Pius IX wzywa do modlitwy za Polskę

Bł. Pius IX zmarł w dniu 7 lutego 1878 roku w wieku 86 lat.   — Pozostawił po sobie dobrą pamięć i szczery żal katolików na całym świecie.

Pontyfikat tego papieża, tercjarza franciszkańskiego, był – po św. Piotrze Apostole  najdłuższym w dziejach Kościoła katolickiego. Trwał 32 lata.

***

Santuario di Manoppello: Santo VoltoSantuario di Manoppello: Santo Volto

6 września 1863 r. miała miejsce w Rzymie wielka procesja z Cudownym obrazem Zbawiciela,   — zwanym Acheropita,   — czczonym w Wiecznym Mieście od VIII wieku.

W procesji wzięła udział wielotysięczna rzesza ludu, duchowieństwa i biskupów. — Uczestniczyli kardynałowie,   —  wśród nich m.in. Ludovico Altieri, Francesco Patrizi i Mario Mattei, dziekan Świętego Kolegium Kardynalskiego.

Wezwanie do udziału w procesji przekazał 31 sierpnia 1863 r. Ojciec Święty.

Oznajmił,   —  iż jest jego wolą,   —  żeby wznoszono modły za nieszczęśliwą Polskę, którą

„widzi z boleścią, wydaną w tej chwili na łup tylu mordów i krwi przelewu.  —  Naród polski, który był zawsze katolickim i tworzył niejako przedmurze naprzeciw napadom błędu, — zasługuje ze wszech miar, by się zań modlono”.

Obraz Zbawiciela-Acheropity przeniesiono z Lateranu do bazyliki Santa Maria Maggiore.

Tam 10 września 1863 r. przybył Ojciec Święty Pius IX i wraz z wiernymi wznosił modły za Polskę. —  Wychodzącego z Bazyliki Papieża witały tłumy słowami: „Viva Pio Nono”.

Obecni tam Polacy wołali do Papieża po łacinie:

— „Vivat Pius IX – defensor Poloniae”.

W ślad za Papieżem   —  biskupi  wielu krajów Europy i Ameryki ogłosili modły za Polskę, było bowiem życzeniem Piusa IX, by w całym świecie modlono się za nasz kraj.

We Francji założono nawet specjalne stowarzyszenie Oeuvre du Catholicisme en Pologne,   —  które zbierało także fundusze na pomoc walczącej Polsce.

Wezwanie Piusa IX skierowane do całego chrześcijańskiego świata o modlitwy za Polskę przyjęto w walczącym kraju z ogromną wdzięcznością.

— Adres  dziękczynny przesłali 2 października 1863 r. Polacy aż z dalekiego Witebska.

Rząd Narodowy,   — a  właściwie Romuald Traugutt, który ten rząd stanowił, — skierował 29 października 1863 r. do Ojca Świętego Piusa IX specjalne podziękowanie, w którym pisał:

„Ojcze Święty!   — Walcząc przeciwko najzawziętszym nieprzyjaciołom sprawiedliwości i cnoty dla wywalczenia wolności Ojczyzny,

— otrzymaliśmy najweselszą wiadomość,   — że Ty, Ojcze Święty, dałeś dowód łaskawości Twojej względem nas i względem naszej sprawy, nakazując w Rzymie publiczne modły w celu uproszenia Miłosierdzia Bożego dla narodu polskiego.

Będąc u steru spraw publicznych, w tych najtrudniejszych okolicznościach zmuszeni jesteśmy, Ojcze Święty, złożyć Ci najgłębsze dzięki w imieniu całego ludu polskiego za postawienie sprawy naszej wobec Najwyższej Sprawiedliwości i bronienie jej tam przez swoje i wiernych, za przykładem Twoim idących, modlitwy”.

Apel Piusa IX o modlitwy za Polskę zaniepokoił Rosję i Prusy —  donosił z Rzymu Władysław Kulczycki.

Zaraz   po   ogłoszeniu   przez kard. Patrizi papieskiego okólnika zawierającego prośbę o modły za Polskę,   — o czym ambasady wcześniej nie wiedziały,  gdyż był trzymany do końca w ścisłej tajemnicy,

„przylecieli razem” – pisze Kulczycki – do sekretarza stanu Giacomo Antonellego – charge d´affaires ambasady rosyjskiej, baron Feliks Meyendorff, oraz poseł pruski gen. Willisen.

Każdy z nich trzymał w ręce egzemplarz okólnika.

Postawa ich była tak komiczna,   — że kard. Antonelli zapytał obu ze śmiechem,   — czy chcą się modlić razem z katolikami za Polskę.

W relacji czytamy:

„Wówczas obadwaj głos zabierając zaprotestowali urzędownie i uroczyście przeciw dokumentowi i jego skutkom a następstwom.

Dodali, iż Stolica Święta poduszcza tym sposobem Polaków, że rewolucji nowego bodźca dodaje, — że to postępowanie niezgodne jest z międzynarodowymi   prawowitych rządów obowiązkami,  —  że Polacy nie  omieszkają użyć okólnika na swą korzyść.

Sekretarz stanu odrzekł,   — iż dokument, o który spór się toczy, — nie jest dyplomatyczną notą lub protokołem, — lecz aktem kościelnym, że zatem jako taki nie podpada sądowi dyplomacji”.

Rosyjski dyplomata nie chciał od swego stanowiska odstąpić i przyznać racji papieskiemu sekretarzowi stanu, który w Rzymie nie był bynajmniej uważany za stronnika sprawy polskiej.

Odpowiedział   więc   kard. Antonellemu, nawiązując do toczącej się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wojny secesyjnej:

„W  Zjednoczonych Stanach krew się także leje,   — dlaczegóż więc papież nie nakazuje raczej modłów za Amerykanami?”.

Kardynał odrzekł Meyendorffowi:

„Nie  zmuszaj mnie pan do porównywania obrazu Zjednoczonych Stanów i Polski,   — bo by się na korzyść rosyjskiego rządu nie obrócił.

W Ameryce Kościół używa całkowitej wolności, — nie wywożą biskupów, nie wieszają księży i nie biją się za wiarę”.

Pius IX postawił więc sprawę polską na ostrzu noża,   — ponad przetargami dyplomatycznymi.

Jego sekretarz stanu, Antonelli, mimo braku sympatii do nas, — okazał się lojalnym ministrem papieskim.

— Interweniujących przedstawicieli dyplomatycznych Petersburga i Berlina odprawił z niczym.

To stanowisko Ojca Świętego i jego sekretarza stanu uznać należy za znamienne.  

— Sprawa   polska   na   arenie międzynarodowej nie stała wówczas najlepiej, a mimo to Stolica Apostolska nie podjęła żadnych dyplomatycznych kompromisów kosztem Polski z przedstawicielami Rosji i Prus.

Zostali oni wręcz napomnieni.

Wywołało to przypuszczenie w Rzymie,   — że Rosja i Prusy mogą zerwać stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską z racji Polski.

Odpowiedzią Piusa IX na przestrogi Meyendorffa i Willisena była obecność wraz z całym Kolegium Kardynalskim, zaraz następnego dnia, w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej.

— Tam Papież ponownie przewodniczył modłom za Polskę.

Najmocniej w sprawie Polski, a zarazem najbardziej krytycznie względem Rosji wypowiedział się Pius IX w alokucji,   — którą wygłosił 24 kwietnia 1864 r.,  

— a więc już u schyłku powstania, po aresztowaniu Romualda Traugutta, które nastąpiło w nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 r.

Było   to   w   dniu  poświęconym śmierci pierwszego męczennika-misjonarza – św. Fidelisa z Sigmaringen.

Papież przybył w asyście 12 kardynałów, wielu biskupów i licznego duchowieństwa do Kolegium Rozkrzewiania Wiary.

— Odprawiwszy tam Mszę św.,   — dokonał kanonizacji bł. Marii Franciszki od Pięciu Ran   — oraz beatyfikacji Marii Małgorzaty Alacoque.

Wstrząśnięty represjami rosyjskimi w Polsce, Pius IX okolicznościową homilię poświęcił w całości sytuacji w naszym kraju.

Jak  relacjonują świadkowie,   — Papież powstawszy z tronu, z ręką wzniesioną do góry, z twarzą pełną wzruszenia, powiedział:

„Słuchajcie!   — Poczuwam się do obowiązku potępić tego potężnego panującego, którego imienia nie wymawiam w chwili obecnej tylko dlatego, by wyrzec je w innym przemówieniu,   — a którego niezmierzone imperium rozciąga się aż po biegun północny.

Ten władca, który fałszywie mianuje się katolikiem Wschodu, a jest tylko schizmatykiem, wyrzuconym z łona prawdziwego Kościoła,

— ten władca prześladuje i morduje swych poddanych katolików, których pchnął sam do powstania przez swe dzikie okrucieństwa.

Pod pozorem tłumienia powstania tępi katolicyzm, skazuje na wygnanie rzesze ludności do krain lodowatych, gdzie pozbawia się ich wszelkiej pomocy religijnej,   — a na ich miejsce nasyła schizmatyckich awanturników,  odrywa kapłanów od ich owiec, wysyła ich na wygnanie lub skazuje na ciężkie roboty i inne hańbiące kary.

— Szczęśliwymi są ci, którzy zdołali uciec i teraz błąkają się bez dachu i schronienia na obcej ziemi.

Ten władca, acz nieprawowierny i schizmatyk, — przywłaszcza sobie władzę, jakiej nie posiada nawet Namiestnik Chrystusowy,

— a   mianowicie   władzę   składania   z urzędu biskupa przez nas legalnie ustanowionego.

Bezrozumny!   — Nie  wie, iż biskup katolicki czy na swej stolicy, czy też w   podziemiach więziennych jest zawsze biskupem —  i że jego święcenia nie mogą mu być odjęte!

I nikt nie ma prawa Nam zarzucić,   — iż powstając przeciw zamachom podsycamy płomień rewolucji europejskiej.

Umiemy bowiem odróżnić rewolucję socjalistyczną — od walki o słuszne prawa narodu do niepodległości i wolności swej wiary”.

Słowa powyższe wypowiedział Pius IX spontanicznie, — jak relacjonują świadkowie wydarzenia,   — w najwyższym uniesieniu.

Stąd   użycie  względem cara,  —  bo o niego przecież w wystąpieniu chodziło, — słowa „bezrozumny” (stolto), dosadniej tłumacząc – „głupi”,   — dotychczas w praktyce dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej nie stosowanego.

Nic   więc   dziwnego,   że  reakcja Petersburga na wystąpienie Piusa IX była też gwałtowna.

Wspomniany już wyżej rosyjski charge d´affaire – Feliks Meyendorff protestował przeciw słowom użytym przez Papieża w sprawie polskiej.

Kanclerz rosyjski Aleksander Gorczakow widział w wystąpieniu Piusa IX cios bolesny zadany Rosji, a zarazem zachętę dla polskich powstańców.

— Wkrótce Petersburg zerwał stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską.

Słowa Piusa IX obiegły cały świat. Przytaczała je prasa europejska i światowa.

Powstania polskiego jednak nie uratowały.

Zlekceważono papieskie wołanie o niepodległą Polskę.  

— Europie ówczesnej,   — zwłaszcza jej kręgom liberalnym, coraz bardziej znaczącym,  —  Polska niepodległa nie była potrzebna.

Za: http://www.pch24.pl/bl–pius-ix—obronca-tradycji-i– / przyjaciel-polski,20997,  i / http://www.mariatere/artykuly/140-defensor-poloniae-b-papie-pius-ix-

Komentarz Redakcji:

Dzisiaj Polska niepodległa też nie jest potrzebna Europie, — zwłaszcza jej kręgom liberalnym i socjalistycznym.   — Tym kręgom potrzebna jest Polska podległa, aby mogli ją grabić.

— Dlatego ze wszechmiar ograniczają suwerenność Polski, posługując się rządem ustanowionym w Warszawie.

Niestety katolicy polscy nie dość wyraźnie artykułują swoją niechęć do antykatolickiej Unii Europejskiej,   — która nie dość, że pozbawiła Polaków dóbr narodowych,   — to teraz chce jeszcze zniszczyć duszę Narodu Polskiego przez ogłupianie ludzi, zwłaszcza młodych, — zanim dojdą do własnego logicznego i głębokiego myślenia.

Teraz sytuacja jest gorsza niż w latach 1863-1864,   — bo wtedy Polacy żyli na własnej ziemi.  

— Polityka   Unii Europejskiej oraz wewnętrznych wrogów Polski jest taka, aby cała młodzież wyjechała z Polski  — a starzy wymarli z głodu i braku środków na lekarstwa i leczenie.

W ten sposób dzisiejsi wrogowie Polski w Polsce chcą przejąć Polskę – tym razem na zawsze.

Tym bardziej dzisiaj osoba, której udałoby się rozpowszechnić modlitwę za Polskę w całym świecie   — miałaby wielkie miłosierdzie Marii Królowej Polski nad sobą.

To właśnie Bogurodzica powiedziała do Włocha – Ojca Juliusza Mancinellego te słowa:

„O pomyślność tej ziemi (polskiej) błagaj NIEUSTANNIE, a ja ci zawsze będę, jako jestem teraz, miłościwą”.

Niepokalana Królowa Polski prosiła Włocha o modlitwę za Polskę.

Ojciec Święty Pius IX prosił katolickie narody świata o modlitwę za Polskę.

My, członkowie stowarzyszenia, prosimy wszystkich katolików na całym świecie o modlitwę za Polskę!

Dlaczego?

Dlatego, że Polska jest Narodem Wybranym Bogurodzicy. — Jednakże zwycięstwo katolicyzmu w Polsce, przez który nastąpi wywyższenie Polski, jest warunkowe.

— Jeśli katolicyzm przegra w życiu publicznym państwa polskiego,    to przegra nie tylko Polska,   — ale przegra cały katolicki świat,  

— bo katolicyzm w Polsce jest najsilniejszy.

—————————————————

Źródło: http://www.smkp.pl/

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii APELE - KOMUNIKATY, CZASY OSTATECZNE, KARY I ZNAKI BOŻE, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, Kościół Katolicki w Polsce, KRÓLOWA POLSKI, MASONERIA, Pius IX, Społeczno - polityczna, WALKA Z KOŚCIOŁEM, WOJNA, WOLNOŚĆ RELIGIJNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s