Islam, Okrągły Stół, UE – i masoni: „Spisek przeciwko Matce Bożej (i Polsce) Czy Matka Boża wzywa nas do walki?”

Okopy Św. Trójcy, Szańce Panny Maryi. — Aktywizacja masonerii: zawiązanie wielkiego spisku.

 Z książki Stanisława Krajskiego pt.

„Spisek przeciwko Matce Bożej (i Polsce) Czy Matka Boża wzywa nas do walki?” 

***

  [Wszystkie wydarzenia, o których pisaliśmy wyżej miały miejsce na przełomie XVII i XVIII w. i w pierwszych dekadach wieku XVIII. Ważne jest abyśmy sobie uświadomili, co to był za czas.]

Maryja-Rokitno_azorawski.com

Król Jan bronił Europę przez Okopy Świętej Trójcy,  Szańce Panny Maryi przed islamem. Potem zaś był Okrągły Stół.

Teraz mamy sytuację odwrotną:  Grabież przez Okrągły Stół już nastąpiła, a agresja z udziałem islamu  —  przed nami.

Teraz więc musimy zbudować Okopy Św. Trójcy i Szańce Panny Maryi !

***

W 1671 r. Sobieski odparł duży najazd Tatarów. —  W 1672 r.

—  „przeprowadził jedną z najbardziej imponujących operacji wojskowych w hi­storii,   znaną   jako  wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie”.

Sobie­ski dysponował tylko 3 tys. jazdy. Pobił jednak kilkudziesięciotysięczne wojska tatarskie i uwolnił 44 tys. ludzi z jasyru.

W 1673 r. odniósł zwycięstwo nad Turkami pod Chocimiem. Turków było ponad 40 tys. żołnierzy. Bitwę przeżyło 4 tys. Turków.

W 1674 r. został wybrany kró­lem Polski. — W tym samym roku wypędził Turków z prawie całego Po­dola.

W 1675 r. odparł atak Tatarów pod Lwowem.

—  „Przez kolejnych 7 lat Polska nie prowadziła wojen. W kraju narastała opozycja przeciwko królowi, opłacana złotem przez Austrię i Brandenburgię.

W Małopol­sce uknuto nawet spisek detronizacyjny, by obalić Jana III Sobieskiego, a tron przekazać niemieckiemu księciu Karolowi Lotaryńskiemu”.

Nauczycielem Karola Lotaryńskiego był jeden z najsłynniej­szych różokrzyżowców (prekursorzy masonerii) Robert Fludd, — a sam Karol Lotaryński również należał do tej tajnej kabalistycznej organiza­cji i pełnił w niej kierownicze funkcje.

W   1683 r.,   12 września,   nastąpi­ła   odsiecz   Wiednia. — Sobieski pokonał tam Turków.  

—   Z   tej   okazji   w   tym   dniu   papież Innocenty XI ustanowił święto Imienia Maryi.

W 1684 r. Sobieski doprowadził do wejścia Polski w skład Świętej Ligii zawiązanej przez Austrię, Wenecję i Kościół przeciwko Turcji.

Sobieski skoncen­trował się na wojnach z Turcją.

W 1691 r.

—  „zlecił budowę potężnych, nowoczesnych umocnień na granicy z Portą   — Okopów Św. Trójcy i Szańców Panny Maryi”,

— których zadaniem było trzymanie w szachu sił tureckich.

Sobieski zmarł w 1696 r.

Jeśli spojrzeć na historię Europy, Kościoła i chrześcijaństwa w perspektywie nadprzyrodzonej   —  wiek   XVII   został  ewidentnie wybrany przez szatana na zniszczenie świata wiernego Chrystusowi.

Szatan pla­nował, że Tatarzy i Turcy zaleją Europę i po Kościele, chrześcijaństwie i kulturze chrześcijańskiej nie pozostanie ślad.

Jego plan został unice­stwiony.

Główny udział miała w tym Polska będąca Królestwem Matki Bożej i Sobieski.

Szatan wydał wyrok na Polskę.

Wyrok ten   mieli   wykonać   jego, jak mówi Kościół w swoich dokumentach, — „pomocnicy na ziemi”  —  ma­soni.

Już bezpośrednio po śmierci króla Jana III Sobieskiego powstały plany jej rozbiorów.

Miał je zrealizować wielki pomocnik szatana, ka­balista i mason August II Mocny.

Tak opisałem to w swojej pracy pt.   — „Czy mamy dziś do czynienia z rozbiorem Polski?”:

Przed II wojną światową ukazała się książka wielkiego polskiego historyka Kazimierza Mariana Morawskiego pt. ,,Źródła rozbioru Pol­ski”.

Dowiadujemy się z niej,   — że już w końcu wieku XVII powstał szcze­gółowy plan rozbiorów Polski.

Głównym   jego   inicjatorem   i   wykonawcą   miał   być  August II Mocny Sas — postawiony bardzo   wysoko   w  hierarchii masońskiej i przygotowywany do odegrania tej roli już od dziecka.

Jak pisze Morawski:

— „Jak nam wiadomo   —  od  młodu wtajemniczał się przy­szły król Polski — przy pomocy najpewniej Paulego w kunszty magii, alchemii, astrologii, geomancji i kabalistyki”

[Zobacz: Historia pewnego Okrągłego Stołu – Masoneria polska: Źródła rozbioru Polski – pod koniec XVII w. |POLECAM!emjot]

Masoni długo i starannie przygotowywali objęcie przez niego tro­nu polskiego.

Pisze o tym jeden z nich, niejaki Manteuffel, — szef cen­trali wywiadowczej Brühla — (sprawującego potem niepodzielną władzę w Polsce w imieniu masonerii) — w wydrukowanym wówczas „Liście przyjaciela Prusaka do przyjaciela Holendra o zbliżającej się elekcji pol­skiej”:

— „Sprowadziłem do Berlina z Polski wyborową sforę psów swoich wywiadowczych, naradziłem się z nimi poufale, — wyposażyłem ich na własny   swój   rachunek   kilku   tysiącami   guldenów i odesłałem jak naj­szybciej się dało, do ich prowincji”.

Akcja, która potem została znacz­nie rozszerzona, akcja przekupstwa, szantażu, gróźb dała, jak wiemy, rezultaty.

W tym samym czasie zaczęto rozpowszechniać różokrzyżowe pro­roctwo, które głosiło:

— „Dzielne, wojownicze… nasienie Ruty saskiej za pomocą konfederacji i konspiracji wyżeniesz papieża, cesarza i pozosta­łych dynastów papistycznych z ich siedzib„.

W proroctwie tym była mowa również o rozbiorach Polski.

Obok niego krążył również słynny dokument różokrzyżowców pt. „Confesio Fraternitatis”,   — w którym było napisane:

„Mamy za zadanie ustanowić w Europie nowy porządek rzeczy. Już zaatakowana została tyrania papieża (zrazu tajnie), strącono go w Niemczech,

— następnie roz­drapiemy go pazurami, a jego ośle ryki zagłuszone zostaną rykiem lwa”.

W tym samym czasie zapowiadał to również potępiony nawet przez protestantów za czczenie „świętego diabła” niejaki Petersen, który pisał:

— „Sas zostaje królem polskim i pod cesarzem rzymskim z plemienia Ruty papież zupełnej doznaje zagłady”.

W   książce   „Masoneria   polska   2014″   opisując  dzisiejszą sytuację Pol­ski — porównałem ją do sytuacji naszego kraju w tamtych czasach dowo­dząc, że mamy do czynienia z tym samym procesem:

— Proces ten zaczął się, gdy po śmierci Jana III Sobieskiego, któremu „siły ciemności” nie zapomniały odsieczy Wiednia,   — rozpoczęto przygotowania do „wyboru” nowego króla.

Słowo „wyboru” napisałem w cu­dzysłowie,   — bo nie były to, jakby się dzisiaj powiedziało, „demokratyczne wybory”,

— tylko wprowadzenie na polski tron Niemca, formalnie prote­stanta (faktycznie masona) —  Augusta II Mocnego  —  przy zastosowaniu niegodnych i „niedemokratycznych” metod.

Kandydat na króla przedstawił tekst o znamiennym dla nas, dzi­siejszych Polaków, tytule  —   „Jak   Polskę   przekształcić w kraj kwitnący i cieszący się szacunkiem u sąsiadów”,

— w którym zapisany był jego program polityczny.

Wymowa tego tekstu była prosta; — dokładnie taka sama jak wymowa wszystkich tekstów, które zachęcały nas do głoso­wania za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej:

—  Polska będzie miała dobrobyt i szacunek, jeśli będzie przyjmowała wszystkie wzorce z Niemiec.

Zmierzając do zjednania sobie Polaków   — August przeszedł na katolicyzm pozostając jednak nadal zwierzchnikiem kościoła lute­rańskiego w Saksonii, którym rządził za pośrednictwem Tajnej Rady.

Nie zrezygnował oczywiście z uprawiania okultyzmu i udziału w posiedzeniach loży Różokrzyżowców, której był członkiem, — loży, która tylko nazwą różniła się od lóż masońskich, które jako takie powstały dopiero pod koniec XVIII w.

Jego kampania wyborcza pochłonęła niebotyczne sumy.

Wielkie pieniądze wydano na propagandę i przekupstwo.

Po­chodziły one z dwóch źródeł żydowskich:

—  domu bankowego Issachara Berenda Lehmanna

—  i domu bankowego Samsona Wertheimera.

Wybór Augusta na króla Polski nie byłby też możliwy bez silnego zaangażowania Rosji, która go wsparła i przekupiła część szlachty.

Powróćmy do mojej pracy pt. „Czy mamy dziś do czynienia z roz­biorem Polski?”.

Napisałem w niej również:

August Mocny zaczął prowadzić rozmowy na temat rozbiorów Pol­ski w 1703 r. z królami Fryderykiem i Karolem.  

— Gotowy już projekt rozbiorów powstał w 1709 r.   — W 1710 r. pisał król pruski do swego posła w Warszawie, że punkt piąty podpisanej z królem polskim „pertraktacji” dotyczy rozbioru.

Jak podaje Konopczyński, — w 1721 r. z planem rozbiorów zapoznawa­no poszczególne europejskie dwory królewskie.

Odwiedzając Warszawę w 1733 r. August Mocny powiedział pu­blicznie:

—  „Trzeba   Polaków   nauczyć rozumu, a że nic ku temu nie posłu­ży lepiej niż rozbiór”.

Rozbiory  Polski opóźniła znacznie śmierć króla, która nastąpiła w tym samym roku.

W początkach XVIII w. masoni powołali w Dreźnie do życia spe­cjalną lożę masońską, która miała zajmować się tworzeniem i realizacją planów mających doprowadzić do rozbioru Polski.

Loża ta nazywała się „Okrągły stół”.

Kształt   stołu,   przy   którym   zasiadali   masoni   — miał być symbolem hasła — ,,Wolność, Równość, Braterstwo”.

Fundament   ideowy   tej   organizacji   stanowiły,     —   jak   pisze  Morawski, — alchemia i satanizm.

Na jej czele stał początkowo August Mocny.  

— Jego prawą ręka był Manteuffel, który występował pod pseudonimem „Diabeł”.

Przy okrągłym stole wiele do powiedzenia mieli Jan Klemens Branicki i jego żona oraz Jan Aleksander Lipski, potem biskup krakowski, kardynał i wreszcie Prymas Polski.

Podstawowe plany, których realizacja miała ułatwić rozbiory mó­wiły o

— osłabieniu gospodarczym Polski — (Sasi konsekwentnie realizowali to zadanie),

— zmniejszeniu liczby wojska i osłabieniu go,

— demoralizacji i skorumpowaniu szlachty —  (co udało się w znacznej mierze),

— demorali­zacji szlachcianek, — (co również było skuteczne w znacznej mierze),

— roz­biciu i demoralizacji Kościoła polskiego —  (co także się powiodło).

Pisząc w książce „Masoneria polska 2014” o współczesnym działa­niu masońskich agentów wpływu   — odwołałem się do czasów Augusta II Mocnego opisując niektóre działanie loży „Okrągły stół” mającej doprowadzić do rozbiorów Polski:

Wśród wielu działań wymierzonych w Polskę loża ta podejmowała wielorakie działania charakterystyczne dla agentury wpływu, działając poprzez osoby

—  (Polaków,   którzy cieszyli się często znacznym autoryte­tem) —  oraz liczne publikacje.

Osłabiano   więc  polskiego ducha, demora­lizowano szlachtę i duchowieństwo, —  ugruntowywano przekonanie, że   — Polska nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, że  —  musi poddać się władzy sąsiadujących z nią mocarstw itp., itd.

Odwołajmy się jeszcze do książki Morawskiego.

Opisuje on w niej   — „drzewo genealogiczne Augusta Mocnego po mieczu” w sposób następujący:

„Wszyscy oni, a obok nich ich małżonki: księżniczki heskie, duńskie, anhalckie, brandenburskie, wirtemberskie —  to kość z kości i krew z krwi reformacyjnej.

Wszyscy oni   —  ci Wettyni —  to członkowie mistyczni, polityczni, a czasem i dyrektorowie korpusu ewangelickiego Rzeszy,

— to twórcy i poplecznicy wszelakich unij, mają­cych na celu zapewnienie przewagi protestantyzmowi,   — to członkowie zakonów rycerskich na poły tajnych, kolegiów mistycznych, zwalczają­cych namiętnie, aż po kres ostateczny hydrę papizmu.

Wiążę się z nimi —  w umysłach fanatyków protestanckich —  nadzieja zgnębienia Rzymu, odwojowania dla Lutra czy Kalwina katolickich jeszcze Niemiec”.

Opisując charakter i atmosferę wieku XVIII Morawski mówi o

— „at­mosferze przedziwnej lóż i konwektyklów, okultyzmu i teozofii, tajnej dyplomacji i żargonu masońskiego”

—  i charakteryzuje księcia Filipa, by porównać z nim zaraz Augusta Mocnego:

— „Oto Regent, alchemik i sata­nista, bywalec grot podziemnych w Vanvres i w Vaugirard,   — ewokator Lucyfera oraz krystalomanta, godzien naszej Horpyny.

Aleć na drugim końcu Europy ma książę Filip współczesnego druha, starszego nieco od siebie,   a   równie   już  słynnego, Augusta Mocnego,

—   kabalistę   też  i maga, wróżbitę i geomantę, t. j. amatora horoskopów. . .”.

August II Mocny,   — jak twierdzi Morawski,   — był w bardzo dobrych stosunkach z wieloma polskimi biskupami.

Część z nich stanowiła jego ścisłą świtę.

Morawski pisze o tym,   — jak król urządzał sobie „orgię pijac­ką z biskupami” —   (o  czym czytamy np. w pamiętnikach Fleminga),

— o tym, że  —  „działali” oni w ramach założonego przez niego „Bractwa Wrogów Wstrzemięźliwości”,   — którego każde zebranie sprowadzało się do całonocnej pijatyki.

W pewnym momencie Morawski stwierdza:

„Naród   okazuje   się   zazwyczaj tyle wart, ile wart jest jego episkopat, — którego przecie staro­żytna nazwa grecka mówi o zadaniach czuwania, nadzorowania nad społeczeństwem.

A jakże rzecz ta się miała z naszym społeczeństwem polsko-saskim, jakich   tuzów   ascezy   —    jeżeli   tak   paradoksalnie   wyrazić   się wolno   —   liczył Kościół polski w dobie Augusta konwertyty?”.

Następnie wylicza dziesiątki nazwisk biskupów i innych dostojni­ków Kościoła, którzy ubiegali się w spełnianiu życzeń, — nawet najbar­dziej antypolskich i antykatolickich, króla.

Morawski jeden z rozdziałów swojej książki poświęca „kobietom w życiu Mocnego”   — opisując dziesiątki jego kochanek.

Na portalu „hi­storia.wp.pl”   — znaleźć   można materiał pt. ,,300 nieślubnych dzieci Au­gusta II Mocnego„.

Czytamy w nim:

„August II Mocny był najwięk­szym amantem wśród polskich władców.

— W  jego przypadku można wręcz mówić o chorobliwym uzależnieniu od seksu.

Uwodził chłopki, mieszczki, szlachcianki i arystokratki, a liczbę jego nieślubnych dzieci szacowano na ponad 300 (oficjalnie uznał tylko 11  nielegalnych po­tomków).

— Jako pierwszy polski król wprowadził na dworze funkcję ofi­cjalnej metresy, — a przydomek Mocny otrzymał w uznaniu swoich nieprzeciętnych możliwości erotycznych…”.

† † †

Z książki Stanisława Krajskiego pt. „Spisek przeciwko Matce Bożej (i Polsce) Czy Matka Boża wzywa nas do walki?” 

Za; http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=17112&Itemid=80

Komentarz MD:

Król Jan bronił Europę przez Okopy Św. Trójcy, Szańce Panny Maryi przed islamem.

Potem zaś był Okrągły Stół.

Teraz mamy sytuację odwrotną: — Grabież przez Okrągły Stół już nastąpiła, — a agresja z udziałem islamu —  przed nami.

Teraz więc musimy zbudować Okopy Św. Trójcy i Szańce Panny Maryi !

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii CZASY OSTATECZNE, HISTORIA KOŚCIOŁA, Islam, KARY I ZNAKI BOŻE, Kościół i masoneria, MASONERIA, Społeczno - polityczna, WALKA Z KOŚCIOŁEM, WOJNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.