Bp Schneider: żyjemy w czasach IV największego kryzysu Kościoła. ►POLECAM!!! – jako przykład typowego posoborowego bełkotu

_____________________________________________________

—  Liberałowie  współpracujący  z  nowym  pogaństwem prowadzą  Kościół katolicki w kierunku rozłamu

– podkreśla biskup Atanazy Schneider O.R.C.

— Dominuje przekonanie,  że  to człowiek jest centrum świata, równocześnie Kościół przeżywa kryzys przypominający czasy herezji ariańskiej.

Ks.  bp Atanazy Schneider, biskup pomocniczy archidiecezji Najświętszej Maryi Panny  w  Astanie,  w  trakcie  zeszłotygodniowego pobytu w Anglii udzielił obszernego wywiadu.

Jak podkreślił,

— „w Kościele są tak poważne problemy, iż możemy stwierdzić, że jesteśmy pogrążeni  w  wielkim  kryzysie,  porównywalnym  w historii Kościoła do kryzysu z IV wieku,  gdy  wśród znacznej  części duchowieństwa szerzyła się herezja ariańska”.

Niektórzy  świeccy i duchowni – w tym także osoby posiadające władzę – opowiadają się po stronie pogaństwa.

—  Chciałbym zauważyć, że jesteśmy pogrążeni w czwartym wielkim kryzysie [Kościoła].

W   tym   ogromnym   zamęcie dotyczącym  doktryny i liturgii tkwimy już od 50 lat 

– podkreślił biskup Schneider.

— Jak długo to potrwa?   — Być może Bóg okaże nam swoje miłosierdzie za 20, może za 30 lat – dodał.

Źródłem   kryzysu trapiącego Kościół jest dominujący porządek antropocentryczny, w którym to człowiek jest najważniejszy,   — nie Bóg.

Hierarcha  przypomniał,  że  w  wielu  katolickich świątyniach tabernakulum znajduje się w bocznych nawach.  Centralne miejsce zajmuje kapłan.

—   To   jest   najgłębsze   zło,  gdy świecka osoba albo duchowny stawiany jest w  centrum  doktryny  i  liturgii,   — próbując zmienić prawdę objawioną na przykład dotyczącą szóstego przykazaniu i ludzkiej seksualności

– mówił.

Wiele  osób, deklarujących wiarę i wierność papieżowi, popiera dzisiejsze pogaństwo,

— a  ci, którzy są wierni wierze katolickiej i troszczą się o chwałę Chrystusa w liturgii”   — są nazywani „ekstremistami”.

Kryzys trapiący Kościół można przezwyciężyć zaczynając od naprawienia błędów i nadużyć w liturgii.

Eucharystia jest w samym centrum kryzysu.   — Eucharystia jest sercem Kościoła.   — Gdy serce jest słabe, całe ciało jest słabe

– podkreślił duchowny.

Dodał, że   — udzielanie Komunii św. na rękę przyczynia się  do stopniowej  utraty wiary w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Biskup Schneider odrzucił tezę,  iż  troska o liturgię jest mniej istotna od troski o ubogich.

—  Pierwsze przykazanie, które dał nam Chrystus, wzywa do adorowania Boga.   — Eucharystia nie jest spotkaniem z przyjaciółmi.

Naszym pierwszym zadaniem jest adorowanie i wielbienie Boga w liturgii i w sposobie życia.   

— Wraz   z  prawdą, adoracją i miłością do Boga rośnie miłość do bliźnich i ubogich

– tłumaczył.

Hierarcha   zachęcił  też do odwagi innych biskupów,  by  śmiało bronili Jezusa Eucharystycznego, Który

—   „jest deptany w naszych kościołach”.

Hierarcha odniósł się także do nadzwyczajnej sesji  Synodu Biskupów,  zaplanowanej na jesień bieżącego roku.

Liberalne  media  oczekują,  że  zapadnie  na  niej  decyzja dotycząca Komunii świętej dla rozwodników żyjących w kolejnych związkach.

Biskup zaznaczył, że   — dyskusja o zmianie doktryny toczona jest głównie w „mediach  antychrześcijańskich”,  — widać  w  tym  przypadku  także duchownych   i   świeckich   katolików   „współpracujących z pogaństwem”.

Hierarcha skrytykował stanowisko,  zgodnie  z którym zmiany są konieczne w celu  —  „okazania miłosierdzia” — tym, którzy nie mogą przyjmować Eucharystii. 

To rodzaj sofizmatu

— mówił.

—  To nie jest łaska.   — To jest okrucieństwo.

Mamy   w   tym  przypadku do czynienia z — „fałszywym pojęciem miłosierdzia”.

— Niektórzy duchowni – kontynuował hierarcha – są dziś „zdrajcami Wiary”, kolaborującymi   z   pogańskimi   władzami,   tak jak bywało to w pierwszych wiekach Kościoła. 

To  także  potwierdza związki obecnego kryzysu z czasami herezji ariańskiej, której ulegało wielu hierarchów.

—  My [chrześcijanie] jesteśmy mniejszością. — Jesteśmy otoczeni przez bardzo okrutny świat pogański.

Dzisiejsze pokusy i wyzwania można porównać do pokus i wyzwań z pierwszych wieków

– podkreślił biskup Schneider.

Hierarcha podkreślił, że

„Dzięki Bogu,  papież Franciszek nie wyraził się w sposób, jakiego oczeku ją od niego mass media.

— Dotychczas w oficjalnych homiliach bardzo pięknie głosił doktrynę kato licką”.

Biskup Schneider wyraził nadzieję, że

„większość biskupów wciąż ma w sobie tyle ducha katolickiego i wiary, że wystarczy im ona do odrzucenia proponowanych zmian”.

Postępujący podział wśród duchowieństwa może doprowadzić do rozła- mu, który – w końcu –  przyniesie Kościołowi odnowę zgodną z jego Tra dycją.

Dojdzie do tego jednak na skutek pogłębienia się antropocentryzmu.

Ta liberalna konstrukcja załamie się ponieważ „nie ma ona korzeni i nie może przynosić dobrych owoców”.

Nim to jednak nastąpi, tradycyjni katolicy spotkają się z prześladowa- niami  ze strony osób posiadających „władzę w zewnętrznych struktu- rach Kościoła”.

Herezje nigdy nie zwyciężą Kościoła – kontynuował duchowny – i osta- tecznie  „Najwyższy Urząd Nauczycielski z pewnością wyda jednozna- czną  deklarację  doktrynalną,  odrzucając  jakąkolwiek  współpracę z neopogańskimi ideami”.

Biskup Schneider odniósł się także do głosów sprzeciwu wobec takiej diagno- zy stanu wiary.

– To, czy jest się popularnym czy niepopularnym, jest zupełnie nieistot- ne.

Każdy  duchowny  w pierwszej kolejności powinien dbać o to,  aby podo- bać się Bogu, a nie troszczyć się o popularność wśród mu współczesnych

Jezus ostrzegał: —  Biada wam, gdy ludzie będą mówić dobrze o was

– kontrował.

Popularność jest fałszywa… wielu świętych Kościoła,  takich  jak  Tho- mas More i John Fisher ją odrzuciło.

Ci, którzy  dziś  troszczą się o medialną popularność i przychylność opi- nii publicznej zostaną zapamiętani jako tchórze, a nie jako bohaterowie Wiary – podkreślił.

Biskup Schneider dodał, że wierzy w przyszłość Kościoła,  w zdolność odnowy za sprawą „maluczkich w Kościele”, którzy są  „prześladowani i zaniedbywa ni”.

To oni w oczach Boga stanowią prawdziwą siłę. Nie jest nią kościelna admini-stracja. Duch Święty z „tą małą armią” przezwycięży kryzys.

Nie martwię się o przyszłość.  Kościół  jest  Kościołem Chrystusa,  a  On jest prawdziwą głową Kościoła.

Papież jest tylko wikariuszem Chrystusa. Duszą Kościoła jest Duch Świę ty, a On jest potężny

– powiedział bp Atanazy Schneider.

Ks. biskup Atanazy Schneider (ur. 1961) jest członkiem zgromadzenia Kanoni ków Regularnych Świętego Krzyża. Urodził się w Kirgiskiej Socjalistycznej Re- publice Radzieckiej,  święcenia  kapłańskie otrzymał w roku 1990. 

Studiował na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie.

8 kwietnia 2006 r. został mianowany biskupem pomocniczym Karagandy, 5 lutego 2011 roku został biskupem pomocniczym Astany. Jest hierarchą znanym z obrony czci wobec Najświętszego Sakramentu, regularnie spra- wuje liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

———————————

Źródło: catholicherald.co.uk, –  Agnieszka Stelmach.
Za; http://www.pch24.pl/bp-schneider–zyjemy-w-czasach-iv-najwiekszego-kryzysu-kosciola ,234 84,i.html /2014-06-11

KOMENTARZ emjot

Typowy posoborowy bełkot. Nie wiadomo – śmiać się, czy płakać.

Z jednej stron bp Schneider stwierdza, że ” W tym ogromnym zamęcie dot. doktryny i liturgii tkwimy już od 50 lat” i pyta (chyba sam siebie)  – „Jak długo to potrwa? Być może Bóg okaże nam swoje miłosierdzie za 20, może za 30 lat”.

Po czym mówi, że ” „Dzięki Bogu, papież Franciszek … Dotychczas w ofi- cjalnych homiliach bardzo pięknie głosił doktrynę katolicką”…

Rok temu w Poznaniu (październik 2013) z jednej strony tradycyjnie nau czał o Liturgii i Mszy Świętej:

„Msza  Święta  jest  najwyższym  i  najświętszym aktem adoracji Trójcy Przenajświętszej, prawdziwego i jedynego Boga, podobnie jak głównym aktorem  i  celebransem  tego  aktu adoracji jest Jezus Chrystus, jedyny Pośrednik i Kapłan.

Akt ten ma nieskończony wymiar i nieskończoną wartość, ponieważ do- konuje  go  Druga Osoba Boska w unii hipostatycznej ze swoim najświęt- szym człowieczeństwem. W tym akcie Chrystus jednoczy Swoje Mistycz ne Ciało, Kościół, z jego członkami na ziemi i w niebie”

– po czym przywołuje bełkotliwe nauczanie o naturze Liturgii Jana Pawła  II  nawiązującego (jak  zwykle) do Mojżesza, podając je jako wzór nauczania (Bp Athanasius Schneider, Odnowa liturgii według odwiecznego nauczania Kościoła.:

„Błogosławiony Jan Paweł II nauczał w ten oto sposób o naturze litur gii:

„Celebracja Liturgii jest aktem cnoty religijnej, która, będąc spójną z jej naturą, musi cechować się głębokim poczuciem sacrum.  Człowiek i  cała wspólnota muszą być świadomi, że w szczególny sposób stają oni w obecności Tego, który po trzykroć jest święty i transcendentny.

Dlatego postawa błagalna musi być przeniknięta szacunkiem i po- czuciem  czci, pochodzącej z wiedzy, że znajdujemy się w obecności Bożego majestatu.

(Mowa wygłoszona na zgromadzeniu plenarnym Kongregacji Kultu Bo żego i Dyscypliny Sakramentów 21 września 2001r.). 

Jak wyglądała  liturgia  „Mszy”  Jana Pawła II nie  trzeba  nikomu tłumaczyć , że o bluźnierstwach w Asyżu już nie wspomnę….

„Konia z rzędem” temu, kto zrozumie  o co tak naprawdę temu biskupowi chodzi… co nazywa tradycją, a co pogaństwem, co dla niego jest herezją, a co prawowiernością…

„W tym ogromnym zamęcie dot. doktryny i liturgii tkwimy już od 50 lat” – no ale 2/3  – z  tego 50-letniego ogromnego zamętu dot. doktryny i liturgii” – przypada na pontyfikat JPII, a teraz chwali Franciszka… 

– o co mu tak naprawdę chodzi?

Bełkot, po prostu typowy posoborowy bełkot.

Ten wpis został opublikowany w kategorii KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, KRONIKA NOVUS ORDO 2014, Sobór Watykański II. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s