Święci Joachim i Anna – Rodzice Najświętszej Maryi Panny

Święci Joachim i Anna_kosciol.wiara.pl Święta   Anna   i   Joachim przyprowadzają Maryję do Świątyni. Fresk w Bazylice na Górze św. Anny

Kult św. Joachima i św. Anny w Polsce

Szczególnie żywy w Polsce był kult św. Anny.   —  Powstałe w wiekach średnich w   Niemczech   Bractwo   Św.   Anny rychło rozpowszechniło się w Polsce w XV wieku.

Jego najgorliwszymi propagatorami byli Bernardyni. — Bł. Władysław z Gielniowa miał ułożyć ku czci św. Anny piękne godzinki.

Ku  czci św. Anny wystawiono w Polsce ponad 215 kościołów, z tych tak piękne, jak:   — kościół św. Anny w Krakowie czy w Warszawie, perły baroku.

O gotyckim kościele Św. Anny w Wilnie miał wyrazić się w podziwie Napoleon, że byłby on perłą Paryża.

Polska chlubi się wieloma sanktuariami św. Anny:

 • na Górze św. Anny w pobliżu Brzegu Głogowskiego,
 • w Jordanowie, w Selnikach,
 • w Grębocicach,
 • w Stoczku koło Lidzbarka Warmińskiego,
 • w Kamiance (parafia Rzekuń koło Ostrołęki).

Największej jednak czci doznaje św. Anna w Przyborowie koło Częstochowy i na Górze Św. Anny koło Opola.

Zwłaszcza sanktuarium opolskie należy do najsłynniejszych w świecie tak dalece, że figura św. Anny doczekała się chwały uroczystej koronacji koronami papieskimi 14 września 1910 roku.

Nawiedził je także papież Jan Paweł II 21 czerwca 1983 roku podczas swej II Pielgrzymki do Polski.

Sanktuarium Św. Anny  znajduje się na wzgórzu (406 m npm).

Kiedyś wzgórze to miało nazwę Góry Chełmskiej,   — później Góry Św. Jerzego — i Świętej Góry.

Nazwa Góra Św. Anny przyjęła się od wieku XVI.

Kościół wystawiono w latach 1480-1516.

????????????????????????????????????????

Cudowna figura św. Anny jest z drzewa bukowego i liczy 66 cm wysokości.

Przedstawia ona św. Annę piastującą dwoje dzieci:   — Maryję, której była matką i Pana Jezusa, dla którego była babką (św. Anna Samotrzecia).

Wszystkie trzy figury są koronowane.

Początkowo była tylko jedna postać św. Anny (wiek XV).

Potem dodano postacie Maryi i Jezusa (wiek XVII), — umieszczając je przy głowie Św. Anny.

Napływ pielgrzymów datuje się od roku 1516.

Dla zapewnienia pątnikom pełnej obsługi właściciel Góry Św. Anny hrabia Melchior Ferdynand Gaszyn sprowadził ze Lwowa reformatów (1656).

Obecny kościół pochodzi z roku 1673.  — Z tego czasu także jest klasztor.

W XVIII w. wystawiono Kalwarię (33 kaplice Męki Pańskiej) oraz Dróżki Maryi (10 kaplic).

Odtąd nieprzeliczone tłumy szły do sanktuarium z Polski, Czech i Niemiec.

Żadna siła, żadne zakazy nie zdołały fali pątniczej zatrzymać.

W roku 1810 rząd pruski zlikwidował klasztor, — ale franciszkanie wrócili w 1859 roku.

W czasie „kulturkampfu” musieli ponownie klasztor opuścić,—  ale powrócili rychło,  bo już w roku 1887.

W latach 1921-1938 stanął na Górze św. Anny Dom Młodzieżowy, Dom Pielgrzyma i Dom Rekolekcyjny.

W roku 1941 rząd hitlerowski zmusił zakonników do opuszczenia klasztoru.

— Powrócili w 1945 roku.

Góra Św. Anny była przez wiele lat ośrodkiem polskości na Śląsku i ostoją katolicyzmu.

— Tu   właśnie   rozegrała   się największa bitwa III Powstania Śląskiego (1921). — Pamiątką jest pomnik „Czynu Powstańczego” Ksawerego Dunikowskiego.

Powiedzieli o św. Annie

Św. Jan Damasceński:

„O zaiste błogosławioną jest i po trzykroć błogosławioną! 

— Ubłogosławiona od Boga niemowlęciem to jest Maryją, którą ze wszech miar czci godną zrodziłaś.

Z niej to Chrystus wyrósł, kwiat życia…

A my, o przebłogosławiona Niewiasto, winszujemy Ci. — Zrodziłaś bowiem naszą i wszystkich nadzieję daną od Boga…

O zaprawdę błogosławioną jest i błogosławiony owoc żywota Twojego.

Język pobożnych zaś niech wysławia także dziecię Twe, a radosny głos niech wychwala owoc Twój.

Godna jest czci, godna najwyższej czci jest ta, na której spełniła się obietnica Boża, która wydała taki owoc, z którego wyszedł słodki Jezus…

Raduj się i Ty, Joachimie, że z Córki twojej Syn się narodził, którego imię Wielkiej Rady Anioł czyli Zbawiciel całego świata.

Chrystus na pewnym miejscu powiedział:  —  «Po owocach ich, poznacie ich».

Podobało się Bogu i uznał to za stosowne, aby Was wybrać dla dania jej życia. Pełniąc bowiem święcie i bogobojnie wasz obowiązek, wydaliście skarb dziewiczy”.

†††

Piotr Skarga tymi słowami rozpoczyna żywot św. Anny:

„Św. Anna męża miała Joachima z narodu Dawidowego.

Jakoż i sama szła z tego pokolenia królewskiego i kapłańskiego.

Oboje byli sprawiedliwymi przed Bogiem, zachowując rozkazanie Boże i chodząc w drodze pobożności.

Na trzy części rozdzielili majętność swoją:   — jedną Kościołowi Bożemu i kapłanom dawali, drugą ubogim, a trzecią sami potrzeby swe opatrywali.

Długo żyli bez potomstwa, żadnego owocem małżeństwa i dziatkami cieszyć się nie mogąc, przez co byli strapieni i smutni”

(Żywoty Świętych).

Ewangelie   i   księgi   Pisma  świętego milczą zupełnie o rodzicach Najświętszej Maryi.

Ich imiona są znane jedynie z apokryfu „Ewangelia Jakuba”, — w którym jest bardzo wiele fantazji i baśni,   — ale znaleźć można także jądro prawdy, która mogła zachować się drogą tradycji.

Apokryf ten bowiem powstał zaledwie w sto lat po Ewangeliach, — sięga więc początków chrześcijaństwa.

Na jego podstawie dowiadujemy się, że Joachim pochodził z zamożnej i znakomitej rodziny.

— Już samo jego imię miało być prorocze,   — gdyż Joachim po hebrajsku może oznaczać tyle co „przygotowanie Panu”.

Pochodzić miał z Galilei.

Jego małżonka Anna, której imię hebrajskie znaczy tyle co „łaska” — miała rodzinny dom w Betlejem.

Daremnie jednak święci małżonkowie modlili się i dawali hojne ofiary na świątynię, aby uprosić sobie dziecię.

Wreszcie Joachim udał się na pustkowie i tam przez dni 40 pościł i modlił się, aby uprosić sobie u Pana Boga miłosierdzie.

Wtedy zjawił mu się anioł i zwiastował, że modły jego zostały wysłuchane, gdyż małżonka jego Anna da mu dziecię, które będzie radością ziemi.

Tak też się stało.

Przy narodzinach ukochanej córki, której według zwyczaju dnia piętnastego dano na imię Maria,   — co wśród wielu znaczeń tłumaczy się także, jako „pani”,   — była najbliższa rodzina.

W rocznicę zaś urządzono wielką radosną uroczystość.

Kiedy córka miała 3 lata oddano ją do świątyni, gdzie wychowywała się wśród swoich rówieśnic, zajęta modlitwą, śpiewem, czytaniem Pisma świętego i haftowaniem szat kapłańskich.

Wcześniej miał pożegnać świat Joachim, po nim zaś Anna

(„Protoewangelia Jakuba”, rozdział I-VII).

Kult św. Joachima i św. Anny w Kościele

Kult św. Joachima i św. Anny był w całym Kościele — a więc także na Wschodzie   —  bardzo dawny i żywy.

Jest rzeczą zupełnie naturalną, że w miarę jak rozrastał się kult Matki Chrystusa   — zwyżkowała także cześć publiczna jej wybranych i szczęśliwych rodziców.

Już w wieku IV-V istniał kościółek w Jerozolimie przy dawnej sadzawce Betsaida w pobliżu świątyni pod wezwaniem św. Joachima i św. Anny.

Istnieje on do dzisiaj.  — Tu nawet miał być według podania ich grób.

Inni miejsce grobu sytuowali przy wejściu na Górę Oliwną.

Cesarz Justynian wystawił w Konstantynopolu około roku 550 Bazylikę ku czci św. Anny.

Kazania   o św. Joachimie i św. Annie wygłaszali na Wschodzie święci tej miary co

 • św. Epifaniusz (+ 403),
 • św. Sofroniusz (+ po 638),
 • św. Jan Damasceński (+ ok. 749),
 • św. German I patriarcha Konstantynopola (+ 732),
 • św. Andrzej z Krety (+ 750),
 • św. Tarazjusz patriarcha Konstantynopola (+ 806),

a na Zachodzie:

 • św. Fulbert z Chartres (+ 1029),
 • św. Bernardyn ze Sieny (+ 1444)
 • czy nasz błogosławiony Władysław z Gielniowa (+ 1505)

Szczególną czcią była zawsze otaczana św. Anna.

Jej kult był i jest do dnia dzisiejszego bardzo żywy.

Na Zachodzie pierwszy kościół i klasztor Św. Anny stanął w r. 701 we Floriac — koło Rouen.

Dowodem popularności św. Anny jest, że  —  jej imię było i bywa dotąd tak często nadawane niewiastom.

Bardzo liczne są też kościoły i sanktuaria pod jej wezwaniem.

Obecnie do najgłośniejszych sanktuariów należą

 • Dureń w Niemczech z roku 1498,
 • Annaberg w Westfalii
 • i Annaberg w Saksonii,
 • Auray w Bretanii (Francja),
 • Annaberg koło Mariazell w Styrii
 • oraz w Beaupre w Kanadzie założone w 1661 r. przez emigrantów francuskich, Bretończyków
 • oraz w Scranton i w Nowym Orleanie w USA
 • a także na dalekim Ceylonie.

Ku czci św. Anny wystawiono wiele kościołów.

Św. Anna jest patronką wielu miejscowości. 

Ku czci św. Anny powstało 5 zakonów żeńskich. 

W   dawnej   liturgii poświęcono św. Annie aż 118 hymnów i 36 sekwencji (wiek XIV-XVI).

Najdawniejszy wizerunek św. Anny pochodzi z wieku VIII.

— Jest nim fresk w kościele S.M. Antiąua.

Nasz znany archeolog Kazimierz Michałowski odkrył w Faras (Numidia) freski z VIII w.,  —  wśród nich przepiękny wizerunek św. Anny, który poczta polska uwieczniła w specjalnym znaczku pocztowym.

[ZOBACZ:  Fresk św. Anny z Faras + VIDEO z katedry w Faras  — emjot]

Papież Leon XIII zezwolił na koronację obrazu św. Anny w Beaupre (Kanada).

Wiele miast chlubi się z posiadania relikwii św. Anny.

Wymienimy niektóre (w nawiasach daty otrzymania tychże relikwii).

O ich autentyczności nie wypowiadamy się.   —  Są one dla nas tylko dowodem wielkiej popularności świętej Anny w świecie chrześcijańskim.

A oto wykaz tych miejscowości:

 • Weingasten (1182),
 • Brema (1192),
 • Chartres (1204),
 • Liitzel (1205),
 • Maius (1212),
 • Beaupre,
 • Montreal,
 • Dureń,
 • Padeborn,
 • Genua,
 • Wiedeń,
 • Salamanka.

__________________________________________________

Za; http://kosciol.wiara.pl/doc/490384.Swieci-Joachim-i-Anna-Rodzice-Najswietszej-Maryi-Panny/2

Foto: Święta   Anna   i   Joachim przyprowadzają Maryję do Świątyni. Fresk w Bazylice na Górze św. Anny / Gość/ Henryk Przondziono

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii św. Anna i św. Joachim. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s