Msza Święta – 62 powody, dla których katolik nie powinien uczęszczać na nową mszę

Tridentine_krajski.com.pl

Nowy ryt Mszy:

 • sfabrykowany w 1969 roku (stanowiący eksperyment)
 • w oczywisty sposób jest posiłkiem (stół)
 • skoncentrowany na człowieku (nieokreślona struktura zachęcająca do nadużyć)
 • na poły protestancki (brak czterech głównych przymiotów)
 • sklecony (dla uzyskania aprobaty sześciu protestantów)
 • jałowy (puste seminaria i kościoły, olbrzymie błędy)
 • eksperyment, który się nie powiódł

Msza Święta Wszechczasów:

 • 2000 lat czcigodnej tradycji (wypróbowana i prawdziwa)
 • w oczywisty sposób jest Ofiarą (ołtarz i kapłan)
 • skierowana ku Bogu (określona struktura pomagająca oddawać cześć)
 • całkowicie katolicka (Jedna, Święta, Powszechna, Apostolska)
 • skodyfikowana na Soborze Trydenckim (przez Świętego papieża Piusa V)
 • owocna (mrowie świętych, męczenników i powołań)
 • nigdy formalnie niewycofana przez Kościół

62 powody, dla których katolik nie powinien uczęszczać na nową mszę:

 1. Ponieważ Nowy Ryt Mszy nie jest wyraźnym wyznaniem Wiary Katolickiej (którym jest Msza Święta tradycyjna), bo jest niejasna i protestancka. A ponieważ katolik powinien modlić się tak, jak wierzy, nie może uczestniczyć w Nowym Rycie Mszy i nadal wierzyć po katolicku.
 2. Ponieważ zmiany nie były jedynie kosmetyczne, ale mamy tu do czynienia z „całkowitym odnowieniem … całkowitą zmianą … nową jakością” (msgr A. Bugnini, współautor Nowego Rytu Mszy)
 3. Ponieważ Nowy Ryt Mszy wiedzie do przekonania, że „prawda (…) może być zmieniona lub zignorowana bez popełnienia odstępstwa od depozytu doktryny, z którą święta Wiara Katolicka jest związana po wsze czasy.”
 4. Ponieważ Nowy Ryt Mszy reprezentuje „uderzające odejście od katolickiej teologii Mszy, sformułowanej na XXI sesji Soboru Trydenckiego”, który, ustanawiając niezmienne „kanony”, ustanowił „barierę nie do pokonania dla jakichkolwiek herezji przeciwko integralności Misterium”.
 5. Ponieważ różnica pomiędzy Nowym Rytem a Mszą Świętą tradycyjną nie polega jedynie na zwykłych szczegółach albo na zmianie ceremonii, ale „wszystko to, co ma wieczną wartość, zajmuje w Nowym Rycie poślednie miejsce, o ile w ogóle się w nim znajduje”.
 6. Ponieważ „reformy w sposób wystarczający wykazały, że najnowsze zmiany w liturgii wiodą wyłącznie do dezorientacji wiernych, którzy już wykazują symptomy zaniepokojenia i utraty Wiary”.
 7. Ponieważ w obecnych czasach pełnych zamieszania prowadzą nas słowa naszego Pana: „Po owocach poznacie ich”. Owoce Nowego Rytu Mszy są tragiczne.
 8. Ponieważ „pośród wysokiego w hierarchii kościelnej duchowieństwa praktycznym rezultatem Nowego Rytu Mszy jest bolesny kryzys katolickiej świadomości.”
 9. Ponieważ tylko w pierwszych 7 latach od wprowadzenia Nowego Rytu Mszy liczba kapłanów na świecie zmalała o 50%.
 10. Ponieważ „duszpasterskie powody”, przytaczane na poparcie tak poważnego rozbratu z tradycją (…) nie są w żadnym wypadku wystarczające.
 11. Ponieważ Nowy Ryt Mszy nie wyraża wiary w Rzeczywistą Obecność naszego Pana w Hostii.
 12. Ponieważ Nowy Ryt Mszy myli Rzeczywistą Obecność Chrystusa w Eucharystii z jego Mistyczną Obecnością wśród ludu, zbliżając się tym samym do doktryny protestanckiej.
 13. Ponieważ Nowy Ryt Mszy zaciera to, co powino być wyraźną róźnicą pomiędzy Hierarchicznym Kapłaństwem a powszechnym kapłaństwem wiernych (jak czynią to protestanci).
 14. Ponieważ Nowy Ryt Mszy faworyzuje heretycką teorię głoszącą, że to Wiara Ludzi, a nie Słowa Kapłana powodują obecność Chrystusa w Eucharystii.
 15. Ponieważ wstawienie luterańskiej „Modlitwy Wiernych” do Nowego Rytu Mszy naśladuje i promuje protestancki błąd, jakoby wszyscy ludzie byli kapłanami.
 16. Ponieważ w Nowym Rycie Mszy nie ma osobnego Confiteor kapłana, a odmawia on tę modlitwę razem z wiernymi, tym samym aprobując postawę Lutra, który odrzucił naukę katolicką, głoszącą, że kapłan jest sędzią, świadkiem i pośrednikiem między wiernymi a Bogiem.
 17. Ponieważ Nowy Ryt Mszy sugeruje, że wierni koncelebrują z kapłanem, co jest sprzeczne z katolicką teologią.
 18. Ponieważ sześciu pastorów protestanckich współpracowało w przygotowaniu Nowego Rytu Mszy: George, Jasper, Shepherd, Kunneth, Smith i Thurian.
 19. Ponieważ podobnie jak Luter usunął Offertorium, gdyż w jasny sposób wyrażało ofiarniczy, przebłagalny charakter Mszy, tak i twórcy Nowego Rytu usunęli te modlitwy, redukując je do krótkiego Przygotowania Darów.
 20. Ponieważ w Nowym Rycie Mszy usunięto wystarczająco wiele teologii katolickiej, aby protestanci, zachowując nadal niechęć dla Prawdziwego Kościoła katolickiego, mogli swobodnie używać jej tekstu. Pastor protestancki Max Thurian (konsultant reformy liturgicznej) powiedział, że owocem Nowego Ruty Mszy: „być może stanie się fakt, że wspólnoty niekatolickie będą mogły celebrować Wieczerzę Pańską, używając tych samych modlitw, co Kościół katolicki.” („La Croix” 30 kwietnia 1969 roku)
 21. Ponieważ narracyjna forma Konsekracji w Nowym Rycie Mszy daje do zrozumienia, że jest ona tylko wspomnieniem (co jest tezą protestancką), a nie prawdziwą Ofiarą.
 22. Ponieważ poprzez poważne pominięcia (w tekstach modlitw) Nowy Ryt Mszy prowadzi do przekonania, że jest on tylko posiłkiem (co jest tezą protestancką), a nie ofiarą dla odpuszczenia grzechów (jak mówi katolicka doktryna).
 23. Ponieważ zmiany takie, jak stół w miejsce ołtarza, zwrócenie się do kapłana twarzą w stronę wiernych zamiast w stronę tabernakulum, Komunia święta na stojąco lub nawet przyjmowana na rękę etc. podkreślają doktrynę protestancką, która głosi, że Msza jest tylko posiłkiem, kapłan tylko przewodniczącym zgromadzenia, zaś Eucharystia nie jest Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale jedynie kawałkiem chleba.
 24. Ponieważ sami protestanci stwierdzili, że: „nowe katolickie Modlitwy Eucharystyczne porzuciły fałszywą (?!) perspektywę ofiary oddawanej Bogu.” („La Croix” 10 grudnia 1969 roku)
 25. Ponieważ jesteśmy postawieni przed wyborem: albo dajemy się protestantyzować uczestnicząc w Nowym Rycie Mszy, albo zachowamy naszą Wiarę Katolicką poprzez wierne przylgnięcie do tradycyjnej Mszy Świętej Wszechczasów.
 26. Ponieważ Nowy Ryt Mszy przygotowano zgodnie z protestancką definicją Mszy: „Wieczerza Pańska albo Msza jest świętą synaksą lub zgromadzeniem Ludu Bożego, który gromadzi się wspólnie pod przewodnictwem kapłana, aby celebrować wspomnienie Pana.” (Par. 7, Institutio Generalis 6 kwietnia 1969 roku)
 27. Ponieważ, na skutek niejasności, Nowy Ryt Mszy wydaje się zadowalać zarówno katolików, jak i protestantów: jest zatem „dwujęzyczny” i obraża Boga, który brzydzi się wszelką hipokryzją: „Obmówca i dwujęzyczny jest przeklęty, bo zamiesza wielu w pokoju żyjących.” (Syr 28,15)
 28. Ponieważ piękne, dobrze znane hymny katolickie, które inspirowały wiernych przez cały stulecia, zostały zapomniane i zastąpione nowymi, o silnie protestanckim zabarwieniu, pogłębiając jeszcze i tak wyraźne wrażenie, że nie uczestniczy się w nabożeństwie katolickim.
 29. Ponieważ Nowy Ryt Mszy zawiera dwuznaczności, w subtelny sposób prowadzące do herezji, co jest bardziej niebezpieczne, niż gdyby zawierała jawne herezje, gdyż takie „półherezje” w połowie przypominają Prawdę.
 30. Ponieważ Chrystus Pan ma tylko jedną Oblubienicę, Kościół Katolicki, a jego liturgia nie może równocześnie służyć wyznaniom, które są jej nieprzyjaciółmi.
 31. Ponieważ Nowy Ryt Mszy naśladuje heretycką „mszę anglikańską” Cranmera, a metody użyte do jego wprowadzenia były identyczne z metodami, jakich użyli heretycy angielscy.
 32. Ponieważ Święta Matka Kościół kanonizował licznych męczenników z Anglii, zabitych, ponieważ odmówili uczestnictwa we mszy takiej jak ta odprawiana w Nowym Rycie.
 33. Ponieważ protestanci, którzy nawrócili się na katolicyzm byli zbulwersowani widząc, że Nowy Ryt Mszy jest tym samym nabożeństwem, w którym uczestniczyli jako protestanci. Jeden z nich, Julien Green, zapytał: „Pocośmy się nawracali?”
 34. Ponieważ statystyki pokazują wielki spadek liczby nawróceń na katolicyzm po wprowadzeniu Nowego Rytu Mszy. Średnie liczby nawróceń spadły aż o 90%, a liczba wiernych opuszczających Kościół przewyższa liczbę nawróconych.
 35. Ponieważ Tradycyjna Msza Święta uformowała wielu prawdziwych Świętych.
 36. Ponieważ natura Nowego Rytu Mszy ułatwia profanację konsekrowanych Hostii, co się nieporównywalnie zwiększyło.
 37. Ponieważ Nowy Ryt Mszy, pomimo pozorów, wprowadza Nową Wiarę, nie zaś Wiarę Katolicką. Wprowadza modernizm i naśladuje taktykę modernizmu, używając niejasnej terminologii w celu wdrożenia i propagowania błędów.
 38. Ponieważ wprowadzając opcjonalne warianty, Nowy Ryt Mszy zagraża jedności liturgii, skoro każdy kapłan może zmieniać go tak, jak mu na to przyjdzie ochota i pozwoli fantazja. Nieuniknionym rezultatem jest nieporządek, któremu towarzyszy brak szacunku i lekceważenie.
 39. Ponieważ wielu dobrych teologów katolickich, kanonistów i kapłanów nie akceptuje Nowego Rytu Mszy i stwierdza, że nie może jej celebrować z czystym sumieniem.
 40. Ponieważ Nowy Ryt Mszy usunął takie elementy, jak:
  • przyklęknięcia (pozostały tylko trzy),
  • puryfikację palców kapłana w kielichu,
  • ochronę przed stykaniem się palców kapłana z rzeczami nieświętymi po Konsekracji,
  • poświęcony kamień ołtarzowy i relikwie,
  • trzy obrusy ołtarzowe (zredukowane do jednego),

  a „wszystkie te zmiany służą wyłącznie podkreśleniu, w jaki oburzający sposób nie wprost odrzucono wiarę w dogmat Rzeczywistej Obecności.”

 41. Ponieważ Tradycyjna Msza Święta, wzbogacana i rozwijana przez wieki świątobliwej Tradycji, została skodyfikowana (nie wymyślona) przez papieża, który był Świętym – Piusa V, natomiast Nowy Ryt Mszy został sztucznie wykreowany przez sześciu pastorów protestanckich i masona 33 stopnia abp. Bugniniego, który został później usunięty z Watykanu za swoje związki z wolnomularstwem.
 42. Ponieważ błędy Nowego Rytu Mszy, uwydatnione w tłumaczeniach na języki narodowe, są obecnie nawet w tekście łacińskim Nowego Rytu.
 43. Ponieważ Nowy Ryt Mszy, przez swoją dwuznaczność i permisywizm, wystawia nas na gniew Boży poprzez zwiększanie ryzyka nieważnej konsekracji: „Czy księża w niedalekiej przyszłości, pozbawieni tradycyjej formacji, którzy zdadzą się na Novus Ordo w intencji aby’ czynić to, co czyni Kościół’, będą zdolni ważnie konsekrować ? Można słusznie powątpiewać.”
 44. Ponieważ zniesienie Tradycyjnej Mszy Świętej przypomina o proroctwie Daniela (8,12): „I dano mu moc przeciw ustawicznej ofierze dla grzechów (popełnianych przez ludzi) (…)” oraz uwagę św. Alfonsa Liguori, że – ponieważ Msza jest najlepszą i najpiękniejszą rzeczą, jaka istnieje w Kościele tu na ziemi – diabeł, używając heretyków, zawsze próbował jej nas pozbawić.
 45. Ponieważ tam, gdzie zachowano Tradycyjną Mszę Świętą, wiara i gorliwość są większe. Tam, gdzie panuje Nowy Ryt Mszy, jest wprost przeciwnie (Raport o Mszy, diecezja Campos).
 46. Ponieważ Nowemu Rytowi Mszy towarzyszy nowy katechizm, nowa moralność, nowe modlitwy, nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, nowy kalendarz liturgiczny – mówiąć krótko Nowy Kościół, całkowicie odmienny od starego. „Reforma liturgiczna … nie daj się oszukać, oto gdzie zaczyna się rewolucja” (msgr Dwyer, arcybiskup Birmingham, rzecznik Synodu Biskupów).
 47. Ponieważ wewnętrzne piękno Mszy Świętej Tradycyjnej pociąga ku niej dusze, natomiast Nowy Ryt, który sam w sobie nie posiada żadnej wyższej wartości, musi wynajdować nowinki i dostarczać rozrywki, aby przyciągać wiernych.
 48. Ponieważ Nowy Ryt Mszy zawiera liczne błędy, potępione przez św. Piusa V na Soborze Trydenckim (Msza w całości w języku narodowym, słowa Konsekracji wypowiadane na głos etc. – por. potępienie jansenistycznego Synodu w Pistoi) oraz błędy potępione przez Piusa XII (np. ołtarz w kształcie stołu – zob. encyklika „Mediator Dei”).
 49. Ponieważ Nowy Ryt Mszy Świętej próbuje przekształcić Kościół Katolicki w nowe ekumeniczne wyznanie, obejmujące wszystkie ideologie i wszystkie religie – prawdziwe i fałszywe, prawdę i błąd – cel, o którym od dawna marzyli wrogowie Kościoła.
 50. Ponieważ Nowy Ryt Mszy, poprzez usunięcie wezwań skierowanych do wiernych i końcowego błogosławieństwa, kiedy kapłan celebruje bez ludu, ukazuje brak wiary w dogmat Obcowania Świętych.
 51. Ponieważ stół (ołtarz) i tabernakulum są w niej rozdzielone, sugerując w ten sposób rozdział między Chrystusem obecnym w Jego kapłanie i Ofierze na ołtarzu a Rzeczywistą Obecnością Chrystusa w tabernakulum, „dwiema Obecnościami, które z powodu swej najgłębszej istoty muszą być traktowane nierozdzielnie” (Pius XII).
 52. Ponieważ Nowy Ryt Mszy nie wyraża uwielbienia człowieka dla Boga, ale raczej przyziemne uwielbienie człowieka dla człowieka.
 53. Ponieważ Nowy Ryt Mszy, chociaż wydaje się spełniać wskazówki Soboru Watykańskiego II, w istocie jest przeciwny jego wytycznym, gdyż sam Sobór zadeklarował pragnienie, aby zachować i zalecać tradycyjny ryt.
 54. Ponieważ Tradycyjna Łacińska Msza Święta nigdy nie została legalnie uchylona, a zatem pozostaje ona ważnym rytem Kościoła katolickiego !
 55. Ponieważ papież św. Pius V udzielił wieczystego zezwolenia, ważnego „po wsze czasy”, do odprawiania Tradycyjnej Mszy Świętej swobodnie, legalnie, bez skrupułów, kary, wyroku lub cenzury (bulla Quo primum) !
 56. Ponieważ Paweł VI, promulgując Nowy Ryt Mszy, zadeklarował: „(ten) ryt (…) sam w sobie NIE jest zdefiniowany dogmatycznie” (19 listopada 1969 roku).
 57. Ponieważ Paweł VI, zapytany przez kard. Heenana z Anglii o to, czy uchyla albo zakazuje Mszę Święta Trydencką, odpowiedział: „Nie jest naszą intencją całkowity zakaz Mszy Trydenckiej.”
 58. Ponieważ „w Libera Nos zniesiono wszelkie wzmianki o Najświętszej Maryi Pannie, Apostołach i wszystkich świętych, tak, że nie prosi się o ich wstawienictwo, nawet w niebezpieczeństwie.”
 59. Ponieważ „w żadnej z trzech nowych modlitw eucharystycznych nie ma najmniejszej wzmianki o cierpieniach dusz czyśćcowych, w żadnej z nich nie ma miejsca na jakieś szczególne wspomnienie, co po raz kolejny osłabia wiarę w przebłagalną i odkupieńczą naturę Najświętszej Ofiary.”
 60. Ponieważ uznając najwyższy autorytet Ojca Świętego w jego powszechnej władzy nad Świętą Matką Kościołem, każdy katolik powinien wiedzieć, iż nawet ten autorytet nie jest władny narzucić praktyki, która jest w tak wyraźny sposób przeciwna Wierze, czyli Nowy Ryt Mszy, który jest niejednoznaczny i sprzyja herezji, a tym samym jest Bogu wstrętny.
 61. Ponieważ, jak określił Sobór Watykański I, „Duch Święty nie został przyobiecany następcom Piotra, aby ci za jego natchnieniem tworzyli nowe doktryny, ale aby dzięki Jego asystencji mogli zachować nienaruszenie i wykładać wiernie Objawienie, czyli Depozyt Wiary przekazany przez Apostołów” (Dnz 3070).
 62. Ponieważ herezja albo to, co w sposób oczywisty sprzyja herezjom, nie może być kwestią posłuszeństwa. To posłuszeństwo winno służyć Wierze, nie zaś Wiara posłuszeństwu ! Zatem w tym przypadku „trzeba słuchać bardziej Boga niż ludzi” (Dz Ap 5,29).

msza_swieta_falszywa_podziemie.jpg

Nowy ryt mszy

msza_swieta_prawdziwa_podziemie.jpg

Msza Święta Wszechczasów

Za; http://www.msza.com.pl/msza-swieta

4 odpowiedzi na “Msza Święta – 62 powody, dla których katolik nie powinien uczęszczać na nową mszę”

 1. Bardzo dobre pytanie . Tez chcialabym znac odpowiedz.
  Mieszkajac w Stanach , b. trudno znalezc nawt polskiego ksiedza ,ktory by odprawial msze godziwie I robil to z powolania a nie jako chaltura.
  Tutaj jest to jak kazdy inny zawod ,mozna zarejstrowac.
  Niesamowite jak pieniadze zniewalaja czlowieka ,nawet tego ,ktory poswiecil zycie dla Boga.
  Ostatnio byly czytane Jaselka przedstawienie. Aktorami byla mlodziez ze szkoly katolickiej.
  Bledy ,ktore ja zauwazylam: jednym z kroli byla dziewczyna ,jednym z pastuszkow byla dziewczyna. Aktorzy grajacy role Najswietszej Penny Maryi I Swietego Jozefa siedzieli przodem i twarza do widowni (wiernych) zamiast byc zwroceni do zlobka , gdzie lezalo dzieciatko Jesus.
  Co gorsze przygotowane bylo to z pomoca siostry zakonnej.
  Coraz wiecej herozji. Nawet ksieza witaja wiernych w kosciele swieckim „dzien dobry”.
  Szatan ma coraz wiecej zniw.
  Czy naprawde nikt tego nie widzi ?

  Polubienie

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: