W oczekiwaniu na „żydowskiego Mesjasza” – Sekta soborowa partnerem żydów „w odkupieniu świata”

—  „w   dziwny   sposób   mam   wstręt   do obrzezanych, —  którzy aż do dnia dzisiejszego prześladują Pana Naszego Jezusa Chrystusa w synagogach szatana”.

Św. Hieronim

Ortodoksyjni rabini z Izraela, Stanów Zjednoczonych i kilku państw europejskich opublikowali 3 grudnia 2015 roku oświadczenie „Wypełniać Wolę Naszego Ojca w Niebie: W stronę partnerstwa pomiędzy Żydami i chrześcijanami”.   —  W dokumencie tym możemy przeczytać:

„Teraz, kiedy Kościół Katolicki uznał wieczne Przymierze między Bogiem, a Izraelem,

— my, Żydzi, możemy potwierdzić konstruktywną trwałość chrześcijaństwa, jako naszego partnera w odkupieniu świata, — bez obaw, że zostanie to wykorzystane w celach misyjnych”.

Rabini piszą także:

“Uznajemy, że od Soboru Watykańskiego II oficjalne nauczanie Kościoła na temat judaizmu zmieniło się całkowicie i nieodwołalnie.

Ogłoszenie Nostra Aetate pięćdziesiąt lat temu rozpoczęło proces pojednania   między naszymi społecznościami.

— Nostra Aetate, a później oficjalne dokumenty kościelne, które ta deklaracja zainspirowała, — jednoznacznie odrzucają wszelkie formy antysemityzmu,   — potwierdzają wieczne Przymierze pomiędzy Bogiem i narodem żydowskim,   — odrzucają oskarżenie o bogobójstwo

— i podkreślają wyjątkową relację między chrześcijanami i Żydami, którzy nazywani byli  —  „naszymi starszymi braćmi” przez papieża Jana Pawła II  —  i „naszymi ojcami w wierze”   — przez papieża Benedykta XVI”.

Równolegle, 10 grudnia 2015 roku watykańska komisja do spraw stosunków religijnych z judaizmem ogłosiła dokument   — „Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne”.

Autorzy,  teolodzy z soborowej sekty, wykładają, że Bóg objawiając się w swym Słowie przemawia do ludzi — w odniesieniu do Żydów Słowo to uobecnia się w Torze, — dla chrześcijan Słowo Boże wcieliło się w Jezusa Chrystusa.

Wg soborowych teologów istnieje nierozerwalna więź między Starym a Nowym Testamentem, — a stare i nowe Przymierze są częściami jednego przymierza między Bogiem a Jego ludem, — chociaż równocześnie Nowe Przymierze powinno być uważane za wypełnienie obietnic zawartych w Starym.

Wynika z tego,   — iż Żydzi do dnia dzisiejszego są narodem wybranym spośród innych narodów — są tym samym Izraelem,  z którym Bóg w Starym Testamencie zawarł Przymierze, które jest cały czas aktualne.

Nowe Przymierze Jezusa Chrystusa jest duchowym wypełnieniem obietnic Starego Testamentu – ale tylko dla pogan/gojów,   — bowiem Żydów to Nowe Przymierze Jezusa Chrystusa już nie dotyczy.

Dlatego w dokumencie watykańskim czytamy:

— „[chociaż  dla chrześcijan] może być tylko jedna droga do zbawienia, to nie wynika z tego w żaden sposób, że Żydzi są wykluczeni ze zbawienia przez Boga ponieważ nie wierzą w Jezusa Chrystusa, jako Mesjasza Izraela i Syna Bożego”.

I dalej:

— “oznacza to, że Kościół katolicki ani nie prowadzi ani nie popiera żadnej instytucjonalnej działalności misyjnej skierowanej do Żydów.

Chociaż z zasady odrzuca się instytucjonalną misję do Żydów, — to tym niemniej chrześcijanie są powołani do niesienia świadectwa swej wiary w Jezusa Chrystusa także Żydom,  

— chociaż powinni oni to robić w sposób wrażliwy i pokorny, —  uznając, że Żydzi są nosicielami Słowa Boga, — szczególnie w obliczu wielkiej tragedii Zagłady (Szoach)”.

Chociaż media na całym świecie pisząc o watykańskim dokumencie skupiają się na kwestii zaprzestania nawracania Żydów przez „katolików”, to w rzeczywistości jest to sprawa wtórna.

Rzeczą najistotniejszą   — jest uznanie przez soborową sektę, — iż Przymierze Boga z Izraelem dotyczy w równym stopniu współczesnych Żydów, co chrześcijan.

Nie bez powodu słowo „Żydów” piszę z wielkiej litery – Przymierze Starego Testamentu zostało bowiem zawarte na fundamencie biologicznym/narodowościowym,   — było to Przymierze pomiędzy Bogiem a starożytnym narodem Żydowskim,   — biologicznym potomstwem Abrahama.

— Wybraństwo to polegało na tym, aby zachowując wiarę mojżeszową doczekać się przyjścia Mesjasza,   — a następnie Dobrą Nowinę o jego Wcieleniu ponieść ludom całej ziemi, czego dokonali Apostołowie.

Jednak naród żydowski odrzucił Mesjasza, o którym świadczyli prorocy,

— i tym samym zakończył okres swego wybraństwa, które przekazane zostało Apostołom i ich następcom – nowemu ludowi Bożemu, który nazywamy Kościołem.

Właśnie wtedy Izrael, rozumiany jako lud boży, utracił swój biologiczno-narodowościowy fundament   — a rzeczywistym Izraelem, prawdziwymi dziećmi Bożymi, stało się duchowe potomstwo Abrahama, nie wg nasienia, ale wg obietnicy – poganie i Żydzi, którzy uwierzyli w Mesjasza i włączeni zostali do Jego Kościoła.

Daje o tym świadectwo św. Paweł, który odrzuca DNA jako warunek przynależności do Izraela:

—  Nie   wszyscy  bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem – pisze w Liście do Rzymian (9, 6-8)

i nie wszyscy, przez to, że są potomstwem [nasieniem] Abrahama, stają się jego dziećmi, (…) to znaczy:   — nie synowie co do ciała są dziećmi Bożymi, lecz synowie obietnicy są uznani za potomstwo.

Zatem wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa — rzeczywistym Izraelem, prawdziwym potomstwem Abrahama, stał się Kościół.

Spotkanie   z   Chrystusem   skutkuje więc przemianą Żydów:   — ci, którzy weń uwierzyli,   stali się nowym Izraelem-Kościołem; — ci, którzy Chrystusa odtrącili, stali się „Żydami”,  — synagogą szatana.

— Żyd,   — który ma diabła za ojca, co od początku był (…) zabójcą i w prawdzie nie wytrwał (J 8, 44),  — określa sam siebie poprzez odrzucenie Jezusa Chrystusa i prawdy objawionej.

W tej historycznej chwili słowo „Izrael” traci konotację etniczną.

(…) Stary Izrael opierał się na DNA, był,   — jak mówili Żydzi, — „nasieniem” Abrahama.

Tożsamość nowego Izraela, który   — oddaje cześć Ojcu w Duchu i Prawdzie (J 4, 23), — wyznaczają   jego   czyny, 

— a przede wszystkim przez wiarę w Jezusa Chrystusa i głoszonej przez Niego Ewangelii Zbawienia.

Ci, którzy wierzą w Chrystusa, staną się dziećmi Bożymi, — ci, którzy Go odrzucają, będą dziećmi szatana.

Taka od początku chrześcijaństwa była nauka Kościoła Chrystusowego.

Św. Barnaba,   — jeden z pierwszych Ojców Kościoła,   — w swoim liście pisze, że Żydzi nie mają żadnego przymierza z Bogiem i upomina:

— „Nie pomnażajcie swoich grzechów mówieniem, że Przymierze należy zarówno do nich, jak i do was.

Tak!   — Ono jest nasze;  —  lecz oni utracili je na zawsze”.

Św. Justyn Męczennik, pisząc do przywódcy żydowskiego Tryfona (138 r. n.e.), cytował żydowskie Pismo Święte,   — określając je jako

— „twoje Pismo Święte,   — lub raczej nie twoje, lecz nasze”.

Oświadczył również, że

— „dary prorocze (…) udzielane dawniej twojemu narodowi zostały przeniesione do nas”.

Jan Chryzostom nauczał:

„Skoro   bowiem nie uznają Ojca, ukrzyżowali Syna i odrzucili asystencję Ducha Świętego,   — któż zatem śmiałby zaprzeczyć, że synagoga   jest  siedliskiem demonów?

— Bóg nie jest wielbiony w tym miejscu,   — wręcz przeciwnie”.

Św. Hieronim, który znał dobrze Żydów, bo z uczonymi Żydami zostawał w naukowych stosunkach, tak się wyraża o Żydach:

—  „w   dziwny   sposób   mam   wstręt   do obrzezanych, którzy aż do dnia dzisiejszego prześladują Pana Naszego Jezusa Chrystusa w synagogach szatana”.

Ta   oczywista   i  nigdy nie kwestionowana nauka Kościoła — nazwana została przez rabinów „rewizjonizmem” i „teologią zastępstwa”.

Żydzi,   po   odrzuceniu  Jezusa Chrystusa, nigdy nie zaakceptowali tego, że nie są już narodem wybranym, że nie są już Izraelem, a Przymierze Boga przeszło na Kościół katolicki.

Po II Wojnie Światowej — katolicką naukę o Żydach rabini obwinili o antysemityzm i identyfikowali jako przyczynę holokaustu.

Typowym przykładem takiej oceny — są oświadczenia współpracownika Centrum Studiów Żydowskich w Oksfordzie, rabina Solomona Normana: Dialog chrzescijańsko – żydowski. Antologia. Zestawiła Helen P. Fry. Moskwa.: Biblijno-teologiczny Instytut św. Apostoła Andrzeja, 1998, 2002. s.35

„W swojej istocie stosunek Hitlera do Żydów niczym nie różni się od chrześcijańskiego; różnica polega tylko na metodach, które on wykorzystywał”;

— „Żydzi widzą chrześcijan, w przeważającej części, jako prześladowców.

Stosunkowo niewielką ich liczbę zaliczają do ofiar, — a już u bardzo niewielu chrześcijan odnajdują współczucie dla poszkodowanych Żydów.

Po Holokauście Żydzi już nie mogli poważnie uwierzyć w moralną legitymację Kościoła”;

— „ z żydowskiego punktu widzenia   — chrześcijanin w ogóle, —  już ze względu   na jego chrześcijańską wiarę, — nie posiada godności moralnej, — nie mówiąc już o jakiejkolwiek wyższości moralnej”.

Gdy   w   1958 roku żydowska V kolumna w łonie Kościoła katolickiego przejęła władzę nad materialnymi strukturami Kościoła, — co stało się po wyrzuceniu prawdziwego papieża z Rzymu i zainstalowaniu w jego miejscu żydowskiego uzurpatora,

— Żydzi działając pod płaszczem i w autorytecie katolicyzmu — rozpoczęli krucjatę,  —  której celem było obalenie katolickiej „teologii zastępstwa” na rzecz uznania przez chrześcijan wybraństwa żydowskiego, — które rzekomo ma trwać do dzisiaj.

Odbywa się to pod pozorem katolicko – żydowskiego „dialogu”,

— a pierwszym krokiem, który zapoczątkował przewrót i odejście od odwiecznej nauki katolickiej była Deklaracji Nostra aetate (anty) Soboru Watykańskiego II zwołanego przez antypapieża Żyda Jana XXIII, a zakończonego przez antypapieża Żyda Pawła VI.

Dzisiaj obserwujemy koniec tego procesu, dlatego nie warto w tym miejscu rozpisywać o się o dziesiątkach deklaracji, które przez ostatnie 50 lat płynęły z soborowej sekty.

Stan obecny jest taki,   — iż soborowa sekta antychrysta podszywająca się pod Kościół katolicki ostatecznie przyjęła żydowską doktrynę wybraństwa oraz uznała, — iż Przymierze Boga z Żydami trwa po dziś dzień — tym samym ostatecznie zdradzała Jezusa Chrystusa.

Ponieważ  celem starego Przymierza było oczekiwanie na Mesjasza, aby Dobrą Nowinę o Jego przyjściu głosić poganom,  —  jeśli uznamy, iż Przymierze to jest nadal aktualne — oznacza to, iż Jezus Chrystus nie był oczekiwanym przez Żydów Mesjaszem.

A skoro Jezus Chrystus nie był Mesjaszem, —  to znaczy, iż Mesjasz jeszcze do Żydów nie przyszedł

– i taki punkt widzenia przyjmuje dzisiaj Watykan!

Jeśli Żydzi są w dalszym ciągu prawdziwym Izraelem, — to również proroctwa Starego Testamentu mówiące o Mesjaszu i Izraelu czasów ostatecznych odnoszą  się do współczesnych Żydów i państwa położonego w Palestynie – nie zaś do Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła.

Dlatego deklaracja rabinów, którą  tzw. „judeochrześcijańskie” środowiska nazywają pierwszym krokiem ku nawróceniu Żydów,   — jest w istocie potwierdzeniem apostazji soborowej sekty oraz potwierdzeniem przyjęcia przez nią żydowskiej wiary.

Tym samym soborowa sekta podszywająca się pod Kościół Chrystusowy uznaje,

1. zwierzchność narodu żydowskiego nad poganami/gojami,

2. iż tzw. państwo Izrael położone w Palestynie   — istnieje z woli Bożej i jest wypełnieniem proroctw o zjednoczeniu Izraela,

3. uznaje również to,  —  iż Żydzi będą panować nad całą ziemią,

4. oraz,   — iż na czele tego światowego królestwa żydowskiego stanie prawdziwy Mesjasz żydowski.

***

Czy zatem ktoś może mieć jeszcze jakiekolwiek wątpliwości o tym, iż soborowa sekta z Watykanu aktywnie realizuje wielki żydowski projekt NWO?

 Pan Jezus mówił do Żydów:

Ja przyszedłem  w imię Ojca mego, a nie przyjmujecie mnie;

— przyjdzie inny w imię swoje własne   — i przyjmiecie go (J 5, 43).

Św. Jan Damasceński w oparciu o przytoczony fragment naucza,

—   iż   Antychryst   objawi się jako żydowski Mesjasz,  aby dowieść bezbożności żydów.

Widzimy zatem, iż Żydzi przyjmą Antychrysta.

Jednak w świetle ostatniego dokumentu z Watykanu widzimy także, iż Antychrysta przyjmie również soborowa sekta!

Stanie się tak, ponieważ Antychryst będzie Mesjaszem dla Żydów, — dla soborowej  sekty będzie zaś Jezusem Chrystusem, który powrócił na ziemię.

W ten sposób fałszywie wypełnić ma się proroctwo Jezusa Chrystusa o

— „jednym pasterzu i jednej owczarni” (J 10, 16).

Ten fałszywy Jezus Chrystus ma założyć wszechświatowe państwo mesjańskie, z żydami, —  jako klasą panującą nad resztą narodów świata.

9 października 1910 roku pastor Russell na Syjonistycznym Kongresie wygłosił wykład,   — w którym szczegółowo opisuje owe „mesjańskie królestwo”:

„Mesjasz powstanie w znaczeniu objęcia kontroli nad sprawami ziemskimi, a rządy pogańskie ustaną;   — wszystkie narody służyć będą Mesjaszowi i będą Go słuchać.

Wtedy boży wybrany naród izraelski znajdzie się na czele światowych spraw,  

— gdyż  stanie się on wśród ludzi reprezentantem i narzędziem Królestwa Mesjaszowego, — które będzie duchowe i niewidzialne, jak niewidzialne jest królestwo księcia tego świata, księcia ciemności, którego Mesjasz zwiąże, czyli poskromi, w ciągu tysiąca lat swego królowania w sprawiedliwości i w końcu zniszczy, gdy będzie miał przekazać ziemskie Królestwo Ojcu.

Ludzkość będzie wtedy doskonała, bo wszyscy uporczywi grzesznicy zostaną wygładzeni we wtórnej śmierci.

W międzyczasie Królestwo Mesjasza będzie błogosławić i podnosić Izrael,   — aby przez Izrael – w zupełnej zgodzie z Boską obietnicą i przysięgą   złożoną Abrahamowi przed przeszło trzydziestoma stuleciami – błogosławieństwo mogło rozciągać się na każdy naród, lud, plemię i język”.

Tak się jednak nie stanie.

Sami żydzi są oszukiwani i zwodzeni przez szatana, któremu służą.

Światem   bowiem nie rządzą ortodoksyjni żydzi i nie ich cele są realizowane — są oni jedynie narzędziem w rękach okultystów, którzy posługując się żydami budują na świecie królestwo lucyfera.

Ostatecznie, żydowskie dążenia do budowy mesjańskiego królestwa doprowadzą do ostatniego Holokaustu Żydów i zniszczenia państwa położonego w Palestynie.

Nie jest to jednak tematem tego opracowania.

[Tekst nieznacznie poprawiony przez emjot]

Szymon Klucznik

Za; https://katolikintegralny.wordpress.com/2015/12/25/w-oczekiwaniu-na-zydowskiego-mesjasza/

Zobacz:

Przemilczane w Polsce poświęcenie przez Franciszka pomnika „Kościół i Synagoga w naszych czasach”

WSPÓLNE DUCHOWE DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW – List pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy „Nostra aetate” |POLECAM!

Oświadczenie rabinów na temat relacji z chrześcijaństwem: „Wypełniać Wolę Naszego Ojca w Niebie: W stronę partnerstwa pomiędzy Żydami i chrześcijanami”

Oświadczenie rabinów na temat relacji z chrześcijaństwem Dokument o potencjalnie historycznym znaczeniu! – http://www.fzp.net.pl/judaizm/oswiadczenie-rabinow-na-temat-relacji-z-chrzescijanstwem

Ten wpis został opublikowany w kategorii A-PAPIEŻE PO VATICANUM II, Antychryst, APELE - KOMUNIKATY, „Nostra aetate”, CZASY OSTATECZNE, Dokumenty, Franciszek, HEREZJE i heretycy, Jan Paweł II, Jan XXIII, Judaizacja Kościoła, JUDAIZM - ŻYDZI, KARY I ZNAKI BOŻE, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, Kościół i masoneria, KRONIKA NOVUS ORDO 2014, MASONERIA, NAUCZANIE KOŚCIOŁA, Nowe '"credo" Franciszka, NOWY PORZĄDEK ŚWIATA, Paweł VI, Protestantyzm, Satanizm, Sobór Watykański II, Społeczno - polityczna, WALKA Z KOŚCIOŁEM, WOJNA. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

2 odpowiedzi na „W oczekiwaniu na „żydowskiego Mesjasza” – Sekta soborowa partnerem żydów „w odkupieniu świata”

  1. Pingback: Franciszek nakazał aby zaprzestać nawracania żydów + Franciszek & Ska + Bergogliańska manipulacja Synodem, promocja apostazji, zezwolenie na prezerwatywy + JP2 a Stara Msza + Czekając na Mosziacha + Rabini nt. relacji z chrześcijaństwem + Koś

  2. Pingback: Judaizacja Watykanu: JP2 a Stara Msza + Czekając na Mosziacha + Rabini nt. relacji z chrześcijaństwem + Kościół rezygnuje z misji + V kolumna w KK | Piotr Bein's blog = blog Piotra Beina

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.