Czarna Msza w Watykanie – mit ?

Dziesięć lat zanim coś “podcięło mu nogi” kiedy Martin przygotowywał się do egzorcyzmu, upadł, a później zmarł (wtedy pracował nad czymś, co, jak obiecywał, będzie jego najbardziej wybuchową książką pod wiele mówiącym tytułem: Primacy: How the Institutional Roman Catholic Church became a Creature of The New World Order [Prymat: Jak instytucjonalny Kościół Katolicki stał się tworem NWO], stał się bardziej otwarty na temat pedofilskiego satanizmu w sercu Watykanu, od Kolegium Kardynalskiego i w dół do lokalnych parafii, co było w zgodzie z tajnym masońskim diabolicus, rozpoczętym po “intronizacji upadłego archanioła Lucyfera” w cytadeli rzymsko-katolickiej 29 czerwca 1963 roku.

Ten straszny rituale, jak nazwał to Martin, miał dwa główne cele: (1) intronizację Lucyfera jako prawdziwego Księcia Rzymu; i (2) zabezpieczenie magicznej absorpcji i ucieleśnienie tego niematerialnego ducha, który wypełni papieża znanego także jako Petrus Romanus.

Przypomnijmy tylko, że choćby św. Augustyn wyjaśniając znaczenie liczby 666, stwierdza, że 6 jest cyfrą najbardziej doskonałą. Przypadek, że w internecie są nagrania na których słyszymy jednego z hierarchów zapowiadającego wybór Montiniego?  Przypadek, że wybrany został Paweł VI?

W książce The Keys of This Blood: The Struggle  of World Dominion   [Klucze królestwa: Walka o władzę nad światem],  Martin napisał:

Najbardziej przerażające dla Jana Pawła było to,   że napotkał  nieusuwal- ną obecność szkodliwej siły w swoim Watykanie i w kancelariach pewnych biskupów.

I właśnie to wtajemniczeni duchowni nazwali  “superforce”.   Plotki,  zaw- sze trudne do sprawdzenia,  wiązały jej ustanowienie  z początkiem pano- wania papieża Pawła VI w 1963 roku.

Rzeczywiście Paweł nawiązywał do “dymu szatana, który wszedł do San- ktuarium”. . .  pośrednie odwołanie do ceremonii intronizacji przez sata- nistów w Watykanie. i[i]

Martin ujawnił nawet więcej szczegółów o tej ceremonii “intronizacji Lucyfe- ra przez satanistów w Watykanie”  w swojej książce Windswept House [Dom smagany wiatrem]:

Intronizacja upadłego archanioła Lucyfera została dokonana  w  cytadeli rzymsko-katolickiej  w  dniu 29 czerwca 1963 roku;  odpowiednia data dla mającej się spełnić historycznej obietnicy.

Jak dobrze wiedzieli główni uczestnicy tej uroczystości, satanistyczna tra dycja już dawno przewidziała, że Czas Księcia rozpocznie się w chwili, gdy papież wybierze imię apostoła Pawła [papież Paweł VI]. Ten wymóg – syg- nał, że korzystny czas się zaczął   –   został  spełniony  zaledwie  osiem  dni wcześniej,  wyborem najnowszego następcy Piotra. i[ii]

Podana przez Martina specyficzna data – 29 czerwca 1963 roku  –  i kombina- cja specyficznych imion Piotr (którego następcą w katolicyzmie jest papież) i Paweł,  jest istotna.    Dzień  29 czerwca  to święto lub uroczystość obu aposto- łów, Piotra i Pawła.

Jest to liturgiczne święto ku czci męczeństwa obu świętych, obowiązujące w powszechnym Kościele, w którym  wierni  mają  obowiązek  uczestnicze- nia we Mszy.

Oprócz innych rzeczy, oznacza to, że tego szczególnego dnia,  idealnie  zapla-nowana  świętokradcza parodia katolickiej Mszy została zakończona introni- zacją  upadłego archanioła Lucyfera   (którego okultyści znają z dużej szatań- skiej energii),   jak  również  jednocześnie popełniono bluźnierstwo przeciwko męczeństwu Piotra i Pawła podczas kościelnego święta ku ich czci.

Ta data jest ważna także z innych powodów, których mogą wystraszyć się nasi czytelnicy,   i  nie  jesteśmy  jeszcze gotowi przedstawić ich w tej serii online.

Martin publicznie oświadczył przy więcej niż jednej okazji,   że ta intronizacja Lucyfera w Rzymie opierała się na fakcie,  ażeby ułatwić czarną magię,  w tym samym czasie przeprowadzono analogiczną ceremonię w USA,   w Charleston, Płd Karolina.

Powód wybrania tej lokalizacji dla wielu pozostał ukryty, ale biorąc pod uwa- gę to,  co powiedział Martin o powiązaniach masońskich,  wybór Płd Karoliny robi sens.

Jest to miejsce pierwszej  Rady Najwyższej Masonerii Rytu Szkockiego   w USA, zwanej “Matką Lożą Świata”, gdzie w 1859 roku,  ideolog lucyferycz- nego dogmatu masońsko-iluminackiego,  Albert Pike,  został Wielkim Ko- mandorem  Rady  Najwyższej,   w  której  służył Zakonowi Poszukiwań   do chwili śmierci w Waszyngtonie DC, 2 kwietnia 1892 roku.

W adoptowanym stanie Arkansas Pike znany był jako satanista i lubił sie- dzieć w lesie nago okrakiem na fallicznym tronie, oddając się całodniowe- mu pijaństwu i rozpuście.   Obecnie jego ciało jest  dumnie  pogrzebane  w Domu Świątyni, siedzibie Południowej Jurysdykcji Masońskiego Szkockie- go Rytu w Waszyngtonie, DC.

Zgodnie z logiką byłego obrońcy Sirhan Sirhan, Daya Williamsa, to czyni Char leston, na  33  równoleżniku,  nawet bardziej idealnym miejscem na składanie ofiary i jednoczesną ceremonię opisaną przez Martina, gdyż

“Jeśli odbiera się życie blisko. . . 33 równoleżnika, odpowiada to demoni cznej mitologii masońskiej,   w  której  manifestują  swoją  światową moc poprzez rozlew ludzkiej krwi w określonym miejscu”. i[iii]

Martin dodał inne powody wyboru Płd Karoliny:

Takie dyskretne elementy jak pentagram, czarne świece i odpowiednie za słony mogą być częścią uroczystości w Rzymie.

Ale inne rzeczy – Misa Piszczeli i Rytualny Grzechot, na przykład, zwierzę ta ofiarne i ofiara –  to byłoby zbyt wiele. Musiała być paralelna introniza- cja.  Koncelebrę mogli sprawować z tym samym skutkiem bracia w Wybra- nej Autoryzowanej Kaplicy.

Gdyby wszyscy uczestnicy w obu miejscach  “wzięli na cel”  każdy element wydarzenia w rzymskiej kaplicy, wówczas wydarzenie to w całej swej pełni dokonałoby się w sposób szczególny na wybranym obszarze.

Byłaby to sprawa zgodności serc,  zbieżności intencji i perfekcyjnej synch-ronizacji słów i czynności pomiędzy Kaplicą Celującą a Kaplicą Docelową. Żywa  energia  i  myślące  umysły  uczestników  skupione  na specyficznym Celu Księcia,  przekroczyłyby każdą odległość. i[iv]

Mrożący krew w żyłach opis Martina w Domu smaganym wiatrem  metodycz- nej profanacji wszystkiego co cnotliwe i niewinne w  “paralelnej intronizacji” pomiędzy Kaplicą Celującą i Kaplicą Docelową,   zawierał nieopisanie  brzyd- kie inwokacje, sadystyczne ofiary ze zwierząt, i wielokrotne gwałcenie młodej “ofiary rytualnej” na ołtarzu. Dla niewtajemniczonych, sam pomysł, że to się odbyło przekracza wszystko.

Ale gdy John F. McManus, dla The New American, 9 czerwca 1997 roku  zapy- tał  o. Martina  czy  Czarna Msza  w Płd. Karolinie   faktycznie  miała   miejsce, doprowadziło to do pouczających pytań i odpowiedzi:

McManus:  Twoja  książka  zaczyna  się  plastycznym opisem świętokradczej “Czarnej Mszy,  jaka odbyła się w 1963 roku w Charleston, Płd. Karolina. Czy to naprawdę się wydarzyło?

Martin: Tak.   I  uczestnictwo  telefonicznie  niektórych wysokich urzędników Kościoła w Watykanie jest również faktem.   Młoda  kobieta,   którą  zmuszono do bycia częścią tego satanistycznego rytuału żyje,  i  szczęśliwie, udało jej się wyjść za mąż i prowadzić normalne życie.   To  ona dostarczyła szczegółów na temat tego wydarzenia. . .

McManus:  Ponadto … w  bardzo  złym  świetle  przedstawiasz  wielu  innych kardynałów  i  biskupów.   Czy ta charakteryzacja opiera się na faktach?

Martin:  Tak,   wśród  kardynałów  i  hierarchii  są sataniści, homoseksualiści, anty-papiści  i  kolaboranci  dążący  do panowania nad światem. ii[v]

Jeszcze bardziej wybuchowy, umieszczony pod koniec Domu smaganego wia- trem jest często pomijany rozdział dający wyraźne szczegóły ceremonii intro- nizacji  i  jej prawdziwy cel stworzenia satanistycznego papieża.

Martin daje informacje o “Rzymskiej Falandze”, inna nazwa watykańskiej se- kty satanistycznej,  a także opisuje jej ostateczny cel:

Jako całość, złożyli  “Zobowiązanie świętej przysięgi”   zarządzone  przez Delegata. Wtedy każdy z nich podszedł do ołtarza, aby dać “dowód” osobi stego oddania.   Krwią pobraną przez ukłucie złotą szpilką,  każdy  z  nich zostawił odcisk palca obok swojego imienia na Akcie Autoryzacyjnym.

Odtąd życie i praca każdego członka Falangi  w  rzymskiej cytadeli będzie koncentrować się na transformacji samego papiestwa.

Urząd Piotrowy nie był już narzędziem “Bezimiennego Słabeusza” [Jezus ].   Miał być ukształtowany w chętny instrument Księcia,  i żywy model dla “Nowego Wieku Człowieka”. ii[vi]

Tak więc wydaje się przerażająco oczywiste,  że podobnie jak w filmie Dziecko Rosemary, oraz w wizjach  i  lękach  tak  wielu katolickich jasnowidzów, cere- monii powodującej wcielenie nasienia szatana, albo zainstalowanie go rytual nie wewnątrz młodej osoby lub wybranego księdza, faktycznie dokonano, jak i przysięgę krwi poświęcenia zarządzoną w tym celu poprzez wysoko postawio- nych satanistów wewnątrz cytadeli rzymsko-katolickiej nieco mniej niż 50 lat temu.

Nigdy nie dowiemy się czy Martin został zabity, a jego śmierć ukryto, za ujaw- nienie  tego  satanistycznego planu wykorzystania Kościoła Katolickiego  jako bazę dla lucyferycznego novus ordo seclorum.

Ale rok przed śmiercią,  bardzo dobry przyjaciel Martina,   o. Alfred Kunz, został brutalnie zamordowany w swoim Kościele św. Michała w Dane, Wis consin.

Kunz badał ten sam satanizm wśród “księży”, o którym ostrzegał Martin, i powiedział Martinowi na kilka tygodni  przed  mordem,   że  obawiał  się  o swoje życie.

Kiedy Kunz  został  znaleziony  martwy  z  poderżniętym  gardłem,  Martin stwierdził w różnych mediach, że miał “poufną informację”,  że zamordo- wali go watykańscy  “lucyferianie”,   bo był już gotowy ujawnić ich spisek.

Satanistyczne ofiarowanie zwierzęcia opisane przez Martina w Domu smaga- nym wiatrem jako część  “intronizacji upadłego archanioła Lucyfera  w Wa- tykanie” wydaje się niesamowicie porównywalne z tym, co rzeczywiście odkry to w Dane County w ciągu pierwszych godzin śledztwa w sprawie morderstwa, łącznie ze znalezionym cielakiem,   którego złożono w ofierze na farmie w po- bliżu Kościoła św. Michała,   dokładnie 24 godziny przed ostatnim widzeniem Kunza żywego.

Według raportów policji, podobnie jak  w  przypadku  o. Kunza,  cielakowi poderżnięto gardło i wycięto genitalia.  Są szczegóły których nie będziemy omawiać w tej książce ze względu na ich przerażający charakter, ale głębo ko w okultyzmie  są  powody  usuwania genitaliów ofiary, związane z bluź- nierstwem   starotestamentowego  opisu   zwierząt  będących   niegodnymi ofiarami dla Pana,   jeśli ich jądra są   “zgniecione,  starte,  wyrwane  albo wycięte”   [Kp 22:24).

Według osób które przeżyły rytualne satanistyczne molestowanie (także sata nizm egipsko-masoński),  ludzkie ofiary bywają  czasami układane na stole, a ich genitalia również usunięte, by uczynić je „niegodnymi”  lub  nie nadający- mi się do zbawienia  (choć wersje takich nadużyć w RPA nazywane są  morda- mi  „muti”,   a  niektórzy  płacą  duże  sumy  za genitalia tych ludzkich ofiar w przekonaniu,  że zapewnią im płodność, zdrowie i szczęście).

Jest też taki starożytny pomysł okultystyczny, że osoby którym ścięto głowę nie mogą uczestniczyć w zmartwychwstaniu, dlatego mroczne rytuały mogą polegać na okaleczaniu głowy, gardła i genitaliów, jeśli potępienie ofiary uważa się za magiczne przekleństwo.

W przypadku mordu w Dane, czy czarny rytuał odbył się w godzinach od 22:00 2 marca i 4:00 3 marca 1998 roku, żeby „wycelować” w o. Kunza i „oznaczyć” go jako nie zasługującego na zbawienie?

_________________________

sobota, 8 grudnia 2012
Za; http://semperfidelisetparatus.blogspot.com/2012/12/czarna-msza-w-watykanie-mit.html
Ten wpis został opublikowany w kategorii CZASY OSTATECZNE, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, OKULTYZM, Satanizm, WALKA Z KOŚCIOŁEM, Świętokradztwo. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Czarna Msza w Watykanie – mit ?

  1. Only Truth pisze:

    Ksiadz Natanek wie o tym od dawna,to mu niewierzono i przesladowano go za ta PRAWDE lata cale obrzucajac paszkwilem i grozbami !

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.