Zegar Męki Pańskiej. Podejmiesz wyzwanie?

Zegar Męki Pańskiej.

Kościół   święty   zdumiewa   bogactwem  modlitw i nabożeństw prowadzących wiernych   do   zbawienia.   Skarbnica  łask, jakie na nas czekają za ich sprawą, jest niewyczerpana.  Szczególnie  w  czasie Wielkiego Postu i Świętego Triduum Paschalnego dusza szuka  sposobności,  by zjednoczyć się ze swym Zbawicielem,  —  wszak Ten, w Którym  nie ma wdzięku ani też blasku,  aby na Niego popatrzeć,  ani wyglądu, by się nam podobał (Iz 53,2)   —  ujmuje nasze serce jeszcze mocniej.

 Im   głębiej   poznajemy   Ofiarę   Męża boleści wzgardzonego, chłostanego, zdeptanego (por. Iz 53,3-4), czytając opis Męki Pańskiej w Ewangelii, pismach Ojców Kościoła czy objawieniach,   — tym   bardziej   rozumiemy bezgraniczną Miłość Boga do nas.

Izajasz mówi:

— Spadła   Nań   chłosta   zbawienna   dla nas,  a w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz 53,5).

Zaiste,   w   pobożnym   rozważaniu   ostatnich  chwil ziemskiego życia naszego Zbawiciela   —  powinniśmy   szukać   uzdrowienia   i   mieć   nadzieję  na nasze zbawienie.

Dlatego   dzięki   pobożności   pasyjnej    —    przez   wieki   ugruntowało   się   w Kościele   wiele     modlitw,   pieśni,   nowenn,   koronek,     litanii,   godzinek   i —   innych nabożeństw do Najdroższej Krwi Pana Jezusa,   — do Najświętszych Ran Chrystusa,   — Jego Najświętszej Głowy,  —  Oblicza, — Krzyża Świętego…  Wszystko   po   to,   aby   współuczestniczyć   w   cierpieniach  i śmierci naszego Odkupiciela.

Poczesne   miejsce   zajmują wśród nich dobrze znane i we wszystkich naszych świątyniach odprawiane nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Jest   jednak   jeszcze jedna chwalebna praktyka modlitewna, która równie skutecznie   może   nasze  myśli kierować ku Pasji Jezusa Chrystusa – to Zegar Męki Pańskiej.

Decydujące 24 godziny

Zegar   Męki Pańskiej jest nabożeństwem, które zachęca   —  do przeżycia całej doby, towarzysząc Panu Jezusowi w ostatnich 24 godzinach Jego przebywania na Ziemi,   w tej – chciałoby się rzec – decydującej dobie dla historii ludzkości, —   kiedy   na   powrót   otwarły   się   bramy  Nieba, a winy grzeszników zostały odkupione krwią Baranka.

Nabożeństwo to krzewione jest dziś przez ojców pasjonistów, choć pierwsze jego wersje powstały dużo wcześniej, zanim   Zgromadzenie   Męki  Jezusa Chrystusa  zostało zatwierdzone przez Watykan – odnajdujemy je już w XIV stuleciu.

Na  przestrzeni  wieków praktykowało je wielu świętych, jak choćby św. Paweł od Krzyża, św. Alfons Maria de Liguori czy św. Wincenty Pallotti.

Jak rozważać Zegar Męki Pańskiej

Dzięki   Zegarowi   Męki   Pańskiej   —  rozważamy przez 24 godziny konkretne bolesne wydarzenia zaczerpnięte z Ewangelii bądź Tradycji Kościoła.

Zaczynamy  o  godzinie 19.00, kiedy podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus umył nogi Swoim uczniom, a kończymy o godz. 18.00 następnego dnia, — przeżywając złożenie Jego ciała do grobu.

Modlimy się zatem o każdej pełnej godzinie, zaczynając lekturą fragmentu Pisma  Świętego opisującego dane wydarzenie i odmawiając  Zdrowaś Maryjo  – (po słowie Jezus  dodajemy   bolesne   wydarzenie  z tej godziny, np. o godz. 19.00  – umywający nogi Apostołom – i dalej modlimy się  Święta Maryjo …);

— potem czytamy rozważanie na dany temat i kończymy aktem strzelistym.

Na   modlitwie   stawiamy  się  ponownie o godz. 20.00, następnie o 21.00 i tak dalej.

Można także dodać ofiarowanie każdej godziny poprzez wezwanie:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci wszystkie zadość­uczynienia Pana Jezusa tej godziny tak pełnej zasług, w której wspominam Jego… (wymienić tajemnicę Męki wyznaczo­ną na tę godzinę, np. umieranie na Krzyżu). Jednoczę się z wszystkimi intencjami Jego Najświętszego Serca i pragnę, aby wszystkie sprawy moje były kierowane przez Niego i z Nim na większą Jego chwałę.

O Maryjo, Matko moja, najdoskonalej miłująca Jezusa Ukrzyżowanego, naucz mnie jednoczyć się z Nim w tej godzinie.

Nabożeństwo   Zegara  Męki Pańskiej możemy rozważać przez 24 godziny  – w Wielki Czwartek i Wielki Piątek, – kiedy  w  sposób  szczególny wspominamy Mękę Jezusa Chrystusa,   ale   możemy je odprawiać również w całym Wielkim Poście, – a także w każdym dowolnym dniu roku liturgicznego, kierując nasze oczy ku cierpiącemu Zbawicielowi.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możemy odmawiać Zegara co godzinę przez całą dobę, – możemy rozważyć wszystkie 24 godziny jednym ciągiem.

Oto wszystkie 24 godziny Zegara Męki Pańskiej:

godz. 19.00 JEZUS UMYWA NOGI APOSTOŁOM

godz. 20.00 JEZUS USTANAWIA EUCHARYSTIĘ

godz. 21.00 JEZUS MODLI SIĘ W OGRODZIE OLIWNYM

godz. 22.00 JEZUS W CZASIE MODLITWY POCI SIĘ KRWIĄ

godz. 23.00 JEZUS POCAŁUNKIEM ZDRADZONY PRZEZ JUDASZA

godz. 24.00 JEZUS PRZED KAPŁANAMI ŻYDOWSKIMI

godz. 1.00 JEZUS FAŁSZYWIE OSKARŻANY

godz. 2.00 JEZUS WYSZYDZANY I POLICZKOWANY

godz. 3.00 PIOTR WYPIERA SIĘ JEZUSA

godz. 4.00 JEZUS UWIĘZIONY W CIEMNICY

godz. 5.00 JEZUS STOI PRZED PIŁATEM

godz. 6.00 JEZUS WZGARDZONY PRZEZ HERODA

godz. 7.00 JEZUS PORÓWNANY DO ZŁOCZYŃCY BARABASZA

godz. 8.00 JEZUS PRZEZ OPRAWCÓW BICZOWANY

godz. 9.00 JEZUS CIERNIEM UKORONOWANY

godz. 10.00 JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

godz. 11.00 JEZUS DŹWIGA KRZYŻ NA GOLGOTĘ

godz. 12.00 JEZUS Z SZAT OBNAŻONY I PRZYBITY DO KRZYŻA

godz. 13.00 JEZUS PRZEBACZA DOBREMU ŁOTROWI

godz. 14.00 JEZUS DAJE NAM MARYJĘ ZA MATKĘ

godz. 15.00 JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

godz. 16.00 JEZUS WŁÓCZNIĄ PRZEBITY

godz. 17.00 CIAŁO JEZUSA SPOCZYWA NA ŁONIE MATKI

godz. 18.00 CIAŁO JEZUSA ZŁOŻONE DO GROBU

***

Zegar Męki Pańskiej – wersja dłuższa

Dusza  pragnąca ściślej zjednoczyć się z Panem Jezusem cierpiącym, naszym Zbawicielem, – może to skutecznie uczynić w sposób łatwy za pomocą tzw. zegara męki Pańskiej.

W  ciągu  dnia  o jakiejkolwiek porze:,  – co teraz cierpiał Jezus, a następnie trzeba znaleźć odpowiedź na zegarku.

—  W   ten  sposób można ustawicznie rozważać cierpienia Jezusowe i ożywić rozmyślania   aktami   strzelistymi,   które  są   umieszczone  w tym celu pod każdą godziną.

19:00 –

Pan Jezus   przepasuje się prześcieradłem, nalewa wody do miednicy i począwszy od św. Piotra,  – nie wyłączając Judasza,   — kolejno umywa nogi Apostołom i następnie z pokorą całuje.

  Jezu   cichy   i pokornego serca,   uczyń   serca  nasze według Serca Twego (500 dni odpustu).

20:00 –   Pan Jezus   umiłowawszy dzieci do końca je umiłował (św. Jan XIII,1) – w  zachwycie  miłości bierze Jezus chleb i wino w Boskie Ręce, błogosławi i przemienia   w   Ciało i Krew Swoją,   — ażeby   w   Najświętszym  Sakramencie pozostać z nami aż do skończenia świata.

Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie, które płoniesz miłością ku mnie, rozpal serca nasze miłością ku Tobie. (200 dni odpustu).

21:00 – Zbliża się godzina męki tak wyczekiwana przez Najświętsze Serce Pana Jezusa.   — W  ogrójcu upada na kolana, zaczyna lękać się, drży na całym ciele. Krwawym   potem   się   poci,   — straszne konanie przechodzi w Najświętszym Sercu.

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Przenajświętszą Krew Pana Jezusa na zadośćuczynienie za grzechy moje i na potrzeby całego Kościoła świętego. (100 dni odpustu).

22:00 –   Konanie   wzmaga   się.   —   Pot krwawy coraz obficiej spływa i zrasza ziemię.  Jezus szuka ulgi w modlitwie. Anioł pociesza Go.

Najświętsze Serce Jezusa, w czasie konania przez Anioła umocnione, wspieraj nas w czasie konania. (300 dni odpustu).

23:00 –   Z   pokorą   i   słodyczą   przyjmuje   Pan   Jezus zdradziecki pocałunek Judasza, daje się skrępować okrutnym żołnierzom.   —  On Pan nieba i ziemi… Spełniają się słowa proroka Izajasza:, „Jako owca na zabicie wiedzion będzie, a jak baranek przed strzygącym go zamilknie”.

Jezu mój, kocham Cię nade wszystko. (50 dni odpustu).

24:00 –   Pan Jezus   staje przed Annaszem. Niecny żołnierz Malchus wymierza mu bolesny policzek.   — Najświętsze Oblicze zalewa się krwią,   oczy zachodzą łzami, Pan Jezus milczy i modli się.

Najświętsze Serce Pana Jezusa, wierzę w Twoją Miłość ku mnie. (300 dni odpustu).

1:00 –   Pan Jezus   w   domu Kajfasza słucha fałszywych oskarżeń i oszczerstw. – Nie tłumaczy się, nie broni, lecz znosi w milczeniu wszystkie zniewagi, które ranią Jego Boskie Serce.

Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie. (300 dni odpustu).

2:00 –  Boleść Pana Jezusa z powodu trzykrotnego zaparcia się św. Piotra. Pan Jezus   przechodzi   obok  św. Piotra  —  i spogląda nań z miłością  —  i nawraca niewiernego Apostoła.

Panie okaż mi Swoje Oblicze, a będę zbawiony. (300 dni odpustu).

3:00 –   Pan Jezus   w   ciemnicy   zamknięty   słyszy   w   oddali   głosy  pijanego żołnierstwa.  – Modli się za tych,   co   Go prześladują i za cały świat i teraz w więzieniu   Eucharystycznym,   czyli Tabernakulum czyni to samo i wzywa nas, — abyśmy towarzyszyli Mu w Jego samotności.

Niech będzie uwielbione Eucharystyczne Serce Jezusa. (300 dni odpustu).

4:00 –   Pan Jezus  stoi przed Piłatem pomimo oskarżeń fałszywych świadków. Piłat żadnej winy w Nim nie znajduje. Jezus milczy.

Najświętsze Serce Pana Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi. (100 dni odpustu).

5:00 –   Pan Jezus   przez  Heroda wyśmiany, na większą wzgardę w szkarłatną szatę ubrany,   za  szaleńca przez wszystkich poczytany.  Nieskończona  Miłość Pana Jezusa do ludzi przywiodła do tego stopnia poniżenia i wzgardy.

Pan mój i Bóg mój. (7 lat i 7 kwadrogen odpustu).

6:00 –   Pan Jezus   przez  Piłata ze złoczyńcą Barabaszem porównany, On Bóg, niewinność i  Świętość sama.

Najświętsze Serce Pana Jezusa nawróć grzeszników, ratuj umierających, wyzwól dusze czyśćcowe. (300 dni odpustu).

7:00 –   Pan Jezus   przez   oprawców   okrutnie   biczowany,   —  od  stopy aż do wierzchy   głowy  nie  masz w Nim zdrowia.   — Jak mówi prorok Pański: Rany Pana   Jezusa   to strzały miłości, które przeszywają najzatwardzialsze serca ludzkie.

Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci Rany Pana Jezusa na uleczenie ran dusz naszych. (300 dni odpustu).

8:00 –   Pan Jezus   za   pychę  naszą cierniem jest ukoronowany. Wyszydzany i wyśmiewany, On Król miłości;

Niech żyje Serce Jezusa, naszego Króla i Ojca. (300 dni odpustu).

9:00 –   Piłat pokazuje ludowi zbolałego, ubiczowanego i cierniem ukoronowanego   Jezusa   i   mówi  —  Oto Człowiek  —  tak,  to Jezus, —  Ofiara za grzechy świata.

O mój Jezu przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych Ran. (300 dni odpustu).

10:00 –   Pan Jezus,   światłość   nieskończona,   Pan   życia  i śmierci na śmierć krzyżową skazany. Umiłował nas i Siebie samego dał za nas.

O mój Jezu, nie Bądź mi sędzią, ale Zbawicielem. (50 dni odpustu).

11:00 –   Pan Jezus   dźwiga   krzyż  na  górę  Kalwarię,   —  po trzykroć pod jego ciężarem   upada,   aby   uleczyć   dusze   nasze  od szukania siebie, oderwać od wszystkiego, co nie jest Bogiem.

O mój Jezu miłosierdzia… (200 dni odpustu).

12:00 –  Z wielkim wysiłkiem przychodzi Pan Jezus na górę Kalwarię, oprawcy brutalnie   zdzierają   z   Niego   szaty   przywarte do ran   — i w okrutny sposób przybijają Go do krzyża.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad nami. (300 dni odpustu).

13:00 –   Dobry  łotr   poznaje   w  konającym Panu Jezusie  swego Boga i Pana i zwraca   się   z   błagalną  prośbą:   — Panie pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Królestwa Swego.  — Pan Jezus obiecuje mu niebo.

Najświętsze Serce Pana Jezusa Bądź moją miłością. (300 dni odpustu).

14:00 –   Stała   pod   krzyżem  Matka Jezusa — i rzekł do Niej: oto syn Twój, a do Jana: oto Matka twoja.

Matko miłości, Matko boleści, Matko miłosierdzia – przyczyń się za nami. (300 dni odpustu).

15:00 –   Pan Jezus   umiera,  oddaje życie dla zbawienia świata.   —  Ciemności ogarniają całą ziemię.  —  Jezus zawołał wielkim głosem: » Ojcze w ręce Twoje oddaję ducha Mego.«  Skonał.

Panie Boże mój, już teraz przyjmuję z ręki Twojej i z ochotą każdy rodzaj śmierci, jaki Ci się spodoba na mnie zesłać wraz ze wszystkimi karami, uciskami i cierpieniami. (Odp. zupełny po tym akcie).

16:00 –   Otwarcie   włócznią   boku Pana Jezusa. Pan Jezus otwiera Swe Serce, —   Które   tak   bardzo   umiłowało   ludzi,   —  a   Które  odbiera od nich samą niewdzięczność.

Cześć, Miłość i dziękczynienie niech będą Najświętszemu Sercu Jezusowemu. (100 dni odpustu).

17:00 –   Martwe   ciało   Pana Jezusa   spoczywa   na   łonie Matki Najświętszej. —  Najboleśniejszej,  —   Która  z wielką miłością i boleścią oddaje mu ostatnie posługi.

Najświętsze Serce Pana Jezusa, oddaje Ci się przez Maryję. (300 dni odpustu).

18:00 –   Józef   z   Arymatei   owija   Najświętsze Ciało Jezusa w prześcieradło i składa do grobu ukrytego w skale.

Najświętsze Serce Pana Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje. (300 dni odpustu).

__________________

(Skopiować i wydrukować i mieć pod ręką)

Za; http://www.traditia.fora.pl/wielki-tydzien-i-okres-wielkanocny,43/zegar-meki-panskiej-podejmiesz-wyzwanie,14378.html

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: