Jak porwano Kościół Katolicki – Thomas Carter [Kardynał Giuseppe Siri, wybrany na Papieża w 1958 roku, przyjął imię Grzegorza XVII, ale poprzez zamach stanu zmuszono go do ustąpienia

How the Catholic Church Was Hijacked – Thomas Carter; http://www.rebelnews.org/opinion/religion/787621-how-the-catholic-church-was-hijacked – 21.04.2011 przekład Ola Gordon

http://www.sedevacante.eu/images/slide1.jpgKardynał Giuseppe Siri, wybrany na Papieża w 1958 roku, przyjął imię Grzegorza XVII, ale poprzez zamach stanu zmuszono go do ustąpienia

  1. Papieże Jan XXIII I Paweł VI  “byli  nie  tylko  ‘złymi  papieżami’.  Byli agentami wroga, który umieścił Kościół w ostrożnie zaprojektowanym planie prowadzącym do jego zniszczenia.”
    W Kościele katolickim 26 października 1958 roku miał miejsce zamach stanu i od tego czasu Kościołem rządzili oszuści.  Czy to naprawdę  jest ważne?  Moim zdaniem  jest  ważne. Kościół  katolicki  jest największą  i najstarszą  instytucją  na  ziemi, mającą  około  miliarda  nominalnych członków, około  3  razy więcej  niż  populacja  Stanów  Zjednoczonych.Od 1958 r., mimo jej liczebności, instytucja ta była w dużej mierze nieskutecz- na w zwalczaniu chorób społecznych, z którymi przez wieki tak skutecznie walczyła.Aborcja,  pornografia,  rozwody,  upadek  obyczajów,  wszystkie  stały się widoczne po zawłaszczeniu papieskiego tronu w 1958 roku.
  1. Aby zademonstrować wcześniejszą siłę Kościoła, spójrzmy na czasy, gdy Pius XII  ekskomunikował prezydenta Perona z Argentyny w 1955 roku,  kiedy starał się sprzeciwić  konstytucji  i pozwolić  na  rozwód.  W  wyniku  eks- komuniki, zbuntowała się ludność Argentyny i Peron został usunięty z urzędu i podtrzymano nauczanie katolickie. Kto by pomyślał, że 50 lat później Argentyna zalegalizuje “małżeństwa homoseksualne”.Również ci, którzy znają  katolicyzm mogą  wiedzieć,  że  oryginalna  Msza, którą można prześledzić aż do IV wieku (i mogła bardzo dobrze pochodzić od Apostołów), została porzucona w 1969 roku, aby zrobić miejsce dla “no- wej mszy,” ceremonii, która w niewielkim stopniu przypomina tradycyjną Mszę
    I znowu, kto chciałby zniszczyć święty rytuał, jeśli nie agent wroga udający papieża.

Część 8: Zniszczenie Mszy św.

Aby dowiedzieć się, dlaczego “katolicki” Kościół dzisiaj stał się chorą kary- katurą Kościoła katolickiego dwóch tysiącleci, musimy spojrzeć na konklawe z 1958 roku. Uważam, że film dokumentalny poniżej stanowi klucz do zrozu-mienia tego co się stało.

Tematem filmu jest wybór konserwatywnego prałata, kard. Giuseppe Siri, w 1958 roku. Pojawia się smuga bardzo jasnego białego dymu z Kaplicy Syks- tyńskiej 2 dni przed wyborem Jana XXIII.

Tej nocy, 200.000 ludzi patrzyło na balkon, by zobaczyć nowego papieża, a media przekazałyby całemu światu, że został wybrany nowy papież.

Radio Watykańskie później ogłosiło, że biały dym był pomyłką i że nie wybra- no Papieża. Konsultant FBI stwierdził, są istnieją teczki FBI i Departamentu Stanu, które potwierdzają, że kard. Siri został wybrany na Papieża i przyjął imię Grzegorza XVII.

Ponadto, były doradca papieski Ojciec Malachi Martin oświadcza, że wybrano kard. Siri i przetrzymywano go pod przymusem przez co najmniej 2, jeśli nie 3 konklawe. Jest to centralny element filmu (część 4), który jest w około 10 minucie.

Bardzo wyraźny sygnał, że papież został wybrany na 2 dni przed pojawieniem się na balkonie Jana XXIII, jest bardzo podejrzany, ale sam w sobie nie stano- wi wystarczającego dowodu, aby sądzić, że Tron Piotrowy został skradziony. Aby dojść do jednoznacznego wniosku w tej sprawie, należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy.

Precedensy historyczne

Papiestwo bywało zawłaszczane. W historii Kościoła katolickiego papiestwo zawłaszczano ponad 40 razy, co jest łatwe do sprawdzenia przez poznanie listy anty-papieży. W filmie podkreślany jest przypadek Innocentego II, któ- ry został wybrany na papieża, a następnie przez papieża oszusta, Anacletusa II, zmuszony do ucieczki. Anacletus II rządził przez 8 lat do śmierci, po któ- rej wiele lat później na tron papieski wstąpił Innocenty. Anacletus oraz wszy- scy wyświęceni przez niego duchowni zostali potępieni na drugim Soborze Laterańskim.

Ludzie którzy przejęli Kościół

Ludzie którzy przejęli urząd zamiast kard. Siri, a mianowicie Jak XXIII (An- gelo Roncalli) i Pawel VI (Giovanni Montini), byli czymś więcej niż zgniłymi jabłkami.

Inicjacja masońska Jana XXIII opisana jest szczegółowo w książce Pera Carpi “The Prophecies of John XXIII” [Proroctwa Jana XXIII], oraz istnieje ogro- mna  ilość  dowodów  na to, że rzeczywiście  był  masonem.  Za samo to byłby ipso facto  ekskomunikowany  i  oczywiście  nie  nadawałby  się  na  papieża.

Po jego wyborze, od  razu  Montini  (przyszły Paweł VI)  został  kardynałem  i zwołał Sobór Watykański II, dwie najbardziej katastrofalne decyzje w historii Kościoła katolickiego. Na prywatnym spotkaniu w Watykanie przyjął również córkę i zięcia Nikity Chruszczowa, po tym kiedy reżimy komunistyczne mor- dowały i więziły miliony katolików.

To dobrze nagłośnione spotkanie zdobyło dodatkowe miliony głosów w wybo- rach krajowych dla partii komunistycznej we Włoszech. Zaczął także wpro- wadzać zmiany do Mszy,  które  w  rezultacie  doprowadziły do  całkowitego zniszczenia Mszy trydenckiej za czasów Pawła VI.

Część 5: Kim był Jan XXIII?

Paweł VI, który nigdy nie spędził nawet jednego dnia w roli proboszcza zanim został Papieżem, będąc w seminarium czytał książki Oscara Wilde’a. To nie byłoby złe, gdyby nie fakt, że było wiele oskarżeń publicznych przeciwko nie- mu o sodomię, które pojawiły się w trakcie i po jego pontyfikacie.

Jakby tego było mało, były  członek watykańskiej straży,  Franco  Bellegrandi, opowiada w swojej książce “Nikita Roncalli,” że Pius XII przeprowadził tajne dochodzenie i okazało się, że Montini, ówczesny  sekretarz  stanu,  przekazy- wał  sowieckiej  tajnej  policji  nazwiska  kapłanów  działających  za  żelazną kurtyną. Kapłanów tych albo rozstrzeliwano albo wysyłano do łagru.

Część 7: Kim był Paweł VI?

Faktycznie ci dwaj mężczyźni byli nie tylko “złymi papieżami.” Byli agentami wroga, który ustawił Kościół w ostrożnie zaprojektowanym planie prowadzą- cym do jego zniszczenia.

Po  ustaleniu  ich  zdrady, okres 3 tygodni od śmierci Piusa XII  (prawdziwy papież) i  tzw.  wyboru  Jana XXIII  (oszust) staje się kluczowy.

Czy wydarzyło się coś znaczącego pomiędzy tymi dwoma datami?

  • Tak, był 5-minutowy sygnał wskazujący na to, że papież został wybrany, dym kłębiący się z Kaplicy Sykstyńskiej, na dwa dni zanim Jan XXIII pojawił się na balkonie, na Placu Świętego Piotra.

Czy tej nocy wybrano prawdziwego papieża, i był nim kard. Siri? Powołam się na trzy źródła, które mówią, że tak było.

Informator FBI,  Paul  Williams,  w  swojej  książce,  “The Vatican Exposed” [Watykan ujawniony] cytuje źródła Departamentu Stanu, że

  • wybrano kard. Giuseppe Siri i przyjął imię Grzegorza XVII w niedzielę 26 października, ale francuski kardynał unieważnił wyniki wyborów.

Ojciec Malachi Martin w wywiadzie pod koniec lat dziewięćdziesiątych mówi, że Siri zdobył wystarczającą  ilość  głosów, by zostać Papieżem,  ale  odmówił urzędu ponieważ uważano, że nie pozwolą mu żyć.

Ojciec Charles-Roux twierdzi, że Józef  kard. Siri  z  Genui został  wybrany, a także przyjął urząd papieski, ale dziekan Kolegium Kardynalskiego przeka- zał mu bardzo poważną groźbę.

  • Siri został natychmiast odsunięty na bok, bez faktycznej abdykacji.

Mamy tu trzy osoby, które twierdzą, że kard.  Giuseppe  Siri  został  wybrany, ale poddany jakiegoś rodzaju groźbie. To wraz z pośrednim potwierdzeniem kard. Siri, że wybrano go na papieża, pokazuje sprawę, że go wybrano, kiedy biały dym pojawił się 26 października 1958 roku.

Ponadto, istnieje wiele dowodów na to, że kard. Roncalli  i  cała sprawa 1958 roku została przygotowana przez bezbożne siły, opisane w części 3 tego filmu.

Część 2: Wybrany kandydat

Ludzie oczekują, że siły ciemności dostarczą szczegółowych wyjaśnień, w jaki sposób to zrobiono. Inni oczekują, że  Siri wyjdzie i oświadczy,  że  był papie- żem, lecz  oczywiście nikt  by mu  nie  wierzył, nawet gdyby udało mu  się  to ogłosić, zanim zostanie wyeliminowany. Ponieważ milczał, pozwolono mu umrzeć śmiercią naturalną w 1989 roku.

Film daje podstawowe instrukcje, jak znaleźć tradycyjne kościoły, kapłanów, katechizm, etc oraz słowo na temat ich działalności.

Część 12: Kościół w ukryciu [podziemny]

Film składa się z 12 części, temat każdej z nich zawarty w tytule.

Część 1: Historical Precedents [Historyczne precedensy] http://www.youtube.com/watch?v=rQBP9HmZDGk
Część 2: October 1958 [październik 1958] http://www.youtube.com/watch?v=qikkoocqgUE
Część 3: The Chosen Candidate [Wybrany kandydat] http://www.youtube.com/watch?v=giVuud52ijY
Część 4: The 1958 Conclave [Konklawe 1958] http://www.youtube.com/watch?v=ZQp00j4H3Kg
Część 5: Who was John XXIII? [Kim był Jan XXIII?] http://www.youtube.com/watch?v=WOgD0Yyoqts
Część 6: The 1963 Conclave [Konklawe 1963] http://www.youtube.com/watch?v=HCBNwhnHius
Część 7: Who was Paul VI? [Kim był Paweł VI?] http://www.youtube.com/watch?v=FeEkSJukLaw
Część 8: The Destruiction of the Mass [Zniszczenie Mszy] http://www.youtube.com/watch?v=vdIDIOwjGN4
Część 9: Year of Two Conclaves [Rok dwu konklaw] http://www.youtube.com/watch?v=cvUWfaXG9lk
Część 10: Cardinal Siri Confronted [Kard. Siri skonfrontowany] http://www.youtube.com/watch?v=iGk14Fau41U
Część 11: Conclusion [Wnioski] http://www.youtube.com/watch?v=R8wdrmFxSBQ
Część 12: The Underground Church [Kościół podziemny] http://www.youtube.com/watch?v=nTPZZLvFANo

Źródło: Henry Makow
Za; Ola Gordon powiedział/a – 2011-10-10 (poniedziałek) @ 06:17:38 ; “Problemy II Soboru  Watykańskiego”; http://marucha.wordpress.com/2011/10/10/problemy-ii-soboru-watykanskiego/
  • Zdjęcie: Canon Missae_sedevacante.eu – dod. emjot
Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii GRZEGORZ XVII - kard. Siri, Jan XXIII, KONKLAWE 1958. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.