Czy coś może być „judeo-chrześcijańskie”? – Dr Bertrand L. Comparet

O pastorze dr Bertrandzie L Comparet, ABJD:

Po przeczytaniu tego najbardziej interesującego artykułu — Czytelnik szybko rozpozna, że autor był gorliwym studentem Biblii, a szczególnie eschatologii czy badania proroctw rzeczy, które już się wydarzyły, które wydarzają się teraz, i które jeszcze wydarzą się w przyszłości. — Był ordynowanym pastorem. Jego badania tej dziedziny myśli trwały ponad 30 lat.

Czytelnik szybko doceni również prosty sposób faktycznej reprezentacji i logicznego myślenia. Wynika to z jego profesjonalnej edukacji i zawodu, był uznanym prawnikiem. Pisał nie tylko w jasnym i przekonującym stylu, ale wyróżniał się na ambonie, na podium wykładowym, i na antenie za jasność myśli i głęboką logikę.

Bertrand L Comparet urodził się w San Diego, Kalifornia. Ukończył prawo na Stanford University, uzyskał doktorat z prawa. W 1926 był sędzią w Sądzie Okręgowym Kalifornii, i w latach 1942-1956 był sędzią amerykańskiego Sądu Najwyższego.

Jest oczywiste, że był wypróbowanym i prawdziwym chrześcijaninem, lojalnym i patriotycznym Amerykaninem, wierzącym w suwerenną Amerykę pod konstytucyjnym rządem.

Nauczanie rozpoczął w 1933 i kontynuował przez ponad 30 lat. Odszedł do Ojca w sierpniu 1983.

***

Czy coś może być „judeo-chrześcijańskie”?

Jest to wiek w którym wiadomości zastąpiono propagandą, a edukację praniem mózgów i indoktrynacją.   — Od reklam sprzedających tandetne produkty, do klas w Waszych szkołach tak wymyślonych, by z waszych dzieci zrobić posłuszne roboty socjalistycznego państwa,   — sztuka perswazji wyparła prostą cnotę prawdy.

Panowie, którzy rządzą z cieni, wykorzystując jako marionetki tych, którzy rządzą   nami,   żeby  wpędzić ten kraj jeszcze dalej na ścieżkę do socjalizmu, — chcą zdobyć kontrolę nad Waszym umysłem – bo mając to będą rządzić Wami we wszystkim.

I jedną z największych fortec umysłu, którą muszą zdobyć jeśli chcą zmienić Wasz los,   — jest wasza religia.

Nagle ze wszystkich stron bombardowano nas odniesieniami do „naszej judeo-chrześcijańskiej wiary”, i „naszego judeo-chrześcijańskiego dziedzictwa”.

Dokładnie jak inne frazy komunistyczne — np. „podżegacz wojenny”, „podżegacz do nienawiści” i „skrajny prawicowiec”   — pojawiły się we wszystkich naszych dziennikach i w większości naszych czasopism, kiedy zadekretowała to partia komunistyczna,  

— więc podobnie zainspirowana fraza „judeo-chrześcijański” pojawiła się nagle w pracach wielu osób, które chcą kształtować opinię publiczną.

Gdyby był to spontaniczny pomysł jakiegoś jednego pisarza,  który to wymyślił,   — to miałby on na to monopol przez jakiś czas, a zamiast tego został jednocześnie wykorzystany przez tak wielu służącym partii, aż do niego dołączyli nawet niezdarni kopiści, nie wiedząc czyim celom służyli.

— Czy jest jakaś prawda w wyrażeniu „judeo-chrześcijański”?

— Czy chrześcijaństwo pochodzi od judaizmu?

— Czy chrześcijaństwo miało coś wspólnego z judaizmem?

— Kto może autorytatywnie powiedzieć jaka może być odpowiedź?

Na pewno Jezus Chrystus jest wielkim autorytetem w tej kwestii, bo nikt nie wie lepiej niż On, następni byliby Jego uczniowie.

Zapytajmy ich — czy chrześcijaństwo można naprawdę nazwać „judeo-chrześcijańskim”.

Podstawą i największym autorytetem judaizmu jest Talmud. W czasach Jezusa Chrystusa nazywano go „Tradycją starszych”.

W tamtych czasach były tam dwie główne sekty religijne: — saduceusze i faryzeusze.

Saduceusze byli wielkimi materialistami, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie umarłych, ani w żadną inną formę nieśmiertelności.

— Uznawali prawo pisane dane przez Mojżesza w Pięcioksięgu, ale były to raczej „czcze słowa”, a nie posłuszeństwo.   — W czasach Chrystusa rządzili kapłaństwem, i arcykapłana zawsze wybierano z ich szeregów.

Natomiast faryzeusze uznawali istnienie aniołów i duchów, zarówno złych jak i dobrych, i wierzyli w zmartwychwstanie umarłych.

— Choć uznawali prawo pisane zawarte w Pismach, — uważali również, że istniała wielka tradycja słowna, która miała co najmniej autorytet równy prawu pisanemu, i wielu uważało, że tradycja miała większy autorytet. — Swoją tradycją podjęli się wyjaśniania i doprecyzowania praw.

To była Tradycja starszych, której później nadano nazwę Talmud.

Swoje początki miała w Babilonie, podczas babilońskiej niewoli narodu Judy, gdzie rozwinęła się w formie komentarzy różnych rabinów, podejmujących się wyjaśniania i stosowania prawa.

Ten tradycyjny, albo talmudyczny judaizm, bardzo różnił się od religii którą znajdujemy w Starym Testamencie.

Nieżyjący już rabin Stephen S. Wise, który był głównym rabinem USA, wyraził to tak jasno, że nie mógłbym poprawić jego słów. — Powiedział:

— „Powrót z Babilonu, i przyjęcie Talmudu babilońskiego, zaznacza koniec hebraizmu i początek judaizmu”.

Skoro prawdziwą religią Starego Testamentu była religia prawdziwych Hebrajczyków (NIE Żydów),  

— mądry rabin miał rację nazwania tego „hebraizmem”, —  i zauważając, że to zostało porzucone kiedy przyjęto Talmud, albo „Tradycję starszych”,  

— i że to także stanowi początek judaizmu.

Nic nie może być wyraźniejsze niż totalny antagonizm między judaizmem i chrześcijaństwem.

Wszelka opozycja wobec Jezusa Chrystusa,   — łącznie z ich zamordowaniem Go na krzyżu,   — przyszła od judaizmu i od tych,  którzy wyznawali go jako religię.

I pamiętajmy, że cały judaizm reprezentowali faryzeusze i saduceusze.

Biorąc to pod uwagę, przejrzyjmy Ewangelie, i zobaczmy czy znajdziemy w nich coś co można nazwać naprawdę „judeo-chrześcijańskim”.

Scena rozpoczyna się od Jana Chrzciciela nad rzeką Jordan, chrzczącego tych, którzy do niego przychodzili ze szczerą pokutą za swoje grzechy.

I u Mateusza 3:7 czytamy:

„A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im:

Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?”

Jan musiał czuć, że nie otrzymał nic ze swojej religii z judaizmu, Talmudu, Tradycji starszych.

A co z samym Jezusem Chrystusem?

Czy On czuł, że swoją religię zawdzięczał judaizmowi?

On odpowiada u Mateusza 15:1-9:

„Wtedy przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z zapytaniem:   — „Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem”.

On im odpowiedział:

„Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji…

— I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże.

Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz:

— Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”.

Czy widzicie w tym coś „judeo-chrześcijańskiego”?

Jezus zawsze ostrzegał ludzi, by uważali na fałszywą religię faryzeuszy i saduceuszy.

Na przykład u Marka 8:15 czytamy:

— „Wtedy im przykazał:   — „Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów”.

U Mateusza 5:23 znowu:

— „Bo powiadam wam:   — Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”.

U Łukasza 11:39 czytamy:

— „Na to rzekł Pan do niego:   — „Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości”.

Czy z tego źródła Jezus Chrystus zaczerpnął chrześcijaństwo?

W tym nie ma nic „judeo-chrześcijańskiego”.

Przejdźmy teraz do rozdziału 23 Mateusza:  

— w wersetach 13-15, 23, 25, 27 i 29   — Jezus Chrystus siedem razy rozpoczyna potępienie ich słowami:

—  „Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy”.

I pamiętajmy, że faryzeusze reprezentowali najwyższą formę judaizmu: — czy to było „judeo-chrześcijańskie”?

Bez żadnego wyjątku Jezus Chrystus całkowicie odrzucał i potępiał judaizm, językiem tak mocnym,  jaki w ogóle używał wobec bałwochwalstwa.

A co z faryzeuszami i saduceuszami?

Czy wykazali jakąś próbę pogodzenia się z Nim, i mieli udział w jakiejś tak zwanej „judeo-chrześcijańskiej” religii?

Kiedy usłyszeli o Jego cudownym uzdrowieniu chorego, czy nawet zobaczyli to na własne oczy, ich postawę podsumował Mateusz 12:24:

— „Lecz faryzeusze, słysząc to, mówili: — „On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”.

Oni całkowicie Go odrzucili:

— na przykład u Jana 7:45-48, kiedy wysłali strażników by aresztowali Jezusa by mogli go zamordować, ale strażnicy wrócili bez Niego.

I czytamy:

„Wrócili   więc   strażnicy   do   arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich:   — „Czemuście Go nie pojmali?”

Strażnicy odpowiedzieli:  —  „Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia”.

Odpowiedzieli im faryzeusze:  —  „Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego?”

I w końcu ich jedyną reakcją wobec Niego była nienawiść i mord.

a29-e1462527619570

Wszyscy – Mateusz 12:14, Marek 3:6 i Jan 11:47-53 odnotowują ten incydent:

„Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali Wysoką Radę i rzekli:

—  „Cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków?

Jeżeli Go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego… Tego więc dnia postanowili Go zabić„.

U Jana 12:10-11 czytamy nawet, że

— „Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa”.

Czy to jest „judeo-chrześcijańskie”?

„Judeo” naprawdę jest,   — ale chrześcijańskie nie jest i nigdy nie było.

Obudźcie się.

— Kto stoi za tym wielkim wysiłkiem propagandowym,  by wyprać Wam mózgi, tak, żebyście uwierzyli,   — że Wasza religia jest „judeo-chrześcijańska”.

— Dlaczego wydają tyle pieniędzy, by nadać temu taki wielki rozgłos?

— Co chcą przez to osiągnąć?

To jest fałszywe i złowieszcze w największej skrajności.

Nigdy nie dajcie się tym zwieźć:   — Wasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, sam to potępił najmocniejszymi słowami.

Wierzcie Jemu, a nie propagandystom.

Dr Bertrand L Comparet

***

Tłumaczenie: Ola Gordon

Źródło: saxonmessenger.christogenea.org/pdf/can-anything-be-judaeo-christian

Maj 6, 2016

Za; http://wolna-polska.pl/wiadomosci/czy-cos-moze-byc-judeo-chrzescijanskie-2016-05

Ten wpis został opublikowany w kategorii Antychryst, „Nostra aetate”, CZASY OSTATECZNE, HEREZJE i heretycy, HISTORIA KOŚCIOŁA, JEZUS CHRYSTUS ZBAWICIEL I ODKUPICIEL ŚWIATA, Judaizacja Kościoła, JUDAIZM - ŻYDZI, KARY I ZNAKI BOŻE, KOMUNIZM, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, MASONERIA, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, Obowiązek sprzeciwu, Sobór Watykański II, STARY TESTAMENT, Talmud, WALKA Z KOŚCIOŁEM, WYZNANIE WIARY. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.