariusz-ratajczak-masoneria-i-spiskowa-teoria-dziejow/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii CZASY OSTATECZNE, EKUMENIZM, Judaizacja Kościoła, JUDAIZM - ŻYDZI, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, MASONERIA, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, Społeczno - polityczna, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s