Prawda o Kościele – żydzi.

a1110-361x400-jpg1__________________________________________________________

a2512-jpg3Przedstawicielom Nowego kościoła nie wystarczyło zwiedzenie katolików, ale oszukali też niekatolików i niechrześcijan.

Przez ten fałszywy ekumenizm okłamują niekatolików co do tego,  jakie jest prawdziwe nauczanie Kościoła katolickiego.

Najbardziej zostali okłamani żydzi, wobec których przemilcza się lub zniekształca katolicką prawdę o współczesnej religii żydowskiej, która jest w większej części oparta na Talmudzie, — a nie na Piśmie Świętym.  — Nienawiść Talmudu do Chrystusa może uniemożliwić uczciwym żydom zbawienie wieczne.

Naród  ten, który zawarł Stare Przymierze z Panem Bogiem, który do przyjścia   Chrystusa   wyznawał   jedyną prawdziwą religię,   — w decydującym   etapie   swoich   dziejów   odrzucił   Mesjasza   –   naszego   Boga. — Tym samym przestali oni wyznawać prawdziwą religię.

To   właśnie   żydzi ukrzyżowali Boga-człowieka Jezusa Chrystusa i ściągnęli na siebie i swoje dzieci Jego Krew.  

— To przede wszystkim warstwa faryzeuszy szerzyła nienawiść do Chrystusa.

Warstwa ta przejęła przywództwo wśród żydów i była siłą napędową odrzucenia Chrystusa przez większość żydów.   — Faryzeusze byli też w dalszych dziejach siłą napędową prześladowań Kościoła.  — Żydzi stali również za kulisami wielu ruchów rewolucyjnych i heretyckich.

Za swoje odrzucenie Chrystusa żydzi zostali przez Boga najpierw rozproszeni po całym świecie i wielokrotnie karani różnymi pogromami

a1010-jpg2____________________________________________________________

Najbardziej współczesnymi były prześladowania żydów za czasów Hitlera.

Zaprzeczanie tym prześladowaniom jest równie śmieszne jak negowanie uczestnictwa żydów w zabójstwie Chrystusa i w prześladowaniach Kościoła.

W pierwszym przypadku oznaczałoby to nie uznanie zgubnego charakteru niemieckiego nazizmu, który wyniósł Hitlera i niemiecki naród ponad Chrystusa i Jego Kościół,  

—  a   w   drugim przypadku, poddanie w wątpliwość udziału żydów w ukrzyżowaniu Chrystusa  —  oznacza poważne naruszenie wiarygodności samego Pisma Świętego, a w nim słów samego Chrystusa i Apostołów:

Św. Mateusz (23, 13-35):

A biada wam, doktorowie i faryzeusze obłudnicy, że zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi!

Sami bowiem nie wchodzicie, ani wchodzącym wejść nie pozwalacie… objeżdżacie morza i lądy, aby uczynić jednego prozelitę, a kiedy się nim stanie,   czynicie   go   synem   piekła  dwakroć więcej, niż sami jesteście!… — jesteście synami tych, którzy proroków zabili.

I wy dopełnijcie miary ojców waszych!…   — aby przyszła na was wszystka krew sprawiedliwa, która rozlana jest na ziemi…„.

Św. Jan (7, 1):

— „Potem zaś chodził Jezus po Galilei, gdyż nie chciał po Judei chodzić, bo żydzi starali się Go zabić„. 

Św. Jan (8, 39-44):

Jeśliście synami Abrahama, czyńcież uczynki Abrahama. — Lecz teraz staracie się zabić mnie, człowieka, który wam mówiłem prawdę…

— Wy z ojca diabła jesteście   — i pożądania ojca waszego czynić chcecie.

On był zabójcą od początku…„.

Dzieje Apostolskie (2, 22-23):

— „Mężowie izraelscy!… Jezusa Nazareńskiego… umęczywszy — rękoma niezbożnych, zgładziliście…„.

Dzieje Apostolskie (7, 51-52): (Św. Szczepan):

Którego z proroków nie prześladowali ojcowie wasi?

—  I   zabili  tych, co przepowiadali przyjście Sprawiedliwego, którego wy staliście się teraz zdrajcami i zabójcami„.

Św. Paweł do Tesaloniczan I (2, 14-15):

— „… gdyż  to samo cierpieliście i wy od współrodaków waszych, jak i oni od żydów, którzy i Pana Jezusa zabili… i Bogu się nie podobają i sprzeciwiają się wszystkim ludziom…„.

a2512-jpg3

a1210-jpg4________________________________________________

Przez to, że ściągnęli Krew Chrystusową na siebie i swoje dzieci, — żydzi ściągnęli   również  na siebie gniew Boży, który im towarzyszył w ciągu dziejów ludzkości.

Również dziś widzimy, że w Izraelu nie ma pokoju.

Katolicki Kościół świadomy tych faktów, zawsze uważał współczesną talmudyczną żydowską religię za fałszywą i wrogą.  

— Religia ta opiera się na nienawiści do Chrystusa.

a1410-jpg5__________________________________________________

Jednakże nie można wszystkich żydów zaliczać do jednej kategorii.

Wierzymy,  że również dzisiaj działa wśród nich łaska Boża, gdyż Pan Bóg chce zbawić każdego człowieka. 

— Wielu żydów odrzuca talmudyczne wartości i pozytywnie przyczynia się do dobra ogólnoludzkiego.   — Przeważająca większość żydów jest religijnie obojętna.

a15-gif6___________________________________________________

Straszne jest to, że ci uczciwsi żydzi, a także inni niekatolicy albo niechrześcijanie — nie poznają dzisiaj prawdziwego katolicyzmu, jeżeli nie natrafią na nasze małe wspólnoty.

Ci, którzy podają się za przedstawicieli katolicyzmu są kłamcami — i nie mówią im prawdy o zdeformowanym charakterze talmudycznego judaizmu.

Kościół w przeszłości zawsze miał odwagę mówić im, — choćby nawet nieprzyjemną prawdę,   — a jednocześnie był przeciwny gwałtom, jakich doznawali żydzi od nie-żydów.

Dobrym przykładem tego jest list biskupów słowackich do rządu słowackiego z 12.3.1942:

Do Rządu SR!

Będąc świadomi krzywd wyrządzonych narodowi słowackiemu przez talmudyczne żydostwo,   — nie uważaliśmy za celowe wspominać o zarządzeniach Rządu SR, mających na celu wykluczenie żydów z życia gospodarczego i kulturalnego naszego narodu, aby stare krzywdy zostały naprawione a nowe powstrzymane.

Najnowsze zarządzenie przewiduje, … że żydzi mają być wyrzuceni za granice SR…

Jako głosiciele i strażnicy nie tylko objawionego, ale też naturalnego prawa Bożego,   — uważamy za swoją powinność stwierdzić, że takie zarządzenie sprzeciwia się naturalnemu prawu Bożemu„.

a2113-jpg7

a221-png8

a2412-jpg9___________________________________________________

(…)

Współcześni „papieże” i żydzi

Jan XXIII:

Zaraz po swoim wyborze zmienił tradycyjną modlitwę za żydów z Wielkiego Piątku usuwając wyrażenia „perfidis  Judaeis” („wiarołomnych żydów”) i „judaicam perfidiam” („żydowskiego wiarołomstwa”)  

— i zastąpił je odpowiednio słowami: „Judaeis”   („żydów”)   i   „Judaeos” („judajczyków”).

Jan XXIII i konwertyci

Przy przyjmowaniu poganina, żyda, muzułmanina albo heretyka do Kościoła katolickiego   —  byli   oni   przy Chrzcie wzywani do porzucenia swoich błędów, modlitw, żydowskiej wiarołomności itd.

Jan XXIII zlikwidował ten logiczny wymóg.

Nasuwa się tu pytanie, — dlaczego go zlikwidował. —  Jakiż bowiem ma dla poganina sens przyjmowanie Chrztu i jednoczesne oddawanie czci starym bałwanom i bożkom?

Albo, — jaki by miało sens dla żyda dać się ochrzcić,   — a jednocześnie uznawać Talmud pełen nienawiści do Chrystusa?

Jan XXIII udowodnił tylko, że był indyferentystą tzn., że — nie uznawał bałwochwalstwa, judaizmu, czy też islamu   — za fałszywe wyznania.

Jan XXIII i Boskie Serce

Papież Pius XI w swojej encyklice Quas primas z 11 grudnia 1925 zalecał katolikom,   — aby dokonali Poświęcenia ludzkości Boskiemu Sercu w święto Chrystusa Króla.

Wierni mają to uczynić przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu

brzmi:

+++

O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp ołtarza Twego. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą.

Wielu nie zna Ciebie wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi; zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Twego.

Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili czym prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu.

Królem bądź tym, których błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz

Królem   bądź   tych   wszystkich,   którzy   jeszcze błąkają się w ciemnościach pogaństwa albo islamizmu, i racz ich przywieść do światła i Królestwa Bożego.

Wejrzyj wreszcie okiem miłosierdzia swego na synów tego narodu, który niegdyś był narodem szczególnie umiłowanym. Niechaj spłynie i na nich, jako zdrój odkupienia i życia, ta krew, której oni niegdyś wzywali na siebie. 

Zachowaj Kościół swój, o Panie; użycz mu bezpiecznej wolności. Użycz wszystkim narodom spokoju i ładu.

Spraw aby ze wszystkiej ziemi od końca do końca jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki. Amen„.

+++

Jan XXIII nakazał usunąć z tej uroczystej modlitwy wszystkie słowa, które napisano pogrubioną kursywą.

Nasz komentarz:

— Tym aktem Jan XXIII dowiódł tylko, że — nie uważał życia w bałwochwalstwie, mahometanizmie i w judaizmie za życie w ciemnościach.

Tak  nie może postępować katolicki papież.  

— Jan XXIII całkowicie znieważył autorytet Piusa XI, — a to nigdy nie miało miejsca w Kościele katolickim.

Kolejni papieże odnosili się zawsze z największym szacunkiem do uroczystych definicji wiary, wyznań wiary i modlitw.

Gdyby jeden papież działał wbrew innemu papieżowi według wzoru Jana XXIII,   —   stanowiłoby to wyraz pogardy wobec samego Ducha Świętego, który kieruje Kościołem w prawdzie poprzez papieży.

Dlatego nie należy się dziwić, że   — coraz więcej ludzi nie uznaje Jana XXIII za legalnego papieża. — To właściwie on rozpoczął destrukcyjną rewolucję przeciw Kościołowi.

Jan Paweł II i żydzi

Zaraz po swoim nielegalnym objęciu tronu papieskiego — rozpoczął antychrześcijański dialog z żydami:

Wszystkie poniższe cytaty pochodzą z angielskiej wersji watykańskiego „L’Osservatore Romano” z dnia 29.4.1985:

„15.2.1985 JPII przyjął delegację amerykańskich żydów, którym powiedział między innymi:

—  „Witam   was gorąco w tym domu, który jak wiecie jest zawsze otwarty dla członków ludu żydowskiego„.

Komentarz: 

Nie każdy katolik, a zwłaszcza katolik tradycyjny jest tak przyjmowany w Watykanie.   — Wielu znanym katolikom tradycyjnym albo biskupom, którzy w czasie komunizmu działali w podziemiu — nie było dane spotkać się z „papieżem”.

— „Przybyliście tu, aby uczcić dwudziestą rocznicę soborowego dekretu «Nostra aetate»„.

Komentarz: 

To   dziwny   przypadek,   —  gdy żydzi wychwalają dokument Nowego kościoła. —   Dowodzi to, że dokument ten nie może być katolickim.

—   „… z drugiej strony taki dialog zachowuje tożsamość tych wyznań…„.

Komentarz: 

JPII nie chce żydów nawrócić do Chrystusa, lecz przeciwnie — chce, aby zostali żydami,   — a to jest zdradą jego apostolskiego powołania.

— „przede wszystkim teraz między nami panuje miłość…„.

Komentarz:  — O jakiej miłości JPII mówi tu żydom, którzy odrzucają Chrystusa?  Kto odrzuca Syna, odrzuca również Ojca.

19.4.1985 JPII   — przyjmując członków żydowskiej loży wolnomularskiej B’nai Brith, powiedział:

— „… musimy   być   wdzięczni   Panu,  że wierzymy w niego zarówno jako żydzi jak i chrześcijanie„.

Komentarz: 

Tak więc podobno żydzi mają być wdzięczni Bogu, że odrzucają Chrystusa, że wyszydzają Jego Bóstwo,   — a w Talmudzie nie znajdują ani jednego dobrego słowa dla Niego albo dla Jego świętej Matki Maryi Panny.

Mają rzekomo dziękować za to, że   — już w ogóle nie kierują się Starym Testamentem.

Ta wypowiedź JPII pozostaje w totalnej sprzeczności z dwutysiącletnim nauczaniem Kościoła   — i jest jednocześnie najgorszym przejawem antyżydostwa [utwierdzając żydów w ich błędach].

—  „… o naszych powołaniach, czy to jako chrześcijan czy też jako żydów„.

Komentarz: 

Zawsze wierzyliśmy, że Bóg wszystkich ludzi wzywa do Chrystusa i do Jego prawdy,   —  a   tu  niespodziewanie Bóg rzekomo wzywa również do wyznania, które nienawidzi Chrystusa.   — Tak jak gdyby Bogu nie zależało na Prawdzie o ukrzyżowaniu Jego Syna.

Tymi   wypowiedziami JPII dowiódł tylko, że   — nie tylko nie jest katolikiem, — a już tym bardziej nie jest papieżem.

W 1980 roku JPII w czasie swojej wizyty we Francji — przyjął „kapłańskie błogosławieństwo” w języku hebrajskim od naczelnego rabina Kaplana — („La Croix”, 4.6.1980).

13.4.1986 JPII odwiedził synagogę w Rzymie.   — Podczas tej wizyty JPII zachowywał   się tak, jakby nie wierzył w Bóstwo Jezusa Chrystusa.

Wymieniał uściski z tymi, którzy kwestionują Jego Boskie pochodzenie i którzy również dzisiaj podają się za następców arcykapłanów i faryzeuszy, którzy ukrzyżowali Chrystusa.

Nie była to jego pierwsza wizyta w żydowskiej synagodze, — albowiem już wcześniej, jako „kardynał”   — nawiedzał ją w Krakowie, gdzie uczestniczył w szabasowych żydowskich obrzędach.

— W czasie tych wizyt   — potępiał „antysemityzm” poprzednich papieży i całego Kościoła.  

— Obwiniał Kościół katolicki za prześladowania żydów w czasie ostatnich dwóch tysięcy lat.

JPII nigdy nie miał odwagi powiedzieć żydom tego, co im powiedzieli słowaccy biskupi w 1942 roku („Katolicke noviny” 26.4.1942):

Tragedia żydowskiego narodu polega na tym, że nie uznał on Odkupiciela, a zgotował Mu haniebną i straszną śmierć na krzyżu.

Sam Odkupiciel wylewał łzy z powodu zatwardziałości ludu żydowskiego i przepowiedział mu rozproszenie po całym świecie.

— I rzeczywiście, po upadku Jerozolimy zostali żydzi rozproszeni po całym świecie.

Już prawie 2000 lat żyją w mniejszych lub większych gromadach między innymi narodami świata.

— Przez cały ten długi okres nigdzie nie zasymilowali się z innym narodem,  —  lecz pozostają osamotnieni, jako obcy element.

Swojej wrogiej do chrześcijaństwa postawy nigdy nie zmienili, a także ostatnimi czasy przy krwawych prześladowaniach chrześcijan w Rosji oraz Hiszpanii mieli żydzi swój znaczący udział.

— Temu zachowaniu można przypisywać, że narody czasami wyrażały swoją niechęć i rozgoryczenie w stosunku do żydów   — przeganiając ich ze swoich krajów, co było rozwiązaniem surowym i okrutnym, przeciwnym chrześcijańskiej moralności.

Również u nas wpływ żydów był szkodliwy.   — W ciągu krótkiego czasu umocnili się nieomal w całym naszym gospodarczym i finansowym życiu ze szkodą dla naszego narodu.  

— Nie tylko gospodarczo, ale też kulturalnie i moralnie szkodliwie oddziaływali na naród…„.

Ci sami biskupi wymogli na prezydencie Tiso wstrzymanie deportacji żydów ze Słowacji.

Dzisiejszy Nowy kościół ustępuje żydom we wszystkim. —  Co za to otrzymuje?

— W Oświęcimiu katolicy już nie mogą nawet postawić krzyża.

Rozwiązanie „kwestii” żydowskiej

Najlepszą odpowiedź   — jak uniknąć antyżydostwa   — znajdujemy w dokumencie doktora Hoffmana (byłego żyda) „Večny návrat” („Wieczny powrót”),   — wydanym w książce Katolícka Cirkev a tragédia slovenských židov v dokumentoch (Kościół katolicki i tragedia słowackich żydów w dokumentach), z roku 1994.

Jest to dokument pierwotnie wydany 10.6.1947, z którego cytuję:

… chcemy przypomnieć uniwersalność przyczyn żydowskiej kwestii trwającej od wieków na większości ziem,   — mającej nieraz fatalne konsekwencje dla żydów, którzy nie przyjęli do wiadomości przyjścia Jezusa Chrystusa   — i na przestrzeni 2000 lat nie znaleźli do Niego drogi, aby naprawili krzywdę jakiej dopuścili się przodkowie…

Mówmy otwarcie o żydach, czy też o tzw. żydowskim problemie.

Każdy z nas czuje i wie, że ten problem istnieje, wisi nam nad głową jak miecz Damoklesa.   — Milcząc o tym,  nie unikniemy go.

Problem ten wywołało przyjście Chrystusa…

Każdy, komu leży na sercu dobro ludzkości… buduje na fundamentach położonych przed dwudziestoma wiekami przez Chrystusa.

W życiu żydów brak tego pozytywnego elementu, a przez to będzie ich życie, moralność, religia… przedmiotem stałych sporów…

Musimy otwarcie powiedzieć, że i   — żydzi muszą się poddać regułom czasów i rozwoju… z wyżej powiedzianego wypływa krótki wniosek:

— żydzi, jeżeli chcą skończyć z antysemityzmem… muszą się stać najpierw uczniami, towarzyszami a potem mistrzami chrześcijańskiej kultury.

Czyli muszą się asymilować… i w ten sposób naprawi się dwutysiącletnia krzywda, tak wypełni się wielka luka rozwojowa w życiu żydów…   — i tylko tak, a nie inaczej może zostać wykorzeniony dwutysiącletni antysemityzm…

Bylibyśmy tchórzami gdybyśmy chcieli powiedzieć, że w państwie demokratycznym czymś lepszym i bardziej ludzkim byłoby o tej prawdzie milczeć.

— Dlatego też będziemy wiecznie powracać do tego problemu, dopóki zmuszeni potężniejącym i kajającym głosem nie oznajmią: —  Jesteśmy przygotowani i chętni do naprawy krzywdy, jakiej dopuścili się przed dwoma tysiącami lat nasi przodkowie„.

Epilog

Jestem przeświadczony, że jednym z pięknych momentów przy końcu dziejów ludzkości będzie chwila, kiedy szczerzy żydzi i ich przywódcy uznają Jezusa Chrystusa za swojego Mesjasza i Zbawiciela.

Cieszyłbym się gdybym dożył tej chwili, albowiem wiem, że to musi nastąpić.

Pismo Święte również w tym nie może się mylić:

Św. Paweł do Rzymian (11, 25-26):

— „… zaślepienie  po części spadło na Izraela, dopóki poganie nie wejdą w   pełności,   i   tak   wszystek   Izrael   będzie   zbawiony,   jak   napisano: — «Przyjdzie z Syjonu, który wyrwie i odwróci bezbożność od Jakuba…»„.

Ewangelia wg św. Mateusza (23, 38-39):

— „Oto wam zostanie dom wasz pusty.   — Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mnie odtąd, aż rzeczecie: «Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie»„.

Wierzymy, że już dzisiaj ta Boża łaska działa w duszach niektórych żydów, którzy oczekują od nas przykładu dobrego katolika chcącego im pomóc.

––––––––

Fragment książki J. Exc. ks. biskupa Olivera Oraveca: PRAVDA O CIRKVI (pełny tytuł w tłumaczeniu polskim: PRAWDA O KOŚCIELE. Czy Jan Paweł II jest katolikiem? Czy Watykan jest centrum Nowej sekty?), wydanej w 1998 r. (1)

Z języka słowackiego tłumaczył Mirosław Salawa.

––––––––––––

Przypisy:

(1) Por. 1) Bp Oliver Oravec, a) Prawda o Kościele. b) Osculator Alchoranis. c) Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi Panny.

2) Ks. Marian Morawski SI, Asemityzm. Kwestia żydowska wobec chrześcijańskiej etyki.

3) O. Parteniusz Minges OFM, O religii żydowskiej po ustanowieniu chrześcijaństwa.

4) Ks. Józef Gliwa SI, O kwestii żydowskiej.

5) Ks. Michał Morawski, Stanowisko Kościoła wobec niebezpieczeństwa żydowskiego w dawnej Polsce.

6) „Tygodnik Katolicki”. Ks. A. K., Der Talmudjude von Prof. Dr. August Rohling.

_____________________________

(Przyp. red. Ultra montes).

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXIV, Kraków 2014

Za: http://www.ultramontes.pl/bp_oravec_zydzi.htm

Za; http://wolna-polska.pl/wiadomosci/prawda-kosciol-zydzi-2014-08

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii 1. Dogmatyka katolicka, Antychryst, „Nostra aetate”, CZASY OSTATECZNE, Judaizacja Kościoła, JUDAIZM - ŻYDZI, KARY I ZNAKI BOŻE, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, NAUCZANIE KOŚCIOŁA, Sobór Watykański II, Talmud, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.