Sąd nad żydostwem

Dla nas Polaków, którzy zdajemy sobie sprawę, jak zostaliśmy przez Żydów opanowani, dzieło ks. prof. Trzeciaka posiada doniosłość wyjątkową, gdyż otwiera nam szeroko oczy na niebezpieczeństwo grożące Ojczyźnie, wykrywa żydowskie podstępy i budzi ducha samoobrony.

____________________________________________________________

W   ostatnich   tygodniach   ukazała   się   książka   pod   tytułem  „Mesjanizm a kwestja żydowska”,  — której doniosłość okaże się niebawem w życiu./ (lipiec 1934 r.)

Autorem   jest   długoletni   profesor   Akademij   Duchownej   w   Petersburgu, znawca Rosji carskiej i naoczny świadek przewrotu bolszewickiego,

Ks. Dr. Stanisław Trzeciak,   —  który   w   obronie  więźniów dręczonych przez bolszewików nie­jednokrotnie omal życia nie postradał.

Podziwiać należy i na­śladować jego odwagę, z jaką wyciąga na światło dzienne podłości żydowskie i wzywa narody do samoobrony.

Takie   rzeczy można i dziś głową przypłacić.  — Pamiętamy zagadkową śmierć generała   hr. Czerep-Spirydowicza   przed 7 lub 8 laty   —  zamordowanego   w Ameryce we własnem mieszkaniu.

Kilkadziesiąt lat życia poświęcił walce z żydostwem i masonerją.   Doszedł   do wniosku,  że   — światem wstrząsa banda około 300 zakonspirowanych żydów, — „podziemny Sanhedryn”,   —  który   z szatańskim uporem i przewrotnością dąży do znisz­czenia narodów chrześcijańskich i zapanowania nad światem.

Generał wzywał narody, aby  się porozumiały, stworzy­ły sąd międzynarodowy i skończyły raz na zawsze z bandą satanistów.

W   szczególności   odwoływał   się  do narodów słowiańskich, jako najbardziej zagrożonych.    — Wyznaczył   nawet   zjazd wszechsłowiański w Stanach Zjed- noczonych.

— Niestety, na tydzień przed zjazdem — znaleziono generała   w  jego mieszka- niu uduszo­nego gazem świetlnym.

Osobnik podejrzany, który zamieszki­wał w tym samym domu,  —  po wypadku znikł bez śladu.

Opo­wiadał mi te szczegóły syn zamordowanego, — Michał,   — ciężko ranny na froncie podczas walk z bolszewikami.

Kongres   się   nie   zebrał,   sąd  się nie odbył, wyrok nie za­padł,   — a żydostwo obciążyło   przez   ten   czas   swoje   sumienie  nowemi, jeszcze straszniejszemi zbrodniami.

Międzynarodowy sąd nad nimi prawdopodobnie nigdy się nie odbędzie, — bo i aparat   to   zbyt kosztowny   — i żydzi we wszel­kich międzynarodowych poczy- naniach są najsilniejsi,

Ks. prof.  Trzeciak inną wskazuje drogę:   — uświadomić na­rody, —   a skoro to nastąpi,   — one same rozwiążą kwestję żydow­ską — każdy u siebie.

Taki wniosek nasuwa się całą siłą po przeczytaniu jego książki.

Jako klucz do rozwiązania zagadnienia żydowskiego —   wska­zuje   mesjanizm żydowski.

Rzecz to na ogół nieznana.

W   podręcznikach   chrześci­jańskich   kończono   zagadnienie  mesjaniczne na Jezusie Chry­stusie,   —  na   Którym   spełniły   się   wszystkie  proroctwa staro-te­stamentowe.

Dla   Żydów   idea   mesjaniczna   — nie straciła dotąd swej siły i mimo licznych oszustów,   którzy   w   ciągu  dziewiętnastu wie­ków występowali w rozmaitych okolicznościach   — i podawali się za mesjaszów lub proroków,

Żydzi dotąd nie otrzeźwieli   — i ocze­kują,   — szczególnie po wojnie światowej, na pewno swego Me­sjasza.

Pewien  odłam żydostwa  zrzeka  się już osobowego Me­sjasza i chce go widzieć albo w organizacjach żydowskich,  —  jak Nahum Sokołow,   — prezes  wszech-światowej organizacji żydówskiej,

— albo w całym narodzie, —  jak Hans Kohn,   — teolog i filozof żydowski.

Zmarły w zeszłym roku w Wilnie Izrael Majer Hakohen (kapłan) — do 95 roku życia oczekiwał każdego dnia przyjścia Mesjasza,

—  a   po modlitwach błagalnych wieczorem spodziewał się na pewno poranku, który ziści jego nadzieje.

Ułożył   nawet kodeks prawa państwowego dla przyszłego królestwa mesjaszo- wego   — i rytuał kapłański dla przyszłej świątyni jerozolim­skiej,

—   którą   Mesjasz   miał  odbudować wraz ze stolicą swego wszechświatowego królestwa,  —   jak  je  Żydzi pojmowali za cza­sów Chrystusa Pana i dziś jeszcze pojmują.

W   tem   błędnem   pojmowaniu   proroctw   mesjanicznych   tkwi cały tragizm talmudycznego żydostwa i narodów, wśród których ono się zagnieździło.

Zmaterializowawszy   ideę   religijną,   —   wytworzyli sobie po­jęcia ziemskiego królestwa i ziemskiego mesjasza.

Ponieważ   Chrystus   Pan     tym     pojęciom     nie     odpowiadał,   —   więc   Go zamor­dowali,  —  i odtąd z szatańskim uporem dążą do swego ziemskie­go celu poprzez rewolucje i przewroty polityczne,   poprzez łzy, krew i ruinę narodów, które usiłują zgnębić i nad nimi zapanować.

Stąd   w rewolucjach biorą czynny udział nie tylko kapi­taliści żydowscy, którzy je finansują,   — ale również  sfery reli­gijne i talmudyczne, które są łącznikiem między żydowskim proletarjatem i żydowskimi kapitalistami.

Dla osiągnięcia   swego   celu uciekają się do przeróżnych forteli, — powiedzie-libyśmy manewrów politycznych,   —  wśród   któ­rych   socjalizm  żyda Marksa odgrywa   niepoślednią   rolę,  

—  jak  to  otwarcie wyznaje wspomniany wyżej filozof żydowski — Hans Kohn, pewny   pomyślnego   wyniku   walki   między  duchem ży­dowskim a nieżydow- skim.

Walka  ta rozpoczęta przed 19 wiekami,   — czyli po śmierci Chrystusa Pana,  i dotąd nierozegrana, zakończy się   — zdaniem Kohna   — dopiero w królestwie mesjańskiem   — t, j. gdy Żydzi zapanują nad światem.

Syn Dawida   — t. j. Mesjasz   — nie przyjdzie wpierw,  —  jak mó­wi Talmud

— „aż ustanie najmniejsze panowanie nad Izraelem”.

Dlatego   to   starają   się   Żydzi  to panowanie obcych nad Izraelem na wszelki sposób   zrzucić,   — a   przeciwnie  — nad  innemi narodami zapanować,  —  bo wtedy przygotują i przyspieszą przyj­ście Mesjasza.

Wszystko   to   udowadnia   na   podstawie   pism      żydowskich,   —   zwłaszcza Talmudu, — w swem dziele ks. prof. Trzeciak.

Powo­łuje się również bardzo często na współczesne publikacje ży­dowskie, aby wykazać,   że  —    pojęcia   talmudyczne   nie są dla dzi­siejszych Żydów martwą literą, — lecz   przeciwnie stanowią nor­mę ich codziennego życia politycznego, społecznego i religijnego.

Cała   praca   nieustraszonego   autora opiera się wyłącznie na pismach żydow-skich.  

—   Można by   ją nazwać   zwierciadłem duszy żydowskiej.   — Powinna się stać podręcznikiem akcji odżydzeniowej dla każdego, kto kocha Polskę i Kościół.

Dla   nas   Polaków,   którzy zdajemy sobie sprawę, jak zo­staliśmy przez Żydów opanowani,   — dzieło ks. prof. Trzeciaka posiada doniosłość wyjątkową,

—  gdyż   otwiera   nam  szeroko oczy na niebezpieczeństwo grożące Ojczyźnie, wykrywa żydowskie podstępy i budzi ducha samoobrony.

Dałem   tę   książkę   do   przeczytania   jednemu   ze  współbra­ci,   — kapłanowi dzielnemu i zasłużonemu.   —  Nie chciał jej czy­tać, — nerwy nie wytrzymują.

Przyznaję, że  —  „mesjanizm żydowski”   — nie   jest lekturą prze­znaczoną dla „lepszego trawienia”.

Rzeczywiście  szarpie ner­wy, gniecie serce, uciska głowę, niby obręcz stalowa, gwoździami nabita,   — ale to trudno.

Naród nasz i inne ludy chrześcijań­skie więcej od Żydów cierpią.

Wspomnijmy na Rosję, Meksyk, Hiszpanję i Daleki Wschód.

Dawniej   Żydzi   masakrowali   po   200,   300   tysięcy   chrześcijan, —  dziś ich mordują dziesiątkami miljonów.

Nie można odwracać oczu od tego krwawego widoku,   —  żeby sobie nie mącić miłego spokoju.

Przeciwnie,  —  trzeba mu się bacznie przyjrzeć, zbadać przyczyny   i niepoczy-talne,    zwarjowane    żydostwo   unieszkodli­wić,   —   jak   się   unieszkodliwia warjata i zbrodniarza.

Każdy na­ród niech zrobi porządek u siebie.

Po  przeczytaniu książki ks. prof. Trzeciaka  —  każdy przyj­dzie do wniosku, że dziś już pora przestać mówić o maso­nach, socjalistach, bolszewikach,

—   a   trzeba   zacząć   radzić   ener­gicznie   o Żydach i tę sprawę jak najprędzej rozwiązać.

Jeśli wy, Żydzi, drżycie przed tem rozwiązaniem,   — to ją sami rozwiążcie.

Wydobądźcie   z   pod   ziemi   waszych szatańskich wodzów, którzy was w taką matnię zapędzili, —  i   wywieszajcie   ich   na   su­chych gałęziach,

— zaczynając  od  Lejby Bronsteina-Trockiego, który na waszą hańbę tłucze się jeszcze po świecie, —    że   ani   niebo,   ani   piekło,   ani   żaden kraj przyjąć go nie chce.

W książce ks. Trzeciaka — znajdziecie jeszcze wiele innych „godnych” nazwisk   —  same „wasze”.

Skończcie z nimi,   — zróbcie ekspjację za ich zbrodnie.

Skończcie   z   Talmudem,   —   tem dziełem iście szatańskiem,   — które was do obecnego szaleństwa   doprowadziło. —   Skończcie z waszemi talmudycznemi szkołami,   kuźniami   nienawiści   i  obłędnego fanatyzmu.   — Skończcie z całą waszą dotychczasową teorją i praktyką życia,  

—  a wówczas, my chrześcijanie powstrzymamy karzącą sprawiedliwość.

Tylko się spieszcie,   — bo my już czekać nie będziemy.

Każdy kapłan i działacz społeczny podwoi teraz wysiłki, aby pouczyć rodaków, —  co wy im szykujecie.

Wyrzucą was ze wsi żelaznym i nieugiętym bojkotem.

Odbiorą wam rzemiosło i handel.

Odetną dowóz żyw­ności,  —  zmuszą do opuszczenia naszych miast.

Zabijać was nie będą,   — bo my chrześcijanie, zwłaszcza Polacy, brzydzimy się okrucieństwem.  

—  Ale nas nie zaczepiajcie, bo na zaczepkę tęgo odpowie­dzieć potrafimy.

Zachowajcie   się   pokornie,  boście zawinili,   — to  wam prze­baczymy, —  i jak Niemców okupantów w 1918 r. 

— odstawimy grzecznie do granicy, —  potrąciwszy tylko koszty waszego utrzy­mania   —  i   wynagrodziwszy  sobie sprawiedliwie krzywdy wyrzą­dzone przez wasze wiekowe szachrajstwa.

Według Talmudu należałoby się wam 

—  „oko za oko, ząb za ząb, krew za krew”  

— za tyle ofiar waszego okrucieństwa,   — ale my dzieci Nowego Zakonu postą- pimy sobie z Wami ła­godniej.

Cierpieć Was jednak dłużej u siebie nie będziemy!

Oto wniosek z książki Ks. prof. Trzeciaka.

†††

Drobne ostrzeżenie.

Książka   ma   liczne   usterki   języko­we   i  drukarskie. — Szkoda, że się do niej wkradły.   —   Z tego powo­du „ptasie mózgi”   — będą   się  głupio zrażać, dzieło krytykować, czytelników zniechęcać.

Żydzi nie omieszkają tego wykorzy­stać, by autora zwalczać metodą „milczenia i lekceważenia”,  —    którą   tylokrotnie   na  naszej bezkrytycznej publiczności wy­próbowali.

Więc jedno czynię ostrzeżenie:   —niechaj nikt o tem dziele i jego autorze sądu swego nie wypowiada, dopóki go sam z głębszą rozwagą nie przeczyta.

Objętość 377 str. wielkiej ósemki—pilnie przewertować— to trud niemały;

— wydać 5 zł. na kupno tej książki, to również poważny uszczerbek dla biednej kieszeni,   — ale   gdy się pomy­śli, że te karty są pisane krwią i łzami pomordo-wanych przez Żydów ofiar—ustaną wszelkie wahania!

Ze zbrodniczą polityką wszechświatowego żydostwa trze­ba już raz skończyć!

Dzieło ks. prof. Trzeciaka jest do nabycia w księgarni „Przeglądu katolickiego”,  Warszawa, Krakowskie Przedmieś­cie 71 i w innych księgarniach katolickich.

Ks. M. Wiśniewski.

_________________________

Pro Christo: wiara i czyn: organ młodych katolików, lipiec 1934, nr 7, str. 548-553.

Za: https://lagloriadelasantisimavirgen.wordpress.com/2017/03/28/sad-nad-zydostwem/#more-1861

Data publikacji: 28.03.2017

============================

Marzec 30, 2017

http://wolna-polska.pl/wiadomosci/sad-nad-zydostwem-2017-03

PRZECZYTAJ:

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, „Nostra aetate”, CZASY OSTATECZNE, Judaizacja Kościoła, JUDAIZM - ŻYDZI, KARY I ZNAKI BOŻE, KOMUNIZM, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, Sobór Watykański II, Społeczno - polityczna, Talmud, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s