Czy posoborowa sekta jest nierządnicą Babilonu przepowiedzianą w Apokalipsie? – cz. 1

Część 1

Ap 17:4  – “A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu”.

Nic co przedstawiamy nie jest konieczne do udowodnienia, że —  posoborowa sekta i jej antypapieże nie są katolikami. Zawarte w tej książce źródła doktrynalne dowodzą tego w szczegółach.

Ale wszystko to jest ciekawe i oświecające, gdyż pomaga bardziej wyjaśnić dlaczego jest ten katastrofalny kryzys i co o nim sądzić.

Ap 17:1 –  ”Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: —  “Chodź,   ukażę ci wyrok na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami. . .”

Rozdziały 17 I 18 Apokalipsy dają uderzające proroctwa o “wielkiej nierządnicy” lub “ladacznicy Babilonu”, która pojawi się w ostatnich dniach w mieście na siedmiu wzgórzach.

Rzym zbudowano na siedmiu wzgórzach.   To dlatego na przestrzeni historii Rzym utożsamiano z miastem siedmiu wzgórz wspomnianym w Apokalipsie.

Przyjmując to za podstawę, protestanci przez wieki oskarżali Kościół Katolicki   o to, że jest ladacznicą babilońską.

Ale protestanci nie mają racji, bo Kościół Katolicki to Niepokalana Oblubienica Chrystusa,    jedynego założonego przez Niego Kościoła.

Opisywaną ladacznicą babilońską jest sfałszowana oblubienica – kościół- kontra Katolicki – który pojawia się w ostatnich dniach by oszukać katolików (prawdziwych wiernych),    podeptać wiarę i dokonać duchowego nierządu.

1. Nierządnica siedzi nad wielu wodami 

Jak już widzieliśmy, wielka ladacznica siedzi nad wielu wodami. Apokalipsa podpowiada co to za wody.

Ap 17:15: – “I rzeczce do mnie:  

— “Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki”.

“Ludy, tłumy, narody i języki”   sugerują  wpływ globalny, coś co ma wpływ na wszystkie zakątki ziemi.

I do głowy natychmiast przychodzi Rzym i Kościół Katolicki.

Uniwersalna misja KK obejmuje wiernych ze wszystkich ludów, tłumów, narodów i języków.

Papież Pius XII, Fidei donum (# 46) 21.04.1957:

“Teraz nasza święta Matka Kościół jest faktycznie Matką ‘wszystkich ludów, wszystkich narodów,   jak również poszczególnych osób…” [1]

A ponieważ Rzym jest siedzibą Kościoła powszechnego, to gdyby Rzym przejął antypapież, który założy nową religię,    to wtedy mógłby oddziaływać niemal na wszystkie ludy, narody i języki swoją niewiernością duchową.

To dlatego nierządnica siedzi na ludach, narodach i językach.

Faktycznie Sobór Trydencki nieomylnie z alarmującą dokładnością potwierdza to, że wody nad którymi siedzi nierządnica powiązane są z prawie powszechnym zasięgiem,

  że   w końcowych dniach, będzie sfałszowana Kościół Katolicki, jeśli antypapieżowi lub kompletowi antypapieży uda się przejąć Rzym.

Papież Pius IV, Sobór Trydencki, sesja 22, O Poświęceniu we Mszy:

“Święty synod więc napomina księży, że Kościół zaleca, by wymieszaną wodę z winem oferować w kielichu, nie tylko dlatego, że uważa się iż Chrystus Pan tak zrobił,    ale także dlatego, że  z Jego boku wyszły krew z wodą, bo tą mieszanką przypomina się ten sakrament.

I ponieważ w Apokalipsie św. Jana narody nazywane są wodami [Ap 17:1,15],   to reprezentuje unię wiernych z Chrystusem, ich głową“. [2]

Zauważmy, że Sobór Trydencki nieomylnie ogłasza, że wody Ap 17:1,15 reprezentują unię wiernych z Chrystusem, innymi słowy, Kościół Katolicki.

Wielka nierządnica siedzi na tych wodach!

Dlatego wiara katolicka mówi, że wielka nierządnica siedzi na Kościele Katolickim,   czyli utrudnia, blokuje, hamuje i próbuje go zastąpić.

Jest to doskonały opis fałszywego Kościoła, który powstał z II SW, a który z powodzeniem oszukał większość świata,  by myślał, że to jest prawdziwy Kościół Katolicki

Rozumiejąc to, że “wody” Apokalipsy reprezentują narody, ludy i języki  Kościół Katolicki,   to czy to jest kluczem do zrozumienia innych ważnych wersetów w tej księdze.

Na przykład Ap 18:17 mówi o tym,  jak sternicy i żeglarze płakali z powodu zniszczenia wspaniałego miasta:

— “Bo   w   jednej   godzinie przepadło tak wielkie bogactwo!

A każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny, i marynarze, i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali:

— “Jakież jest miasto podobne do stolicy?” (Ap 18:17-18)

Sternicy,   żeglarze  i ci, co pracują na morzu reprezentują tych, którzy pracują z duszami w Kościele Katolickim,    czyli księży, osoby konsekrowane itd.

Oni płaczą z powodu spustoszenia Rzymu i zastanawiają się, jak to się stało w tak krótkim czasie.

2. Nierządnica siedzi na mieście o siedmiu wzgórzach

— “Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość!   — Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta. I siedmiu jest królów” (Ap 17:9-10)

Jak powiedzieliśmy wcześniej,   Rzym zbudowano na siedmiu wzgórzach.

Ponieważ wielka nierządnica siedzi na mieście siedmiu wzgórz, to siedzi na samym Rzymie – centrum jedności Kościoła Katolickiego i domu rzymskich papieży.

Papież Benedykt XIV, Apostolica Constitutio (# 4), 26.06.1749:

  “. . . Kościół   Katolicki   jest   zaznaczony   przez   samo miasto Rzym, w którym starannie czczona jest cielesna obecność tego Apostoła [Piotra]. . .” [3]

Ciekawe jest to, że Rzym otwiera drogę dla (ustępuje wielkiej nierządnicy) tylko w ostatnich dniach – czyli po rewolucji II SW.

To dlatego wspomina o niej Apokalipsa.

I to dlatego Pismo św. mówi o “upadku” Babilonu:

“I głosem potężnym tak zawołał:   — Upadł, upadł Babilon – stolica.

I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt” (Ap 18:2).

Historycznie Babilon uważano za kryptonim Rzymu:

“Pozdrawia was ta, która jest w Babilonie razem z wami wybrana, oraz Marek, mój syn” (1 P 5:13).

Badacze Pisma wiedzą, że św. Piotr pisał list z Rzymu, który nazywa “Babilonem”.

A zatem Rzym jest Babilonem i Babilon upadł.

Ale jeśli upadł, to kiedyś stał mocny.

Czy to nie jest prawdą?

Bo przed upadkiem, Rzym (Babilon) był bastionem katolicyzmu i centrum chrześcijaństwa – wielkim miastem.

—  “A Niewiasta, którą widziałeś,  —  jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi” (Ap 17:18).

Ktoś może zapytać:

“Jeśli Rzym jest ‘wielkim miastem’,   to dlaczego Ap 11:8 mówi, że wielkie  miasto jest miejscem gdzie ukrzyżowano naszego Pana, a którym jest Jerozolima?”

Odpowiedź jest taka, że to nie mówi dokładnie że:

“A zwłoki ich [leżeć] będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się:   Sodoma i Egipt,    gdzie także ukrzyżowano ich Pana”

[ang: (dwaj świadkowie) będą leżeć. . .]

Zauważmy, że odwrotnie do tego co twierdzili niektórzy,   Apokalipsa nie mówi wyraźnie, że dwaj świadkowie (niektórzy uważają, że to odnosi się do Piotra i Pawła)   zostają zabici w mieście,  gdzie ukrzyżowano naszego Pana.

Zwróćmy uwagę, że  fragment ten może znaczyć także,    że wielkie miasto jest zwane Sodomą i Egiptem, nawet gdzie ukrzyżowano ich Pana.

Inaczej mówiąc,   wielkie miasto, Rzym, to “Sodoma” i “Egipt tak daleko jak Jerozolima (gdzie ukrzyżowano ich Pana) z powodu ich rozpusty!

To staje się sensowne, kiedy weźmiemy pod uwagę to, że Rzym był znany z korupcji.

Dlatego ten fragment nie mówi wyraźnie, jak niektórzy sugerują, że tym wielkim miastem musi być Jerozolima.

Inny pomysł jest taki,   że Mistyczne Ciało Chrystusa jest krzyżowane w i z Rzymu   obecnie, tak że w tym sensie byłoby właściwe powiedzieć,

  że  Rzym jest miejscem gdzie krzyżuje się naszego Pana w Jego Mistycznym Ciele.

Wielkim miastem jest Rzym.

Historycznie żadne inne miasto nie panowało nad królami ziemi tak jak Rzym, który ma duchowy i kościelny prymat, i któremu poddane są wszystkie narody.

Papież Leon XII, Quod Hoc Ineunte (# 6), 24.05.1824:

“Chodźcie więc do tej świętej Jerozolimy, kapłańskiego i królewskiego miasta, które święte miejsce Piotra uczyniło stolicą świata.

Naprawdę panuje szerzej przez Boską religię niż ziemską dominację“ [4].

I   czy królowie ziemi chcą to zaakceptować czy nie,   wszystkie istoty ludzkie muszą być podlegać sile duchowej Kościoła Katolickiego, która (kiedy tam  jest prawdziwy papież) wychodzi z Rzymu.

Papież Bonifacy VIII, Unam Sanctam, Nov. 18, 1302:

“A zatem oświadczamy, mówimy, postanawiamy i ogłaszamy,

że dla każdej istoty ludzkiej dla zbawienia niezbędne jest być poddanym rzymskiemu papieżowi” [5].

Tak   więc  upadek wielkiego miasta jest upadkiem wiary katolickiej Rzymu.

To nie upadek Kościoła Katolickiego, bo ten może istnieć bez Rzymu.

Może być zredukowany do resztki,   njak przewidział nasz Pan kiedy mówi o końcu  świata (Łk 18:8).

Natomiast Rzym nie może istnieć bez katolicyzmu.

Bez niego stanie się niczym więcej niż

— “siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt” (Ap 18:2).

Matka Boża z La Salette, 19.09.1846, uznane przez Kościół Katolicki objawienie:

— “Rzym straci wiarę i stanie się siedliskiem antychrysta”.

3. Nierządnicą jest kobietą

“I  ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją bardzo się zdumiałem.

I rzekł do mnie Anioł:    — “Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów” (Ap 17:6-7).

Jeśli prawdą jest, że ladacznicą z Babilonu jest fałszywy Kościół Katolicki, który rozpoczął się rewolucją II SW   (co przygnębiająco pokazują dowody w tej książce),

to jest sensowne, że ten apokaliptyczny byt opisany jest jako kobieta, żeby przeciwstawić ją innej kobiecie – jej antytezie – Kościołowi Katolickiemu.

Papież Bonifacy VIII, Unam Sanctam, 18.11.1302:

” Jedna jest gołębica moja, doskonała moja, jedynaczka matki mojej [ang: swojej], wybrana rodzicielki swojej” [Cant. 6:8];

co reprezentuje jedno Ciało Mistyczne, którego głową jest Chrystus, zaś głową Chrystusa Bóg” [6].

4. Nierządnicą jest matką

— “A na jej czole wypisane imię – tajemnica:   — “Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi” (Ap 17:5).

Katolicy zawsze mówili o Kościele,  jako ich matce.

Papież Leon XIII, Satis Cognitum (# 16), 29.06.1896:

“Miłujmy Pana naszego Boga;   miłujmy Jego Kościół; Pana, jako naszego Ojca, Kościół jako naszą Matkę” [7].

Papież Pius XI, Mortalium Animos (# 11), 6.01.1928:

“Bo jeśli, jak ciągle mówią, tęsknią za zjednoczeniem z Nami i naszymi, to dlaczego nie spieszą się by wejść do Kościoła, ‘Matki i Oblubienicy wszystkich wiernych Chrystusa’?” [8]

Papież Pius XII, Mystici Corporis Christi (# 55), June 29.06.1943:

  “W każdym razie św. Matka nasza jaśnieje wolna od wszelkiej skazy w Sakramentach, którymi rodzi i karmi dzieci swoje, we wierze, którą zawsze nienaruszoną chowa. . .” [9]

[http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xii/encykliki/mystici_corporis_29061943.html]

Istotnie Kościół Katolicki specyficznie jest nazywany “Matką i Oblubienicą” wszystkich kościołów   (tzn. wszystkich partykularnych kościołów w jedności z powszechnym Kościołem Katolickim).

Papież Leon XIII, Exeunte Iam Anno (# 2), 25.12.1888:

“. . . Kościół Rzymski, matka i ulubienica wszystkich Kościołów. . .” [10]

Jest dość oczywiste, że Apokalipsa opisuje nierządnicę babilońską jako “matkę nierządu”,   bo antykościół przejmuje Rzym, gdzie normalnie Matką Kościołem kieruje prawdziwy papież.

Rzym stał się matką nierządnicą w prawie powszechnym fałszywym kościołem ostatnich dni.

I to widzimy w działaniu: apostazja i nierząd duchowy antykościoła rozpoczyna się od Rzymu, i szerzy się do wszystkich lokalnych kościołów fałszywej sekty.

Na przykład indyferentyzm religijny praktykowany w Rzymie szerzy się na resztę fałszywego Kościoła.

A   zatem,    skoro Kościół Katolicki jest naszą ukochaną Matką, to ladacznica jest matką nierządu.

A skoro Kościół Katolicki jest Matką wszystkich wiernych Chrystusa,

to nierządnica jest matką niewiernych Chrystusowi,   czyli tych, którzy porzucili Kościół i przyjęli nową posoborową religię.

5. Nierządnica ubrana jest w purpurę i szkarłat

“A   Niewiasta   była   odziana   w  purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwo- ści i brudów swego nierządu” (Ap 17:4).

— “Biada, biada, wielka stolico, odziana w bisior, purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perłę” (Ap 18:6).

Jest to chyba jeden z najbardziej ujawniających wersetów Apokalipsy.

W Kościele Katolickim biskupi są ubrani w purpurę i kardynałowie w szkarłat (czerwień)!

Zauważmy, że   oni ubrani są w te kolory “wokół” (wokół talii).

[…]

Decydując się opisać nierządnicę babilońską jako kobietę “ubraną w bisior, purpurę i szkarłat”,   Pan Bóg daje nam wyraźną wskazówkę, że nierządnica ubrana jest w kolory prawdziwego episkopatu i kolegium kardynalskiego.

Bóg daje wyraźną wskazówkę,   że nierządnica ubrana jest w te kolory, bo od   zewnątrz   wydaje się być prawdziwym Kościołem Chrystusa – ma diecezje, hierarchię, posiadłości Kościoła, ornaty, ceremonie, “sakramenty”, “papieża” itd.

– ale od wewnątrz jest fałszywką.

Jest to idealny opis Kościoła soborowej sekty, antykościoła końca czasów, który   ubrany   jest   w kolory katolicyzmu   (i dla większości tak wygląda), wewnątrz jest fałszywą odszczepieńczą religią.

6. W prawej ręce nierządnica ma złoty puchar

— “A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu” (Ap 17:4).

Od księży sprawujących w Kościele Katolickim Najświętszą Ofiarę Mszy wymaga się by używali,    jeśli możliwe, pucharu ze złota.

Nie jest przypadkiem to, że nierządnica ma w ręce złoty puchar.

Nierządnica, jak zwykle, naśladuje, postępuje i udaje,  że jest Kościołem Katolickim, ale nim nie jest.

Ksiądz katolicki ofiaruje złoty puchar pełen Najświętszej Krwi naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Nierządnica ofiaruje puchar (kielich) pełen obrzydliwości i brudów – nieważne wino Nowej Mszy!

W szczególności ten werset odnosi się do Novus Ordo Missae (Nowej Mszy), która nie zawiera Krwi Jezusa Chrystusa,   lecz ofiarę, która w Jego oczach jest obrzydliwością.

— “Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie:   — w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie!” (Ap 18:6).

Wyraz ‘przyrządzać’ oznacza ‘mieszać’ [11].

Podczas katolickiej Mszy Kościół miesza w kielichu wodę z winem.

Papież Eugeniusz IV, Sobór Florencki, Sesja 8, 22.11.1439, “Exultate Deo“:

“Mówi bowiem błogosławiony Aleksander papież, piąty po św. Piotrze:

„W ofiarach sakramentów, które podczas Mszy składane są Panu, należy ofiarować tylko chleb i wino zmieszane z wodą.

Nie wolno w kielichu Pańskim ofiarować ani samego wina, ani samej wody,   lecz jedno zmieszane z drugim,   ponieważ się czyta, że jedno i drugie, to jest krew i woda, wypłynęły z boku Chrystusa”.

Ponadto zgadza się to z symbolicznym oznaczeniem skutku tego sakramentu, którym jest zjednoczenie chrześcijańskiego ludu z Chrystusem.

Woda bowiem, zgodnie z Apokalipsą, oznacza lud: Wody liczne, ludy liczne [Ap 17:15].

Papież Juliusz, drugi po św. Sylwestrze, mówi:

„Kielich Pański, według przepisu kanonów, winien być ofiarowany z winem zmieszanym z wodą,   ponieważ przez wodę obrazowo rozumiemy lud, a przez wino krew Chrystusa;

gdy więc w kielichu miesza się wino i woda, lud jednoczy się z Chrystusem, i rzesza wiernych łączy się i zespala z Tym, w którego wierzy”. [12]

[http://soborowa.strefa.pl/code-19/]

Symbolizm Ap 18:6 – mieszanie w kielichu – nie może być bardziej oczywiste bez ujawnienia tajemnicy tego wersetu.

Jest to oczywiste odniesienie do Mszy, która została całkowicie wypaczona przez nierządnicę.

Ona nie ma nic do ofiarowania Bogu w kielichu oprócz brudu i obrzydliwości (Ap 17:4).

Ponadto ten werset (18:6) wskazuje na specyficzny moment we Mszy, mieszania wina z wodą.

Ten ruch mieszania oznacza unię chrześcijan z Chrystusem (Kościołem katolickim),    jak określił papież Eugeniusz IV na Soborze Florenckim.

Jak pokazaliśmy, takie jest dokładne znaczenie, które usunięto z poświęcenia w Nowej Mszy,   uznając je za nieważne!

Dlatego w tym samym wersecie Pan Bóg ujawnia, że  

nierządnica prowadzi ogromne duchowe cudzołóstwo w dziedzinach, które Mszę katolicką i Kościół Katolicki uważa się za całość.

Jest to zaskakujący opis sekty soborowej: antykościoła ostatnich czasów.

***

Is the Vatican II sect the Whore of Babylon prophesied in the Apocalypse? – Czy posoborowa sekta jest nierządnicą Babilonu przepowiedzianą w Apokalipsie?; tłum. Ola Gordon http://www.mostholyfamilymonastery.com/print/apocalypse.php

cdn

Źródło: portal katolicki (nie mylić z judeochrześcijańską sektą soborową) http://www.mostholyfamilymonastery.com/print/apocalypse.php

Data publikacji: 23.03.2013

Tłumaczenie: Ola Gordon

Za; http://wolna-polska.pl/wiadomosci/czy-posoborowa-sekta-jest-nierzadnica-babilonu-przepowiedziana-w-apokalipsie-cz-1-2017-02

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii APOKALIPSA św. Jana, KOŚCIÓŁ POSOBOROWY, WALKA Z KOŚCIOŁEM. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.