Krótki Katechizm Religii Katolickiej kkat 1957 – KS. PROF. MARIAN MAREK

CZĘŚĆ PIERWSZA

„Bez wiary niepodobna spodobać się Bogu”.

O WIERZE KATOLICKIEJ I SKŁADZIE APOSTOLSKIM

ROZDZIAŁ PIERWSZY

WIARA KATOLICKA I JEJ ŹRÓDŁA

1. W co wierzą katolicy?
Katolicy wierzą w Boga i we wszystko, co Bóg objawił.

2. Co znaczy: „Wierzę w Boga”?
Wierzę w Boga, znaczy: uznaję za prawdę, że jest Bóg.

3. Przez kogo objawił Pan Bóg to wszystko, w co mamy wierzyć?
Wszystko to, w co mamy wierzyć, objawił Pan Bóg przez patriarchów i proroków, a na ostatek przez Syna swego Jezusa Chrystusa i Apostołów.

4. W czym zawiera się to wszystko, co Pan Bóg objawił?
Wszystko to, co Pan Bóg objawił, zawiera się w Piśmie Świętym i w Podaniu ustnym. Pismo Święte i Podanie ustne są to dwa źródła wiary katolickiej.

5. Co to jest Pismo Święte?
Pismo Święte jest to zbiór ksiąg, napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, które Kościół katolicki przechowuje i podaje jako Objawienie Boże.

Pismo Święte zawiera: 45 ksiąg Starego Testamentu napisanych przed przyjściem Jezusa Chrystusa i 27 ksiąg Nowego Testamentu, napisanych po Jego przyjściu.

Księgi Nowego Testamentu:

4 Ewangelie – (według św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza i św. Jana)
Dzieje Apostolskie (św. Łukasza)
14 listów św. Pawła
1 św. Jakuba
2 św. Piotra
3 św. Jana
1 św. Judy
Objawienie św. Jana (Apokalipsa).

Księgi Starego Testamentu pouczają o stworzeniu świata i pierwszych rodziców, o grzechu pierworodnym i jego skutkach, o obietnicy odkupienia i figurach mesjańskich oraz o prorokach, którzy przepowiadali przyjście Zbawiciela świata.

Księgi Nowego Testamentu pouczają o Wcieleniu Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, o Jego życiu i nauce, o cudach i proroctwach, o męce i śmierci na krzyżu, o Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, o założeniu Kościoła katolickiego, o zesłaniu Ducha Świętego, o działalności apostołów oraz o rzeczach ostatecznych.

Pismo Święte nie zawiera wszystkich prawd objawionych. Objawienie Boże zawarte jest nadto w Podaniu ustnym, czyli w Tradycji.

6. Co to jest Podanie ustne?
Podanie ustne jest to zbiór objawionych prawd Bożych nie spisanych przez Apostołów, które Kościół katolicki przechowuje i do wierzenia podaje.

7. Które prawdy objawione powinniśmy przede wszystkim znać i w nie wierzyć?

Następujące prawdy objawione powinniśmy przede wszystkim znać i w nie wierzyć:

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest koniecznie potrzebna do zbawienia.

Niektórych prawd objawionych przez Pana Boga nie możemy zrozumieć – są to tajemnice wiary.

8. Jaka powinna być nasza wiara?

Wiara nasza powinna być:

1) powszechna,
2) mocna,
3) stała,
4) żywa.

9. Kiedy nasza wiara jest powszechna?
Wiara nasza jest powszechna, kiedy wierzymy we wszystko, co nam Kościół katolicki jako Objawienie Boże do wierzenia podaje.

10. Kiedy nasza wiara jest mocna?
Wiara nasza jest mocna, gdy wierzymy bez najmniejszego powątpiewania.

11. Kiedy nasza wiara jest stała?
Wiara nasza jest stała, gdy trwamy w wierze i jesteśmy gotowi raczej wszystko, nawet życie stracić, niż wiarę porzucić lub się jej zaprzeć.

12. Kiedy nasza wiara jest żywa?
Wiara nasza jest żywa, gdy tak żyjemy, jak nam wiara nakazuje.

13. Dlaczego powinniśmy wierzyć?
Powinniśmy wierzyć dlatego, że wiara jest koniecznie potrzebna do zbawienia.

Pan Jezus powiedział: „Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie, a kto nie uwierzy, będzie potępiony”. (Mk. 16,16).

Akt wiary:

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
w Trójcy Jedyny, prawdziwy;
wierzę, coś objawił, Boże,
Twe słowo mylić nic może.

Święty Paweł nauczał:

„Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest”. (Ef 4,5).

„Bez wiary niepodobna spodobać się Bogu”. (Hbr 11,6).

14. W czym jest krótko streszczona nauka wiary katolickiej?

Nauka wiary katolickiej jest krótko streszczona w dwunastu artykułach Składu Apostolskiego.

1) Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
2) i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
3) który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny,
4) umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
5) zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,
6) wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Boga Ojca wszechmogącego,
7) stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych,
8) wierzę w Ducha Świętego,
9) święty Kościół powszechny, Świętych Obcowanie,
10) grzechów odpuszczenie,
11) ciała zmartwychwstanie,
12) żywot wieczny. Amen.

CZĘŚĆ DRUGA

„Wiara bez uczynków jest martwa”. (Jk 2,26)

O MIŁOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
I PRZYKAZANIACH

ROZDZIAŁ PIERWSZY

PRZYKAZANIE
MIŁOŚCI BOGA I BLIŹNIEGO

147. Jaką odpowiedź dał Pan Jezus na pytanie: „Co mam czynić, abym otrzymał żywot wieczny?”

Na pytanie: „Co mam czynić, abym otrzymał żywot wieczny”, dał Pan Jezus odpowiedź: „Zachowaj przykazania”. (Mt 19,16-17).

148. Które przykazanie, według nauki Pana Jezusa, jest najważniejsze?

Według nauki Pana Jezusa, najważniejsze jest przykazanie miłości:

„Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, ze wszystkich sil twoich i ze wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego, jak siebie samego”. (Łk 10,27).

149. Jak powinniśmy miłować Pana Boga?
Pana Boga powinniśmy miłować nade wszystko.

150. Kiedy miłujemy Pana Boga nade wszystko?
Miłujemy Pana Boga nade wszystko, gdy wolimy raczej wszystko utracić, niż Pana Boga obrazić grzechem śmiertelnym.

Pan Jezus uczył:

„Cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat zyskał, jeżeli na duszy swej szkodę poniesie”? (Mt 16,26).

Miłości Pana Boga sprzeciwia się każdy grzech, a szczególnie niechęć lub nienawiść do Pana Boga.

151. Dlaczego powinniśmy miłować Pana Boga?
Powinniśmy miłować Pana Boga, ponieważ Pan Bóg, jest najwyższym Dobrem, naszym najlepszym Ojcem i największym Dobroczyńcą.

Jeśli miłujemy Pana Boga dlatego, że jest najwyższym Dobrem i naszym najlepszym Ojcem, wtedy miłość nasza jest doskonała; jeśli zaś miłujemy Pana Boga tylko dlatego, że daje nam swoje łaski i dobrodziejstwa, wtedy miłość nasza jest niedoskonała.

Akt miłości Boga:

„Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję,
nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty Dobro nieskończone”.

152. Dlaczego powinniśmy miłować bliźnich?

Powinniśmy miłować bliźnich dlatego, ponieważ:

1) wszyscy jesteśmy dziećmi Ojca, który jest w niebie,
2) Pan Jezus słowem i przykładem uczył, abyśmy się wzajemnie miłowali.

„Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami Moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni ku drugim”. (J 13,35).

153. Jak mamy miłować bliźniego?
Bliźniego mamy miłować jak siebie samego.

154. Kiedy miłujemy siebie samego po chrześcijańsku?

Miłujemy siebie samego po chrześcijańsku, kiedy zgodnie z wolą Bożą staramy się o dobro duszy i ciała, a przede wszystkim, kiedy troszczymy się o zbawienie wieczne.

155. Kiedy miłujemy bliźniego, jak siebie samego po chrześcijańsku?

Miłujemy bliźniego jak siebie samego po chrześcijańsku, kiedy życzymy mu zbawienia duszy i dobra doczesnego oraz w miarę możności pomagamy do dobrego, a chronimy od złego.

„Wszystko tedy cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili i wy im czyńcie”. (Mt 7,12)

Uczynki z miłości bliźniego.

Względem duszy:

1) grzeszących upominać,
2) nieumiejętnych pouczać,
3) wątpiącym dobrze radzić,
4) strapionych pocieszać,
5) krzywdy cierpliwie znosić.
6) urazy chętnie darować,
7) za żywych i umarłych modlić się.

Względem ciała:

1) głodnych nakarmić,
2) spragnionych napoić,
3) podróżnych w dom przyjąć,
4) nagich przyodziać,
5) chorych nawiedzać,
6) więźniów pocieszać,
7) umarłych grzebać.

Miłości bliźniego sprzeciwiają się tak zwane grzechy cudze:

1) do grzechu radzić,
2) grzech nakazywać,
3) na grzech drugich zezwalać,
4) innych do grzechu pobudzać,
5) grzech drugich pochwalać,
6) na grzech drugich milczeć,
7) grzechu nie karać,
8) do grzechu drugiemu pomagać,
9) grzechu innych bronić.

156. Kto jest naszym bliźnim?
Bliźnim naszym jest każdy człowiek.

Pan Jezus pouczył nas o tym w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie.

Akt miłości bliźniego:

„Boże, jak samego siebie,
wszystkich miłuję dla Ciebie”.

157. Kiedy naprawdę miłujemy Pana Boga, siebie i bliźnich?
Naprawdę miłujemy Pana Boga, siebie i bliźnich, gdy zachowujemy przykazania Boże i kościelne.

CZĘŚĆ TRZECIA

„Beze Mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,5)

O NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ,
ŁASCE BOŻEJ I JEJ ŹRÓDŁACH

ROZDZIAŁ PIERWSZY

NADZIEJA CHRZEŚCIJAŃSKA

271. Co to znaczy: mieć nadzieję chrześcijańską?
Mieć nadzieję chrześcijańską, znaczy, spodziewać się od Pana Boga dla zasług Jezusa Chrystusa: odpuszczenia grzechów, łaski i wiecznego zbawienia.

272. Dlaczego powinniśmy mieć nadzieję chrześcijańska, czyli ufność w Bogu?
Powinniśmy mieć nadzieję chrześcijańską, czyli ufność w Bogu dlatego, ponieważ Pan Bóg jest wierny, wszechmocny i miłosierny.

„Żyję Ja, mówi Pan Bóg i nie chcę śmierci niezbożnego, ale żeby się nawrócił niezbożny od drogi swej, a żył”. (Ezechiela 33,11)

273. Jaką ufność powinniśmy mieć w Bogu?

W Bogu powinniśmy mieć ufność:

1) dziecięcą,
2) niezachwianą,
3) poddaną woli Bożej.

Nadziei chrześcijańskiej sprzeciwia się:

1) zuchwała ufność,
2) brak ufności,
3) rozpacz.

Akt nadziei chrześcijańskiej:

BOŻE, „Ufam Tobie, boś Ty wierny,
wszechmocny i miłosierny,
dasz mi grzechów odpuszczenie
łaskę i wieczne zbawienie”.

ROZDZIAŁ DRUGI

ŁASKA BOŻA

274. Co nam jest koniecznie potrzebne do zbawienia?
Do zbawienia koniecznie potrzebna jest nam łaska Boża, ponieważ Pan Jezus powiedział:

„Beze Mnie nic uczynić nie możecie”. (J 15,5).

275. Co to jest laska Boża?
Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

Pan Jezus porównał łaskę Bożą z wodą żywą. (Rozmowa z Samarytanką).

276. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?
Łaskę Bożą wysłużył nam Pan Jezus przez swoją śmierć na krzyżu.

277. Jakiej łaski udziela nam Pan Bóg do zbawienia?
Do zbawienia udziela nam Pan Bóg łaski uczynkowej i uświęcającej.

278. Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone, i czyni nas szczególnie umiłowanymi dziećmi Bożymi.

279. Z czym porównał Pan Jezus łaskę uświęcającą?
Pan Jezus porównał łaskę uświęcającą z szatą godową i z siłą żywotną, jaką czerpie gałązka winna ze swego pnia.

280. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy laskę uświęcającą?
Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy po raz pierwszy w Sakramencie Chrztu.

281. Czego powinniśmy unikać, aby nie utracić laski uświęcającej?
Aby nie utracić łaski uświęcającej, powinniśmy unikać grzechu śmiertelnego.

282. Przez co Pan Bóg pomaga nam do wytrwania w łasce uświęcającej?
Do wytrwania w łasce uświęcającej pomaga nam Pan Bóg przez wiele łask uczynkowych.

283. Co to jest łaska uczynkowa?
Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

Łaska uczynkowa pomaga nam w spełnianiu dobrych uczynków w ten sposób, że:

1) oświeca nasz rozum, abyśmy poznali, co dobre, a co złe,
2) wzmacnia naszą wolę, abyśmy czynili, co dobre, a unikali tego, co złe.

284. Komu Pan Bóg udziela łaski uczynkowej?
Łaski uczynkowej udziela Pan Bóg każdemu człowiekowi, albowiem Pan Bóg chce,

aby wszyscy ludzie byli zbawieni”. (1Tm 2,4).

285. Przez co przede wszystkim otrzymujemy laskę Bożą?
Łaskę Bożą otrzymujemy przede wszystkim przez Sakramenty święte.

ROZDZIAŁ TRZECI

ŹRÓDŁA ŁASKI BOŻEJ:
SAKRAMENTY ŚWIĘTE

286. Co to jest Sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, który, z ustanowienia Pana Jezusa, daje nam łaskę Bożą.

287. Ile Sakramentów świętych ustanowił Pan Jezus?

Pan Jezus ustanowił siedem Sakramentów świętych:

1) Chrzest,
2) Bierzmowanie,
3) Najświętszy Sakrament,
4) Pokutę,
5) Ostatnie Namaszczenie,
6) Kapłaństwo,
7) Małżeństwo.

288. Przez które Sakramenty otrzymujemy życie nadnaturalne duszy, czyli łaskę uświęcającą?
Życie nadnaturalne duszy, czyli łaskę uświęcającą, otrzymujemy przez Chrzest i Pokutę.

289. Które Sakramenty pomnażają w duszy łaskę uświęcającą?
Łaskę uświęcającą w duszy pomnażają: Najświętszy Sakrament, Bierzmowanie, Kapłaństwo, Małżeństwo i Ostatnie Namaszczenie.

290. Dlaczego Chrzest, Bierzmowanie i Kapłaństwo wolno przyjąć tylko raz?
Chrzest, Bierzmowanie i Kapłaństwo wolno przyjąć tylko raz dlatego, ponieważ te trzy Sakramenty wyciskają w duszy znamię niezatarte.

291. Jak powinniśmy przyjmować Sakramenty święte?
Sakramenty święte powinniśmy przyjmować godnie, czyli z należytym przygotowaniem, aby nie popełnić świętokradztwa.

1. CHRZEST

292. Co to jest Chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy Sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.

Kto przyjmuje Chrzest po dojściu do używania rozumu, otrzymuje także odpuszczenie grzechów osobistych przed Chrztem popełnionych.

293. Dlaczego Chrzest jest pierwszym Sakramentem?
Chrzest jest pierwszym Sakramentem, ponieważ rozpoczyna w nas życie Boże i dlatego przed Chrztem nie można ważnie przyjąć innego Sakramentu.

294. Dlaczego Chrzest jest najpotrzebniejszym Sakramentem?
Chrzest jest najpotrzebniejszym Sakramentem, ponieważ bez Chrztu nikt nie może być zbawiony.

Pan Jezus powiedział:

„Jeśli się kto nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa niebieskiego”. (J 3,5).

Kto nie ma możności przyjęcia Chrztu z wody, może się zbawić przez Chrzest krwi, albo Chrzest pragnienia.

Chrzest krwi

— jest to męczeńska śmierć poniesiona za Chrystusa Pana.

Chrzest pragnienia

—  jest to szczere pragnienie przyjęcia Chrztu świętego, albo, jeśli kto nie wie o Chrzcie, wypełnienia wszystkiego, czego Bóg żąda dla zbawienia duszy.

295. Którymi słowami ustanowił Pan Jezus Sakrament Chrztu?

Sakrament Chrztu ustanowił Pan Jezus słowami:

„Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. (Mt 28,19).

296. Kto może udzielać Chrztu świętego?

Chrztu świętego może udzielać miejscowy proboszcz lub w jego zastępstwie inny kapłan, a w nagłej potrzebie każdy człowiek.

297. Jak nazywamy człowieka, który przyjął Chrzest święty?
Człowieka, który przyjął Chrzest święty, nazywamy chrześcijaninem.

298. Który chrześcijanin nazywa się katolikiem?
Katolikiem nazywa się chrześcijanin, który uznaje papieża za widzialną Głowę Kościoła i wierzy w to wszystko, co Kościół nieomylnie wiernym podaje do wierzenia.

299. Co przyrzekliśmy na Chrzcie świętym?

Na Chrzcie świętym przyrzekliśmy:

1) wyrzec się złego ducha, jego pychy i wszelkich spraw jego.
2) uznać za prawdę wszystko, co nam Kościół święty podaje do wierzenia,
3) żyć według wiary aż do śmierci.

Rodzice chrzestni składają powyższe obietnice w imieniu małych dzieci, które mają przyjąć Chrzest święty.

2. BIERZMOWANIE

300. Który Sakrament umacnia katolika w wierze?
W wierze umacnia katolika Sakrament Bierzmowania.

301. Co to jest Bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

302. Których łask udziela Bierzmowanie?

Bierzmowanie:

1) pomnaża łaskę uświęcającą,
2) wyciska na duszy znamię niezatarte wyznawcy Chrystusowego,
3) udziela siedem darów Ducha Świętego.

Pismo święte wymienia siedem darów Ducha Świętego (Izaj. 11,2):

1) dar mądrości,
2) dar rozumu,
3) dar rady,
4) dar męstwa,
5) dar umiejętności,
6) dar pobożności,
7) dar bo jaźni Bożej.

303. Kto udziela Sakramentu Bierzmowania?
Sakramentu Bierzmowania udziela biskup, a z upoważnienia papieża może go udzielić także kapłan.

304. W jaki sposób udziela biskup Bierzmowania?

Biskup udziela Bierzmowania w następujący sposób:

1) modli się do Ducha Świętego o łaski i dary dla przystępującego do Bierzmowania,

2) kładzie rękę na głowie bierzmowanego i namaszcza jego czoło krzyżmem świętym, mówiąc: „Znaczę cię znakiem krzyża i umacniam cię krzyżmem zbawienia w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”.

3) dotyka policzka przystępującego do Bierzmowania i mówi: „Pokój z tobą”,

4) modli się nad bierzmowanym i udziela mu błogosławieństwa.

Krzyżmo święte jest to oliwa zmieszana z balsamem.

Oliwa święci i wzmacnia, balsam zaś chroni od zepsucia.

Łaska Ducha Świętego ma nas oświecić i umocnić duchowo oraz chronić od zepsucia grzechowego.

Krzyżmo święte, podobnie jak Olej katechumenów i Olej dla chorych poświęca biskup uroczyście w każdy Wielki Czwartek.

W chwili udzielania Sakramentu Bierzmowania świadek Bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.

305. Jak należy przygotować się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania?

Do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania należy przygotować się w następujący sposób:

1) poznać najważniejsze prawdy wiary, a szczególnie odnoszące się do Sakramentu Bierzmowania,
2) być w stanie łaski uświęcającej,
3) modlić się do Ducha świętego (np. odprawić nowennę).

Kto przez niedbalstwo nie przystąpi do Sakramentu Bierzmowania, pozbawia się wielu łask do życia według wiary i do zbawienia.

3. NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

306. Co to jest Najświętszy Sakrament?
Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa, pod postaciami chleba i wina.

307. Dlaczego ten Sakrament jest najświętszy?
Sakrament ten jest Najświętszy, ponieważ pod postaciami chleba i wina, jest obecny Pan Jezus jako Bóg i Człowiek. Zarówno pod postacią chleba, jak i wina, nawet pod najmniejszą cząstką, obecny jest Pan Jezus cały, żywy i niepodzielny.

308. Kiedy Pan Jezus obiecał, że ustanowi Najświętszy Sakrament?
Po cudownym rozmnożeniu chleba obiecał Pan Jezus, że ustanowi Najświętszy Sakrament, mówiąc:

„Chleb, który Ja dam, jest Ciało Moje na żywot wieczny”. (J 6,52).

309. Kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament?
Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w Wielki Czwartek, w czasie ofiary Mszy świętej, którą przy Ostatniej Wieczerzy złożył po raz pierwszy swojemu Ojcu.

310. W jaki sposób ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?
Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w ten sposób, że:

1) wziął chleb, błogosławił go, łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc:

„Bierzcie i jedzcie – to jest Ciało Moje”;

2) potem wziął kielich z winem, i rzekł:

„Pijcie z tego wszyscy, albowiem ten jest kielich Krwi Mojej”;

3) rozkazał Apostołom:

„To czyńcie na Moją pamiątkę”.

311. Co sprawił Pan Jezus słowami: „To jest Ciało Moje”?

Słowami: „To jest Ciało Moje”, przemienił Pan Jezus chleb w Ciało swoje.

312. Co sprawił Pan Jezus słowami: „To jest Krew Moja”?

Słowami: „To jest Krew Moja”, przemienił Pan Jezus wino w Krew swoją.

313. Co dał Pan Jezus apostołom, mówiąc: „To czyńcie na Moją pamiątkę”?

Pan Jezus, mówiąc: „To czyńcie na Moją pamiątkę”, dał Apostołom władzę kapłańską, aby mogli przemieniać chleb w Ciało, a wino w Krew Jego.

314. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w tym celu, aby:

1) ofiarować się za nas w Mszy świętej,
2) być naszym pokarmem w Komunii świętej,
3) przebywać wśród nas pod postacią chleba.

Najświętszy Sakrament przechowuje się na ołtarzu w tak zwanym „tabernakulum”, przed którym płonie „wieczna lampa”.

315. W jaki sposób odprawił Pan Jezus Mszą świętą w wieczerniku?

Pan Jezus odprawił Mszę świętą w wieczerniku w ten sposób:

1) wziął chleb i wino, pobłogosławił i ofiarował Ojcu swojemu – (Ofiarowanie),
2) przemienił chleb w Ciało swoje, a wino w Krew swoją – (Przeistoczenie),
3) dał Apostołom do spożywania – (Komunia święta).

316. W jakim celu ustanowił Pan Jezus ofiarę Mszy świętej?

Pan Jezus ustanowił Ofiarę Mszy świętej w tym celu, aby przez nią:

1) ponawiać swoją Ofiarę krzyżową,
2) oddawać Panu Bogu najdoskonalszą i nieustanną cześć,
3) zadość czynić za nasze grzechy.

„Na krzyżu i na ołtarzu mamy jedną i tę samą Ofiarę, jednego i tego samego Ofiarnika”. (Sobór Trydencki).

317. Co to jest Msza święta?
Msza święta jest to Ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina, ofiaruje się za nas Ojcu swemu.

318. Komu dał Pan Jezus władzę składania ofiary Mszy świętej?
Władzę składania Ofiary Mszy świętej dał Pan Jezus Apostołom. Od apostołów władza ta przeszła na biskupów i kapłanów.

319. Co czyni kapłan w czasie Ofiarowania?
W czasie Ofiarowania kapłan ofiaruje Ojcu Przedwiecznemu chleb i wino i błogosławi je.

320. Co czyni kapłan w czasie Przeistoczenia?
W czasie Przeistoczenia kapłan przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Pana Jezusa.

321. Co czyni kapłan w czasie Komunii świętej?
W czasie Komunii świętej kapłan spożywa Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

322. Co myśmy powinni czynić w czasie składania Ofiary Mszy świętej?

W czasie składania Ofiary Mszy świętej, powinniśmy:

1) prosić pokornie, wspólnie z kapłanem, Ojca Przedwiecznego o przyjęcie tej Ofiary,

2) oddawać cześć najgłębszą Panu Jezusowi, który się za nas ofiaruje,

3) przyjmować Pana Jezusa do serca swego, a przynajmniej wzbudzać gorące pragnienie Komunii świętej.

Ofiarowanie, Przeistoczenie i Komunia święta są to główne części Mszy świętej, ustanowione przez Pana Jezusa w wieczerniku. Jest to właściwa Ofiara Syna Bożego, czyli tak zwana Msza wiernych.

Z ustanowienia Kościoła, Ofiara Mszy świętej rozpoczyna się u stopni ołtarza, od tak zwanej Mszy katechumenów, na której, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, mogli być obecni, oprócz wiernych (ochrzczonych) i katechumeni, czyli ci, którzy przygotowywali się do przyjęcia Chrztu świętego.  Kościół dodał również krótkie zakończenie Mszy świętej.

323. W jakim celu składamy Ofiarę Mszy świętej?

Ofiarę Mszy świętej składamy w tym celu, aby:

1) oddać Panu Bogu najwyższą cześć,
2) dziękować za otrzymane dobrodziejstwa.
3) przeprosić za grzechy,
4) poprosić Go o potrzebne łaski.

324. Kto korzysta z Ofiary Mszy świętej?
Z Ofiary Mszy świętej korzystają wszyscy wierni: żywi i umarli.

Szczególnych łask dostępuje kapłan i ci, w których intencji odprawia on Mszę świętą, oraz wierni, którzy pobożnie uczestniczą w Mszy świętej, a zwłaszcza ci. którzy również przyjmują Komunię świętą.

L. 440/57

Zezwalamy drukować

+. Stanisław Bp.
Wik. Gen.

X. M. Kuczkowski
Kanclerz Kurii

Z Kurji Metropolitalnej
w Krakowie, Dnia 8 lutego 1957 r.

——————————-

Redaktor Magda Masłowska

Redaktor techn. Józef Kossobudzki

————————

Za; http://ruda_parafianin.republika.pl/kkrk/c01b.htm

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: